Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PREVENTÍVNE TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.05.2017 prof. MUDr. Dušan Meško,PhD.,Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PREVENTIVE PHYSICAL AND MEDICAL EXAMINATIONS OF ATHLETES

  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
  hlavný odborník MZ SR pre odbor Telovýchovné lekárstvo

  doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.
  predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva

  Kľúčové slová:

  šport, telovýchovno-lekárske prehliadky, zdravie, preventívna prehliadka, vrcholový športovec, talentovaný športovec, novela zákona o športe, telovýchovné lekárstvo, hráč/športovec, športová organizácia

  Key words:

  sport, physical and medical examinations, health, preventive examination, professional athlete, talented athlete, amendment to the Sports Act, sports medicine, player/athlete, sports organization

  Abstrakt:

  Do roku 1989 sa vykonávali prevntívne telovýchovnolekárske prehliadky športovcov v zmysle zákonov a vyhlášok zo 60-tych rokov minulého storočia. Prehliadka musela byť zaznamenaná v registrácii športovca, opatrená dátumom prehliadky a podpisom telovýchovného lekára. Bez tohto potvrdenia sa športovec nemohol zúčastniť žiadnej organizovanej športovej akcie. Po nežnej revolúcii sa postupne tieto prehliadky prestali vykonávať a niektorí dnešní vrcholoví športovci ani nevedia, že existujú telovýchovní lekári. Pribudlo ľudí poškodených športovou aktivitou, ktorým šport oslabil alebo zničil zdravie a stali sa predstaviteľmi nešťastného ale častokrát pravdivého sloganu „športom k trvalej invalidite“.

  Abstract/Summary:

  Until 1989, the preventive physical and medical examinations of athletes were being performed according to the laws and regulations of the 1960s. The examination had to be recorded in the athlete´s registration, dated and signed by the doctor of sports medicine.Without such certification, the athlete could not participate in any organized sports events. After the Velvet Revolution, these examinations were gradually ceasing, and some of today's professional athletes are not aware that there are doctors specialized in sports medicine. There has been an increase in the number of people whose health had been damaged or weakened by sport, and they have become representatives of an unfortunate but oftentimes true slogan „sport leads to permanent disability“.


  Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

  VÝZNAM A CIEĽ TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKYCH PREHLIADOK OKREM INÉHO JE:

  - predchádzať vážnym poškodeniam zdravia, vznikajúcim v súvislosti s nesprávnym uskutočňovaním pohybovej aktivity alebo v súvislosti s nesprávnym pohybovým režimom,

  - v prípade odhalenia/prítomnosti odchýlky zdravotného stavu, predchádzať prípadnému zhoršeniu/ohrozeniu zdravia športovaním,

  - posudzovanie schopnosti zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkov funkčných vyšetrení.

  Do r. 1992 bola platná smernica č.3/1981 – povinnosť športovca 1x ročne absolvovať preventívnu prehliadku.

  VÝŇATOK ZO ZÁKONA MZ SR Č. 577/2004 Z. Z. VO VÄZBE NA TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

  Príloha č. 2

  Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov

  Obsah: preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.

  Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

  Okruh poistencov: poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku.

  Periodicita: raz za rok.

  Zoznam výkonov – názov výkonu

  1) Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi.

  2) Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie a dokumentácie (skríning FVP).

  VYHLÁŠKA Č. 51 MŠVVAŠ SR Z 21. DECEMBRA 2015, KTOROU SA USTANOVUJÚ ZDRAVOTNÉ VÝKONY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU LEKÁRSKEJ PREHLIADKY VRCHOLOVÉHO ŠPORTOVCA A TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA

  A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca

  1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)

  2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

  3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

  4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

  5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

  6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

  7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkináza, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)

  8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) alebo spiroergometria

  9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.

  B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca

  1. anamnéza (rodinná, osobná ,športová, alergická)

  2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

  3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

  4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

  5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

  6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

  7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment

  8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)

  ZÁKON O ŠPORTE – NIEKTORÉ VÝŇATKY VO VÄZBE NA TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY

  Článok I

  § 3 – definície

  d) zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií.

  § 4

  (5) Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov; predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.

  (8) Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. (pozn.: v návrhu novely Zákona o športe sa vkladá – ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria).

  § 48 – Zmluva o príprave talentovaného športovca

  (1) Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.

  (4) Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 35 ods. 3 písm. a) až d), f), h) až j) a záväzok športovej organizácie.

  NOVELA ZÁKONA O ŠPORTE

  Poznámky k novele

  1) K príprave novely Zákona o športe v predmetných otázkach neboli prizvaní ani neboli informovaní o jej príprave hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo a hlavný odborník MZ SR pre odbor pediatria.

  2) V prípade zaradenia lekárov so špecializačnou kvalifikáciou pediatria pre výkon prehliadok nadaných športovcov do ukončeného 23. roka života bude potrebné otvoriť Zákon č. 577/2004 v ktorom je definovaná výlučnosť realizácie telovýchovno-lekárskych prehliadok športovcov do veku 18 rokov len pre lekárov so špecializačnou kvalifikáciou telovýchovné lekárstvo.

  3) Lekári so špecializačnou kvalifikáciou pediatria (pozn. pojem špecializačná kvalifikácia v odbore pediatria zahrnuje 14 pediatrických odborností) nemajú príslušnú požadovanú špecializačnú kvalifikáciu (telovýchovné lekárstvo). Pediatri (zvyčajne) nemajú okrem toho príslušné personálne a materiálno-technické vybavenie.

  Všeobecné poznámky

  1) Potrebné je určiť dolnú vekovú hranicu pre kategóriu „talentovaný športovec“. Subjektívna svojvoľnosť trénerov je neprípustná (6-ročné deti po 2 tréningoch deklarované trénermi ako „talentované“).

  2) Prehliadky je potrebné absolvovať priebežne počas roka (nie hromadne týždeň pre začiatkom súťaže), platnosť prehliadky je 12 mesiacov.

  NÁVRH K PRIPRAVOVANEJ NOVELE ZÁKONA O ŠPORTE ZA ODBOR TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO

  Problematiku riešenia úpravy/novely zabezpečenia lekárskych prehliadok talentovaných športovcov ponechať v aktuálnom (pôvodnom) znení Zákona o športe. Prípadnú úpravu Zákona o športe v predmetných otázkach prehliadok talentovaných športovcov presunúť na neskoršie obdobie na podklade odbornej diskusie príslušných zástupcov a inštitúcií, ktorých sa téma odborne týka (najmä novela Čl. I, § 5, ods. 8).

  Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

  PRIPOMIENKY SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA K NOVELIZÁCII ZÁKONA O ŠPORTE.

  Do roku 1989 sa vykonávali preventívne telovýchovnolekárske prehliadky športovcov v zmysle zákonov a vyhlášok zo 60-tych rokov minulého storočia. Prehliadka musela byť zaznamenaná v registrácii športovca, opatrená dátumom prehliadky a podpisom telovýchovného lekára. Bez tohto potvrdenia sa športovec nemohol zúčastniť žiadnej organizovanej športovej akcie. Po nežnej revolúcii sa postupne tieto prehliadky prestali vykonávať, hoci nikto žiadne zákony a nariadenia nezrušil. Dnešní niektorí vrcholoví športovci ani nevedia, že existujú telovýchovní lekári. Niektorí neboli ani nikdy na takejto prehliadke, aj keď dosiahli svoju najvyššiu métu v športovom živote – nominovali sa na olympijské hry (tvrdím to zo skúsenosti zo svojej 20 – ročnej praxe telovýchovného lekára pracujúceho ako hlavný lekár olympijského tímu Slovenska). Pribudlo náhlych úmrtí pri športe, medializovaných aj utajených, pribudlo ľudí poškodených športovou aktivitou, ktorým šport oslabil alebo zničil zdravie, ktorí sú predstaviteľmi nešťastného ale častokrát pravdivého sloganu „športom k trvalej invalidite“.

  Mravenčou prácou našej Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva bolo prijať legislatívne kroky k tomu, aby športovci boli pod lekárskou odbornou kontrolou, športovali zdravo a dosahovali maximálne výkony aj vďaka podpore telovýchovného – skúseného odborného lekára. Prvým úspechom bol príspevok v Uznesení vlády Slovenskej republiky č.726/2012 ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, kde sa prvýkrát spomína povinnosť športovcov absolvovať preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku jedenkrát ročne na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva a povinnosť Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva akreditovať tieto pracoviská. Naša spoločnosť vypracovala akreditačné kritéria pre tieto pracoviská a stanovila akreditačné komisie.

  Na našu veľkú radosť sme sa konečne v novom Zákone o športe č. 440/2015 Z. z. platného od 1. 1. 2016 dočkali toho, čo sme chceli presadiť pre prevenciu a zdravie športovcov. Zákon doplnila vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 51/2016, ktorou sa ustanovili zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca. Táto vyhláška exaktne definuje rozsah telovýchovnolekárskej prehliadky a definuje, kto ju môže vykonávať – jedine lekár s atestáciou v odbore telovýchovné lekárstvo. To sme pokladali za obrovský úspech nášho snaženia, pretože tento zákon a vyhláška presne definovali to, čo pomôže každému športovcovi a nášmu štátu k tomu, aby šport prinášal radosť, podporu zdravia a prevenciu ochorení a náhlych úmrtí pri športe.

  Dňa 29. 11. 2016 náš parlament prijal novelizáciu Zákona o športe, kde prijal aj jedinú zmenu, týkajúcu sa nášho odboru:

  V § 5 ods. 8 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.“.

  Novelizáciou by sa mal zákon zdokonaľovať. Táto novela vnáša do systému chaos.

  Z nášho pohľadu – pohľadu odborníkov, ktorí máme najvyššie vzdelanie v odbore telovýchovné lekárstvo, sme členmi právoplatne zvoleného výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, sme členmi Slovenskej lekárskej komory, dvaja členovia sú vysokoškolskí profesori a jeden docent, táto polveta, ktorá bola vsunutá do novelizácie Zákona o športe, neodborne zlikvidovala naše úsilie, ktoré sme niekoľko rokov venovali tomu, aby sme dosiahli vyššie spomínané. Naša spoločnosť bola nazvaná skupinou lobistov a ja, ako jej predseda, hlavným lobistom. Áno, my sme lobovali – odborne, prednáškami, vzdelávaním mladých lekárov, fyzioterapeutov, trénerov, funkcionárov a športovcov za to, aby každý športoval zdravo, úspešne, pod dohľadom telovýchovného lekára a aby nám na športoviskách naše deti a iní športovci neumierali!

  Prečo vlastne nepovažujeme za správne riešenie novelizovať tento paragraf a umožniť vykonávanie preventívnych telovýchovnolekárskych prehliadok u talentovanej mládeže aj pediatrom?

  1) K príprave novely Zákona o športe v predmetných otázkach neboli prizvaní ani neboli informovaní o jej príprave hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo a hlavný odborník MZ SR pre odbor pediatria. Taktiež nebola informovaná Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, ktorá sa na príprave Zákona o športe aktívne podieľala.

  2) V prípade zaradenia lekárov so špecializačnou kvalifikáciou pediatria pre výkon prehliadok talentovaných športovcov do ukončeného 23. roka života bude potrebné otvoriť Zákon č. 577/2004, v ktorom je definovaná výlučnosť realizácie telovýchovnolekárskych prehliadok športovcov do veku 18 rokov len pre lekárov so špecializačnou kvalifikáciou telovýchovné lekárstvo.

  3) Lekári so špecializačnou kvalifikáciou pediatria (pozn.: pojem špecializačná kvalifikácia v odbore pediatria zahrňuje 14 pediatrických odborností) nemajú príslušnú požadovanú špecializačnú kvalifikáciu (telovýchovné lekárstvo). Pediatri (zvyčajne) nemajú okrem toho príslušné personálne a materiálno-technické vybavenie. Prehliadka u pediatra zvyčajne nezahŕňa ani kľudové EKG vyšetrenie, nie to ešte záťažové EKG a jeho vyhodnotenie.

  4) Podľa tejto novelizácie pediatri môžu vykonávať preventívne telovýchovnolekárske prehliadky (aj keď na to nemajú vzdelanie a častokrát ani prístrojové vybavenie) len u talentovaných športovcov. U tých, ktorí nespĺňajú kritéria talentovanej mládeže tieto prehliadky vykonávať nemôžu!

  Len tieto fakty poukazujú na to, že v tejto časti novelizácia zákona autorom vôbec nevyšla, priam ju možno hodnotiť ako protizákonnú!

  My sme žiadali, aby sa zadefinovala aj dolná hranica veku talentovaného športovca. Subjektívna svojvoľnosť trénerov je neprípustná (6-ročné deti po 2 tréningoch deklarované trénermi ako „talentované“). Navrhli sme, aby to bol vek od 12 rokov. Potom by mohli pediatri vykonávať preventívne prehliadky u detí do veku 12 rokov, ktoré by ale neboli „telovýchovnolekárskymi“ ale skutočne „pediatrickými“ v zmysle doteraz kompletne platnej legislatívy.

  Dnes už je len na športových zväzoch, ako si vo svojich stanovách zadefinujú povinnosť absolvovania preventívnych prehliadok u športovcov. Vzormi nech sú pre nich v tomto smere Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja.  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti