Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Správa o činnosti zástupcu SR pred ESĽP za rok 2010 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.03.2011Spracoval: Mgr. Ján Cuhanič
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V roku 2010 funkciu zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva vykonávala JUDr. Marica Pirošíková (ďalej len „zástupkyňa“) a funkciu spoluzástupcu vykonávala JUDr. Miroslava Bálintová (ďalej len „spoluzástupkyňa“). Zástupkyňa v súlade so Štatútom zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „štatút“) zastupovala Slovenskú republiku v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „Súd“).

  V rámci uvedeného najmä: 

  • vypracúvala oficiálne stanoviská k prijateľnosti a podstate sťažností podaných proti Slovenskej republike (pravidlá 54 a 54A Rokovacieho poriadku Súdu);
  • predkladala na vyžiadanie Súdu ďalšie stanoviská, stanoviská k vyjadreniam sťažovateľov k stanoviskám vlády k prijateľnosti a podstate sťažností, vyjadrenia k ďalším podaniam sťažovateľov a k dokumentom a dôkazom, ktoré Súdu sťažovatelia zaslali (pravidlá 54 a 59 Rokovacieho poriadku Súdu);
  • vyjadrovala sa na základe výziev Súdu k spravodlivému zadosťučineniu požadovanému sťažovateľmi (pravidlo 60 Rokovacieho poriadku Súdu);
  • zaujímala v súlade s článkom II. štatútu, po vyjadrení ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“), stanovisko k možnosti uzavretia zmieru a k ponuke tajomníka príslušnej komory Súdu pôsobiť vo funkcii sprostredkovateľa pri rokovaniach o zmieri (pravidlo 62 Rokovacieho poriadku Súdu);
  • vyjadrovala sa k žiadostiam sťažovateľov o bezplatnú právnu pomoc (pravidlá 100 a 102 Rokovacieho poriadku Súdu);
  • podávala na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy príslušným orgánom RE informácie o vývoji právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd;
  • pravidelne sa zúčastňovala na zasadnutí Výboru delegátov ministrov RE (ďalej len „VDM RE“), ako aj na bilaterálnych rokovaniach so sekretariátom RE;
  • Výboru ministrov RE (ďalej len „VM RE“) podávala správy o individuálnych a všeobecných opatreniach prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výkonom rozsudkov Súdu a pripravovala podklady pre prijatie záverečných rezolúcií VM RE o ukončení sledovania výkonu rozsudkov;
  • vypracúvala materiály na rokovanie vlády o najzávažnejších otázkach týkajúcich sa uzavretia zmieru alebo realizácie opatrení v rámci výkonu rozsudkov Súdu, o ktorých na návrh ministra spravodlivosti rozhodovala vláda;
  • predkladala Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky návrhy na legislatívne zmeny právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorých potreba vyplynula z rozhodovacej činnosti Súdu a spolupracovala pri príprave legislatívnych riešení vzniknutých problémov;
  • zúčastnila sa na zasadnutí Výboru expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv v Štrasburgu a Konferencie „Posilnenie subsidiarity: zapracovanie judikatúry ESĽP do vnútroštátnej legislatívy a súdnej praxe“, ktorá sa uskutočnila v Macedónskej republike pri príležitosti macedónskeho predsedníctva vo VM RE. 

  Hlavná činnosť zástupkyne bola však aj v roku 2010 zameraná na prípravu oficiálnych stanovísk k prijateľnosti a podstate sťažností proti Slovenskej republike, ktoré Súd notifikoval vláde

  V roku 2010 zástupkyňa predložila Súdu v rámci písomného konania spolu 73 oficiálnych stanovísk k prijateľnosti a podstate sťažností, dodatočných stanovísk a vyjadrení k nárokom sťažovateľov na spravodlivé zadosťučinenie. Na vyžiadanie Súdu alebo z vlastnej iniciatívy boli Súdu zasielané ďalšie písomné podania. Pri vypracúvaní stanovísk a ďalších podaní sa vychádzalo z podrobnej analýzy skutkového stavu každého jednotlivého prípadu, podkladov od dotknutých vnútroštátnych orgánov, z príslušných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov a z relevantnej judikatúry Súdu k príslušným článkom Dohovoru a jeho protokolov.


  Na stiahnutie:

  Vlastný materiál: Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2010

  Príloha č. 1

  Príloha č. 2

  Príloha č. 3


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti