Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.05.2012JUDr. Peter Bellás (Spracoval: Dagmara Kubíčková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Účelom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je najmä

  • upraviť zber údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam,
  • rozšíriť okruh aktivít, na ktoré môže ministerstvo poskytnúť dotáciu,
  • poskytovať účelové finančné prostriedky zriaďovateľom stredných odborných škôl a dotácie zriaďovateľom školských zariadení, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy,
  • upraviť výšku pokút za porušenie zákona,
  • spresniť účel použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • umožniť územnej samospráve určovať vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam financovaných z výnosu dane obcí (vyšších územných celkov),
  • možnosť navrhnúť aj ďalšie kritériá, ktoré môže obec/vyšší územný celok zohľadniť pri určovaní výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia,
  • evidovať elokované pracoviská v sieti a umožniť im vznikať len na území príslušného kraja,
  • zjednotiť podmienky výberového konania na riaditeľov škôl a školských zariadení,
  • explicitne uviesť do zákona účastníka konania vo veci zaradenia, vyradenia a pri zmenách v sieti,
  • zjednotiť dĺžku funkčného obdobia riaditeľa, podmienky jeho vymenovania, prerušenie výkonu funkcie riaditeľa a vymenovanie nového riaditeľa na dobu prerušenia výkonu funkcie riaditeľa,
  • zmeniť dátum predkladania žiadostí o vyradenie, zaradenie a pri zmenách v sieti,
  • upraviť lehotu na vybavenie žiadosti o vyradenie, zaradenie a pri zmenách v sieti,
  • zrušiť výnimky pri zaraďovaní škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania a pri zmenách v sieti,
  • určiť dátum začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania zaradeného do siete na 1. september okrem zariadení školského stravovania (kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka),
  • explicitne do zákona uviesť, v ktorých prípadoch sa pri rozhodovaní postupuje podľa zákona o správnom konaní,
  • vytvoriť možnosť pre krajské školské úrady zriaďovať stredné odborné školy, ktoré budú poskytovať odborné vzdelávanie a prípravu v odboroch vzdelávania s tak nízkym požadovaným počtom absolventov v rámci jednotlivých regiónov, že by bolo odborné vzdelávanie a príprava v tomto odbore vzdelávania pre samosprávne kraje nerentabilné,
  • spresňuje sa ustanovenie upravujúce normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyučovania,
  • umožniť použiť údaje pozbierané podľa nových pravidiel na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam v roku 2013 (čl. III).

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti