Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právne predpisy z oblasti školskej legislatívy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.09.2009Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ŠKOLSTVO - ZOZNAM právnych predpisov v Slovenskej Republike

  1. ZÁKONY:  

  1. Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Zákon č. 462/2008 Z. z., ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  4. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  5. Zákon č. 175/2008 Z. z. úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  6. Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  7. Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
  8. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  9. Zákon č. 471/2002 Z.z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov
  10. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  11. Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
  12. Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti
  13. Zákon č. 200/1997 Z.z. o Študentskom pôžičkovom fonde

  Zriadenie/ rozdelenie/ zmena názvu vysokých škôl:

  1. Zákon č. 465/2003 Z.z. o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne
  2. Zákon č. 401/2002 Z.z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity
  3. Zákon č. 167/2000 Z.z. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
  4. Zákon č. 286/1999 Z.z. o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
  5. Zákon č. 201/1997 Z.z. o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  6. Zákon č. 156/1997 Z.z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
  7. Zákon č. 155/1997 Z.z. o zriadení Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  8. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 361/1996 Z.z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  9. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/1992 Zb. o rozdelení Nitrianskej univerzity
  10. Zákon Slovenskej národnej rady č. 292/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
  11. Zákon Slovenskej národnej rady č. 191/1992 Zb. o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
  12. Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  13. Zákon Slovenskej národnej rady č. 137/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
  14. Zákon Slovenskej národnej rady č. 26/1992 Zb. o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
  15. Zákon Slovenskej národnej rady č. 94/1991 Zb. o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
  16. Zákon Slovenskej národnej rady č. 93/1991 Zb. o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

  2. NARIADENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

  1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády č.29/2009 Z.z.
  2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2008 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme
  3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z.z o Akreditačnej komisii
  4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

  3. VYHLÁŠKY

  1. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
  2. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
  3. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
  4. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
  5. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z.z. o školskom internáte
  6. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach
  7. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
  8. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
  9. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
  10. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole
  11. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.323/2008 Z.z. o špeciálnych výchovných zariadeniach
  12. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách
  13. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.321/2008 Z.z. o jazykovej škole
  14. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.320/2008 Z.z. o základnej škole
  15. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
  16. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
  17. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
  18. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
  19. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
  20. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
  21. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z.z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu
  22. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.
  23. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  24. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005 Z.z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní
  25. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii
  26. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
  27. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
  28. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 59/2003 Z.z. o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež
  29. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia
  30. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
  31. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
  32. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy SR č. 207/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami
  33. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 357/1991 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí
  34. Zásady č. 171/1980 Zb. pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a školských výchovných zariadeniach

  4. VÝNOSY:

  1. Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji
  2. Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

  5. OZNÁMENIA A OPATRENIA:

  1. Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 22. júla 2009 č. CD-2009-24359/21301-10:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2010/2011 pre študijné programy v externej forme štúdia (oznámenie č. 316/2009 Z. z.)
  2. Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 22. októbra 2008 č. CD-2008-7904/40782-14:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia
  3. Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z.
  4. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z.z., ktorým Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júna 1994 bol v Luxemburgu prijatý Dohovor, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.
  5. Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výchove a vzdelávaní č. 395/2004 Z.z.
  6. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 394/2004 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
  7. Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z.z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení neskorších predpisov

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti