Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.03.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Nový návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb cestovného ruchu obsahuje ustanovenia, ktorými sa ruší právna úprava spotrebiteľských zmlúv o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch obsiahnutá v Občianskom zákonníku (tzv. timesharingová zmluva, § 55  až § 60 OZ). Návrh tiež obsahuje ustanovenia, ktorým sa mení zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ktorými sa Slovenská obchodná inšpekcia stáva orgánom dozoru vo veciach uvedených v zákone. Podľa súčasnej úpravy v Občianskom zákonníku môže  vo veciach ochrany spotrebiteľských práv pri "timesharingových zmluvách" postupovať iba súd, čo sa má zmeniť práve navrhovaným zákonom.

  Spotrebiteľom podľa spomínaného zákona môže byť len fyzická osoba, ktorá nakupuje a používa služby pre svoju potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Predávajúcim môže byť podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby alebo jeho splnomocnenec (totožné s ustnanovením § 2 písmeno b) bod 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

  Povinnosťou predávajúceho bude poskytnúť spotrebiteľovi určité informácie ešte pred uzavretím zmluvy, a to prostredníctvom štandardného informačného formulára podľa typu zmluvy, ktorú uzatvára:

  • zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení,
  • zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb,
  • zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja,
  • zmluva o  účasti vo výmennom systéme.

  Ďalšími povinnosťami predávajúceho bude poskytnúť spotrebiteľovi vyplnený informačný formulár buď písomne alebo na ľahko prístupnom nosiči, poskytnúť informácie v štátnom jazyku, prípadne v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, spotrebiteľa výslovne poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy, o dĺžke lehoty na odstúpenie a o zákaze predbežného plnenia podľa § 7 ods. 1 navrhovaného zákona. Podstatou zákazu predbežného plnenia je chrániť spotrebiteľa pred úhradou akejkoľvek platby skôr, ako uplynie lehota, v ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, t. zn. že predávajúci alebo tretia osoba, na základe zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb alebo zmluvy o účasti vo výmennom systéme, nesmie od spotrebiteľa požadovať poskytnutie plnenia, najmä platbu vopred, odplatu dohodnutú v zmluve, poskytnutie zábezpeky, vinkulácia peňažných prostriedkov na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovné uznanie dlhu alebo akákoľvek iná protihodnotu pre predávajúceho alebo tretiu osobu. 


  Typy zmlúv o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu podľa predloženého návrhu zákona:

  1. Zmluva o časovo vymedzenom úžívaní ubytovacích zariadení
  V tejto zmluve sa predávajú zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení s možnosťou nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok

  2. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb
  V zmluve sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, buď samostatne alebo v spojení s cestovnými alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

  3. Zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja
  Zmluvou sa predávajú zaväzuje, že obstará spotrebiteľovi uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odmenu vtedy, ak predaj sprostredkoval predávajúci.

  4. Zmluva o účasti vo výmennom systéme
  Predávajúci sa uzavretím uvedenej zmluvy zaväzuje, že umožní spotrebiteľovi účasť vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odmenu. 


  Stav legislatívneho procesu - návrh zákona postúpil do II. čítania.

  Predpokladaná účinnosť zákona: 1. máj 2011. 

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti