Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Právna úprava VZORCA v Zákone o športe a jeho prílohe č. 3 a zoznam uznaných športov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  06.08.2016JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Časti Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce VZOREC:

  § 3

  Vymedzenie pojmov

  Na účely tohto zákona sa rozumie

  ...

  f) uznaným športom šport uznaný

  1. Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord,

  2. Medzinárodným paralympijským výborom,

  3. Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo

  4. Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád,

  ... 

  § 68

  Príspevok uznanému športu

  (1) Príspevok uznanému športu je finančný príspevok, na poskytnutie ktorého má nárok národný športový zväz pre uznaný šport podľa § 3 písm. f) prvého bodu, ktorý má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a požiadal o jeho poskytnutie.

  (2) Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 na základe parametrov, ktoré vyjadrujú záujem o uznaný šport v Slovenskej republike a v zahraničí, dosiahnuté športové výsledky športovcov alebo družstiev v kategórii dospelých a v kategóriách mládeže a počet aktívnych športovcov vo veku do 18 rokov.

  (3) Ministerstvo školstva každoročne do 31. októbra zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok.

  (4) Metodiku zisťovania hodnôt a parametrov na výpočet percentuálneho podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoví vláda nariadením.

  (5) Do celkovej sumy prostriedkov zo štátneho rozpočtu určenej na príspevky uznaným športom sa započítavajú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na prípravu a účasť športovcov alebo družstiev na súťažiach poskytnuté nad rámec príspevku uznanému športu; to neplatí, ak ide o príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76.

  § 69

  (1) Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu sa podáva prostredníctvom informačného systému športu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

  (2) Na príjem a používanie príspevku je národný športový zväz povinný zriadiť osobitný bankový účet.

  (3) Príspevok uznanému športu sa uhrádza v štyroch splátkach vo výške 25 % z vypočítaného podielu uznanému športu v termínoch do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra kalendárneho roka.

  (4) Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príspevok použitý.

  (5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 10 % prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch.

  (6) Ak sa členovia národného športového zväzu podľa § 16 ods. 3 nedohodnú inak, pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi členov národného športového zväzu sa primerane použije § 68 ods. 2. 


  Zoznam uznaných športov publikovaný na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - TU

  Uznané športy 
  (§ 3 písm. f) zákona č. 440/2015 Z. z.)
  Šport Uznanie
  aikido SportAccord
  americký futbal SportAccord
  atletika MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  automobilový šport SportAccord
  bandy hokej MOV
  basebal a softbal SportAccord
  basketbal MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
  basketbal na vozíku MPV
  baskická pelota MOV, SportAccord
  bedminton MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  beh na snežniciach MHŠO
  biatlon MOV, SportAccord, MPV
  biliard MOV, SportAccord
  boby MOV, SportAccord
  boccia MPV, MHŠO
  bowling MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
  box MOV, SportAccord
  bridž MOV, SportAccord
  curling MOV, SportAccord, MVŠN
  curling na vozíku MPV
  cyklistika MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  dáma SportAccord
  dračie lode SportAccord
  dráhový golf SportAccord
  fistbal SportAccord
  florbal SportAccord, MHŠO
  floor hokej MHŠO
  futbal MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  go SportAccord
  goalbal MPV
  golf MOV, SportAccord, MHŠO
  guľové hry MOV, SportAccord
  gymnastika MOV, SportAccord, MHŠO
  hádzaná MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
  horolezectvo MOV, SportAccord
  jachting MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
  jazdectvo MOV, SportAccord, MPV, MHŠO
  judo MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  ju-jitsu SportAccord
  kanoistika MOV, SportAccord, MPV, MHŠO
  karate MOV, SportAccord, MVŠN
  kendo SportAccord
  kickbox SportAccord
  kolieskové korčuľovanie MOV, SportAccord, MHŠO
  korčuľovanie MOV, SportAccord, MHŠO
  korfbal MOV, SportAccord
  kriket MOV, SportAccord, MHŠO
  kulturistika SportAccord
  lakros SportAccord
  letecké športy MOV, SportAccord
  lukostreľba MOV, SportAccord, MPV
  lyžovanie MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  ľadový hokej MOV, SportAccord, MVŠN
  ľadové kužele SportAccord
  moderný päťboj MOV, SportAccord
  motocyklový šport MOV, SportAccord
  netbal MOV, SportAccord, MHŠO
  orientačné športy MOV, SportAccord, MVŠN
  plavecké športy MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  pólo MOV, SportAccord
  potápačské športy MOV, SportAccord
  povzbudzovanie SportAccord
  pozemný hokej MOV, SportAccord
  preťahovanie lanom MOV, SportAccord
  psie záprahy SportAccord
  raketbal MOV, SportAccord
  rybolovná technika SportAccord
  rugby MOV, SportAccord
  rugby na vozíku MPV
  sambo SportAccord
  sánkovanie MOV, SportAccord
  savate SportAccord
  sepaktakraw SportAccord
  squash MOV, SportAccord
  silové športy SportAccord, MPV, MHŠO
  skialpinizmus MOV, SportAccord
  sledge hokej MPV
  softbal SportAccord, MHŠO
  soft tenis SportAccord
  stolný tenis MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  streľba MOV, SportAccord
  sumo MOV, SportAccord, MPV, MVŠN
  surfovanie MOV, SportAccord
  šach MOV, SportAccord
  šerm MOV, SportAccord
  šerm na vozíku MPV
  šípky SportAccord
  športové lezectvo MOV, SportAccord
  športy s lietajúcim diskom SportAccord
  športové rybárstvo SportAccord
  taekwondo MOV, SportAccord, MPV, MVŠN
  tanečný šport SportAccord
  tanečný šport na vozíku MPV
  thajský box SportAccord
  tenis MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
  tenis na vozíku MPV
  triatlon MOV, SportAccord, MPV, MHŠO
  veslovanie MOV, SportAccord, MPV
  vodné lyžovanie MOV, SportAccord
  vodný motorizmus MOV, SportAccord
  volejbal MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
  vzpieranie MOV, SportAccord
  wushu MOV, SportAccord
  vodné záchranárstvo MOV, SportAccord
  zápasenie MOV, SportAccord, MVŠN
  Použité skratky:
  MOV - Medzinárodný olympijský výbor
  SportAccord - Asociácia medzinárodných športových federácií a organizátorov multišportových hier
  MPV - Medzinárodný paralympijský výbor
  MVŠN - Medzinárodný výbor športu nepočujúcich
  MHŠO - Medzinárodné hnutie špeciálnych olympiád 


  Príloha č. 3 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

  Vzorec výpočtu podielu športu

  1. Podiel športu P sa vypočíta nasledovne:

  P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV ) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 - 2 x A) x M18, kde

  A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu, 

  B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

  C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,

  KVV je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1,

  ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých za posledné štyri roky vyjadrený v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebríčku dospelých svetovej federácie k 30.9. roka, v ktorom sa robí výpočet, 

  ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže za posledné štyri roky vyjadrený v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebríčku mládeže svetovej federácie, k 30.9. roka, v ktorom sa robí výpočet,

  ZD je domáci záujem obyvateľov Slovenska o šport daný prieskumami verejnej mienky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do 1 mesiaca od ukončenia Olympijských hier, ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016,

  ZZ je zahraničný/medzinárodný záujem ľudí o šport daný prieskumami sledovanosti v zahraničných médiách, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30.9., ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016,

  M18 je priemerný počet aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 18 rokov za posledné dva roky. Počet sa posudzuje vždy ku 30.9. roka v ktorom sa robí výpočet, pričom do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú aj všetci športovci, ktorí v posudzovanom období nadobudli vek 18 rokov.

  2. Športový úspech ÚD a ÚM v individuálnom športe vyjadruje postavenie Slovenska na svete v danom individuálnom športe.

  Športový úspech ÚD a ÚM v individuálnom športe sa vypočíta ako vážený priemer postavenia Slovenska v oficiálnom rebríčku svetovej federácie daného športu v kategórii dospelých (mužov a žien) a mládeže, redukovaného s ohľadom na to, či sa jedná o olympijský alebo neolympijský šport podľa pravidiel, ktoré ustanoví vláda nariadením, prepočítaného na 100 %.

  V prípade, že v danom individuálnom športe neexistuje oficiálny rebríček svetovej federácie, športový úspech ÚD a ÚM sa vypočíta ako priemer stanoveného počtu najlepších výsledkov športovcov daného športu, dosiahnutých v posledných štyroch rokoch redukovaných na výsledky majstrovstiev sveta podľa pravidiel, ktoré ustanoví vláda nariadením, prepočítaných na 100 % a vynásobených koeficientom medziročného útlmu KMRÚ podľa tabuľky č. 2.

  Počet výsledkov v kategórii dospelých a mládeže stanoví vláda nariadením. Ak v individuálnom športe existuje menší počet príležitostí dosiahnuť výsledok ako počet stanovený podľa predchádzajúcej vety, vypočíta sa športový úspech ÚD a ÚM z maximálneho počtu príležitostí.

  V individuálnom športe sa v kategórii mládeže do výpočtu zadávajú výsledky z jednej z dvoch najvyšších vekových kategórií, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta, v ktorej boli dosiahnuté v danom športe lepšie výsledky.

  ÚD, resp. ÚM = (Výsledok + Redukcia) * KMRÚ

  Vláda môže nariadením stanoviť pre vybrané športy aj inú metódu určenia postavenia Slovenska v individuálnom športe tak, aby bolo určené čo najobjektívnejšie. Toto ustanovenie platí len v prípade, že v danom individuálnom športe neexistuje oficiálny rebríček svetovej federácie.

  3. Športový úspech ÚD a ÚM v kolektívnom športe sa vypočíta ako vážený priemer postavenia Slovenska v oficiálnom rebríčku svetovej federácie daného športu v kategórii dospelých (mužov a žien) a mládeže, redukovaného s ohľadom na to, či sa jedná o olympijský alebo neolympijský šport podľa pravidiel, ktoré stanoví vláda nariadením, prepočítaného na 100 %.

  Pre kolektívne športy, v ktorých sa súťaží vo viacerých športových odvetviach a v kategóriách muži a ženy ustanoví vláda nariadením váhy pre jednotlivé športové disciplíny a kategórie. To platí aj pre športy, ktorých súčasťou sú zároveň kolektívne športové odvetvia a individuálne športové odvetvia. 

  V kolektívnom športe sa v kategórii mládeže do výpočtu zadáva lepšie postavenie z dvoch najvyšších vekových kategórií, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry.

  Tabuľka č. 1 - Koeficient významu výsledku KVV

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  1

  100,3

  11

  21,4

  21

  9,9

  31

  5,7

  41

  3,7

  2

  79,7

  12

  19,4

  22

  9,3

  32

  5,5

  42

  3,5

  3

  64,6

  13

  17,7

  23

  8,7

  33

  5,2

  43

  3,4

  4

  53,5

  14

  16,3

  24

  8,2

  34

  5,0

  44

  3,2

  5

  45,2

  15

  15,0

  25

  7,8

  35

  4,8

  45

  3,1

  6

  38,8

  16

  13,9

  26

  7,4

  36

  4,5

  46

  3,0

  7

  33,7

  17

  12,9

  27

  7,0

  37

  4,4

  47

  2,9

  8

  29,7

  18

  12,0

  28

  6,6

  38

  4,2

  48

  2,8

  9

  26,4

  19

  11,2

  29

  6,3

  39

  4,0

  49

  2,7

  10

  23,7

  20

  10,5

  30

  6,0

  40

  3,8

  50

  2,6

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  U

  Kvv

  51

  2,5

  61

  1,7

  71

  1,1

  81

  0,7

  91

  0,4

  52

  2,4

  62

  1,6

  72

  1,1

  82

  0,7

  92

  0,4

  53

  2,3

  63

  1,5

  73

  1,0

  83

  0,7

  93

  0,4

  54

  2,2

  64

  1,5

  74

  1,0

  84

  0,6

  94

  0,3

  55

  2,1

  65

  1,4

  75

  0,9

  85

  0,6

  95

  0,3

  56

  2,0

  66

  1,4

  76

  0,9

  86

  0,6

  96

  0,3

  57

  2,0

  67

  1,3

  77

  0,9

  87

  0,5

  97

  0,3

  58

  1,9

  68

  1,3

  78

  0,8

  88

  0,5

  98

  0,2

  59

  1,8

  69

  1,2

  79

  0,8

  89

  0,5

  99

  0,2

  60

  1,7

  70

  1,2

  80

  0,8

  90

  0,4

  100

  0,2


  Tabuľka č. 2 - Koeficient medziročného útlmu KMRÚ 

  Rok

  R - 3

  R - 2

  R - 1

  R

  KMRÚ

  10 %

  20 %

  30 %

  40 %

  4.    Maximálny percentuálny podiel príspevku pre jeden športový zväz a maximálny možný medziročný pokles výšky príspevku pre jeden športový zväz stanoví vláda nariadením.


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti