Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

UčPS (25.10.2009): Francúzska republika - legislatívny proces, právnické internetové stránky, právne vydavateľstvá a publikácie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Učená právnická spoločnosť sleduje legislatívne procesy aj v krajinách EU. Pre poznanie legislatívneho prostredia ide o zaujímavé informácie, ktoré dotvárajú obraz o legislatíve v krajine EU. Prinášame zákony prijaté v roku 2009 vo Francúzskej republike. 

  FRANCÚZSKA REPUBLIKA - legislatíva 

  I. Relevantné internetové stránky

  1. www.legifrance.gouv.fr – hlavná stránka francúzskej legislatívy a jurisdikcie. Obsahuje:
   1. Francúzske právo: zákony (ústava, platné zákonníky,  zákony a nariadenia). Vyhľadávač platných francúzskych zákonníkov je prístupný aj v anglickom a španielskom jazyku.
   2. Francúzske kolektívne zmluvy
   3. Francúzske súdne rozhodnutia: rozhodnutia všeobecných súdov, správnych súdov a ústavného súdu
   4. Európske právo: európske zmluvy, Úradný vestník európskej únie, transponovanie európskych smerníc, európska judikatúra
   5. Medzinárodné právo: medzinárodné zmluvy, medzinárodná judikatúra
   6. Zbierku zákonov Francúzskej republiky
   7. Právne aktuality: v rámci francúzskeho legislatívneho procesu, novinky v rámci EÚ a medzinárodné aktuality

  Stránka súčasne poskytuje odkazy na stránky týkajúce sa národného zhromaždenia, činnosti súdov, verejnej správy, Európskej únie a jej členských štátov, medzinárodných organizácii, univerzít a takisto odkazy na právne vydavateľstvá. Stránka je prístupná len vo francúzskom jazyku.

  1. www.journal-officiel.gouv.fr – stránka Úradného vestníka Francúzskej republiky (zbierky zákonov).

  Stránka je prístupná len vo francúzskom jazyku.

  1. www.assemblee-nationale.fr - stránka Národného zhromaždenia - parlamentu, francúzskeho zákonodarného orgánu. Obsahuje všetky informácie o činnosti  národného zhromaždenia v rámci zákonodarného procesu.

  Stránka je prístupná vo francúzskom, nemeckom, anglickom, španielskom a talianskom jazyku.

  1. www.senat.fr – stránka jednej z dvoch komôr Národného  zhromaždenia, senátu.

  Stránka je prístupná v 8 jazykoch, okrem iného aj v angličtine a ruštine.

  1. www.elysee.fr – hlavná stránka prezidenta Francúzskej republiky ako hlavného predstaviteľa výkonnej moci v štáte, obsahujúca všetky aktuality a informácie o jeho činnosti, ako aj televízne prenosy a rozhovory, ktoré poskytol súčasný prezident.

  Stránka je prístupná len vo francúzskom jazyku.

  1. www.gouvernement.fr – stránka vlády Francúzskej republiky obsahujúca informácie o svojej činnosti a o činnosti jej predsedu – prvého ministra.

  Stránka je prístupná len vo francúzskom jazyku.

  1. www.justice.gouv.fr – stránka ministerstva spravodlivosti Francúzskej republiky obsahujúca všetky informácie týkajúce sa francúzskej justície – organizáciu súdnictva, fungovanie francúzskych všeobecných, správnych súdov, ústavného súdu a súdov pre mladistvých, a ďalej informácie o činnosti ministerstva a ministra spravodlivosti.

  Stránka je prístupná len vo francúzskom jazyku.

  1. www.conseil-constitutionnel.fr – stránka Ústavnej rady Francúzskej republiky, hlavného orgánu kontroly ústavnosti vo Francúzsku. Obsahuje všetky jej rozhodnutia, ktoré je možné vyhľadať podľa viacerých kritérií a takisto minulé aj budúce programy stretnutí Ústavnej rady.

  Stránka je prístupná vo francúzskom, anglickom, nemeckom, španielskom a talianskom jazyku.

  1. www.conseil-etat.fr – stránka Štátnej rady Francúzskej republiky – najvyššieho správneho orgánu vo Francúzsku. Na jednej strane je tento orgán poradným orgánom vlády, nakoľko predkladá vláde väčšinu návrhov zákonov a nariadení a na druhej strane predstavuje najvyššieho správneho „sudcu“, nakoľko rozhoduje o sporoch týkajúcich sa správnych aktov a zároveň dohliada na činnosť všetkých správnych súdov. Stránka obsahuje všetky potrebné informácie o správnom súdnictve vo Francúzsku a o rozhodnutiach ním vydaných.

  Stránka je prístupná v 11 jazykoch, okrem iného aj v angličtine, nemčine alebo ruštine.

  1. www.service-public.fr – portál verejnej správy vo Francúzsku, ktorý poskytuje informácie občanom zo všetkých oblastí života (rodina, financie, sociálne zabezpečenie, zdravie, práca, vzdelanie, ... )

     Stránka je prístupná len vo francúzskom jazyku.


  II. Legislatívny proces vo Francúzskej republike

  ZÁKONY PRIJATÉ V ROKU 2009:

  • LOI n° 2009-1255 z 19. októbra 2009 o zjednodušení prístupu malých a stredných podnikov k úveru a k zlepšeniu fungovania finančných trhov
  • LOI n° 2009-974 z 10. augusta 2009 znovu potvrdzujúci princíp nedeľného odpočinku s cieľom adaptovať odchýlky tohto princípu v obciach a turistických a kúpeľných zónach, tak ako v niektorých veľkých aglomeráciách pre dobrovoľných zamestnancov.
  • LOI n° 2009-973 z 10. augusta 2009 o doúčtovaní a správe o hospodárení za rok 2008
  • LOI n° 2009-971 z 3. augusta 2009 o národnom žandárstve
  • LOI n° 2009-972 z 3. augusta 2009 o mobilite a o profesionálnej dráhe vo verejnej funkcii
  • LOI n° 2009-970 z 3. augusta 2009 o priemyselnom vývoji Novej Kaledónie a o ratifikácii nariadení
  • LOI organique n° 2009-969 z 3. augusta 2009 o priemyselnom vývoji Novej Kaledónie a o departementalizácii Mayotte
  • LOI organique n° 2009-966 z 3. augusta 2009 o predĺžení mandátu členov Ekonomickej, sociálnej a enviromentálnej rady
  • LOI n° 2009-928 z 29. júla2009 o vojenskom programe na roky 2009 až 2014 a o rôznych ustanoveniach týkajúcich sa obrany
  • LOI n° 2009-888 z 22. júla 2009 o rozvoji a modernizácii turistických služieb
  • LOI n° 2009-879 z 21. júla 2009 o reforme nemocníc týkajúcej sa pacientov a
  • LOI n° 2009-832 z 7. júla 2009 upravujúci spôsob hlasovania vo voľbách do Zhromaždenia Korziky a o niektorých ustanoveniach o fungovaní územných orgánov na Korzike
  • LOI n° 2009-715 z 18. júna2009 o centrálnom orgáne sporiteľní a ľudových peňažných ústavov
  • LOI n° 2009-689 z 15. júna 2009 o zmene nariadenia n° 58-1100 zo 17. novembra 1958 o fungovaní parlamentných zhromaždení a o zmene zákonníka o správnom súdnictve
  • LOI n° 2009-669 z 12. júna 2009 o rozširovaní a ochrane internetovej tvorby
  • LOI n° 2009-594 z 27. mája 2009 o ekonomickom rozvoji franc. krajín v zámorí
  • LOI n° 2009-526 z 12. mája 2009 o zjednodušení a ujasnení práva a o zjednodušení konaní
  • LOI n° 2009-431 z 20. apríla 2009 o úprave finančného zákona na rok 2009
  • LOI organique n° 2009-403 z 15. apríla 2009 o aplikácii článkov 34-1, 39 a 44 Ústavy
  • LOI n° 2009-258 z 5. marca 2009 o audiovizuálnej komunikácii a o novej televíznej verejnej službe
  • LOI organique n° 2009-257 z 5. marca 2009 o nominácii prezidentov spoločností France Télévisions a Radio France a spoločnosti majúcej povinnosť vonkajšej audiovizualizácie Francúzska
  • LOI n° 2009-179 z 17. februára 2009 o zrýchlení programov výstavby a verejných a súkromných investícií
  • LOI n° 2009-135 z 9. februára 2009 o verejnom finančnom pláne a roky 2009 až 2012
  • LOI n° 2009-122 z 4. februára 2009 o úprave finančného zákona na rok 2009
  • LOI n° 2009-61 z 16. januára 2009 o zmene nariadenia n° 2005-759 z 4. júla 2005 týkajúceho sa reformy príbuzenských vzťahov
  • LOI organique n° 2009-38 z 13. januára 2009 o aplikácii článku 25 Ústavy
  • LOI n° 2009-39 z 13. januára 2009 o komisii upravenej v článku 25 Ústavy a o voľbe poslancov

   ZÁKONY V PRÍPRAVNOM PROCESE  NA ROK 2009:

  • Návrh zákona o reforme územných orgánov
  • Návrh zákona o voľbe členov Rady územných orgánov
  • Návrh zákona o voľbe územných radcov a o posilnení demokracie
  • Návrh zákona o súčasnej obnove generálny ch rád a regionálnych rád
  • Návrh zákona o občianskej službe
  • Návrh zákona snažiaci sa o spravodlivosť a transparentnosť v politike odmeňovania riaditeľov podnikov a trhových operátorov
  • Návrh finančného zákon na rok 2010
  • Návrh zákona o Ochrancovi práv
  • Návrh zákona o boji proti pirátstvu a o výkone právomocí polície
  • Návrh zákona o zmene nariadenia n° 2009-936 z 29. júla 2009 o voľbe poslancov Francúzmi žijúcimi mimo Francúzska
  • Návrh zákona povoľujúci možnosť elektronického hlasovania na diaľku vo voľbách členov verejných rád kultúrneho, vedeckého a profesného charakteru.
  • Návrh zákona o voľbe poslancov
  • Návrh zákona o verejnoprávnej spoločnosti – La Poste a o poštových činnostiach
  • Návrh zákona o vonkajších akciách štátu
  • Návrh zákona smerujúci k posilneniu účinku zníženia solidárnej dane z majetku v prospech konsolidácie kapitálu malých a stredných podnikov
  • Návrh zákona o demokratizácii spôsobu fixácie odmien mandatárov v akciových spoločnostiach
  • Návrh zákona o trestnej ochrane literárneho a umeleckého vlastníctva na internete
  • Návrh zákona o boji proti skupinovému násiliu a o ochrane osôb poverených verejnou službou
  • Návrh zákona o aplikácii článku 65 Ústavy
  • Návrh zákona o zjednodušení zhabania a konfiškácie v trestných veciach
  • Návrh zákona o zlúčení profesií advokátov a štátnych zástupcov v konaniach na odvolacom súde
  • Návrh zákona predpokladajúci vytvorenie osobitného solidárneho poplatku spoločnostiach, ktoré vykázali zisk
  • Návrh zákona o aplikácii piateho odseku článku 13 Ústavy
  • Návrh zákona navrhujúci uskutočnenie súrnych opatrení v rámci sociálneho súdnictva v prospech zamestnanosti, zamestnancov a kúpnej sily.
  • Návrh zákona podporujúci ďalšie rozdelenie bohatstva
  • Návrh zákona o ekologickej transformácii ekonomiky
  • Návrh zákona o náhrade za zdravotné následky francúzskych nukleárnych pokusov
  • Návrh zákona o udržaní a vytváraní nových pracovných miest
  • Návrh zákona o boji proti rozmnožovaniu zbraní
  • Návrh zákona o orientácii a profesionálnom vzdelaní počas celého života
  • Návrh zákona smerujúci k identifikácii, predchádzaniu, odhaleniu a boju proti incestu na mladistvých a k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej pomoci obetiam
  • Návrh zákona o reforme spotrebného úveru
  • Návrh zákona o aplikácii článku 61-1 Ústavy
  • Návrh zákona o adopcii
  • Návrh zákona o obnove sociálneho dialógu vo verejnej funkcii
  • Návrh zákona o otvorení sa konkurencii a o úprave sektoru peňažných hier a hazardných hier
  • Návrh zákona smerujúci k zavedeniu pravidelného doplnkového príspevku pre osoby na sklonku života
  • Návrh zákona o zrušení podmienky národnosti, ktorá sťažuje prístup zahraničných pracovníkov k výkonu súkromných alebo slobodných povolaní
  • Návrh zákona o zmene nariadenia n° 2008-1233 z 28. novembra 2008 o aktualizácii a adaptácii obchodného a finančného práva v Novej Kaledónii, vo Francúzskej Polynézii a na ostrovoch Wallis et Futuna
  • Návrh zákona o boji proti diskriminácii vzťahujúcej sa na predpokladaný alebo skutočný pôvod
  • Návrh zákona o vyhľadávaní osôb
  • Návrh zákona o výkone súdnych rozhodnutí a o podmienkach výkonu niektorých profesií
  • Návrh zákona o národnom angažovaní pre životné prostredie
  V súčasnosti je na bode programu prejednanie a schválenie finančného zákona na rok 2010.

  III. Francúzske právne vydavateľstvá

  Stránky ponúkajúce právnickú literatúru zo všetkých právnych oblastí:

  Niektoré z uvedených stránok  obsahujú aj právne články, revue a pod.
  Niekoľko z vyše 200 kníh, ktoré vyšli za posledný mesiac:

  • V prvom rade treba všeobecne spomenúť vydanie francúzskych kodifikovaných zákonníkov na rok 2010. Tieto sa tradične na jeseň dostávajú na trh v knižnej podobe. Ide napr. o Občiansky zákonník, Trestný zákonník, Zákonník duševného vlastníctva, Obchodný zákonník, Zákonník spoločností a iných združení, Menový a finančný zákonník, Notársky zákonník, atď...)
   , 4e édition, L. AynèsP. Crocq, Parution: 10/2009, Defrénois - Droit civil („Občianske právo: zabezpečenie“)
   , 2e édition , F. Stasiak, Parution: 10/2009, L.G.D.J. – Manuels („trestné právo v obchode“)
   , Salarié, savoir s'en défendre - Employeurs, savoir les éviter, G. Leray, Parution: 10/2009, Gereso - L'essentiel pour agir („Diskriminácia v podniku“)
   , Institutions politiques, administratives et communautaires, droit administratif, finances publiques, 4e édition , T. De BerrangerM. De Villiers, Parution: 10/2009, Litec - Editions du JurisClasseur – Manuels („Všeobecné verejné právo“)
   , Comment répondre aux questions des enfants, F. Cohen HerlemC. Ribay de Villeneuve, Parution : 10/2009, Pascal – Psychologie („Rozvod, ako odpovedať na otázky detí“)
   , Juridique, fiscal, social, comptable, Rédaction des Editions Francis Lefebvre, Parution: 10/2009, Francis Lefebvre - Mémento pratique Francis Lefebvre („Memento: občianske spoločnosti“)
   , Procédure, obligations des Etats, pratique et réforme, XB Ruedin, Parution : 10/2009, Helbing & Lichtenhahn („Výkon uznesení Európskeho súdu pre ľudské práva“)
   , 13e édition , BoudonS. Rials, Parution: 10/2009, Presses Universitaires de France - P.U.F. - Que sais-je ? („Zahraničné ústavné texty“)
   , 3e édition , P. Puig, Parution: 10/2009, Dalloz – HyperCours („Špeciálne kontrakty“)
   , Sous la direction de Jacqueline Dutheil de la Rochère, Volume n° 7, J. Dutheil de la Rochère, Parution: 10/2009, Bruylant („Výkon únijného práva medzi komunitárnymi a národnými mechanizmami“)


   

  annuaire escorte (neregistrovaný užívateľ)    4. november 2012 23:55
  Budete musieť zvážiť aspekt vnútri dôležité výzve pre jednu zo všetkých najviac prospešné blog miest pre všetky siete . Vlastne som si navrhnúť www.ucps.sk ! pokiaľ ide o
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti