Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  1) Oblasť geológie a prírodných zdrojov

  a) Návrh zákona o identifikácii environmentálnej záťaže a určení zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž
  Cieľom zákona je najmä určenie zodpovednosti za environmentálne záťaže a ich financovanie, ale aj vymedzenie povinností zodpovednej osoby (zabezpečiť geologický prieskum životného prostredia, sanáciu environmentálnej záťaže a následne i monitoring geologických faktorov životného prostredia).

  b) Návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého CO2 do geologického prostredia
  Zámerom je prevzatie európskej smernice do našej národnej legislatívy v termíne do 25. júna 2011. Jej predmetom je ukladanie CO2 do horninového prostredia - do vhodných horninových štruktúr, ktoré vznikli po vyťažení zemného plynu alebo ropy.

  c) Návrh novely zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
  Účelom novely zákona je úplné prevzatie európskej smernice o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu ako aj zohľadnenie požiadaviek a skúseností z praxe v oblasti nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu.

  2) Odpadové hospodárstvo

  Pripravuje sa návrh nového zákona o odpadoch
  Návrh nového zákona o odpadoch prinesie základné zmeny v hierarchii odpadového hospodárstva - napríklad aj spaľovanie bude formou zhodnocovania odpadov. Zavedie sa nový Program prevencie vzniku odpadov, ktorý bude postavený na úroveň Programu odpadového hospodárstva.

  3) Oblasť environmentálneho posudzovania

  Novela zákona EIA 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  Účelom novely je dosiahnuť úplnú harmonizáciu nášho zákona s európskou smernicou.

  4) Ochrana ovzdušia

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
  Dôvodom novelizácie zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme je uplatňovanie nového nariadenia EÚ o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

  5) Obchodovanie s emisnými kvótami

  Návrh novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
  Dôvodom návrhu novely zákona je začlenenie nových priemyselných sektorov a leteckej dopravy do schémy obchodovania s emisnými kvótami, ale aj spresnenie niektorých ustanovení, týkajúcich sa podávania správ o emisiách skleníkových plynov prevádzkovateľmi.

  6) Ochrana príroda

  a) Najočakávanejšou legislatívnou zmenou v oblasti ochrany prírody je príprava návrhu nového Zákona o ochrane prírody, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR na jeseň roku 2011. Zákon napríklad spresní otázku náhrad za obmedzenie bežného hospodárenia (majetkovú ujmu). Predpokladá sa zmena v spôsobe výpočtu náhrady škôd spôsobených na zdraví človeka chránenými živočíchmi.

  b) MŽP SR pripravuje aj novelizáciu zákona CITES – o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
  Hlavným cieľom novely zákona CITES je prevzatie dvoch nariadení Európskeho spoločenstva, týkajúcich sa obchodovania s výrobkami z tuleňov. Novela zákona CITES prináša aj zjednodušenie povinností, týkajúcich sa chovateľov ohrozených druhov.

  c) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje TANAP a jeho zóny
  Zonácia striktne určí, ktoré aktivity bude možné vykonávať v jednotlivých zónach pri zohľadnení kľúčového významu biologickej rozmanitosti a národných hodnôt TANAPu.

  d) Chránené vtáčie územia
  Od 15. januára 2011 nadobudli účinnosť tri vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorými sa vyhlasujú: Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Tatry, CHVÚ Slovenský raj a CHVÚ Malá Fatra. Od 15. februára 2011 vstúpili do platnosti vyhlášky, ktorými boli vyhlásené ďalšie tri chránené vtáčie územia, a to Chočské vrchy, Čergov a Špačinsko-nižnianske polia. V štádiu riešenia je návrh vyhlášky na  vyhlásenie Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy, kde je potrebné rokovanie s novými vlastníkmi, ktorým bola vrátená pôda v tomto území po zrušení Vojenského výcvikového priestoru Javorina. 
  Ide o posledných 7 chránených vtáčích území z celkového počtu 41 CHVÚ, ktoré sú súčasťou Národného zoznamu navrhovaných vtáčích území, a ktoré je Slovenská republika podľa európskej smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva a v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny povinná vyhlásiť za chránené vtáčie územie.


  Zdroj: Tlačová správa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia