Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Národná banka Slovenska vypracovala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o bankách“) návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk.

  Dňa 1. júna 2010 nadobudli účinnosť aj bod 15 a 16 článku IV zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa upravuje znenie § 38 zákona o bankách. Na základe tejto úpravy je Národná banka Slovenska oprávnená ustanoviť opatrením podrobnosti o údajoch poskytovaných do registra bankových úverov a záruk a o údajoch poskytovaných z registra bankových úverov a záruk (ďalej aj „register“), a to aj v rozsahu údajov poskytovaných do tohto registra a z tohto registra Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (ďalej aj „Eximbanka“).

  Podľa § 18 ods. 4 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o Eximbanke“) má Eximbanka pri poskytovaní údajov do registra postupovať rovnako ako postupuje banka pri poskytovaní údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, čo vyplýva z predošlej novelizácie zákona o bankách zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Dňa 1. marca 2011 nadobudnú účinnosť nové ustanovenia § 38 zákona o bankách, podľa ktorých, možno poskytovať údaje z registra aj klientom bánk, pobočiek zahraničných bánk a Eximbanky (text navrhovaných úprav § 38 ods. 3 a 4 zákona o bankách viď vo všeobecnej časti odôvodnenia). Údaje z registra sa budú klientom poskytovať formou písomnej žiadosti podľa prílohy č. 2 k opatreniu. Klient si môže údaje z registra prevziať nasledovnými spôsobmi:

  1. osobne, v tomto prípade je potrebné vyplniť protokol o osobnom prevzatí,
  2. prostredníctvom splnomocnenej osoby, na základe splnomocnenia k prevzatiu výpisu,
  3. na základe doručenia prostredníctvom pošty.

   

  Ak je žiadateľom štatutárny orgán, vrámci predloženej žiadosti uvedie aj svoje čestné vyhlásenie. Súčasťou každej žiadosti je výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 30 dní, ak je v ňom klient zapísaný. Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti, budú tiež obsahom opatrenia, ktoré sa z toho dôvodu rozšíri o ďalšie dve prílohy.

  Návrhom opatrenia sa sleduje zosúladenie s vyššie uvedenými úpravami zákona o bankách.

  Dňa 18. januára 2011 bol materiál prerokovaný Bankovou radou Národnej banky Slovenska a následne zaslaný na predbežné pripomienkové konanie s termínom vyjadrenia sa do 24.1.2011.

  Štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené 

  Návrhom opatrenia sa tiež text, v porovaní s pôvodným opatrením Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení neskorších predpisov zosúlaďuje s poznatkami z legislatívnej praxe s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Napríklad sa zjednocuje označovanie výrazom „výška – hodnota“ na označovanie výrazom „hodnota“, označovanie výrazom „registrovaný“ sa nahrádza označovaním výrazom „vedený v registri“, rôzne označovanie výrazmi „oznamovania“ a „zasielania“ údajov do registra sa zosúlaďuje zo zákonom na označovanie výrazom „poskytovania“ údajov do registra. A podobne.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti