Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ROZHOVOR: Čo prináša nový zákon o verejných zbierkach? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.06.2014UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Národná rada SR pred pár dňami schválila nový zákon o verejných zbierkach, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2014. Cieľom rokovaní pracovnej skupiny k návrhu zákona bolo pripraviť zákon, ktorý sprehľadní, zjednoduší a uľahčí vykonávanie verejných zbierok. Zákon a vyhláška z roku 1973 upravujúce verejné zbierky už nezohľadňovali nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky. Zákonom sa novelizujú aj súvisiace právne predpisy - zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch.

  Znenie zákona vychádza predovšetkým z analýz, praktických skúseností a podnetov slovenských mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vykonávajú verejné zbierky, ale tiež zo získaných skúseností z niektorých štátov Európskej únie, v ktorých existuje povoľovací systém verejnej zbierky alebo registrácia verejnej zbierky príslušným orgánom štátu.

  Návrh zákona o verejných zbierkach vypracovala advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. v spolupráci so zástupcami neziskových organizácií a Ministerstvom vnútra SR:

  • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o.: JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Alexandra Vicová
  • Ministerstvo vnútra SR: JUDr. Gejza Petrík, Ing. Petronela Belicová, Mgr. Klára Grendová
  • eRko: Ing. Marián Čaučík
  • Liga proti rakovine: Ing. Eva Kováčová
  • Centrum pre filantropiu n. o.: Igor Polakovič
  • Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: Bc. Bystrík Antalík
  Učená právnická spoločnosť Vám prináša rozhovor so spolutvorcom návrhu zákona, JUDr. Alexandrou Vicovou.

  UČPS: Čo prináša nový zákon o verejných zbierkach?

  A.V.: Zjednodušene možno povedať, že nový zákon upravuje podmienky vykonávania verejnej zbierky, pôsobnosť orgánov štátnej správy, register zbierok, spôsoby vykonávania zbierky, správne delikty a sankcie za nesplnenie povinností ustanovených zákonom.

  UČPS: Mení sa chápanie verejnej zbierky oproti pôvodnej právnej úprave?

  A.V.: Zákon nanovo definuje verejnú zbierku a súčasne ustanovuje, čo nie je verejnou zbierkou - napríklad ňou nie sú dobrovoľné zbierky konané obcami a vyššími územnými celkami, zbierky vykonávané registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ak sa konajú v kostoloch, modlitebniach a iných miestach určených na vykonávanie náboženských úkonov, bohoslužieb a obradov. Zákon súčasne definuje všeobecne prospešný účel, pretože verejnú zbierku bude možné konať len na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Taktiež definuje pojmy ako „hrubý výnos verejnej zbierky“, „čistý výnos verejnej zbierky“ a „náklady verejnej zbierky.“

  UČPS: Rozoberme si to teda postupne. Aké sú všeobecné podmienky pre vykonávanie zbierky?

  A.V.: Zbierku budú môcť vykonávať len zákonom stanovené právnické osoby, a to po právoplatnosti rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok. Zákon z roku 1973 umožňoval vykonávať zbierku „organizácii“. Nová právna úprava umožňuje vykonávať verejné zbierky občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, nadáciám, Slovenskému Červenému krížu, účelovým zariadeniam cirkví a náboženských spoločností, organizáciám s medzinárodným prvkom, záujmovým združeniam právnických osôb a združeniam obcí. Zákon zakazuje vykonávanie zbierky inými právnickými osobami. Na vykonávanie zbierky je právnická osoba povinná zriadiť osobitný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.

  UČPS: Mení sa pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti verejných zbierok?

  A.V.: Zákon rozoznáva zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky - tú zapíše do registra zbierok buď okresný úrad, ak sa má vykonať zbierka v jeho územnom obvode, alebo Ministerstvo vnútra SR, ak sa má zbierka vykonať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu. Ak aspoň časť čistého výnosu verejnej zbierky bude použitá mimo územia Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR zapíše do registra zbierok verejnú zbierku len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

  UČPS: Spomínali ste, že zákon upravuje register verejných zbierok. Mení sa spôsob povoľovania vykonávania verejných zbierok?

  A.V.: Zákon upravuje register verejných zbierok, ktorého správcom bude Ministerstvo vnútra SR a do ktorého bude Ministerstvo vnútra SR a okresné úrady zapisovať zákonom ustanovené údaje. Konanie o registrácii zbierky sa podľa zákona začína dňom, keď príslušnému správnemu orgánu bude doručený návrh na registráciu zbierky, ktorého náležitosti predpisuje zákon. Ak návrh bude obsahovať predpísané údaje, príslušný správny orgán vydá rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok do 15 dní odo dňa začatia konania.

  UČPS: Ako sa menia spôsoby vykonávania verejných zbierok oproti doterajšej právnej úprave?

  A.V.: Zbierku bude možné vykonávať jedným alebo viacerými spôsobmi naraz, a to zasielaním príspevkov na osobitný účet, zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené číslo, zbieraním do stacionárnych alebo prenosných pokladničiek, predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene a predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek. Všetky tieto spôsoby vykonávania verejnej zbierky sú v zákone bližšie upravené. Dôležitou zmenou sú lehoty - s výnimkou prenosných pokladničiek bude možné vykonávať zbierky najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok. Správny orgán bude môcť povoliť predĺženie vykonávania zbierky z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ďalších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby a v prípade verejných zbierok, ktorých aspoň časť čistého výnosu sa použije mimo územia Slovenskej republiky, sa predĺženie povolí len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

  UČPS: Rieši zákon problematické zbieranie do prenosných pokladničiek?

  A.V.: Áno, a to viacerými spôsobmi. Verejné zbierky vykonávané prenosnými pokladničkami bude možné vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku, bez možnosti predĺženia. Vykonávaním zbierky do prenosných pokladničiek sa budú poverovať fyzické osoby písomne, pričom v ich sprievode bude musieť byť aspoň jedna osoba, ktorá dovŕšila pätnásty rok svojho veku. Právnická osoba zabezpečí jednotné označenie týchto osôb pri vykonávaní zbierky. Zákon explicitne ustanovuje, že tieto osoby nemožno odmeniť z výnosu zbierky. Právnická osoba vykonávajúca zbierku bude povinná zabezpečiť pokladničky proti násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených príspevkov, označiť pokladničku názvom právnickej osoby vykonávajúcej zbierku, nápisom „Verejná zbierka“, registrovým číslom zbierky a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Ak je viac pokladničiek, uvedie sa aj evidenčné číslo pokladničky. Právnická osoba vykonávajúca zbierku otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia zbierky. O otvorení pokladničky sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať zákonom stanovené údaje. Právnická osoba je povinná takto získané príspevky do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky vložiť na osobitný účet.

  UČPS: Ako má postupovať človek, ktorý sa domnieva, že niektoré osoby nevykonávajú verejnú zbierku v súlade so zákonom, napr. bez registrácie alebo príslušného označenia?

  A.V.: Odporúčam obrátiť sa na kontrolné orgány, ktorými sú okresné úrady a Ministerstvo vnútra SR. Zákon upravuje skutkové podstaty správnych deliktov a sankcie za ich naplnenie. Pokuty sú v rozpätí od 100,- € do 1.000,- € a pri ich ukladaní správny orgán prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu.

  UČPS: Ako zákon rieši prechod na novú právnu úpravu?

  A.V.: Vykonávanie zbierky povolenej podľa doterajších predpisov musí byť ukončené do 31. júla 2014. Vykonávanie zbierky po tomto dátume sa považuje za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra zbierok. Vyúčtovanie zbierky musí predložiť právnická osoba, ktorá zbierku vykonávala, správnemu orgánu do 31. júla 2015. Konanie o zbierke začaté a právoplatne neskončené podľa doterajších predpisov sa zastavuje.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia