Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právne predpisy upravujúce používanie jazyka, štátneho jazyka, resp. iného jazyka na území Slovenskej republiky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  08.04.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Medzinárodné právne akty a právne predpisy SR upravujúce používanie jazyka, používanie štátneho jazyka, resp. iného jazyka na území Slovenskej republiky:

  • Dohovor (Rady Európy) o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8, dojednaný v Ríme 4. novembra 1950, publ. pod č. 209/1992 Zb.
   - úprava používania jazyka v dohovore - pozri článok 5 bod 2 l článok 6 bod 3 l článok 14 [1] dohovoru
  • Charta základných práv Európskej únie (čl. 47 a čl. 48 ods. 2
  • Ústava SR publ. pod č. 460/1992 Zb.
   - úprava používania jazyka v Ústave SR - pozri článok 6 | článok 12 | článok 26 | článok 34článok 47 Ústavy SR
  • zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • ZÁSADY vlády Slovenskej republiky publ. pod č. 593/2009 Z.z. k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (schválené uznesením vlády SR zo 16. decembra 2009 č. 933/2009)
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
  • zákon č. 317/2009 Z. z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - viď ust. § 5 (1) f), § 6 (1) d), § 11, § 17 (1)
  • zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 191/1994 o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín v znení neskorších predpisov
  • oznámenie MZV SR č. 588/2001 Z. z. o tom, že 5. novembra 1992 bola v Štrasburgu otvorená na podpis členským štátom Rady Európy Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov
   Charta nadobudla platnosť 1. marca 1998 na základe článku 19 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. januára 2002 na základe článku 19 ods. 2.
  • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
  • Uznesenie Národnej rady SR z 18. decembra 1996 č. 519 publ. pod č. 19/1997 Z.z. k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov
  • Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (dokumet RTF) publ. pod č. 372/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

  2. Informácie o štátnom jazyku na portále Ministerstva kultúry SR:

  3. Jazykovedný ústav SAV

  4. Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)

  5. Literatúra a odborné publikáciu týkajúce sa jazyka, prekladu a tlmočenia:

  1. Názov titulu: Súdny preklad a tlmočenie
   Autor: Teodor Hrehovčík – Miroslav Bázlik; ISBN: 978-80-8078-235-1; Vydavateľstvo: Iura Edition, Dátum vydania: 2009; Väzba: tvrdá; Počet strán: 316.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Článok 14: Zákaz diskriminácie Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti