Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FALOŠNÉ LIEKY – NENECHAJTE SA OKLAMAŤ! (DOPLNENÉ) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.05.2012Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Uväznení zločinci, občania Španielska, Holandska, Rumunska a Veľkej Británie sú podozriví z dovozu a distribúcie veľkého množstva nebezpečných falšovaných liekov do Európy.

  Farmaceutiká boli dovážané z Ázie, najmä z Číny a Singapuru a distribuované cez internet „zákazníkom“ v Európe. Medzi liekmi určenými takto na predaj boli známe značky ako Viagra a Cialis ako aj generiká vyrábané v tajných manufaktúrach v zdrojových krajinách.

  Takéto neotestované lieky, bez licencie môžu ohroziť zdravie a dokonca aj život ich užívateľov.

  Operácia pod názvom „Tribulus“ bola úspešná aj vďaka úzkej spolupráci s vplyvnými farmaceutickými laboratóriami a inými partnermi, uvedenými v samotnej tlačovej správe Europolu.

  Počas plánovania tejto operácie experti z Úradu pre trestnú činnosť Europolu - ECAB poskytovali zúčastneným krajinám podporu a poradenstvo.

  Odhady odborníkov hovoria, že 50 až 90 % liekov kúpených z internetových zdrojov[1], s utajenou fyzickou adresou, je falošných. Ide o čierny trh, na ktorom sa ročne otočí viac ako 60 miliárd eur[2].

  Práve vyššie uvedené skutočnosti boli dôvodom, pre ktorý sa rozhodla spoločnosť Pfizer s partnermi kampane:

  • Sekcia colná Finančného riaditeľstva SR,
  • Svetová zdravotnícka organizácia,
  • Slovenská lekárnická komora,
  • ADC číselník,
  • Úrad priemyselného vlastníctva SR,
  zahájiť informačnú kampaň, ktorá má občanov varovať pred falošnými predajcami liekov, ktoré sú vyrábané bez licencie a môžu ohroziť ich zdravie, či dokonca aj život.

  Na internetovej stránke falosnelieky.sk sa môžete dozvedieť odpovede na otázky:
  • Aké skupiny falošných liekov alebo liečivých prípravkov sú najčastejšie falšované?
  • Ako spoľahlivo nakupovať originálne, bezpečné lieky a vyhnúť sa podozrivým predajcom?
  • Ako rozpoznať falošný liek?
  • Ako postupovať, keď máte podozrenie, že zakúpené lieky sú falošné?
  • Aké nebezpečenstvo vzniká pri užití falošných liekov?
  • Ako sa najčastejšie predávajú a nakupujú falošné lieky?
  • Ktoré lieky považujeme za falošné?
  Prípadne môžete položiť inú otázku, ktorá Vás zaujíma.

  Vedomosti, ktoré nadobudnete po prečítaní jednotlivých článkov, si môžete zábavnou formou otestovať vo FAKE DETECTORE.

  DOPLNENÉ:

  V procese začínajúcom výrobou falošných liekov, počnúc ich pašovaním, distribúciou a predajom konečnému spotrebiteľovi, sa môžu osoby zapojené do tohto reťazca protiprávnych konaní dopustiť viacerých trestných činov (ďalej len „TČ“) v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len „TZ“). Naplnenie konkrétnych (základných alebo kvalifikovaných) skutkových podstát jednotlivých TČ bude závisieť od rôznych skutočností, napr. od toho, v akom vzťahu došlo k ich spáchaniu (falšovateľ – legálny predajca, nelegálny predajca – spotrebiteľ, falšovateľ – majiteľ ochrannej známky a pod.), alebo od jednotlivého chemického zloženia falošných liekov, spôsobu a rozsahu ich distribúcie a pod.

  Pôjde najmä o tieto TČ:

  TČ v zmysle § 168 TZ: Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi

  Základná skutková podstata: Kto má na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži závadné potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

  „Inými predmetmi v zmysle tohto ustanovenia sú všetky veci, ktoré slúžia na uspokojovanie ľudských potrieb, napr. kozmetické prostriedky, hračky, lieky, náradie, ...“[3]

  TČ v zmysle § 169 TZ: Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi

  Základná skutková podstata: Kto má na predaj alebo na taký účel vyrobí, alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

  TČ v zmysle § 221 TZ: Podvod

  Základná skutková podstata: Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

  TČ v zmysle § 281: Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

  Základná skutková podstata: Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

  TČ v zmysle § 284 TZ: Všeobecné ohrozenie

  Základná skutková podstata: Kto úmyselne
  1. vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
  2. všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,"
  potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.“

  TČ v zmysle § 285 TZ: Všeobecné ohrozenie

  Základná skutková podstata: „Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

  Iné podobne nebezpečné látky alebo sily sú také, ktorých škodlivé účinky svojou povahou a rozsahom nebezpečenstva sa môžu prejaviť obdobne ako účinky výbušnín, plynu, elektriny a rádioaktivity (napr. horľaviny, traskaviny, trhaviny, žieraviny, jedy a iné chemické látky).“[4]

  TČ v zmysle § 298 TZ: Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov

  Základná skutková podstata: Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, vymení, upraví, použije, dá na prepravu alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

  TČ v zmysle § 299 TZ: Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov

  Základná skutková podstata: Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, alebo vysokorizikovej chemickej látky, alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

  Aby sme mohli doplniť a skvalitniť obsah stránky pre Vás ako i ostatných používateľov portálu UčPS, môžete uviesť, akým spôsobom navrhujete obsah stránky doplniť. Môžete tak urobiť napr. prostredníctvom komentára alebo návrhu na doplnenie (ikona poštovej obálky pri nadpise článku). Prípadne nám zašlite link na súvisiace stránky, dokumenty alebo iný obsah, ktorý navrhujete doplniť na túto stránku portálu UčPS.


  Zdroj:  falosnelieky.sk
  olaf.vlada.gov.sk

  Poznámky pod čiarou:
  1. http://www.pfizer.sk/svk/pacient/-verejnost/novinky/mozu-falosne-lieky-ohrozit-vas-zivot.html^
  2. http://www.euractiv.sk/veda-a-vyskum/zoznam_liniek/falsovanie-liekov-rastuca-hrozba-v-zdravotnictve-000264^
  3. Matys, K. a kol. Trestný zákon, komentár. Bratislava : Obzor, 1978, s. 844^
  4. Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J., a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 1. Vydanie. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 916^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia