Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ŠPORTOVÉ PRÁVO AKO ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE NA FAKULTE PRÁVA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.05.2017UčPS TÍM (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Absolventi Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy tak okrem vysokoškolského diplomu v študijnom odbore „právo“ (ktorý im umožňuje plnohodnotné uplatnenie na pracovnom trhu vo všetkých klasických právnických povolaniach), majú možnosť získať aj osvedčenie preukazujúce nadobudnutie hlbších znalostí v rámci vybraného zamerania a v neposlednom rade aj získanie praktických zručností na danom úseku.

  Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa od svojho vzniku profiluje ako vysoká škola orientovaná na prax, resp. prepojenie teórie a praxe, a preto víta skutočnosť, že v rámci výučby predmetného zamerania budú aktívni aj zástupcovi rôznych športových zväzov – najmä Slovenského futbalového zväzu a Slovenského tenisového zväzu, ale aj tzv. športoví advokáti, odborníci z oblasti antidopingovej regulácie a i. Okrem toho je pridanou hodnotou predmetného zamerania tiež to, že lektorsky na ňom budú participovať aj členovia pracovného tímu, ktorý tvoril zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých.

  Učená právnická spoločnosť, resp. niektorí jej členovia a sympatizanti, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe a primárnej implementácii oboch právnych predpisov, tak budú mať priestor na odovzdanie svojich vedomostí ďalšej – novej generácii športových právnikov, čo zo strednodobého hľadiska povedie k posilneniu predmetného právneho subsystému v spoločnosti, ale nepochybne aj k celkovému zlepšeniu výkonu športovej agendy – ako veci verejného záujmu – v podmienkach Slovenskej republiky.

  Viac informácii na www.paneurouni.com.

  Krátky opis študijného zamerania „Športové právo“ na Fakulte práva PEVŠ uvádzame nižšie

  ZAMERANIE:    1.3 Športové právo

          Stupeň v rámci ktorého sa zameranie aplikuje:     bakalárske štúdium

          Stručná charakteristika zamerania:

  Faktická neexistencia komplexnej právnej regulácie športovej agendy v SR, resp. roztrieštenosť právnej úpravy, spôsobila nezáujem právnej vedy o toto veľmi špecifické právne odvetvie, resp. subsystém právneho poriadku. Uvedené sa však začína meniť, a to najmä v súvislosti s prijatím a implementáciou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vykonávacích predpisov k obom zákonom. Začína sa klásť väčší dôraz na ochranu zdravia športovcov, antidopingovú politiku, bezpečnosť športových podujatí a stanovenie ich súvisiacich pravidiel a i. Čoraz väčší priestor v aplikačnej praxi získava agenda športových sporov, ako aj právne vzťahy štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy reflektuje tieto dynamické zmeny v pohľade na právo v oblasti športu, a preto študentom ponúka zameranie, ktoré by malo vyvážiť doterajší nedostatok absolventov znalých problematiky, no predovšetkým tém súvisiacich s aplikáciou práva a praxe. Navyše predmetné zameranie môže byť veľmi atraktívnym doplnkom všeobecného študijného programu právo, najmä pre tých, ktorí sa aktívne venujú športu a premýšľajú nad prepojením svojich športových aktivít s budúcou právnickou profesiou.

  Vybrané tematické oblasti inkorporované do výučby v rámci predmetného zamerania:

  a)    Športové organizácie/zväzy/kluby – právny režim ich vzniku, činnosti, agenda

  b)    Športovec – pojem, vymedzenie, práva a povinnosti, kategórie

  c)    Športová reprezentácia SR

  d)    Záväzkové vzťahy v športe

  e)    Športové spory a právny režim ich riešenia

  f)    Médiá a šport – vysielacie práva a i.

  g)    Sponzoring v športe

  h)    Dobrovoľníctvo v športe

  i)    Dane a odvody v športe

  j)    Organizovanie verejných športových podujatí

  k)    Negatívne javy v športe – divácke násilie, doping, tzv. match-fixing a i.

  l)    Deliktuálne otázky v športe

  m)    Financovanie športu

  n)    Orgány verejnej správy na úseku športovej agendy

  o)    Kontrolné mechanizmy v športe

  p)    IS športu

  q)    Športoví odborníci – status, vzdelávanie

  r)    Činnosť sprostredkovateľov v športe

  Subjekty participujúce na zameraní:

  a)    interní pedagógovia PEVŠ (Fakulta práva, Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania)

  b)    odborníci z praxe – najmä právnici športových zväzov (primárne Slovenský futbalový zväz a Slovenský tenisový zväz), lekári – špecialisti, členovia kontrolných orgánov, členovia orgánov na riešenie sporov, advokáti špecializujúci sa na športovú agendu, hlavný kontrolór športu SR, subjekty participujúce na tvorbe príslušnej právnej úpravy – odborné inštitúcie (najmä zástupcovia Učenej právnickej spoločnosti) a pod.

  Profil absolventa a jeho uplatnenie

  Úspešným absolventom predmetného zamerania bude po ukončení štúdia odovzdaný certifikát o absolvovaní zamerania, ktorý potvrdzuje schopnosti a orientáciu absolventa v prierezovej právnej úprave športových vzťahov, v relevantnej judikatúre s aplikáciou práva napríklad v oblasti hospodársko-súťažného, občianskeho, resp. obchodného záväzkového práva i pravidiel medzinárodných a národných športových zväzov a i.

  Iné:    

  Fakulta práva PEVŠ vybraným študentom umožní participáciu na praktickej stáži u jedného z partnerov FP PEVŠ v rámci predmetného zamerania.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia