Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pozmeňujúci návrh k zlepšeniu fungovania inštitútu sponzorskej zmluvy v športe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.10.2017 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Prinášame Vám možné znenie pozmeňujúceho návrhu k zákonu o dani z príjmov, zákonu o dani z pridanej hodnoty a zákonu o športe, ktorého cieľom je zatraktívniť transparentný nástroj "zmluvy o sponzorstve v športe", ktorý by mal postupne nahradiť pre šport i daňové úrady podstatne menej transparentný nástroj  v podobe "zmluvy o reklame" či iných podobných zmlúv, z ktorých príjem športové organizácie využívajú (až po zdanení príjmu) na financovanie ich športovej činnosti.

  V pozmeňujúcom návrhu sa upravuje nasledovné:

  1. sponzorské sa poskytuje na základe hospodárskeho výsledku (kladného daňového základu v predchádzajúcom roku),
  2. sponzorovaný môže použiť sponzorské v roku jeho poskytnutia a v nasledujúcom roku,
  3. sponzor si môže uplatniť v nákladoch nad rámec poskytnutého sponzorského aj tzv. "superodpočet" vo výške 100% sponzorského,
  4. predmetom dane z príjmov nie sú cestovné náhrady, odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytnutá športovcovi alebo športovému odborníkovi formou dotácie, pri športovcoch bez zmluvy s klubom to platí len pre reprezentantov a mládež,
  5. náležitosť zmluvy o sponzorstve v športe spočívajúca v službe/umožnení sponzorovi spájať značku sponzorovaného so značkou sponzora sa mení z povinnej/obligatórnej na nepovinnú/fakultatívnu a v prípadoch, keď táto náležitosť nebude dojednaná plnenia na základe takého zmluvného vzťahu nebudú spadať pod režim DPH.


  Pozmeňujúci návrh

  poslanca Národnej rady Slovenskej republiky


  ..................................................................


  k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  (tlač 651)


  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651) sa dopĺňa takto:  K čl. I


  1. Za bod 8 sa vkladá nový bod 9, ktorý znie:


  „9. § 6 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

  „(16) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom činnosti športovca29aa) do výšky, na ktorú vznikne športovcovi nárok podľa osobitných predpisov,15) odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytnutá športovcovi alebo športovému odborníkovi formou dotácie podľa osobitného predpisuaa) ani odmena poskytnutá rozhodnutím vlády Slovenskej republiky za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky,bb) aj vtedy, ak je poskytnutá prostredníctvom tretej osoby; ak ide o športovca, ktorý vykonáva za športovú organizáciu šport bez uzatvorenia písomnej zmluvy, vzťahuje sa to len na športových reprezentantov a mládež.“.


  Poznámky pod čiarou k odkazom aa a bb znejú:

  aa) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  bb) § 57 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z.“.“.


  Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.


  Odôvodnenie:

  V § 6 sa dopĺňa odsek 16, na základe ktorého predmetom dane nebude ani cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom športovej činnosti športovca amatéra alebo reprezentanta a ani odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytovaná na základe dotácie, a to aj vtedy, ak sa poskytuje prostredníctvom tretej osoby, čiže najmä prostredníctvom športového zväzu.


  Ide o situácie, keď štát oceňuje svojich najlepších športovcov, ktorí majú dostať konkrétnu čiastku, ktorú im štát priznal prostredníctvom dotácie športovému zväzu účelovo určenej pre príslušného športovca, pričom je športový zväz ako občianske združenie nútený doplácať športovcovi dane a odvody tak, aby dostal čistú sumu účelovo poukázanú. Pritom športový zväz nemá možnosť do rozhodnutia štátu nijakým spôsobom zasiahnuť, ani ho ovplyvniť a musí doplatiť čiastku za odvody a dane z iných svojich prostriedkov.


  1. Za bod 26 sa vkladá nový bod 27, ktorý znie:


  „27. V § 17 ods. 19 písm. h) sa slovo „použitia“ nahrádza slovom „poskytnutia“, slová „ak v príslušnom“ slovami „ak v predchádzajúcom“ a slovo „vykáže“ slovom „vykázal“.“.


  Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.


  Odôvodnenie:

  Súčasná podmienka pre uznanie riadne poskytnutého a riadne vykázaného použitia sponzorského ako daňového výdavku sponzora spočívajúca v dosiahnutí kladného daňového základu v príslušnom daňovom období, t.j. v tom istom kalendárnom roku, v ktorom sa má sponzorské aj poskytnúť aj použiť, sa javí ako neprimeraná a demotivujúca pre subjekty ktoré by boli ochotné podporiť šport. Sponzor veľmi často nevie aký nakoniec bude jeho hospodársky výsledok (najskôr to dokáže odhadnúť až koncom roka) a ak poskytne sponzorské v tom čase, núti tým športové organizácie alebo iných prijímateľov sponzorského, aby možno aj v rozpore s aktuálnou ekonomickou a športovo potrebou použili sponzorské do konca daňového obdobia, aby oň neprišli resp. aby nezmarili benefit pre sponzora, čo by zrejme znamenalo stratu dôvery a možnosti budúcej spolupráce.

  Navrhuje sa, aby u sponzora išlo o výdavok (náklad) už po jeho poskytnutí (bez ohľadu na to, či ho sponzorovaný v príslušnom zdaňovacom období aj použil, keďže ide o účelovo poskytované prostriedky a v prípade ich nepoužitia je sponzorovaný ich povinný sponzorovi vrátiť). Zároveň namiesto podmienky mať kladný základ dane v príslušnom zdaňovacom období je vhodné upraviť túto povinnosť tak, aby bol kladný základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období.


  1. Za bod 70 sa vkladá nový bod 71, ktorý znie:


  „71. Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:


  㤠30d


  Odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť


  (1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu športovej činnosti možno,  okrem výdavkov podľa § 17 ods. 19 písm. h), odpočítať aj sumu vo výške 100 % výdavkov (nákladov) vynaložených podľa zmluvy o sponzorstve v športecc) zverejnenej v informačnom systéme športudd) v zdaňovacom období, v ktorom bol uplatnený výdavok (náklad) na sponzorské u sponzora podľa § 17 ods. 19 písm. h).


  (2) Odpočet podľa odseku 1 možno v zdaňovacom období zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) vynaložených v

  1. zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe1) zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe1) zahrnovaných do odpočtu a

  2. dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podľa zmluvy o sponzorstve v športe1) zahrnovaných do odpočtu.


  (3) Pri odpočte výdavkov (nákladov) na sponzorské od základu dane podľa odsekov 1 a 2 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11.


  (4) Od základu dane možno podľa odsekov 1 a 2 odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu, súvisia s realizáciou projektu športovej činnosti len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odseku 1 písm. a) a b) len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu športovej činnosti.


  (5) Odpočet podľa odsekov 1 a 2 nemožno uplatniť na výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá úplná podpora z verejných prostriedkov.


  (6) Odpočet podľa odsekov 1 a 2 môže využiť daňovník, ktorý v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b.


  (7) Projektom športovej činnosti, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odsekov 1 a 2, sa rozumie zmluva o sponzorstve v športe, ak okrem náležitostí podľa osobitného predpisucc) obsahuje aj daňové identifikačné číslo daňovníka, dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu športovej činnosti, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt športovej činnosti musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu športovej činnosti. Lehota na predloženie projektu športovej činnosti daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.


  (8) Finančné riaditeľstvo do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu športovej činnosti uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2, tieto údaje:


  a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo,


  b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,


  c) dátum začiatku realizácie projektu športovej činnosti,


  d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.


  (9) Ak odpočet podľa odsekov 1 a 2 nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet podľa odseku 1, je možné odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2 vznikol.“.


  Poznámky pod čiarou k odkazom cc a dd znejú:

  cc) § 50 zákona č. 440/2015 Z. z.

  dd) § 79 zákona č. 440/2015 Z. z.“.“.


  Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.  Odôvodnenie:

  Navrhuje sa nový § 30d, ktorý upravuje odpočet výdavkov na športovú činnosť obdobným spôsobom ako pri výdavkoch na vedu a výskum, takzvaným superodpočtom, aby boli podnikatelia motivovaní podporovať športovú činnosť, pričom by si okrem 100% výdavkov, ktoré skutočne vynaložili na športovú činnosť formou sponzorského mohli odpočítať ďalších 25% zo základu dane.

  Ide o motivačný nástroj, aby sa aj súkromný sektor zapojil do podpory športu a zdravého životného štýlu. Zavedenie tohto motivačného nástroja pre súkromný sektor je v súlade s programovým vyhlásením vlády na roky 2016 až 2020 “vytvoriť spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov”.


  Z formálneho hľadiska štruktúra a terminológia navrhovaného ustanovenia vychádza z platného znenia § 30c o odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.


  1. V bode 131 § 52zl ods. 1 sa slová “a § 30c” nahrádzajú čiarkou a slovami “§ 30c a 30d”.


  Odôvodnenie:

  Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným vložením § 30d. Poskytnutie sponzorského formou projektu na športovú činnosť s uplatnením tzv. “superodpočtu” podľa § 30c bude podľa navrhovanej úpravy možné od 1. januára 2018 na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov a kladného daňového základu v roku 2017.


  1. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:


  „Čl. II


  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z. a zákona č. 298/2016 Z. z. sa mení takto:


  V § 3 ods. 2 prvej vete sa čiarka za slovom „predpisov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a športovú činnosť“.


  Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.


  Novovložený článok nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.


  Odôvodnenie:

  Vychádza sa z definície ekonomickej činnosti v smernici Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v ktorej podľa čl. 9 ods. 1 ekonomickou činnosťou je „každá činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby vrátane ťažobných a poľnohospodárskych činností a činností pri výkone slobodných povolaní“.


  Keďže športová činnosť nie je subsumovateľná medzi uvedené činnosti, definícia ekonomickej činnosti v § 3 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. je v súčasnosti nad rámec smernice a jej zahrnutie je neodôvodnené. V tejto súvislosti možno poukázať aj na definíciu ekonomickej činnosti v českom právnom poriadku - § 5 ods. 2 zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, ktorá výslovne nezmieňuje činnosti nad rámec definície v smernici.


  K čl. II


  1. V novelizačnom bode § 52 ods. 10 sa za slovo “vývoj” vkladá čiarka a slová “odpočet výdavkov na športovú činnosť”.


  1. V novelizačnom bode poznámke pod čiarou k odkazu 37ab sa slová “a 30c” nahrádzajú čiarkou a slovami “30c a 30d”.


  1. V novelizačnom bode poznámke pod čiarou k odkazu 37ac sa slová “a § 30c ods. 8” nahrádzajú čiarkou a slovami “§ 30c ods. 8 a § 30d ods. 8”.


  Odôvodnenie:

  Legislatívno-technické úpravy súvisiace s navrhovaným vložením § 30d do zákona č. 595/2003 Z. z.


  1. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:


  „Čl. III


  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:


  V § 50 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v zmluve o sponzorstve v športe možno dohodnúť záväzok sponzorovaného, aby umožnil sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným.“.


  Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.


  Novovložený článok nadobúda účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.


  Odôvodnenie:

  Navrhuje sa, aby spájanie názvu/obchodného mena sponzora so sponzorovaným nebolo povinnou náležitosťou zmluvy o sponzorstve v športe, ale aby bolo len možnosťou.


  Cieľom návrhu je, aby zmluva o sponzorstve v športe nebola zmluvou s protiplnením sponzorovaného. To znamená, že pri takejto zmluve by nešlo o službu zo strany sponzorovaného voči sponzorovi, keďže podľa zákona o dani z pridanej hodnoty „umožniť spájať“, resp. „strpieť“ je považované za službu. Pri väčšine zmlúv o sponzorstve v športe sa v praxi len pomerne zriedkavo využíva možnosť,, že by sponzor uvádzal názov/obchodné meno sponzorovaného na svojich výrobkoch alebo v súvislosti s poskytovaním služby. Je preto primerané, aby táto náležitosť (povinnosť strpieť spájanie názvu/obchodného mena sponzorovaného so sponzorom), ktorá má podstatný vplyv na aktiváciu režimu dane z pridanej hodnoty, bola upravená iba ako voliteľná náležitosť zmluvy. Túto náležitosť si sponzor so sponzorovaným dojednajú iba vtedy, keď to bude aktuálne a nebude zo zákona povinnou súčasťou/náležitosťou každého zmluvného vzťahu založeného zmluvou o sponzorstve v športe bez ohľadu na vôľu/zámer zmluvných strán.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti