Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.04.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie v Slovenskej republike upravuje zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a sankcie podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v súčasnosti vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a inšpektoráty práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“).

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“), je predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

  Dôvodom prípravy návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (ďalej len „smernica 2009/52/ES“), do právneho poriadku Slovenskej republiky. Smernica 2009/52/ES zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. Zámerom smernice 2009/52/ES je účinne bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Transpozícia sa má v súlade s termínom stanoveným čl. 17 ods. 1 smernice 2009/52/ES vykonať tak, aby príslušné právne predpisy nadobudli účinnosť najneskôr 20. júla 2011.

  Podstatnou zmenou doterajšej právnej úpravy nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je jej doplnenie týkajúce sa nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky a rozšírenie okruhu opatrení a sankcií podľa smernice 2009/52/ES na zamestnávateľov, ktorí nelegálne zamestnávajú týchto štátnych príslušníkov.

  V porovnaní s doterajšou právnou úpravou kompetencie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania prechádzajú na inšpektoráty práce, pričom nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov. Zároveň sa pre štátneho príslušníka tretej krajiny ustanovuje povinnosť predložiť inšpektorátu práce pri zamestnávaní aj platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt. V porovnaní s doterajšou právnou úpravou bude priestupky prejednávať inšpektorát práce.

  Pre zamestnávateľa, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa smernice, sa návrhom zákona ustanovuje povinnosť zaplatiť okrem administratívnej pokuty aj ďalšie dodatočné taxatívne ustanovené platby. Navrhujú sa podmienky prechodu zodpovednosti zamestnávateľa za zaplatenie administratívnej pokuty a ustanovených dodatočných platieb na ďalšie vymedzené osoby podieľajúce sa na predmetnej dodávke práce, tovaru a poskytovaní služieb.

  Návrh upravuje aj dodatočné platby súvisiace s nákladmi na administratívne vyhostenie za nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržujú na území Slovenskej republike.


  Právna úprava nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa tiež harmonizuje so zreteľom na aktuálne súvisiace právne predpisy.

  • V právnej úprave sociálneho poistenia sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa neuložila pokutu za porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o sociálnom poistení, ak už bola uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie.
  • V právnej úprave služieb zamestnanosti sa v spojitosti s transpozíciou smernice navrhuje precizovať pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k evidencii štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnaných na území Slovenskej republiky, ako aj povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín.
  • Doterajšia právna úprava zákona o štátnej pomoci v oblasti požiadaviek na poskytnutie dotácie v prípade neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania a požiadaviek na splnenie podmienok poskytnutia dotácie preukázaním potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania príslušnému inšpektorátu práce sa stane predmetom právnej úpravy zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
  • Návrhom zákona sa precizuje právna úprava inšpekcie práce v časti pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce a kritérií na ukladanie pokút.
  • Pri kontrole nelegálneho zamestnávania cudzincov podľa doterajšej právnej úpravy nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorátmi práce bolo v období rokov 2007 až 2010 zistených celkom 554 prípadov zamestnávania cudzincov, v jednotlivých rokoch od 4 prípadov až po 156.
  • Návrh zákona bol 28. marca 2011 prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky.

  Materiály na stiahnutie:

  1. Dôvodová správa - všeobecná časť
  2. Dôvodový správa - osobitná časť
  3. Vlastný materiál - návrh zákona
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia