Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vysielanie futbalového zápasu za úhradu - môže byť podľa Všeobecného súdu EU - členským štátom zakázané NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.02.2011Spracoval: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ak sú tieto podujatia ako celok udalosťami veľkého významu pre spoločnosť, toto obmedzenie slobodného poskytovania služieb a slobody usadiť sa je odôvodnené právom na informácie a potrebou zabezpečiť široký prístup verejnosti k televíznemu vysielaniu týchto udalostí. Smernica o výkone činností televízneho vysielania (Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989) oprávňuje členské štáty zakázať exkluzívne vysielanie udalostí, ktoré považujú za udalosti veľkého významu pre ich spoločnosť, ak by takéto vysielanie zbavovalo podstatnú časť verejnosti v tomto členskom štáte možnosti sledovať tieto udalosti vo voľne prístupnej televízii.

  Fédération internationale de football association (ďalej len „FIFA“) (Medzinárodná futbalová federácia) organizuje záverečnú fázu majstrovstiev sveta vo futbale (ďalej len „majstrovstvá sveta“) a Union des associations européennes de football (ďalej len „UEFA“) (Európska futbalová únia) organizuje majstrovstvá Európy vo futbale (ďalej len „EURO“). Predaj práv na televízne vysielanie týchto súťaží predstavuje podstatný zdroj ich príjmov.

  Belgicko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zostavili zoznamy udalostí, ktoré považujú za udalosti veľkého významu pre svoju spoločnosť. Tieto zoznamy obsahovali predovšetkým, pokiaľ ide o Belgicko, všetky zápasy záverečnej fázy majstrovstiev sveta, a pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, všetky zápasy záverečných fáz majstrovstiev sveta a EURO. Tieto zoznamy boli oznámené Komisii, ktorá rozhodla, že sú v súlade s právom Únie.

  FIFA a UEFA však tieto rozhodnutia napadli v konaní pred Súdom prvého stupňa, pričom spochybnili skutočnosť, žeby všetky tieto zápasy mohli predstavovať udalosti veľkého významu pre spoločnosť v týchto štátoch. V tejto súvislosti Všeobecný súd usudzuje, že uvedenie majstrovstiev sveta a EURO v smernici 97/36 znamená, že ak členský štát zapísal zápasy týchto súťaží do zoznamu, ktorý sa rozhodol zostaviť, nemusí vo svojom oznámení Komisii uvádzať osobitné odôvodnenie týkajúce sa ich povahy ako udalosti veľkého významu pre spoločnosť. Prípadný záver Komisie, že zapísanie majstrovstiev sveta a EURO ako celkov do zoznamu udalostí veľkého významu pre spoločnosť v členskom štáte je v súlade s právom Únie z toho dôvodu, že každá z týchto súťaží sa vzhľadom na jej charakteristické znaky považuje za jedinú udalosť, však možno spochybniť na základe konkrétnych okolností preukazujúcich, že „ostatné“ zápasy majstrovstiev sveta a/alebo „nie gala“ zápasy EURO nemajú takýto význam pre spoločnosť v tomto členskom štáte.

  Pre úplnosť je potrebné dodať, že tzv. „vrcholné“ zápasy majstrovstiev sveta zahŕňajú predovšetkým semifinále, finále a zápasy národného tímu alebo národných tímov z dotknutého členského štátu. Zápasy „gala“ EURO zahŕňajú predovšetkým otvárací zápas a finále. Ostatné zápasy týchto súťaží sa považujú za „ostatné“ zápasy a zápasy „nie gala“.

  V tejto súvislosti Všeobecný súd upresňuje, že „vrcholné“ zápasy a zápasy „gala“, ako aj EURO zápasy, v ktorých vystupuje dotknutý národný tím, majú veľký význam pre spoločnosť daného členského štátu, a preto môžu byť zapísané do vnútroštátneho zoznamu obsahujúceho udalosti, ku ktorým musí mať táto verejnosť možnosť prístupu prostredníctvom voľne prístupnej televízie.

  Pokiaľ ide o ostatné zápasy majstrovstiev sveta a EURO, Všeobecný súd uvádza, že každú z týchto súťaží možno považovať za jednu udalosť a nie za súbor jednotlivých udalostí rozdelených na „vrcholné“ a „ostatné“ zápasy alebo zápasy „gala“ a „nie gala“. Ďalej napríklad výsledky „ostatných“ zápasov a zápasov „nie gala“ môžu mať vplyv na účasť tímov na „vrcholných“ zápasoch a zápasoch „gala“, čo môže vo verejnosti vyvolať osobitný záujem na ich sledovaní.

  V tejto súvislosti Všeobecný súd poznamenáva, že nemožno určiť vopred – v okamihu prijatia vnútroštátnych zoznamov alebo nadobudnutia práv na vysielanie – ktoré zápasy budú skutočne rozhodujúce pre neskoršie fázy týchto súťaží alebo budú mať vplyv na osud daného národného tímu. Z tohto dôvodu Všeobecný súd usudzuje, že skutočnosť, že určité „ostatné“ zápasy alebo zápasy „nie gala“ môžu ovplyvniť účasť na „vrcholných“ zápasoch a zápasoch „gala“, môže odôvodniť rozhodnutie členského štátu považovať všetky zápasy týchto súťaží za udalosti veľkého významu pre spoločnosť.

  Pokiaľ ide o štatistické údaje uvedené žalobkyňami v snahe preukázať, že „ostatné“ zápasy a/alebo zápasy „nie gala“ nemajú veľký význam pre belgickú spoločnosť a spoločnosť v Spojenom kráľovstve, Všeobecný súd konštatuje, že čísla sledovanosti týkajúce sa týchto druhov zápasov počas ostatných majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy preukazujú, že tieto zápasy pritiahli výrazný počet televíznych divákov, z ktorých významná časť sa o futbal zvyčajne nezaujíma.

  Všeobecný súd následne usudzuje, že vzhľadom na neexistenciu harmonizácie v Únii na úrovni jednotlivých udalostí, ktoré môžu byť členskými štátmi považované za udalosti veľkého významu pre spoločnosť, môžu byť s predmetnou smernicou zlučiteľné rovnako viaceré prístupy k zápisu zápasov majstrovstiev sveta a EURO do vnútroštátneho zoznamu. Preto je možné, že určité členské štáty považujú za udalosti veľkého významu pre spoločnosť len „vrcholné“ zápasy a zápasy „gala“, a pokiaľ ide o EURO zápasy, v ktorých vystupuje príslušný národný tím alebo národné tímy, zatiaľ čo iné sa právom domnievajú, že aj „ostatné“ zápasy a zápasy „nie gala“ musia byť súčasťou vnútroštátneho zoznamu.

  Všeobecný súd okrem iného konštatuje, že ak môže určenie majstrovstiev sveta a EURO za udalosti veľkého významu pre spoločnosť ovplyvniť cenu, ktorú FIFA a UEFA získajú za poskytnutie práv na vysielanie týchto súťaží, nezbavuje tieto práva ich trhovej hodnoty, lebo nezaväzuje tieto dve organizácie na ich prevod za akýchkoľvek podmienok. Rovnako, hoci takéto určenie obmedzuje slobodné poskytovanie služieb a slobodu usadiť sa, toto obmedzenie je odôvodnené, keďže smeruje k ochrane práva na informácie a k zabezpečeniu širokého prístupu verejnosti k televíznemu vysielaniu udalostí veľkého významu pre spoločnosť.

  Všeobecný súd nakoniec uvádza, že právna úprava Spojeného kráľovstva nepriznáva určitým vysielateľom osobitné alebo výlučné práva.

  Za týchto podmienok Všeobecný súd rozhodol, že Komisia nepochybila, keď usúdila, že určenie všetkých zápasov majstrovstiev sveta a EURO Spojeným kráľovstvom a všetkých zápasov majstrovstiev sveta Belgickom za „udalosti veľkého významu“ pre spoločnosť je v súlade s právom Únie. V dôsledku toho sa žaloby FIFA a UEFA zamietajú.


  Zdroj: Všeobecný súd Európskej únie (rozsudok vo veciach: T-385/07, T-55/08 a T-68/08)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti