Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY A VYBRANÉ ÚVAHY ODBORNÍKOV – AJ ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE „ŠPORT A PRÁVO 2016“ NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.06.2017Mgr.,Mgr. Ladislav Križan PhD. (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD. /zostavovateľ/
  Univerzita Komenského v Bratislave,
  Právnická fakulta, katedra teórie práva a sociálnych vied,

  - Riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva ministerstva školstva Žaneta Surmajová

  „Každý máme svoj pohľad na šport, ktoré môžu byť vo vzájomnom rozpore, no to je legitímne.“

  - Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová

  „Podľa mojich vedomostí je prvou a súčasne jedinou cyklickou konferenciu svojho druhu a zamerania v Slovenskej republike. Je to podujatie, ktoré nie je čisto teoretické, ale – práve naopak – má významný aplikačný rozmer. Je to konferencia, ktorá má dynamickú povahu – prispôsobuje sa konkrétnym okolnostiam tematicky aj v čase, avšak za absolútny benefit tohto podujatia považujem jeho multidisciplinárny a interdisciplinárny charakter. Konferencia Šport a právo totiž búra zaužívané prístupy, kombinuje v sebe niekoľko vedných odborov a odvetví, a to dokonca takých, o ktorých sú mnohí presvedčení, že sú neskombinovateľné.“

  - Zakladajúci člen UčPS a nový dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Peter Potásch

  „Pred 6 rokmi sme sa vydali na dlhú cestu s mottom, že športovci a právnici sa navzájom potrebujú. Z povahy veci nikdy nemôžeme byť v cieľovej rovinke, a preto chcem dnes otvoriť 3 dôležité témy na diskusiu- zrozumiteľnosť regulácie pre športovú obec, vyváženosť práv a povinností z pohľadu najmä pozitív pre športové kluby a realizovateľnosť predpisov cez dôverné poznanie prostredia, pre ktoré sa predpisy tvoria.“

  - Prezident SFZ Ján Kováčik v úvodnom, pozitívne kritickom slove konferencie

  „Slová Winstona Churchilla po vyhraných parlamentných voľbách, že oproti je síce opozícia, ale skutočný nepriateľ je medzi nami, sú dôležitým mementom i pre slovenské športové hnutie.“

  - Vlastník Aquacity Poprad Jan Telenský v úvodnom slove konferencie

  „Nahraďme slovo chyba v športe slovom skúsenosť, pretože prioritne riešime už u detí vlastným športovým úspechom neuspokojených rodičov najmä úspech za každú cenu a nie radosť a potešenie zo športu.“

  - Motivačný kouč Miroslav Mackulín v úvodnom slove konferencie

  BLOK KONFERENCIE – IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA O ŠPORTE, KDE SME A KAM SMERUJEME?

  „Prezentujem tu dnes nie svoju prácu, ale spoločnú prácu širokej komunity nielen právnikov, ktorý sa na procese implementácie zákona o športe od jeho schválenia podieľali. 18 vzdelávacích a diskusných prednášok pre športovú obec často počas víkendov, niekoľkosto odpovedí na často kladené otázky voľne a bezplatne dostupných na webe ucps.sk či 5. ročník tejto konferencie sú najlepším dôkazom, že sa spolu a všetci verejne hlásime k zodpovednosti za čo najlepšiu možnú implementáciu zákona do praxe.“

  - Peter Sepeši, prokurátor GP SR, člen VV SFZ, zakladajúci člen UčPS a najmä vedúci pracovnej skupiny pri tvorbe a implementácii zákona o športe

  „Ľudia v ISŠ v číslach znamenajú dnes 296 242 aktívnych športovcov, 124 045 športovcov do 18 rokov a cca 21 000 športových odborníkov a prioritou pre nasledujúce obdobie by mal byť preto import a spracovanie údajov o FO za jednotlivé zväzy cez import .xls súborov v novej štruktúre dát. Nerobíme si ilúzie o chybovosti, a preto by kvalitu a čistotu dát o týchto osobách mali pomôcť integrácie na RFO, RPO resp. Sociálnu poisťovňu.“

  - Andrej Virlič, Key Account Manager spoločnosti Stengl, a.s., ktorá je dodávateľom existujúceho informačného systému športu, o aktuálnom stave IS športu

  „Informačný systém slovenského futbalu (ISSF) je iba nástroj. Rovnako ako motyka, ale ISSF slúži na dennodennú agendu nie SFZ, 4 regionálnym a skoro 40 oblastným futbalovým zväzom, ale najmä klubovým manažérom futbalových klubov z pohľadu kontrolingu. Bavíme sa pritom o 2200 zápasoch v 370 súťažiach v rámci jedného týždňa.“

  - CIO SFZ a člen pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe Ján Letko

  „V januári 2017 bude VŠC DUKLA oslavovať 50 rokov existencie. Rok 2016 bol i preto rokom historicky najvýznamnejších zmien organizačnej štruktúry a koncepcie riadenia najúspešnejšieho športového strediska v našej krajine. Napriek športovo mimoriadne úspešnému roku sledujú všetky tieto zmeny jediný cieľ, ktorým je zmeniť stredisko na modernú servisnú organizáciu zabezpečujúcu štátnu športovú reprezentáciu a tak potrebného lídra v oblasti novej tréningovej metodológie, vďaka ktorej získajú naší športovci konkurenčnú výhodu nad svojimi športovými súpermi.“

  - Richard Galovič, cca rok riaditeľ Vojenského športového centra DUKLA

  BLOK KONFERENCIE – NOVELIZÁCIA ZÁKONA O ŠPORTE – ČO BY BOLO DO BUDÚCNA PROSPEŠNÉ A NA ČO JE TREBA REAGOVAŤ?

  „Účinnosť textu novely zákona o športe, ktorý schválila pred pár dňami Vláda SR, sa predpokladá od 1.1.2017, no v 1. a 2. čítaní v NR SR v mesiacoch október a november 2016 nie je možné vylúčiť ešte jeho zmeny na základe poslaneckých iniciatív.“

  - Riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR Žaneta Surmajová

  „Možný účel použitia príspevku NŠZ je veľmi náročnou témou. Prevádzkové náklady NŠZ nesmú prekročiť 15% ročných príjmov z príspevku uznanému športu.“

  - generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR Monika Maršáleková

  „Vzdelávanie kontrolórov NŠZ by malo odštartovať do pár týždňoch a je úplne nevyhnutné, lebo kontrolór NŠZ má ovládať niekoľko desiatok zákonov. Osobne sa domnievam, že má byť zároveň zodpovedný za prípadné dlhodobé dlhové hospodáranie NŠZ.“

  - Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová

  „Organizovanie vrcholných športových podujatí kladie pred štát viacero právnych výziev, s ktorými treba počítať už vopred – osobitná úprava ochrany práv duševného vlastníctva k podujatiu, osobitné trestné činy alebo priestupky spojené s ambush marketingom, čiernym predajom lístkov a pod., ale tiež výnimky z imigračných, daňových, finančných a colných predpisov.“

  - Advokát a vysokoškolský pedagóg Tomáš Gábriš

  „Zriadenie verejnoprávneho Fondu na podporu športu so zámerom, aby vláda vytvorila podmienky na to, aby finančné prostriedky z verejných zdrojov na šport boli poskytované a vykazované cez jeden informačný a finančný uzol je extrémne ambiciózny cieľ Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020. Dnes totiž dáva dary do športu ešte i Národná banka Slovenska. Prvým predpokladom je vytvoriť a implementovať tzv. športový satelitný účet ako viaceré krajiny EÚ (Rakúsko, Poľsko, VB atď.) v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa jednotnej EÚ metodiky. Druhým je implementácia projektu zosnulého Martina Filka „Hodnota za peniaze“ i do športu vrátane revízie už dlhodobo existujúcich, cyklických výdavkov nielen MŠVVaŠ (športové triedy, športové gymnázia, cca 500 000 euro dotácii cez VŠ na vysokoškolské športové kluby), ale i vysokých jednorázových výdavkov (napr. dotácia MŠVVaŠ SR daná SOV na Slovenský dom počas LOH 2016 v Rio de Janeiro vo výške 1 milión euro, ktorá bola rovnaká ako súčet 37 dotácii najmenej dotovaných zväzov z celkového počtu 87 dotovaných zväzov MŠVVaŠ SR v roku 2016.“

  - Člen Rady UčPS Ladislav Križan

  „Vo vzťahu k zákonu o rozpočtových pravidlách, slová „dotácia“ a „príspevok“ nie sú synonymá a majú rozdielny obsah, pričom príspevky podľa osobitného zákona sa poskytujú ako iné výdavky zo štátneho rozpočtu.“

  - Reakcia Márie Berdisovej na príspevok poverenej generálnej riaditeľky sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR Moniky Maršálekovej

  „Zriadenie Fondu na podporu športu ako právnickej osoby sui generis vnímam ako najvhodnejšie riešenie pre osobitosť a autonómnosť športu za podmienky prípravy a prijatia zodpovednej a precíznej právnej úpravy, ktorým bude zriadený, s ohľadom na výrazné špecifiká tejto oblasti spoločenského života.“

  - Bývalá dlhoročná pracovníčka MF SR, právnička pracujúca dnes na SFZ Mária Berdisová

  „I chudobný, no talentovaný jedinec, má vďaka športu možnosť získať v USA drahé univerzitné vzdelanie a vďaka nemu sa uplatniť následne vo veľmi kompetitívnej spoločnosti.“

  -    Američan Alan Craig o úlohe športu vo vzdelávacom systéme v USA

  „Systémová podpora športových odborníkov v spojení so školským športom prinesie progresívny synergický efekt pre školský aj klubový šport.“

  - CIO SFZ a člen pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe Ján Letko

  „Z hľadiska efektivity a kvality riešenia sporov v športe, po vypustení ustanovenia § 15 v zákone o združovaní občanov od 1.7.2016 (v súvislosti s rekodifikáciou civilného procesného práva) vnímam ako nevyhnutné minimálne upresniť niektoré vlastnosti riešenia sporov v športe ustanovené v zákone o športe v jeho ustanovení § 52.“

  - Člen Rady UčPS Jaroslav Čollák

  BLOK KONFERENCIE- IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA O ŠPORTE, KDE SME A KAM SMERUJEME?

  „Príprava právnej úpravy na zriadenie verejnoprávneho Fondu na podporu športu je legislatívna úloha ministerstva, ktorej splnenie očakávam v horizonte niekoľkých mesiacov.“

  - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan

  „Počas zhruba 9 mesiacov obdobia, v ktorom sú Košice európskym mestom športu 2016, sme usporiadali pre ľudí 409 pasívnych a 308 aktívnych podujatí, na ktorých športovalo cez 280 000 ľudí.“

  - Ivan Šulek, šéf športu v Košiciach, ktoré sú Európske mesto športu 2016

  „Dnes máme v SZĽH zadefinovaných 17 paralelne popri sebe existujúcich nie udržiavacích, ale rozvojových projektov pre obrovskú hodnotu hokeja u nás, ktorú tvorí 4000 zápasov ročne, ktorých vidí 1 200 000 priamych divákov.“

  - Nový prezident SZĽH Martin Kohút

  „Pediater nemá kvalifikáciu na telovýchovnú prehliadku a už vonkoncom nie talentovaného športovca vo veku 23 rokov.“

  - Lekár a univerzitný profesor Dušan Meško

  „Sponzorské je pri splnení zákonných podmienok vždy uznateľný daňový výdavok sponzora a bodka. Naproti tomu výdavky podnikateľa (objednávateľ reklamy) na základe zmluvy o reklame môžu byť pri prípadnej daňovej kontrole správcom dane podľa § 3 ods. 6 Daňového poriadku spochybnené resp. neuznané.“

  - Poslanec NR SR Jozef Mihál

  „Športové zväzy by mali na seba prevziať ťarchu administratívy spojenej s dobrovoľníctvom a v čo najväčšej možnej miere od nej odbremeniť predovšetkým malé, ale aktívne kluby. Vhodným riešením sa javí uzatváranie zmlúv o dobrovoľníckej činnosti medzi športovým zväzom ako vysielajúcou organizáciou a dobrovoľníkom, kde športový zväz bude klubom ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti vysielať dobrovoľníkov podľa ich potrieb. Rozsah a podmienky poskytnutej podpory (administratívnej, personálnej, finančnej) zo strany športových zväzov možno špecifikovať v dohode o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti medzi športovým zväzom ako vysielajúcou organizáciou a klubom ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.“

  - Advokát Igor Šumichrast, člen Rady Učenej právnickej spoločnosti a člen pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe

  „Rodič, ktorý má príjem z prenájmu, môže byť pri splnení ostatných zákonných podmienok sponzorom i vlastného dieťaťa.“

  - Advokátka, právnička SZĽH a členka pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe Zuzana Zajíčková

  „Denne vzniká dnes do 20 nových občianskych združení. Ministerstvo vnútra však nemá dnes ako vedieť, kto dnes je štatutárnym orgánom cca 50 000 občianskych združení a zverejniť to dôveryhodne vo vzťahu k tretím osobám. Pripravovaný zákon o registri mimovládnych neziskových organizácii s predpokladanou účinnosť od 1.1.2018 by mal práve toto zmeniť.“

  - Milan Andrejkovič z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

  „Potenciál uplatnenia sociálnej práce v športovom prostredí napriek aktuálnemu, skôr zdržanlivému postoju verejnej správy, je veľmi vysoký.“

  - Sociálny pracovník Peter Kulifaj

  „Boj proti dopingu podľa WADA kódexu 2015 sa v čl. 2.4 z pohľadu zlyhania športovcov pri hlásení miesta ich pobytu počas celého roka inovoval. Z pohľadu tzv. 3 čiernych bodov, ktorí športoví „neporiadnici“ nazbierali pomerne rýchlo, sa skrátil čas z 18 na 12 mesiacov, čo je opatrenie v prospech športovcov.“

  - Česká advokátka Liběna Šrámková

  „ADA SR sa vplyvom prijatia zákona o športe kreovala de facto nanovo a získala i nové IČO.“

  - Riaditeľka ADA SR Žaneta Csaderová

  „Každá reťaz je iba tak silná ako jej najslabšie ohnivko, a preto zodpovednosť NŠZ za procesný postup a rozhodnutie v boji proti dopingu v športe je vždy zodpovednosťou NSŽ a nikoho iného. Profesionalizácia členov komisii, „nadzväzový charakter“ komisii a národný panel rozhodcov je mojou výzvou na spoločný postup a hľadanie lídra.“

  - Advokát Miroslav Chlípala o zodpovednosti národných športových zväzov v boji proti dopingu na území Slovenskej republiky.

  „Dohovor Rady Európy v boji proti manipulácii športových súťaží je dokument, ktorý odporúčam za SR podpísať. Jeho následná postupná implementácia v podmienkach SR by mala vychádzať aj z i kritickej analýzy, čo sa v tejto oblasti za posledné dva roky (ne)podarilo.“

  - Integrity officer SFZ a člen pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe Peter Dedík o výsledkoch boja proti match fixingu na území Slovenskej republiky.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti