Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vyhotovovanie rozmnoženiny článku z časopisu v elektronickej forme a jej ďalšie použitie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Objednávanie článkov z časopisu, ktoré inštitúcia zašle oskenované elektronickou formou z pohľadu Autorského zákona.

  Časopis pokladáme v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 Autorského zákona za súborné dielo.

  „Predmetom autorského práva je aj súborné dielo, najmä zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.“

  Základným pojmovým znakom súborného diela je teda vlastná tvorivá duševná činnosť usporiadateľa (autora) spočívajúca vo výbere alebo usporiadaní celku, pričom nie je rozhodné, či pri tejto tvorivej činnosti dochádza k výberu alebo zoraďovaniu diel v zmysle Autorského zákona alebo iných informácií, alebo skutočností, ktoré nespĺňajú podmienku autorského diela podľa tohto zákona. Jedinečným výsledkom takejto tvorivej činnosti je vznik súborného diela ako nového (ďalšieho) diela. Do súboru možno jednotlivé diela zaradiť len so súhlasom autorov diel, ktoré sú do súboru zaradené (k týmto dielam zostáva autorské právo nedotknuté) a autori jednotlivých diel majú naďalej právo s týmito dielami samostatne nakladať.1

  Autorské práva sa v prípade súborného diela prejavujú v dvoch rovinách:

  1. Autorské právo prináleží osobe, ktorá vybrala alebo usporiadala materiál podľa určitej predlohy – usporiadateľ diela. Autorské právo autora súborného diela a autorské práva autorov diel zaradených do tohto diela existujú súbežne. Autorovi súborného diela vzniká nové (pôvodné) právo k súbornému dielu bez toho, aby boli dotknuté práva autorov diel zaradených do tohto diela. Ak je splnená táto podmienka, usporiadateľovi vznikne osobitné autorské právo k súbornému dielu ako celku, ktoré trvá mimo autorského práva k jednotlivým zaradeným autorským dielam.
  2. Autorské právo patrí tiež autorovi jednotlivého diela, ktoré bolo zaradené do časopisu. Zaradenie diela do zborníka možno vykonať len po predchádzajúcom súhlase autora a to vo forme písomnej licenčnej zmluvy. Autor, ktorého dielo bolo zahrnuté do časopisu, môže zároveň − pokiaľ nebolo dojednané inak − svoje diela rozširovať aj iným spôsobom.

  Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela upravuje § 24 ods. 1 Autorského zákona podľa ktorého „rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.“ Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že zákonná licencia sa nevzťahuje na právnické osoby.

  V súlade s § 5 ods. 17 Autorského zákona „Vyhotovenie rozmnoženiny diela je prenesenie diela alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne alebo trvalo, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme; rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä vo forme tlačenej, fotografickej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej rozmnoženiny, stavbou architektonického diela, alebo vo forme inej trojrozmernej rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie.“

  Jednou zo zákonných licencií upravených podľa Autorského zákona je použitie diela knižnicou alebo archívom. Podľa § 31 ods. 1 Autorského zákona „Knižnica2 alebo archív môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu:

  1. diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo vedeckovýskumné účely výhradne v priestoroch knižnice alebo archívu,
  2. akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie alebo zabezpečenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia alebo ak ide o stálu zbierku.“

  Za použitie diela podľa ustanovenia § 31 ods. 1 Autorského zákona nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

  Inštitúcia (právnická osoba - napr. knižnica), ktorá vyhotoví rozmnoženiny odborných časopisov resp. ich jednotlivých článkov (zoskenovaním do elektronickej formy), ktoré následne zasiela žiadateľom, porušuje autorské práva autorov dotknutých diel zaradených do súborného diela.
  K časopisu ako celku má autorské práva usporiadateľ tohto súborného diela. Dôležitým faktom zostáva, že podľa § 24 ods. 1 Autorského zákona nesmie rozmnoženinu vytvárať právnická osoba, pričom fyzická osoba ju nesmie použiť na komerčný účel (ani nepriamo).
  Právnické osoby sú dotknuté § 24 ods. 2 Autorského zákona, avšak pri tomto spôsobe vyhotovenia rozmnoženiny by muselo dôjsť k predaju alebo inej forme prevodu vlastníckeho práva k tejto rozmnoženine.
  V súlade s Autorským zákonom by bol postup inštitúcie v tom prípade, ak by poskytovala celé súborné dielo t. j. celý časopis a s usporiadateľom by to bolo vopred dohodnuté v licenčnej zmluve.


  1. Komentár k zákonu č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (www.epi.sk)
  2. Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti