Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Odkazy na internetové stránky orgánov, úradov a inštitúcií Slovenskej republiky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.03.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  A

  Akadémia finančného vzdelávania - úvodná stránka

  Aproximácia práva (odbor Úradu vlády SR) - úvodná stránka

  Asociácia spotrebiteľov Slovenska:

  Ambasády a veľvyslanectvá:


  BANSKÁ BYSTRICA (webová stránka mesta Banská Bystrica) - úvodná stránka

  Banskobystrický samosprávny kraj - úvodná stránka

  Bezplatné právne poradenstvo: MSSR / EUROJUS / WEBPRÁVNIK / EPI

  BRATISLAVA hlavné mesto SR:

  Bratislavský samosprávny kraj - úvodná stránka


  C

  Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie:

  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže:

  Centrum vedecko-technických informácií:

  CITES - stránky slovenské i zo sveta k problematike Dohovoru "CITES" o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor, publ. pod č. 572/1992 Zb. - text dohovoru.

  COLNÁ SPRÁVA SR:


  D

  Daňové riaditeľstvo SR - portál daňovej správy

  Daňoví poradcovia:

  Duševné vlastníctvo:


  Exekútori a exekútorské úrady - úvodná stránka


  Finančný spravodajca (na stránkach MF SR)

  Fond národného majetku - úvodná stránka


  GENERÁLNA PROKURATÚRA SR - úvodná stránka

  CH 


  Inštitúcie v SR:

  Inštitút pre výskum práce a rodiny - úvodná stránka

  Interpol - úvodná stránka Národná ústredňa v Bratislave

  IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) v SR - úvodná stránka

  IURA EDITION - úvodná stránka | ASPI | Právnická literatúra


  Katastrálny portál - úvodná stránka

  Komora daňových poradcov - úvodná stránka

  Konfederácia odborových zväzov - úvodná stránka

  Konkurz a reštrukturalizácia (na stránkach MS SR)

  KOŠICE (webová stránka mesta Košice) - úvodná stránka

  Košický samosprávny kraj - úvodná stránka

  Krajský súd v Bratislave (intranet) - úvodná stránka


  LITA - autorská spoločnosť - úvodná stránka


  Mestá SR a ich webové stránky - úvodná stránka

  Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR (IOM) - úvodná stránka

  MINISTERSTVÁ Slovenskej republiky:

  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikacií SR- úvodná stránka

  Ministerstvo financií SR - úvodná stránka

  Ministerstvo hospodárstva SR - úvodná stránka

  Ministerstvo kultúry SR- úvodná stránka

  Ministerstvo obrany SR- úvodná stránka

  Ministerstvo pôdohospodárstva SR - úvodná stránka

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- úvodná stránka

  Ministerstvo spravodlivosti SR - úvodná stránka

  Ministerstvo školstva SR - úvodná stránka

  Ministerstvo vnútra SR - úvodná stránka

  Ministerstvo výstavby a rozvoja SR - úvodná stránka

  Ministerstvo zahraničných vecí SR - úvodná stránka

  Ministerstvo zdravotníctva SR - úvodná stránka

 • legislatíva / pripomienkové konanie
 • medzinárodné vzťahy / záležitosti EÚ / kategorizácia
 • Ministerstvo životného prostredia SR - úvodná stránka


  Najvyšší kontrolný úrad - úvodná stránka

  NAJVYŠŠÍ SÚD SR - úvodná stránka

  Národná banka Slovenska:

  NÁRODNÁ RADA SR:

  Národný bezpečnostný úrad - úvodná stránka

  Národný inšpektorát práce - úvodná stránka

  NITRA (webová stránka mesta Nitra) - úvodná stránka

  Nitriansky samosprávny kraj - úvodná stránka

  Notárska komora SR - úvodná stránka

 • vyhľadávanie notárskych úradov
 • ARS Notaria - odborný časopis pre notárov

 • Obchodný register - vyhľadávanie v databáze registra

  Ochrana spotrebiteľa:

  OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - úvodná stránka

  OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom SK

  OZIS - Ochranné združenie interpretov Slovenska - úvodná stránka


  Právnická fakulta Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici - úvodná stránka

  PREŠOV (webová stránka mesta Prešov) - úvodná stránka

  Prešovský samosprávny kraj - úvodná stránka

  Prezident SR - úvodná stránka

  PON - Pomoc obetiam násilia - úvodná stránka

  Pomoc deťom v kríze - OZ Náruč - úvodná stránka

  Protimonopolný úrad - úvodná stránka


  Republiková únia zamestnávateľov - úvodná stránka


  SAK - Slovenská advokátska komora - úvodná stránka

 • vyhľadanie advokátov/kontakty /orgány / Bulletín advokácie
 • SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii - úvodná stránka

  Slovenská akadémia vied - úvodná stránka

  Slovenská energetická agentúra - úvodná stránka

  Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) - úvodná stránka

  Slovenská komora exekútorov - úvodná stránka

  Slovenská komora patentových zástupcov - úvodná stránka

  Slovenská obchodná inšpekcia - úvodná stránka

  Slovenský metrologický ústav - úvodná stránka

  Slovenský poľovnícky zväz - úvodná stránka

  Slovenská pošta - úvodná stránka

  Slovenský olympijský výbor - úvodná stránka

  Slovenský rybársky zväz - úvodná stránka

 • Poriadky a revíry / Športová činnosť / Predaj povolení
 • Snem SRZ/ Legislatíva/ Kormorán / Odkazy / Vestník
 • Zoznam miestnychorganizácií SRZ s ich webovými adresami
 • Slovenský ústav technickej normalizácie - úvodná stránka

  SLOVGRAM - úvodná stránka (nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov)

  Sociálna poisťovňa - úvodná stránka

  Spoločná zdravotná poisťovňa - úvodná stránka

  Správa štátnych hmotných rezerv - úvodná stránka

  Stály rozhodcovský súd v Bratislave - úvodná stránka

  SÚDNA RADA SR:


  Š 

  Štatistický úrad SR - úvodná stránka

  Štátna ochrana prírody - úvodná stránka

  Štátna veterinárna a potravinová správa SR - úvodná stránka


  Telekomunikačný úrad SR - úvodná stránka

  TRENČÍN (webová sránka mesta Trenčín) - úvodná stránka

  Trenčiansky samosprávny kraj - úvodná stránka

  TRNAVA (webová sránka mesta Trnava) - úvodná stránka

  Trnavský samosprávny kraj - úvodná stránka


  Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) - úvodná stránka

  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - úvodná stránka

  Úrad jadrového dozoru SR - úvodná stránka

  Úrad na ochranu osobných údajov - úvodná stránka

  Úrad pre dohľad nad verejným zdravotníctvomúvodná stránka

  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - úvodná stránka

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - úvodná stránka

  Úrad pre verejné obstarávanie SR - úvodná stránka

  Úrad priemyselného vlastníctva SR - úvodná stránka

  Úrad verejného zdravotníctva úvodná stránka

  ÚRAD VLÁDY SR - úvodná stránka

  Ústav pamäti národa - úvodná stránka

  ÚSTAVNÝ SÚD Slovenskej republiky:

  Ústav súdneho inžinierstva v Žiline - úvodná stránka

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - úvodná stránka

  Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka


  Verejná správa - Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka

  Verejný ochranca práv - úvodná stránka

  VLÁDA SR (Úrad vlády SR):

  Všeobecná zdravotná poisťovňa - úvodná stránka

  W

  X


  Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky - v cudzine

  Zbor väzenskej a justičnej stráže:

  Združenie slovenských spotrebiteľov - úvodná stránka

  Združenie sudcov Slovenska - úvodná stránka

  Znalecké ústavy:


  Zoznam inštitúcií v SR - abecedný, stromová štruktúra

  Zoznam obcí v SR - vyhľadávanie


  Ž 

  Železnice SR - úvodná stránka / vyhľadanie spojenia

  Železničná polícia - úvodná stránka

  ŽILINA (webová stránka mesta Žilina) - úvodná stránka

  Žilinský samosprávny kraj - úvodná stránka

  Živnostenský register SR - úvodná stránka

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti