Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal a vrátil zákony

Článok bol nastavený ako .
25.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 24. februára 2011 podpísal tieto zákony:

1. Zákon z 8. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov

2. Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákony:

1. Zákon z 9. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie: Pán prezident v rozhodnutí o vrátení zákona poukázal na nesúlad čl. I § 1 ods. 2 schváleného zákona, podľa ktorého podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, s § 8a ods. 1 treťou vetou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.. Podľa § 8a ods. 1 tretej vety zákona č. 523/2004 Z. z. sa dotácie poskytujú len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.

2. Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie: V schválenom zákone sa upravujú dátumy v prechodných ustanoveniach § 151u v nadväznosti na účinnosť zákona č. 33/2011 Z. z. V týchto prechodných ustanoveniach sa upravuje zmena postavenia justičných čakateľov, ktorí budú podľa schváleného zákona od 1. mája 2011 vyššími súdnymi úradníkmi.
Pán prezident má pochybnosti o súlade schváleného zákona s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky (Slovenská republika je aj právny štát). Dôvodom pre tieto pochybnosti je skutočnosť, že justiční čakatelia sa pripravujú na výkon funkcie sudcu podľa zákona, teda ich súčasné postavenie je legálne. Podľa viacerých rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky k imanentným znakom právneho štátu patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok. S inštitútom právnej istoty v právnom štáte úzko súvisí požiadavka legálne nadobudnutých práv (teda nikomu nemožno odňať jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie vydaného právneho predpisu). Pán prezident navrhuje zmenu § 151u. Túto pripomienku pán prezident uplatnil už pri vrátení novely zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov z 8. decembra 2010; Národná rada Slovenskej republiky túto pripomienku neschválila.
Národná rada Slovenskej republiky v tomto prípade schválila (novelizovala) neplatný zákon, ktorý ešte nebol súčasťou platného právneho poriadku Slovenskej republiky; Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon 11. februára 2011, ale zákon č. 33/2011 Z. z. bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky až 16. februára 2011.

3. Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: Účelom schváleného zákona je prijať účinné opatrenia potrebné na vymoženie neoprávnenej štátnej pomoci od jej príjemcu. Nemožno však prijať opatrenia, pri ktorých možno mať pochybnosti o súlade príslušného ustanovenia s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky (Slovenská republika je aj právnym štátom). Takýmto je prechodné ustanovenie § 30d schváleného zákona, z ktorého vyplýva, že ustanovenia schváleného zákona, teda predpisu účinného od 1. marca 2011 (odo dňa nadobudnutia účinnosti schváleného zákona) sa použijú na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci, ktorá nebola úplne alebo čiastočne vymožená, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci vydaného do 28. februára 2011, teda vydaného do dňa nadobudnutia účinnosti schváleného zákona. Pán prezident navrhol vypustenie tohto ustanovenia.
Okrem toho podľa názoru pána prezidenta nie je odôvodnená zmena Exekučného poriadku (ktorý sa novelizuje v čl. II schváleného zákona), podľa ktorej ak ide o exekučné konanie vykonané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, miestne príslušným súdom by mal byť Okresný súd Malacky.


Zdroj: Správy tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR


  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti