Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vyjadrenia členov pracovnej skupiny k aktuálnym témam v súvislosti s prípravou návrhu nového zákona o športe (úryvok z rozhovoru)  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.08.2015JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Otázky: Róbert Kotian
  Opovede: JUDr. Jaroslav Čollák a JUDr. Peter Sepeši 

  Potrebuje Športový súd iba SFZ?

  "Stály súd pre šport je prínosom predovšetkým pre tie zväzy a organizácie, ktoré komplexný systém orgánov riešenia sporov vytvorený nemajú. Tieto zväzy budú mať garanciu, že spory vznikajúce medzi ich členmi vyrieši Stály súd pre šport so znalosťou športových predpisov a predovšetkým v kratšom období ako všeobecné súdy. Môžeme sa dokonca baviť o tom, že ich zbavíme nutnosti vytvárania systému orgánov riešenia sporov, ak svojich členov s riešením sporov odkážu na Stály súd pre šport. V tomto rozsahu je SFZ akýmsi vzorom, keďže má zriadený stály Rozhodcosvský súd SFZ, ako aj viaceré ďalšie orgány zabezpečenia spravodlivosti. Ak sa na to dívame touto optikou, zriadenie Stáleho súdu pre šport by SFZ nemusel podporovať vôbec. Takáto úvaha sa môže javiť ako účelová. V podmienkach Slovenskej republiky, čo je podstatný údaj, má takéto orgány riešenie sporov zriadené len niečo cez, aby sme ich spočítali všetky – približne 3 zväzy. Číslo sa zdá veľké, až kým nepovieme, že na Slovensku máme zväzov niečo cez – stovku. Navrhuje sa systém riešenia sporov pre celý šport. Samotné zväzy sa do sporov dostanú podstatne zriedkavejšiie ako samotné športové kluby a športovci, to možno vysvetľuje prístup konfederácie športových zväzov k zriadeniu stáleho súdu pre šport. Treba sa pýtať klubov, športovcov a športových odborníkov na ich názor. V ankete k návrhu zákona o športe, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 5000 respondentov (4748 + 411) sa iba necelých 15% respondentov vyjadrilo, že by chceli, aby športové spory riešili všeobecné civilné súdy. Ostatných 85 % respondentov bolo za to, aby športové spory rozhodoval "športový súd. Tento výstup ankety sme vnímali ako potvrdenie potreby slovenského športu mať osobitný súdny orgán na riešenie športových sporov, čo však Konfederácia športových zväzov poprela."."

  Máte podklady, koľko športových sporov sa ročne rieši na civilných súdoch a na súde v Lausanne?

  "Vzťahy v športe dnes majú predovšetkým obchodnoprávny, alebo občianskoprávny charakter. Je preto ťažké vyjadriť a spočítať, koľlko “športových sporov” dnes prebieha pred všeobecnými súdmi - praktické skúsenosti však hovoria o mnohých sporoch, ktoré trvajú aj viac ako 5-6 rokov. Dokážete si predstaviť, čo by znamenalo rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, prípadne Ústavného súdu Slovenskej republiky po takomto časovom období hovoriace o tom, že športovec z klubu A prestúpil do klubu B neoprávnene? V hre je regulérnosť viac ako piatich súťažných ročníkov, zásah do práv ostatných klubov, možnosť žiadať anulovanie výsledkov, odobratie titulov a pod. Tu je argumentom nutnosť rýchleho rozhodnutia športových sporov so znalosťou športových predpisov. Odklon týchto športových sporov do všeobecného súdictva nie je dobrý a produkuje následné problémy s nevykonateľnosťou konkrétnych súdnych rozhodnutí. Je treba povedať, že ak sa niektorý spor dostane pred športový arbitrážny súd v Lausanne, je to lepšia možnosť. Je to prejav skutočnosti, že spor bol od jeho začiatku riešený mimo sústavy civilného, štátneho súdnictva. Nezabúdajme, že ak má konkrétny zväz zriadený orgán rozhodovania sporov, člen zväzu má vo väčšine prípadov povinnosť, nie možnosť, akýkoľvek spor s iným členom zväzu riešiť práve pred ním. Ak sa spor rieši pred štátnym - civilným súdom, ide o porušenie športových pravidiel častokrát s disciplinárnymi postihmi, čo je ďalší problém."

  "Považujete za reálne, aby na základe vzniku Športového súdu vznikla aj požiadavka na špeciálne umelecké alebo vedecké súdy?

  Odpoveď je zásadná – nie. Žiadna z iných uvedených oblastí vzťahov neprodukuje také špecifiká, ako oblasť športu. Oblasť športu je regulovaná predovšetkým športovými predpismi, ktoré však musia byť v súlade s právnym poriadkom. Špecifickosť športu spomínaná aj Zmluvou o fungovaní EÚ v čl. 165 predpokladá, a vyžaduje osobitný prístup k úprave vzťahov v športe. To je potvrdením, že aj európske autority akceptujú, ak sa napr. zákonná úprava oblasti športu vymyká bežným štandardom, čo bolo viackrát potvrdené rozhodnutiami Súdneho dvora EU. Zavedenie Stáleho súdu pre šport ako štátneho orgánu s právomocou rozhodovať spory vznikajúce medzi subjektami v športe, avšak až vtedy, ak ich nerozhodujú zväzové orgány je potvrdenie autonómie športu, no zároveň prejav osobitného prístupu k otázkam športu, čo je aj z pohľadu štátu nesmierne pozitívne. Zmena bez zmeny nepríde, inovatívne myslenie nemá základ v dogmách a záujme na zachovaní aktuálneho, hoc zlého stavu."

  Prečo je podľa Vás dôlležité, aby vznikol Športový súd? Kde vidite záruky jeho nezávislosti?

  "Pracovná skupina poverená vypracovaním návrhu zákona Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovala koncept, v ktorom riešenie sporov v športe nadobudne nový charakter. Bude to rýchle, efektívne, a vecné riešenie sporov v športe s tým, že spory budú rozhodovať sudcovia, ktorí budú rozhodovať aj na základe dobrej znalosti športových predpisov a osobitostí športu. Vizionársky, ako právnik vidím hlavné pozitívum v možnosti vytvorenia ústálenej rozhodovacej praxe športových sporov práve týmto súdom, čo by bez jeho existencie logicky naprieč Slovenskom a jeho okresnými, krajskými, Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR – možné nebolo. Záruky nezávislosti vidíme predovšetkým v procese kreácie zboru sudcov vrátane ochrany pred jeho svojvoľným odvolaním, v ich disciplinárnej zodpovednosti. Koniec koncov, zavislosť sudcu na jeho nezávislosti je aj o nás, alebo nie?"

  Myslite, že je výhodnejšie obracať sa slovenským športovým subjektom na Športovy súd namiesto civilných súdov alebo súdu v Lausanne?

  "Určite áno. Tento názor prezentujem aj ako zástupca subjektov v športe (športovcov, klubov či asociácií) v konaniach na civilných súdoch, ale aj iných súkromnoprávnych - športových orgánoch. Je potrebné si uvedomiť, čo je tzv. “športový spor”. Nejde len o spor “z hry”, ide o akýkoľvek iný spor medzi subjektami, ktoré v športe ako takom pôsobia. Pripomeňme si napríklad nedávny spor o legitimite volieb a vedenia v Slovenskej lyžiarskej asociácii, ktorý by Stály súd pre šport rýchlo a efektívne vybavil a slovenská spoločnosť by nebola dlhodobo zaťažovaná informáciami o neriešení situácie v dôsledku neexistencie efektívneho systému na riešenie takýchto sporov. Tu sa dostávame k skutočnosti, že pozície športových subjektov upravuje jednak zákon, a jednak športový predpis. Ak ich rozhoduje civilné súdnictvo, nie vždy dokáže zohľadniť vzájomný vzťah zákona, športových predpisov často aj medzinárodných, osobitostí športu a veľmi špecifického postavenia dotknutých subjektov. Máme za to, že túto situáciu by Stály súd pre šport dokázal elegantne odstrániť. Osobné skúsenosti hovoria o tom, že ak sa športový spor dostane pred všeobecné súdictvo, po dlhom čase trvania sporu je samotné rozhodnutie vo väčšine prípadov nevykonateľné, čo v ďalšom vývoji navyše odradí napr. športovcov, domáhať sa svojich práv súdnou cestou. To nie je správna cesta a každý, komu záleží na kvalite športu aj mimo hracej plochy je povinný navrhovať riešenia. Prirodzene, tie môžu byť konfrontované a vyhodnocované skúškou času. Niekde sa však začať musí."

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti