Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR publ. pod č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov - znenie platné k 1.11.2011 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.10.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VYHLÁŠKA
  Ministerstva spravodlivosti SR
  z 23. augusta 2004

  publ. pod č. 491/2004 Z.z.

  o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

  Zmeny: 400/2006 Z.z., 565/2008 Z.z., 34/2009 Z.z., 524/2009 Z.z.

  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

  Predmet úpravy (§ 1 - 2)

  § 1

  Vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť (ďalej len "činnosť") vykonávanú

  a) znalcom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len "znalečné"),

  b) tlmočníkom a prekladateľom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len "tlmočné").

  § 2

  V odmene sú zahrnuté aj náklady spojené s povinným poistením znalca, tlmočníka a prekladateľa, výdavky spojené so vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti, výdavky spojené s obstaraním potrebného materiálneho zabezpečenia na výkon činnosti, náklady za prípravné práce, administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s vykonaním činnosti, ako aj nárok na náhradu ušlej mzdy znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

  Tarifná odmena znalca

  § 3 - Hodinová odmena

  (1) Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura, ak nie je ďalej ustanovené inak.

  (2) Hodinová odmena nepatrí znalcovi za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.

  § 4 - Podielová odmena

  (1) Podielová odmena znalca sa určí iba v prípade, ak

  a) predmetom úkonu znaleckej činnosti (ďalej len "znalecký úkon") je ohodnocovanie nehnuteľností a stavieb alebo

  b) určenie východiskovej hodnoty nehnuteľností a stavieb súvisí s vykonaním znaleckého úkonu alebo je predpokladom na vykonanie znaleckého úkonu.

  (2) Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu podľa vzťahu

  n 0,56

  PO = suma ( 0,2235.VH ) [eur],

  i=1 i

  kde:

  PO - výška podielovej odmeny,

  VH - východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená

  na celé eurá nahor; za predmet úkonu sa považujú

  jednotlivo hlavné stavebné objekty, spoločne

  príslušenstvo (napríklad ploty, studne, inžinierske

  siete, spevnené plochy a pod.) a spoločne pozemky;

  východisková hodnota pozemkov je 16,60 eura/m2,

  n - počet predmetov ohodnotenia.

  (3) Vypočítaná podielová odmena sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

  (4) Minimálna výška podielovej odmeny je 26,56 eura.

  (5) V prípade ohodnocovania nedokončenej stavby sa východiskovou hodnotou podľa odseku 2 rozumie východisková hodnota dokončenej stavby.

  (6) Ak je predmetom úkonu znaleckej činnosti stanovenie hodnoty nehnuteľností a stavieb k rôznym rozhodujúcim dátumom, patrí znalcovi podielová odmena za ohodnotenie k jednému rozhodujúcemu dátumu a za ohodnotenie k ostatným rozhodujúcim dátumom sa odmena stanoví podľa § 3. Obdobne sa postupuje pri vykonávaní opakovaného znaleckého úkonu na tú istú nehnuteľnosť alebo stavbu.

  § 5 - Paušálna odmena

  Znalcovi patrí paušálna odmena za

  a) podanie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania znaleckého úkonu 6,64 eura,

  b) prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eura,

  c) prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64 eura; prešetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do registrov alebo archívov s prihliadnutím na § 16 ods. 2 písm. c) zákona.

  Osobitné ustanovenia o tarifnej odmene pre odbor zdravotníctvo a farmácia a pre odbor právne vzťahy k cudzine

  § 6 - Hodinová odmena

  (1) Znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine patrí hodinová odmena za každú začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti 19,92 eura.

  (2) Hodinová odmena nepatrí znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.

  § 7 - Paušálna odmena

  (1) Znalcovi v odvetví súdne lekárstvo patrí paušálna odmena za každý z týchto čiastkových úkonov:

  a) prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom 19,92 eura,

  b) účasť znalca pri obhliadke mŕtvoly na mieste

  nálezu za každú začatú jednu hodinu 19,92 eura,

  c) výkon pitvy vrátane histologického

  mikroskopického vyšetrenia

  1. do 10 preparátov 298,75 eura,

  2. za vyšetrenie každého ďalšieho preparátu 5,31 eura,

  d) sérohematologické vyšetrenie a vyhodnotenie

  podskupín (krvná skupina v systéme A, B, 0,

  Rh faktor, podskupiny MNs, spermie) 82,98 eura,

  e) vyhodnotenie a interpretácia toxikologických

  analýz 33,19 eura,

  f) vyšetrenie rozsievok 99,58 eura,

  g) súdnolekárske znalecké vyšetrenie poškodeného

  - živej osoby 66,39 eura.

  (2) Prevzatím a oboznámením sa so spisom podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie najmä prvé oboznamovanie sa so spisom a konzultácia o zdravotnej dokumentácii.

  (3) Výkon pitvy je vonkajšia a vnútorná obhliadka mŕtvoly v pitevni, pitva vrátane zostavenia pitevného nálezu a odberu biologického materiálu na laboratórne histologické, sérologické, toxikologické alebo iné vyšetrenie. Nezahŕňa vypracovanie posudku.

  Tarifná odmena tlmočníka a prekladateľa

  § 8

  (1) Tarifná odmena za tlmočenie je za každú aj začatú hodinu pri tlmočení jedným smerom alebo oboma smermi medzi

  a) slovenským jazykom a českým jazykom 13,28 eura,

  b) slovenským jazykom a inými európskymi

  jazykmi 19,92 eura,

  c) slovenským jazykom a neeurópskymi

  jazykmi 23,24 eura,

  d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie

  je slovenský jazyk, 26,56 eura.

  (2) Tarifná odmena za odborné vyjadrenie tlmočníka je 13,28 eura.

  (3) Európske jazyky sú uvedené v prílohe.

  § 9

  (1) Tarifná odmena tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich za tlmočenie v styku s týmito osobami je za každú aj začatú jednu hodinu 26,56 eura.

  (2) Tarifná odmena tlmočníka pre hluchoslepé osoby za tlmočenie v styku s týmito osobami je za každú aj začatú jednu hodinu 33,19 eura.

  (3) Tarifná odmena artikulačného tlmočníka za tlmočenie v styku so sluchovo postihnutými osobami, ktoré neovládajú posunkovú reč a nepočujú hovorenú reč, je za každú aj začatú jednu hodinu 13,28 eura.

  § 10

  (1) Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu prekladu medzi

  a) slovenským jazykom a českým jazykom 13,28 eura,

  b) slovenským jazykom a inými európskymi

  jazykmi 19,92 eura,

  c) slovenským jazykom a neeurópskymi

  jazykmi 23,24 eura,

  d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden

  nie je slovenský jazyk, 26,56 eura.

  (2) Tarifná odmena podľa odseku 1 za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa zvyšuje o 1,66 eura za každú aj začatú stranu prekladu.

  (3) Tarifná odmena za prepis listiny s Braillovým písmom za každú aj začatú stranu je 13,28 eura.

  (4) Tarifná odmena za odborné písomné vyjadrenie je 19,92 eura za každých 50 strán prekladu.

  (5) Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

  § 11

  (1) Tarifná odmena za preskúmanie a overenie prekladu je 25% tarifnej odmeny podľa § 10 ods. 1 a 3 za každú stranu prekladu.

  (2) Ak treba predložený preklad podstatne prepracovať, patrí prekladateľovi plná sadzba tarifnej odmeny. Za podstatné prepracovanie sa považuje také prepracovanie, v ktorom je potrebné prepracovať viac ako polovicu predloženého prekladu.

  Spoločné ustanovenia k tarifnej odmene (§ 12 - 13)

  § 12

  (1) Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len "tlmočnícky úkon") alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len "prekladateľský úkon") bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50%.

  (2) Tarifná odmena za mimoriadne náročný znalecký úkon sa zvýši maximálne o 30%; v odvetví súdne lekárstvo sa zvýši len paušálna odmena za pitvu, ak je vykonávaná za mimoriadne ťažkých okolností, ako pokročilý hnilobný rozklad, exhumované telá, kostrové zvyšky, mumifikácia, adipocire, infekčné závažné prípady, prípady identifikácie.

  (3) Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30%.

  (4) Zvýšenie tarifnej odmeny podľa odsekov 1 až 3 sa zlučuje.

  § 13

  Ak sa činnosť nevykonala v požadovanom rozsahu, znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi prislúcha tarifná odmena určená na základe vykonaných alebo začatých znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov.

  Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

  § 14 - Paušálne výdavky

  (1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže so zadávateľom dohodnúť podľa druhu niektorých hotových výdavkov, 1) ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním činnosti, na ich paušalizovanej výške v súlade s osobitným predpisom. 2) Toto neplatí v prípade znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ustanoveného súdom alebo iným orgánom verejnej moci.

  (2) V prípade dohody podľa odseku 1 znalec, tlmočník alebo prekladateľ nepredkladá zadávateľovi pri vyúčtovaní špecifikáciu hotových výdavkov.

  (3) Znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu za

  a) každé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 2,66 eura; rovnaká náhrada sa vzťahuje aj na každé vyhotovenie v elektronickej forme,

  b) vyhotovenie jedného čiernobieleho listu písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,

  c) vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3,

  d) vyhotovenie jednej fotografie vo výške 0,66 eura,

  e) vyhotovenie zvukového záznamu vo výške 0,07 eura za každú jednu sekundu zvukového záznamu,

  f) vyhotovenie obrazového záznamu vo výške 0,13 eura za každú jednu sekundu obrazového záznamu.

  (4) Výška náhrady cestovných výdavkov sa určí prostredníctvom paušálnej náhrady, 3) ak táto vyhláška neustanovuje inak. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže použiť osobné motorové vozidlo len so súhlasom súdu alebo iného orgánu verejnej moci. V prípade neudelenia súhlasu má znalec, tlmočník alebo prekladateľ nárok na náhradu cestovných výdavkov vo výške určenej pre hromadnú dopravu. Do cestovných výdavkov sa zahŕňa aj stravné. 4)

  (5) V odvetví súdne lekárstvo je výška paušálnych výdavkov za

  a) odborné pomocné práce (sérológia)

  1. vyšetrenie krvných skupín (A, B, 0, Rh faktor, MNs, spermie) 8,30 eura,

  2. za každý ďalší systém 3,32 eura,

  3. suché a hnilobne zmenené vzorky 19,92 eura,

  b) odborné pomocné práce histológia

  1. do desať preparátov 19,92 eura,

  2. za každý ďalší preparát 1,66 eura,

  c) jednu fotografickú snímku 1,66 eura,

  d) jednu rtg. snímku 4,98 eura,

  e) maceráciu a preparáciu orgánov

  (lebky, kostí, príprava preparátov) 33,19 eura,

  f) pitevného sanitára 33,19 eura,

  g) činnosť zapisovateľa 13,28 eura.

  § 15 - Preddavok

  Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže od zadávateľa žiadať poskytnutie primeraného preddavku na znalečné alebo tlmočné v súvislosti s vykonaním znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu.

  § 16 - Vyúčtovanie znalečného a tlmočného

  (1) Ak pri vykonaní činnosti vzniknú hotové výdavky, uvedú sa vo vyúčtovaní znalečného alebo tlmočného oddelene od odmeny za výkon činnosti.

  (2) Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu. 5)

  (3) Znalec a prekladateľ podáva zadávateľovi vyúčtovanie znalečného alebo tlmočného spravidla spolu so znaleckým úkonom alebo prekladateľským úkonom. Tlmočník podáva zadávateľovi vyúčtovanie tlmočného spravidla ihneď po vykonaní tlmočníckeho úkonu.

  (4) Zadávateľ pitvy na pracovisku súdneho lekárstva uhradí hotové výdavky a výdavky za odborné pomocné práce súvisiace s pitvou priamo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá znáša náklady (hotové výdavky) a ktorej zamestnanci vykonali odborné pomocné práce.

  § 17 - Náhrada za stratu času

  (1) Pri znaleckom úkone, tlmočníckom úkone alebo prekladateľskom úkone, ktorý sa má vykonať v mieste, ktoré nie je miestom výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času vo výške 3,32 eura za každú aj začatú hodinu.

  (2) Ak bolo vykonanie znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu v termíne požadovanom zadávateľom odrieknuté po tom, čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dostavil na miesto určené zadávateľom, patrí mu za čas strávený čakaním na vykonanie úkonu náhrada za stratu času vo výške 3,32 eura za každú aj začatú hodinu.

  Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 18 - 19)

  § 18

  Znalecké úkony a tlmočnícke úkony alebo ich časti zadané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

  § 19 - Účinnosť

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

  Vyhláška č. 400/2006 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júlom 2006.

  Vyhláška č. 565/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2009.

  Vyhláška č. 34/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 13. februárom 2009.

  Vyhláška č. 524/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2010.

  Daniel Lipšic v.r.

  PRÍL. - Zoznam európskych jazykov

  Európske jazyky sú:

  - albánčina

  - angličtina

  - bieloruština

  - bulharčina

  - dánčina

  - estónčina

  - fínčina

  - flámčina

  - francúzština

  - gréčtina

  - holandčina

  - chorvátčina

  - írčina

  - islandčina

  - latinčina

  - litovčina

  - lotyština

  - luxemburčina

  - macedónčina

  - maďarčina

  - maltčina

  - moldavčina

  - nemčina

  - nórčina

  - poľština

  - portugalčina

  - rétorománčina

  - rómčina

  - rumunčina

  - ruština

  - slovinčina

  - srbčina

  - španielčina

  - švédčina

  - taliančina

  - turečtina

  - ukrajinčina

  ____________________

  1) § 3 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  2) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  3) § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

  4) § 5 zákona č. 283/2002 Z.z.

  5) Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti