Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona o cestnej premávke navrhuje dôležité zmeny  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Haňdiak
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Správa na úseku dopravy

  Ministerstvo vnútra zaradilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je vypracovaný na základe úlohy vyplývajúcej z bodu 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014. Po dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona o cestnej premávke vzniká tiež potreba prehodnotiť niektoré ustanovenia zákona, najmä vo vzťahu k objektívnemu stavu bezpečnosti na cestách v súvislosti s aktuálnym vývojom počtu dopravných nehôd s následkom smrti alebo ťažkého zranenia jej účastníkov .

  Návrhom zákona sa znižuje vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B z doterajších 18 rokov na 17 rokov. Súčasne sa však upravuje, že vodič, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením 18 rokov, môže viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča. Túto povinnosť bude mať takýto vodič do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace.

  V záujme uplatnenia možnosti zadržať vodičský preukaz podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona aj v prípade ak ho osoba nepredložila pri kontrole, sa navrhuje zaviesť nový inštitút tzv. fiktívneho zadržania vodičského preukazu.

  Navrhovaným zákonom sa tiež rozširuje okruhov dôvodov pre ktoré je držiteľ vodičského oprávnenia povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Navrhovaný zákon predpokladá zavedenie inštitútu doškoľovacieho kurzu ustanoveného v § 2 ods. 1 písm. b) zákona

  č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, ktorému sa budú povinní podrobiť predovšetkým notorickí porušovatelia pravidiel cestnej premávky.

  Ak držiteľ vodičského oprávnenia za posledných desiatich rokov trikrát viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak sa odmietol podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru je povinný rozhodnúť o jeho okamžitom a trvalom vylúčení z cestnej premávky odobratím jeho vodičského oprávnenia bez možnosti získať ho v budúcnosti späť.

  Vo vzťahu k vodičom, ktorí za posledných päť rokov dvakrát viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo ktorí sa odmietli podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, sa ustanovuje povinnosť orgánu Policajného zboru rozhodnúť o odobratí vodičského oprávnenia. Vodičské oprávnenie bude odobraté i tomu, kto v priebehu posledných piatich rokoch trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v dôsledku ktorého vznikne dopravná nehoda. Odobraté vodičské oprávnenie bude možné vrátiť až po preukázaní splnenia podmienok podľa § 77 ods. 1 písm. d) až g) zákona.

  Návrhom zákona sa ustanovujú nové druhy porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom a tým sa sprísňuje postih priestupcu. Ide najmä o vodiča, ktorý ohrozí chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov alebo chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje alebo ho ohrozí pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní, prípadne ohrozí cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov. Novo sa ustanovuje ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom aj porušenie povinností inštruktora autoškoly a porušenie povinností spolujazdca, ktorý vykonáva dohľad nad mladým vodičom, ako aj vedenie motorového vozidla s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu.

  Návrh novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb upravuje postup detekcie alkoholu, omamných látok a psychotropných látok u vodičov ako predpoklad vyvodenia zákonom stanovených sankcií.

  S cieľom postihovať prostriedkami trestného práva výkon zamestnania alebo činnosti pod vplyvom návykovej látky, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo spôsobeniu značnej škody na majetku sa navrhuje v Trestnom zákone rozšíriť už existujúcu skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky o dve nové základné skutkové podstaty. Na rozdiel od platného právneho stavu nemusí pre naplnenie znakov trestného činu ísť o recidívu ani o spôsobenie ublíženia na zdraví, resp. majetkovej škody. Súčasne sa navrhuje upraviť nemožnosť upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti uložených za konkrétne trestné činy súvisiace s vedením motorového vozidla.

  Návrh novely zákona o priestupkoch v súlade s cieľmi zvyšovania bezpečnosti na cestách upravuje počítanie času zákazu činnosti a nemožnosť upustenia od výkonu zvyšku zákazu činnosti uloženého za konkrétne priestupky súvisiace s vedením motorového vozidla. Opätovne tiež zavádza z dôvodu prísnejšieho postihu predovšetkým arogantných vodičov a tých, ktorí vysokou mierou prekračujú ustanovenú rýchlosť, možnosť prejednať tento skutok mimo blokového konania.

  Návrhom novely zákona o doprave na dráhach v znení neskorších zákonov sa stáva postihnuteľné aj konanie inej osoby podieľajúcej sa na zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe súvisiace s požitím alkoholu, drog, liekov alebo inej látky znižujúcej schopnosť vykonávať činnosť pri zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe, prípadne odmietnutie dychovej skúšky alebo lekárskeho vyšetrenia. Navrhuje sa tiež zvýšiť sankcie za priestupky podľa § 42 ods. 1 zákona o doprave na dráhach pri zohľadnení závažnosti požívania alkoholu a iných návykových látok u vodiča viesť dráhového vozidlo alebo obsluhovať lanovú dráhu, ako aj u inej osoby, ktorá sa podieľa na zabezpečovaní dráhy alebo dopravy na dráhe.

  Ministerstvo vnútra zaradilo novelu zákona o cestnej premávke do pripomienkovacieho konania dňa 11.03.2011

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti