Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kontrola genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v SR NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.02.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia vznikol v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a vykonáva štátny dozor nad používaním genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a kontrolu environmentálneho označovania výrobkov. Aktívne spolupracuje napr. s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavnom poľnohospodárskym, Ústavom molekulárnej biológie SAV, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Komisiou pre biologickú bezpečnosť.

  V roku 2010 vykonali inšpektori útvaru spolu 377 kontrol, z toho 245 z nich sa  týkalo dodržiavania povinností používateľov genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Z uvedeného počtu 245 kontrol  bolo 211 zameraných na tzv. zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov (v životnom prostredí, v akváriách) a 34 v uzavretých priestoroch. Ostatných 132 kontrol bolo zameraných na oblasť environmentálneho označovania výrobkov.

  Výsledky kontroly týkajúcej sa genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 

  Z celkového počtu 245 kontrol bolo zistených 7 prípadov, kedy boli porušené povinnosti používateľov GT a GMO. Uložené boli 3 pokuty v celkovej výške 4.320 Eur a právoplatnosť nadobudlo 5 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Počet pokút a ich výška nemusí byť konečná, pretože zatiaľ neboli skončené všetky správne konania o uložení pokuty.

  Inšpektori sa zamerali aj na kontrolovanie pokusného zavádzania 19 druhov geneticky modifikovanej kukurice a jednej odrody cukrovej repy na experimentálnych pracoviskách, a to od ich dovozu na územie Slovenskej republiky, cez sejbu až po zber a uskladnenie. Vykonaných bolo celkovo 74 kontrol zavádzania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, pričom neboli zistené žiadne porušenia predpisov.

  Inšpektori, okrem kontroly geneticky modifikovanej kukurice a cukrovej repy, odoberali aj vzorky repky, sóje a zemiakov (spolu 164 vzoriek rastlinného materiálu) a ani v tomto prípade neboli zistené žiadne porušenia predpisov. Analýzu vzoriek vykonával Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

  Kontrola bola zameraná aj na zistenie výskytu geneticky modifikovaných akváriových rýb Danio rerio u predajcov akváriových rýb, akváriových potrieb a u predajcov s podobnou obchodnou činnosťou. Ryby kontrolovali vizuálne a preverením dokumentácie o ich pôvode. V prípade podozrenia inšpektori využívali svetlo príslušnej vlnovej dĺžky, pri ktorej sa produkt cudzieho génu najčastejšie prejavuje. Celkovo inšpektori vykonali 114 kontrol, tiež s negatívnym výsledkom.

  Výsledky kontroly environmentálneho označovania výrobkov

  V tejto oblasti inšpektori vykonali 132 kontrol, ktoré boli zamerané na 12 rôznych výrobkových skupín v rôznych predajniach, nákupných strediskách alebo iných miestach. Ani v tejto oblasti neboli zistené porušenia zákona.

  Záver 

  Na základe vykonaných kontrol a ich vyhodnotenia možno konštatovať, že úroveň biologickej bezpečnosti v Slovenskej republike je porovnateľná s vyspelými krajinami Európskej únie. 


  Zdroj: www.sizp.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti