Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

NR SR schválila návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Dňa 2.2.2011 na 12. schôdzi schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „Zákon o financovaní“). Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša je možné zhrnúť do 3 oblastí.

  1. Najväčšou zmenou, ktorú novela zákona o financovaní prináša je možnosť právnických a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí, žiakov a poslucháčov v školách a školských zariadeniach (v oblasti regionálneho školstva) požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej ako „Ministerstvo školstva“ alebo „ministerstvo) o poskytnutie dotácie. Ministerstvo môže poskytnúť z rozpočtu kapitoly ministerstva dotáciu na tieto činnosti:

  1.  rozvoj výchovy a vzdelávania v oblastiach podľa § 4d ods. 1 Zákona o financovaní,
  2. podporu aktivít súvisiacich so zabezpečením praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách,
  3. podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení,
  4. podporu vydávania publikácií a dátových nosičov pre školy a školské zariadenia využívaných ako doplnok k učebniciam,
  5. zabezpečenie experimentálneho overovania v základných umeleckých školách, materských školách, jazykových školách a školských zariadeniach,
  6. zabezpečenie prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením, podporu aktivít súvisiacich s umeleckým vzdelávaním v základných umeleckých školách.

  Dotácie na uvedené činnosti možno poskytnúť žiadateľom, ktorými sú

  1.  zriaďovatelia základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
  2. občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach,
  3. fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek najmenej 18 rokov, právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení,
  4. právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení.

  Proces poskytnutia dotácie:

  1.  Výzva Ministerstva školstva na predloženie žiadosti zverejnená na webovom sídle ministerstva,
  2. písomná žiadosť žiadateľa o poskytnutie dotácie najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy ministerstvom,
  3. rozhodnutie Ministerstva školstva o poskytnutí dotácie,
  4. podpísanie písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom

  2. Ďalšou zmenou je novelizácia § 7 ods. 12 Zákona o financovaní, na základe čoho dochádza k úprave kompetencie v procese poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam. Nové znenie predmetného ustanovenia Zákona o financovaní je nasledovné: „zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka obci údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení oznamujú tieto údaje obci za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce. Obec je povinná tieto údaje poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému krajskému školskému úradu najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Krajský školský úrad je povinný oznámiť tieto údaje za obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 10. októbra kalendárneho roka. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.“

  3. Novelizuje sa aj § 8b ods. 2 Zákona o financovaní upravujúci sankcie pre zriaďovateľa školy, školského zariadenia a obec. Predošlé znenie Zákona o financovaní upravovalo sankcie iba pre neposkytnutie údajov a poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 a Zákona o financovaní. Nové znenie Zákona o financovaní dopĺňa § 8b ods. 2 o sankciu, ktorú uloží Ministerstvo školstva zriaďovateľovi školy, školského zariadenia a obci vo výške 331,50 eur do 3 319,0 eur v prípade nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 Zákona o financovaní.

  Novelizované znenie § 8 ods. 2 Zákona o financovaní

  „Ministerstvo uloží

  Zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia

  1. za neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 6 638,0 eur,
  2. za nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 3 319,0 eur,
  3. za poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,

  obci

  za neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 6 638,0 eur,

  1. za nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 3 319,0 eur,
  2. za poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura.“ 

  Novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení došlo k nepriamej novelizácií zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorým sa novelizuje § 6 ods. 12 uvedeného zákona upravujúci poskytovanie dotácii na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľa škôl a školských zariadení. Podstatnou zmenou zákona 596/2003 Z. z. je zákonná garancia na dotácie pre zriaďovateľov (súkromní, cirkevní), ktorí požiadajú mesto o dotácie na mzdy a prevádzku podľa § 6 ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka obecných škôl a školských zariadení.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti