Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Článok bol nastavený ako .
28.02.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač
TÉMATICKÉ OBLASTI: Trestné právo procesné

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predkladaný materiál je iniciatívnej povahy a vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Účelom tohto návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho inštitucionálneho fungovania prokuratúry v Slovenskej republike. Nástrojmi na dosiahnutie uvedeného cieľa, ktoré používa tento návrh zákona, sú transparentnosť výberu prokurátorov a vedúcich prokurátorov prostredníctvom možnosti verejnej kontroly procesu ich výberu, prehľadnosť a predvídateľnosť rozhodovacej činnosti prokuratúry prostredníctvom zverejňovania jej rozhodnutí. Procesná nezávislosť prokurátora je zvýraznená tým, že zákon zamedzuje ukladaniu tzv. negatívnych pokynov ako v trestných, tak aj v civilných veciach. Návrh zákona ďalej mení postavenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky voči prokuratúre pri vydávaní všeobecne záväzných stanovísk ministra spravodlivosti. S cieľom efektívneho boja proti korupcii sa ďalej navrhuje popri zverejnení majetkových priznaní sudcov aj zverejnenie majetkových priznaní prokurátorov. S cieľom zavedenia transparentných disciplinárnych konaní proti prokurátorom sa tiež navrhuje právna úprava disciplinárneho konania prokurátorov analogicky ako u sudcov (napr. upúšťa sa od doteraz využívanej majority členov disciplinárnych komisií nominovaných samotnou prokuratúrou). Návrh zákona nadväzuje pri riešení uvedených inštitútov na zákon z 1. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona ďalej v intenciách Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky posilňuje postavenie a nezávislosť Úradu špeciálnej prokuratúry.

V nadväznosti na zavedenie otvorených výberových konaní dochádza k systémovej zmene spočívajúcej v nahradení doterajšieho inštitútu právnych čakateľov prokuratúry inštitútom asistenta prokurátora. Jeho postavenie bude analogické ako postavenie vyššieho súdneho úradníka vrátane možnosti vykonávať v trestnom konaní a občianskom súdnom konaní jednoduché procesné úkony a vydávanie jednoduchých rozhodnutí.

Súčasťou návrhu zákona je v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 805 zo 17. novembra 2010 aj zlúčenie vojenskej a civilnej prokuratúry. Zlúčenie vojenskej prokuratúry sa vykoná s právnym nástupníctvom v oblasti práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru prokurátorov, právnych čakateľov a ostatných zamestnancov vojenskej prokuratúry, resp. vyplývajúcich z majetkovoprávnych vzťahov. Agendu zrušovanej vojenskej prokuratúry prevezmú zákonom ustanovené civilné prokuratúry. Vojenské trestné činy budú stíhať špecializované civilné prokuratúry, ktorých sídla a územné obvody budú totožné so sídlami a obvodmi špecializovaných všeobecných súdov, ktoré konajú a rozhodujú o vojenských trestných činoch. V nadväznosti na uvedenú realizáciu predmetnej úlohy B.27 sa navrhuje je zrušenie.

Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá s rozpormi (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky).


28. 2. 2011 - materiál v štádiu Odoslané na rokovanie vlády SR

Vlastný materiál návrhu


  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
MailPošlite svoj príspevok

Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

Podmienky zverejnenia