Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

UčPS: Memoriál Milana Hanzela (ŠH Pasienky; 17.11.2009) - organizačné informácie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.11.2009Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  milan_hanzel

  JUDr. Milan Hanzel, CSc.

  * 21.04.1947  -  † 22.11.2008

  životopis - www.osobnosti.sk


  Základné informácie o podujatí:

  Názov podujatia: MEMORIÁL MILANA HANZELA

  Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní na počesť pamiatky priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela 
  Termín konania podujatia: 17. novembra 2009 (utorok - štátny sviatok: Deň boja za slobodu a demokraciu)
  Miesto konania športovej časti podujatia: Bratislava, športová hala Pasienky (Trnavská cesta 29)
  Miesto konania spoločenskej časti: v upravených priestoroch športovej haly Pasienky (Trnavská cesta 29)
  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel

  Účastníci: predpokladá sa účasť 6-7 družstiev reprezentujúcich jednotlivé právnické povolania: 
  1. družstvo sudcov 2. družstvo prokurátorov 3. družstvo advokátov 4. družstvo notárov 5. družstvo exekútorov 6. družstvo priateľov Milana Hanzela event. družstvo "Justícia SR"

  Poznámka: V prípade väčšieho/menšieho záujmu si organizátori turnaja vyhradzujú právo počet družstiev upraviť. 

  Program podujatia:

  Športová časť:

  Začiatok športovej časti: o 9.00 hod začiatok 1. zápasu
  Priebeh zápasov: podľa časového rozpisu, ktorý bude prispôsobený konečnému počtu účastníkov a turnajovému kľúču.    
  Oficiálne slávnostné otvorenie: o 10.30 hod slávnostnými príhovormi hostí a organizátorov podujatia
  Finálový zápas: o 15.30 hod (hrací čas 2x 15 minút, prestávka 5 minút)
  Koniec športovej časti: cca do 16.30 hod (vyhodnotenie s krátkymi príhovormi), potom bude nasledovať spoločenská časť

  Spoločenská časť:

  Miesto konania: v upravených priestoroch športovej haly Pasienky

  Účastníci: rodina a najbližší Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia.
  Počet účastníkov spoločenskej časti je z organizačných, kapacitných dôvodov obmedzený.

  Program spoločenskej časti: priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní v duchu spomienky na JUDr. Milana Hanzela, CSc. s videoprojekciou fotografií z jeho života. Súčasťou programu budú príhovory a vyhodnotenie športovej časti a odovzdávanie ocenení.   

  Pravidlá súťaže:

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel
  Turnajový kľúč: bude známy najneskôr 15. 11. 2009 podľa konečného počtu zúčastnených družstiev
  Žrebovanie družstiev do skupín: uskutoční sa 15. 11. 2009 o 18.00 hod v salóniku Plzenskej reštaurácie (oproti Redute), Mostová ulica.
  Súpiska družstiev: maximálne 15 členná (hráči vedenie) oprávňuje k účasti všetkých členov družstva uvedených na súpiske na spoločenskej časti

  Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, nie výkonnostný šport, na súpiske družstva by mali byť primárne uvedení zástupcovia jednotlivých právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári), a iba výnimočne aj zamestnanci jednotlivých rezortov / úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, vodiči a iní zamestnanci). 

  Počet hráčov na ihrisku: 4 hráči v poli 1 brankár
  Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách cca 2x 10min, finále 2x 15min) 

  Ceny:

  Hlavnou cenou futsalového turnaja je Pohár Memoriálu Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťazného družstva v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom v jeho reprezentačných priestoroch). Okrem hlavnej ceny bude udelených viacero individuálnych ocenení (cena fair-play, cena pre najlepšieho hráča, strelca, brankára, ... )    

  Organizátori podujatia:

  Spoluorganizátormi podujatia sú Generálna prokuratúra SR a občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS)

  Organizačný výbor podujatia tvoria zástupcovia Generálnej prokuratúry SR a zástupcovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia na znak úcty k životnému odkazu JUDr. Milana Hanzela, CSc. bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

  Členovia organizačného výboru:

 • za Generálnu prokuratúru SR: JUDr. Dagmar Papcunová, JUDr. Slavomír Šúrek, JUDr. Ladislav Čillík, Mgr. Mario Potúček, JUDr. Peter Sepeši, Ing. Stanislav Fatyka, Ing. Zdenko Fatrdla, Ing. Michal Mráz
 • za Učenú právnickú spoločnosť: JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Potasch, PhD., JUDr. Peter Sepeši, Ing. Pavel Srnák, Ing. Peter Psota, p. Jozef Hanzel, Ing. Miroslav Majerčák
 • Všetky významnejšie organizačné záležitosti budú prejednané s manželkou nebohého JUDr. Milana Hanzela, CSc. - JUDr. Idou Hanzelovou.

  Kontaktné osoby:
 • pre protokol: JUDr. Dagmar Papcúnová - email: dagmar.papcunova@genpro.gov.sk *** tel: 0905 944 258
 • pre ekonomiku podujatia: Ing. Pavel Srnák - email: info@ucps.sk *** tel: 0907789876
 • pre gastronómiu podujatia: Mgr. Mario Potúček - email: mario.potucek@genpro.gov.sk *** tel: 0905 456 398
 • pre športovú časť podujatia: p. Jozef Hanzel - e-mail: sala@seznam.cz *** 
 • pre ostatné veci: JUDr. Peter Sepeši - email: peter.sepesi@genpro.gov.sk *** tel: 0903 242 096 
 • Financovanie podujatia:

  Podujatie je organizované dobrovoľníkmi - právnikmi a bývalými kolegami JUDr. Milana Hanzela, CSc., pre celú právnickú obec bez financovania z verejných prostriedkov (zo štátneho rozpočtu).

  Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa vyššie a významnejšie hodnoty

  Transparentnosť ekonomiky podujatia (prijatia a použitia finančných prostriedkov) bude zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej internetovej stránke spravovanej Učenou právnickou spoločnosťou, kde budú osobitne uvedené všetky nákladové a príjmové položky s ich popisom.

  Financovanie podujatia bude zabezpečené z:

 • účastníckeho poplatku účastníkov športovej časti uvedených na súpiskách družstiev,
 • dobrovoľných zbierok priateľov, kolegov a iných prispievateľov, 
 • sponzorských darov (vecných a finančných) a
 • prípadných iných príjmov (napr. z reklamy).
 • Účastnícky poplatok: minimálna výška 20 € / člen družstva uvedený na súpiske, t. j. minimálne 300 € / družstvo (15-členné). Organizátori podujatia by privítali uhradenie účastníckého poplatku za družstvo do 30. októbra 2009.

  Forma úhrady účastníckeho poplatku:

 • v hotovosti do pokladne Učenej právnickej spoločnosti (UčPS) alebo
 • prevodom na dole uvedený účet UčPS
  Kvôli identifikácii platby je potrebné uviesť účel platby: "startovne označenie druzstva", napr. "startovne sudcovia". 
 • Pri zbierkach a daroch odovzdaných v hotovosti bude v evidencii príjmov a výdavkov na osobitnej internetovej stránke pri každej položke uvedené číslo príjmového dokladu. V prípade udelenia súhlasu zo strany prispievateľa / darcu sa na internetovej stránke uvedie aj meno prispievateľa do zbierky, resp. meno darcu.

  Pri úhrade príspevku do zbierky prevodom na účet Učenej právnickej spoločnosti (uvedený dole) je potrebné do účelu platby uviesť: „memorial meno prispievateľa", napr. "memorial peter sepesi(v tom prípade výška príspevku a meno darcu budú uvedené v evidencii príjmov na internetovej stránke), event. "memorial anonym", ak si darca želá ostať v anonymite (v tom prípade bude uvedená iba výška príspevku).

  Nákladové položky podujatia budú tvoriť najmä: prenájom športovej haly vrátane priestorov na spoločenskú časť (cca 1.200 €), ceny a ocenenia, odmeny pre rozhodcov, občerstvenie počas športovej časti pre účastníkov a pozvaných hostí, občerstvenie počas spoločenskej časti.

  Generálna prokuratúra SR a občianske združenie Učená právnická spoločnosť poskytnú podujatiu bezodplatne potrebnú materiálnu podporu v oblasti administratívno-technického zabezpečenia prípravy a uskutočnenia podujatia, vrátane personálnej podpory.

  Zmluvné vzťahy a účtovné operácie súvisiace s organizáciou podujatia budú realizované prostredníctvom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.


  Identifikačné údaje občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť: 

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ

  Sídlo: Koceľova 9, 821 08 Bratislava

  IČO: 42 171 318

  Bankové spojenie: Tatrabanka 
  číslo účtu: 262 320 4201/1100 

  Kontakty:
  tel.: ( 421) - 905 24 24 00
  email: info@ucps.sk

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti