Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Varovanie Európskeho spotrebiteľského centra v SR

Článok bol nastavený ako .
27.02.2011Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast
PencilPridaj
Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
PencilPošli PencilTlač

V poslednom čase zaznamenalo Európske spotrebiteľské centrum v SR zriadené pri Ministerstve hospodárstva a výstavby SR (ďalej len „ESC v SR“) narastajúci počet sťažností týkajúcich sa faktúr za registráciu na webových stránkach obsahujúcich voľne dostupné údaje a programy (hlavne napr. informácie počas Majstrovstiev sveta vo futbale 2010, resp. voľne šíriteľné programy typu Adobe alebo VLC, básne, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva, a pod.), pričom podmienkou registrácie je akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) obsahujúcich veľmi nejasným a pre priemerného spotrebiteľa nezrozumiteľným spôsobom formulovanú povinnosť zaplatiť za registráciu pomerne vysoké poplatky, ako aj nemožnosť odstúpiť od zmluvy, opierajúcu sa o ustanovenie zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

ESC v SR odporúča spotrebiteľom, aby sa neregistrovali na webových stránkach lákajúcich na registráciu najmä usporiadaním súťaže s možnosťou výhry zaujímavej a lákavej elektroniky (notebook, televízor a pod.), bez toho, aby si detailne prečítali VOP, hlavne v časti týkajúcej sa ceny a možnosti zrušiť registráciu. Taktiež varuje pred neuváženým poskytovaním osobných údajov!

Spotrebiteľom, ktorí sa už na predmetných webových stránkach registrovali a pravdepodobne už dostali do svojej emailovej schránky faktúru na zaplatenie, resp. aj prvú alebo druhú upomienku, odporúča ESC v SR oboznámiť sa s týmito zákonnými skutočnosťami:

Všetky podobné stránky môžu byť zámerne usporiadané spôsobom obsahujúcim nekalé obchodné praktiky (klamlivé konanie a klamlivé opomenutie), ktoré sú zo zákona zakázané. V SR túto problematiku upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (§7 a §8 zákona). Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá je oprávnená v súlade s § 21 zákona predbežným opatrením nariadiť zastavenie nekalej obchodnej praktiky a účinne v reálnom čase tak poskytnúť spotrebiteľom ochranu.

Z hľadiska občianskoprávneho právny úkon (akceptácia návrhu na uzavretie zmluvy - registračného formulára na predmetných stránkach) dosiahnutý použitím nekalej obchodnej praktiky nemožno považovať za platný právny úkon, pretože v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka právny úkon, ktorý svojim obsahom odporuje zákonu, je neplatný. Právny úkon za neplatný môže vyhlásiť iba príslušný súd v občianskoprávnom konaní. Ak by súd určil zmluvu, na ktorú sa prevádzkovateľ predmetných stránok odvoláva vo svojich upomienkach za neplatnú, ten, kto by faktúru zaplatil prevádzkovateľovi predmetných stránok, plnil by z neplatného právneho úkonu. V súlade s § 451 Občianskeho zákonníka by sa tak prevádzkovateľ stránok bezdôvodne obohatil a bol by povinný toto obohatenie vydať, pretože by majetkový prospech získal plnením z neplatného právneho úkonu. Posledné uvedené vety sú citáciou z Občianskeho zákonníka a slúžia pre informáciu, ako by mohla úvaha súdu nasledovať. V žiadnom prípade však nie je zámerom ESC v SR prejudikovať namiesto súdu.

Podľa informácií ESC v SR už viacerí prevádzkovatelia podobných stránok postúpili svoje pohľadávky spoločnosti so sídlom v SR, ktorá ich môže uplatniť na príslušnom súde, v tomto prípade súde odporcu, čiže súde v mieste trvalého bydliska spotrebiteľa. ESC v SR upozorňuje, že postúpením pohľadávky sa mení iba osoba veriteľa, v žiadnom prípade to však nemá vplyv na platnosť pohľadávky (teda neplatná pohľadávka sa nestáva platnou) a taktiež nedochádza k oslabeniu postavenia dlžníka.

Všeobecne je možné pohľadávku uplatniť aj návrhom na vydanie platobného rozkazu (ide o skrátené konanie bez pojednávania, keď súd rozhodne na základe dôkazov predložených navrhovateľom). V súlade s §172 ods. 9) Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov „ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak zmluva obsahuje neprijateľné podmienky.“


Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Neprijateľné podmienky sú ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Nesmú sa však týkať hlavného predmetu plnenia, primeranosti ceny, určito, jasne a zrozumiteľne vyjadrených podmienok v zmluve a nesmú byť individuálne dojednané (v prípade spotrebiteľských formulárových zmlúv málokedy dochádza k individuálnemu dojednaniu podmienok, zväčša ide o VOP, do ktorých nemá spotrebiteľ možnosť zasahovať).

V zmysle rozsudku Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom (č. 10C/148/2009-29) zmluvná pokuta vo výške 0,25% denne (91,25 % ročne) má podľa názoru súdu charakter neprijateľnej podmienky, pretože požaduje od spotrebiteľa, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s neplnením jeho záväzku. Taktiež podľa § 53 ods. 4 písm. k) Občianskeho zákonníka za neprijateľné podmienky sa považujú najmä ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Nadbytočné sankcia 91,25 % p.a. je nepochybne neprijateľnou podmienkou – sankciou bez ďalšieho.

Podľa názoru odborníkov ESC v SR tak minimálne jedna podmienka vo VOP prevádzkovateľa predmetných stránok má charakter neprijateľnej podmienky, teda v zmysle § 172 ods. 9 Občianskeho súdneho poriadku by v žiadnom prípade nemal byť vydaný platobný rozkaz.

Pre prípad, že by napriek tomu došlo k vydaniu platobného rozkazu, je potrebné podať odpor a žiadať s poukazom na nekalú obchodnú praktiku, ktorou sa dosiahlo uzavretie zmluvy a neprijateľné podmienky návrh dodávateľa voči spotrebiteľovi v celom rozsahu zamietnuť.

ESC v SR si v tejto súvislosti dovoľuje upozorniť na právnu úpravu v prospech spotrebiteľa, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2010. Ide o zákon č. 575/2009 Z. z., ktorý novelizuje Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok a zákon o ochrane spotrebiteľa, a to najmä pokiaľ ide o rozhodovanie súdu o neprijateľných podmienkach.

V zmysle uvedenej novely podľa Občianskeho súdneho poriadku (§153 ods. 4) súd je povinný preskúmať v rámci konania spotrebiteľskú zmluvu a jej všeobecné obchodné podmienky z hľadiska neprijateľných podmienok a ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu jej neprijateľnosti, tak aj bez návrhu to výslovne uvedie vo výrokovej časti rozhodnutia. Takáto súdnym rozhodnutím určená neprijateľná podmienka sa vzťahuje na všetky zmluvy uzatvorené medzi prevádzkovateľom a všetkým spotrebiteľmi (§ 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Podľa informácií dostupných ESC v SR je v súčasnosti aktívnych 13 webových stránok požadujúcich registráciu v zmysle vyššie uvedených skutočností a nie je vylúčené, že v budúcnosti pribudnú ďalšie.


Zdroj: Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo spravodlivosti SR

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti