Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Pojmy     Slovenská republika (Slovensko)

Pojem: Slovenská republika (Slovensko)

Všetky pojmy
|12|ďalšia 

ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A VÍZIEMagOff 

Magister Officiorum - ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A VÍZIE - článok prvého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

Čítajte viac...

ESĽP: Rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike

09.11.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast   |  Rýchla aktualita
resized__235x150_espl

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V. C. proti Slovenskej republike. Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 3 a 8 Dohovoru.

​Sťažovateľka pôvodne namietala porušenie článku 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv (zákaz ponižujúceho a neľudského zaobchádzania), článku 8 Dohovoru (právo na súkromie), článku 12 Dohovoru (právo na založenie rodiny), článku 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy) a článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie). Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľke 31 000 € z titulu nemajetkovej ujmy a 12 000 € z titulu nákladov a výdavkov.

Čítajte viac...

Východiská strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky

01.08.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

logo_mosrMateriál predkladá východiská pre vypracovanie komplexného návrhu cieľovej podoby ozbrojených síl a ostatných súčastí rezortu obrany garantujúcich naplnenie politickej ambície Slovenskej republiky vrátane návrhu spôsobu a časovej postupnosti reformných krokov a definovania potreby finančných zdrojov. 

Vlastný materiál tvorí prílohu článku. 

Čítajte viac...

Závery strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky

21.06.2011Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

logo_mosrMateriál Závery strategického hodnotenia obrany SR bol predložený na rokovanie vlády SR. 

Ide o kľúčový výstup strategického hodnotenia obrany SR, ktoré je realizované v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

Cieľom je dosiahnuť politické rozhodnutie vlády SR o jednej z troch navrhovaných strategických volieb, ako základný a nevyhnutný predpoklad ďalšieho postupu.

Čítajte viac...

Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2010

03.06.2011Mgr. Ján Cuhanič   |  Rýchla aktualita

europa_srSpráva bola spracovaná medzirezortnou pracovnou skupinou v gescii predsedu Bezpečnostnej rady SR podľa Metodiky na vypracúvanie správy o bezpečnosti SR. Správa bola vypracovaná z podkladov, ktoré vypracovali a predložili vecne príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne orgány, ako aj bezpečnostné rady obvodných úradov v sídle kraja v zmysle schválenej obsahovej štruktúry materiálu.

Obsahom správy sú vonkajšie a vnútorné aspekty bezpečnostnej situácie v SR.

Čítajte viac...

Medzinárodná právna základňa platná pre Slovenskú republiku pre právnu pomoc v trestných veciach - podľa štátov.

Na tejto stránke je uvedená zmluvná základňa, najmä bilaterálna, platná medzi Slovenskou republikou a jednotlivými štátmi v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach.
Čítajte viac...

Legislatíva SR, ČR, EÚ pre oblasť ochrany životného prostredia

Návrh novely Trestného zákona, ktorý sa mal významne dotýkať ustanovení upravujúcich trestné činy proti životnému prostrediu (§ 300 - 310 Trestného zákona)

Čítajte viac...

Legislatívny proces (3.2.2010): Ďalší poslanecký návrh novely zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

Na rokovanie vlády SR bol odoslaný poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Čítajte viac...

Ústavný súd SR

02.02.2010Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič   |  Ústavný súd

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol zriadený Ústavou Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Právomoci a kompetencie upravuje čl. 124 až 140 Ústavy Slovenskej republiky, podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení jeho sudcov ustanovuje zákon č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čítajte viac...
|12|ďalšia 
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia