Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ZÁKON č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Súvisiace predpisy: 

  Aarhurský dohovor - Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaný v Aarhuse 25. júna 1998 (publ. pod č. 43/2006 Z.z.) - 

  Smernica Rady z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (85/337/EHS)

  Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 o schválení zmeny a doplnenia Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v mene Európskeho spoločenstva (2006/957/ES)


  ZÁKON
  zo 14. decembra 2005    č. 24/2006 Z.z.  
  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zmena: 275/2007 Z.z., 454/2007 Z.z., 287/2009 Z.z., 117/2010 Z.z., 145/2010 Z.z., 258/2011 Z.z., 408/2011 Z.z.

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Čl.I

  PRVÁ ČASŤ  -  Základné ustanovenia

  § 1 - Predmet zákona

      (1) Tento zákon upravuje

  a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie [1]  (ďalej len "posudzovanie vplyvov")

  1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,

  2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov, [2]

  b) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,

  c) práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.

      (2) Tento zákon sa nevzťahuje na strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je národná obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy.

  § 2  -  Účel zákona

      Účelom zákona je najmä

  a) včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja, [3]

  b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,

  c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,

  d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, [4]

  e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. [2]

  § 3  -  Vymedzenie základných pojmov

      Na účely tohto zákona

  a) vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi,

  b) hodnotenie vplyvov na životné prostredie je komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste ich vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu vrátane prípravy správy o hodnotení, uskutočnenia konzultácií, zohľadnenia záverečného stanoviska, správy o hodnotení a výsledkov konzultácií, ak ide o rozhodovanie a poskytnutie informácií o rozhodnutí,

  c) strategický dokument je návrh politiky, rozvojovej koncepcie, plánu a programu vrátane strategických dokumentov, spolufinancovaných Európskou úniou, ako aj ich zmeny, ktoré sú predmetom prípravy a schvaľovania na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktoré sú pripravované na schválenie prostredníctvom parlamentného alebo vládneho postupu a ktoré vyžadujú predpisy, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na chránené územia chránené podľa osobitných predpisov [5] okrem materiálov legislatívnej povahy,

  d) strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky,

  e) navrhovaná činnosť je projekt, stavba, prevádzka, zariadenie a iný zásah do životného prostredia,

  f) navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa vykonávať činnosť, ktorá môže byť predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona,

  g) nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila,

  h) príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), krajský úrad životného prostredia (ďalej len "krajský úrad"), obvodný úrad životného prostredia (ďalej len "obvodný úrad") okrem posudzovania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom uvedeného v § 17,

  i) rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy, [6]  do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť; ak ide o posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,

  j) povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, [2]

  k) schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu,

  l) obstarávateľ je subjekt, ktorý zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,

  m) dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov [7]  podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu,

  n) verejnosť je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny,

  o) strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a vykonávať navrhovanú činnosť, ktoré môžu mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,

  p) dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý značne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej činnosti presahujúcim štátne hranice.

  DRUHÁ ČASŤ  -  Posudzovanie návrhov strategických dokumentov a strategických dokumentov s celoštátnym dosahom

  Posudzovanie strategických dokumentov ( § 4 - 6 )

  § 4

  Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov

      (1) Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.

      (2) Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je

  a) strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,

  b) strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,

  c) zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.

      (3) Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny [8]  má samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, [9]  navrhované chránené vtáčie územie [10]  alebo územie európskeho významu [11]  (ďalej len "územie sústavy chránených území").

      (4) Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov. [12]

      (5) Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.

      (6) Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov [13]  sa nevzťahujú na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa tohto zákona.

  Oznámenie o strategickom dokumente

  § 5

      (1) Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie") v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.

      (2) Ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom, ak má strategický dokument dosah na viac územných obvodov obvodných úradov, krajský úrad určí, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom.

      (3) Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia podľa osobitného predpisu; [14]  oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii obstarávateľ doručí príslušnému orgánu. Ak ide o zmeny alebo doplnky územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľ doručí oznámenie príslušnému orgánu v štádiu ich obstarávania podľa osobitného predpisu. [15]

      (4) Oznámenie sa doručí príslušnému orgánu pri strategických dokumentoch uvedených v § 4 ods. 1 až 4.

      (5) Oznámenie obsahuje

  a) základné údaje o obstarávateľovi,

  b) základné údaje o strategickom dokumente, o jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom a o jeho schválení,

  c) vymedzenie dotknutých orgánov a dotknutých obcí.

      (6) Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny.

      (7) Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

      (8) Oznámenie, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 5 až 7, vráti príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od jeho doručenia obstarávateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

  § 6

      (1) Príslušný orgán po obdržaní úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie oznámenia, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len "spôsob v mieste obvyklý") spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

      (2) Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na webovom sídle ministerstva a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými v odseku 3

  a) dotknutému orgánu,

  b) schvaľujúcemu orgánu,

  c) ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj obci, na ktorej katastrálnom území sa má navrhovaná činnosť realizovať, a obci, ktorej územie môže zasiahnuť vplyv navrhovanej činnosti alebo strategického dokumentu (ďalej len "dotknutá obec").

      (3) Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § 63.

      (4) Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len v ním vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť, oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 2. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s informáciami ustanovenými v odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

      (5) Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

      (6) Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.

  § 6a  -  Účasť zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov

      (1) Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.

      (2) Medzi zainteresovanú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí

  a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov,

  b) právnická osoba,

  c) občianska iniciatíva podľa odseku 3.

      (3) Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú.

      (4) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste.

      (5) Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

  § 7  -  Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu

      (1) Ak ide o strategické dokumenty uvedené v § 4 ods. 2 a 3, vykoná príslušný orgán na základe oznámenia predloženého obstarávateľom zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona.

      (2) Pre náležitosti oznámenia v zisťovacom konaní platí § 5 ods. 5 až 7.

      (3) Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 5 ods. 1 a 2 a § 6.

      (4) Ak ide o rozhodovanie, či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na

  a) kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3,

  b) význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,

  c) stanoviská podľa § 6 ods. 6,

  d) výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.

      (5) Príslušný orgán rozhodne do 15 dní od uplynutia lehôt podľa § 6 ods. 6 o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Príslušný orgán sa v odôvodnení vysporiada so stanoviskami doručenými podľa § 6 ods. 6.

      (6) Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán bezodkladne zverejní na webovom sídle ministerstva a zároveň ho zašle obstarávateľovi, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutej obci. Ak sa strategický dokument nebude posudzovať podľa tohto zákona, na webovom sídle ministerstva sa zverejnia tiež všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.

      (7) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí doručenom podľa odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

  § 8  -  Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový harmonogram

      (1) Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj s dotknutou obcou; ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny. [16]

      (2) Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, doručí príslušný orgán obstarávateľovi spolu so stanoviskami podľa § 6 ods. 6 do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 6 ods. 6; ak sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do desiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o potrebe jeho posudzovania vplyvov podľa § 7 ods. 5.

      (3) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6. Určí sa,

  a) ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,

  b) na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov,

  c) počet vyhotovení správy o hodnotení.

      (4) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 4 pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov.

      (5) V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov hodnotenia.

      (6) Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

      (7) Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

      (8) Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odsekov 5 a 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

  Správa o hodnotení strategického dokumentu  ( § 9 - 12 ) 

  § 9

      (1) Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3.

      (2) Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie v správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení strategického dokumentu").

      (3) Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú uvedené v prílohe č. 4.

      (4) Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorou je územnoplánovacia dokumentácia, sú uvedené v prílohe č. 5.

      (5) Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu.

      (6) Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia spolu s

  a) konceptom, [17]

  b) návrhom územnoplánovacej dokumentácie, [18]  ak ide o územný plán obce určujúci využívanie malých území na miestnej úrovni, alebo

  c) zmenami a doplnkami, [19]  ak ide o zmenu alebo doplnenie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.

      (7) Neúplnú správu o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 1 príslušný orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní od jej doručenia, obstarávateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.

      (8) Obstarávateľ poskytne príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu, ako i vyhodnotenie stanovísk predložených k správe o hodnotení strategického dokumentu.

      (9) Správu o hodnotení strategického dokumentu predkladá obstarávateľ príslušnému orgánu v počte určenom v rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 3 v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.

  § 10

      (1) Príslušný orgán po obdržaní úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie informácie, a ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, spôsobom v mieste obvyklým.

      (2) Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a termínu, do ktorého možno predkladať stanoviská.

      (3) Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny. [20]

      (4) Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení strategického dokumentu na nahliadnutie len v ním vybraných dotknutých obciach podľa § 6 ods. 4, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 3 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedené v prílohe č. 4 časti A bode IX alebo všeobecné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 5 časti C, bode VIII. V uvedenej lehote doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií alebo všeobecné záverečné zhrnutie aj zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.

  § 11

      (1) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

      (2) Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní.

      (3) Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu podľa odseku 2 zabezpečí v spolupráci s príslušným orgánom ich verejné prerokovanie.

      (4) Termín a miesto verejného prerokovania oznámi obstarávateľ príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na webovom sídle obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním. Informáciu o verejnom prerokovaní zároveň zašle dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci najneskôr desať dní pred jeho konaním.

      (5) Príslušný orgán zverejní informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania bez zbytočného odkladu na svojej webovom sídle.

      (6) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o verejnom prerokovaní spôsobom vmieste obvyklým.

      (7) Obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam o verejnom prerokovaní najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho konania.

  § 12

      (1) Dotknuté orgány a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu najneskôr do 21 dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu.

      (2) Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1.

      (3) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať.

      (4) Príslušný orgán po vyhodnotení pripomienok a stanovísk môže požiadať obstarávateľa o ďalšie informácie vyplývajúce z predložených stanovísk, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné na vypracovanie záverečného stanoviska.

      (5) Obstarávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení strategického dokumentu, ktoré má k dispozícii.

      (6) Na verejné prerokovanie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, sa vzťahuje osobitný predpis. [21]

  § 13  -  Odborný posudok k strategickému dokumentu

      (1) Odborný posudok k strategickému dokumentu môžu vypracovať iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé (§ 60 a 61).

      (2) Na vypracovaní odborného posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní návrhu strategického dokumentu alebo správy o hodnotení strategického dokumentu.

      (3) Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov, [22]  ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti. [23]

      (4) Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznam z verejného prerokovania a stanoviská podľa § 12 ods. 1 a 2, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 12 ods. 1 a 2. O tejto skutočnosti zároveň informuje obstarávateľa. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu. [24]

      (5) Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 6.

      (6) Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o jej určení za spracovateľa odborného posudku.

      (7) Obstarávateľ je povinný poskytnúť odborne spôsobilej osobe určenej podľa odseku 4 na jej žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.

      (8) V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

  a) úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,

  b) stanoviská podľa § 12,

  c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,

  d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,

  e) varianty riešenia strategického dokumentu,

  f) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu.

      (9) Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska podľa § 14.

  § 14  -  Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

      (1) Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia [25]  vypracuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 13 ods. 6.

      (2) V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jeho prijatie, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jeho sledovania a vyhodnocovania podľa § 16.

      (3) Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu obsahuje príloha č. 6.

      (4) Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote podľa odseku 1 obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a zverejní ho na webovom sídle ministerstva.

      (5) Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

  § 15  -  Schvaľovanie strategického dokumentu

      (1) Ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu.

      (2) Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti.

      (3) Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže schvaľujúci orgán schváliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.

      (4) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, strategický dokument sa môže schváliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu. [26]  Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, strategický dokument možno schváliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.

      (5) Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami.

      (6) Ak schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo predložené, v spolupráci s obstarávateľom vypracuje informácie podľa odseku 5.

      (7) Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.

      (8) Príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.

  § 16  -  Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

      (1) Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.

      (2) Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v

  a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,

  b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,

  c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom.

      (3) Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa tohto zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.

      (4) Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa odseku 2, ako aj o zabezpečení povinností podľa odseku 3 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

      (5) Príslušný orgán bezodkladne zverejní informácie doručené podľa odseku 4 na webovom sídle ministerstva.

  § 17  -  Posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom

      (1) Na strategické dokumenty s celoštátnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 až 16 a šiestej časti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

      (2) Posudzovanie vplyvu strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zabezpečuje rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom.

      (3) Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 doručí rezortný orgán ministerstvu a zároveň ho zverejní podľa § 6 ods. 1 v hromadnom informačnom prostriedku [27]  s celoštátnym dosahom.

      (4) Rezortný orgán vykoná v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zisťovacie konanie podľa § 7. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 2.

      (5) Rozsah hodnotenia strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 8 určí rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom, zverejní ho bezodkladne v plnom rozsahu na svojej webovom sídle a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia zverejní v hromadnom informačnom prostriedku [28]  s celoštátnym dosahom. Pri určovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu sa prihliadne na stanoviská doručené podľa odseku 4.

      (6) Rezortný orgán zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa § 9 a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu. Závery hodnotenia zohľadní pri vypracovaní návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

      (7) Rezortný orgán zverejní úplné znenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na svojej webovom sídle a informáciu o ich vypracovaní zverejní v hromadnom informačnom prostriedku [28]  s celoštátnym dosahom s uvedením termínu na predkladanie stanovísk a adresy, na ktorú možno stanoviská predkladať; o zverejnení informuje bezodkladne ministerstvo.

      (8) Rezortný orgán predloží ministerstvu správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom spolu s návrhom strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a kópiami všetkých doručených stanovísk najneskôr sedem dní pred dňom verejného prerokovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 9. Rezortný orgán ministerstvu bezodkladne predloží všetky kópie tých stanovísk, ktoré budú doručené rezortnému orgánu neskôr.

      (9) Rezortný orgán do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 8 zabezpečí v spolupráci s ministerstvom verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

      (10) Termín a miesto verejného prerokovania oznámi rezortný orgán ministerstvu najmenej desať dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na svojej webovom sídle a v hromadnom informačnom prostriedku [27]  s celoštátnym dosahom.

      (11) Ministerstvo zabezpečí vypracovanie odborného posudku podľa § 13.

      (12) Ministerstvo predloží rezortnému orgánu do 15 dní od doručenia posudku podľa § 13 ods. 5 svoje stanovisko.

      (13) Rezortný orgán zohľadní stanovisko ministerstva, predložené stanoviská a obsah verejného prerokovania v návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

      (14) Výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk spolu s ich vyhodnotením uvedie rezortný orgán v doložke vplyvov na životné prostredie. Obsah doložky vplyvov na životné prostredie je uvedený v prílohe č. 7.

      (15) Ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý môže mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje ministerstvo podľa ustanovení § 41 až 43.

  TRETIA ČASŤ  -  Posudzovanie navrhovaných činností

  Predmet a rozsah posudzovania navrhovaných činností  ( § 18 - 20 )

  § 18

      (1) Predmetom posudzovania vplyvov sú navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8.

      (2) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom povinného posudzovania vplyvov, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v prílohe č. 8 časti A.

      (3) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom zisťovacieho konania podľa § 29, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu niektorej z hodnôt uvedených v prílohe č. 8 časti B.

      (4) Predmetom povinného posudzovania vplyvov je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 2 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

      (5) Predmetom zisťovacieho konania je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 3 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

      (6) Príslušný orgán vydá vyjadrenie podľa odsekov 4 a 5 do 15 dní od doručenia úplného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaného podľa prílohy č. 8a a do siedmich dní od vydania vyjadrenia zverejní vyjadrenie v komplexnom informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie.

      (7) Navrhovateľ je povinný doručiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedenej v odsekoch 4 a 5 v písomnej forme a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu pred začatím konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. [2]

      (8) Príslušný orgán si môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré sú nevyhnutné na vydanie vyjadrenia podľa odsekov 4 a 5.

      (9) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti príslušný orgán do siedmich dní od jeho doručenia navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

      (10) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v prílohe č. 8.

      (11) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8.

      (12) Predmetom posudzovania vplyvov sú aj navrhované činnosti vrátane ich zmien, ktoré podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny [8]  pravdepodobne môžu mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území.

      (13) Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať ich posudzovanie vplyvov spoločne.

  § 19

      Posudzuje sa obdobie prípravy a uskutočňovania navrhovanej činnosti, a ak to odôvodňuje povaha navrhovanej činnosti, aj obdobie jej likvidácie, sanácie a rekultivácie najmä z hľadiska

  a) únosného zaťaženia územia, [2]

  b) dôsledkov bežnej činnosti a možných havárií,

  c) kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s uvážením ich nezvratnosti,

  d) prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,

  e) použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,

  f) porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.

  § 20

      (1) Ministerstvo začne konanie podľa § 18 ods. 10 a 11 na základe odôvodneného písomného podnetu

  a) povoľujúceho orgánu,

  b) krajského úradu,

  c) obvodného úradu,

  d) rezortného orgánu,

  e) organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia podľa § 27,

  f) navrhovateľa.

      (2) Ministerstvo môže začať konanie podľa § 18 ods. 10 a 11 aj z vlastného podnetu, pričom prihliada na podnety verejnosti, dotknutej obce a dotknutého orgánu.

      (3) Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, ministerstvo prihliada najmä na

  a) povahu a rozsah navrhovanej činnosti,

  b) miesto vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie [29]  a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, [5]

  c) význam očakávaných vplyvov,

  d) odôvodnenie podnetu podľa odseku 1.

      (4) Ak ide o rozhodovanie, ministerstvo použije primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 5.

      (5) Ministerstvo môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona.

      (6) O tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, rozhodne ministerstvo.

  § 21  -  Zrušený od 1.9.2009

  Zámer  ( § 22 - 28 ) 

  § 22

      (1) Navrhovateľ doručí príslušnému orgánu zámer v listinnom vyhotovení v počte, ktorý si navrhovateľ vopred dohodne s príslušným orgánom, a jedenkrát na elektronickom nosiči dát.

      (2) Ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých územných obvodov, krajský úrad určí, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom.

      (3) Zámer musí obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant.

      (4) Zámer obsahuje najmä

  a) základnú charakteristiku navrhovanej činnosti,

  b) základné údaje o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť vykonávať, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené,

  c) základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti, najmä nároky na záber pôdy, energiu a suroviny, ako aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného prostredia,

  d) základné vyhodnotenie výhod a nevýhod variantov riešenia navrhovanej činnosti,

  e) návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky.

      (5) Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9.

      (6) Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 4 a 5, vráti príslušný orgán bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

      (7) Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podľa tohto zákona.

  § 23

      (1) Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia podľa § 27, ak podala podnet podľa § 20. Príslušný orgán zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.

      (2) Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer na nahliadnutie len v ním vybraných obciach, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 1.

      (3) Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

      (4) Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská [30]  k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

  Účasť zainteresovanej verejnosti

  § 24

      Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä

  a) fyzická osoba podľa § 24a,

  b) právnická osoba podľa § 24b alebo § 27,

  c) občianska iniciatíva podľa § 25,

  d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa § 26.

  § 24a

      (1) Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu [2] postavenie účastníka konania. [31]

      (2) Ak najmenej 250 fyzických osôb podá zhodné písomné stanovisko podľa odseku 1, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa § 25; splnomocnencom občianskej iniciatívy je ten, ktorého písomné stanovisko bolo doručené ako prvé v poradí.

  § 24b

      Právnická osoba, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem o rozhodnutie, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu [2]  postavenie účastníka konania. [32]  Táto právnická osoba sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra predloží právnická osoba príslušnému orgánu výpis z takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace spolu s podaním písomného stanoviska.

  § 25

      (1) Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona.

      (2) Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú. Podpisovú listinu so stanoviskom podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 doručí občianska iniciatíva príslušnému orgánu. Takáto občianska iniciatíva je v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu [2]  účastníkom konania. [32]  Občianska iniciatíva sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.

      (3) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia.

      (4) Na základe písomného vyhlásenia doručeného príslušnému orgánu možno nahradiť splnomocnenca inou fyzickou osobou. Toto vyhlásenie musí podpísať väčšina členov občianskej iniciatívy. Rovnaký postup platí aj v prípade odstúpenia splnomocnenca občianskej iniciatívy.

  § 26

      Občianske združenie založené podľa osobitného predpisu [33]  za účelom ochrany životného prostredia, ktoré podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného postavenie účastníka konania. [32]  Občianske združenie predloží príslušnému orgánu doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia spolu s podaním písomného stanoviska. Také občianske združenie sa na účely tohto zákona považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.

  § 27

      Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podá písomné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, má v následnom povoľovacom konaní podľa osobitného predpisu [2] postavenie účastníka konania. [32]  Táto mimovládna organizácia sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Doklad o zaregistrovaní mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia predloží príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu spoločne s podaním písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti.

  § 27a

  Zrušený od 1.9.2009 do 30.11.2011

      Zainteresovaná verejnosť uvedená v § 24 má právo

  a) aktívnej účasti pri príprave a povoľovaní navrhovanej činnosti, a to v celom priebehu procesu posudzovania vplyvov až do vydania rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti vrátane podania písomného stanoviska podľa § 23 ods. 4, § 35 ods. 2 a 3,

  b) účasti na následnom povoľovacom konaní pri splnení podmienok stanovených v § 24a až § 27,

  c) na predloženie pripomienok podľa § 30 ods. 5,

  d) účasti na konzultáciách a práva účasti na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti.

  § 28

      Na účely zastavenia konania o povolení činností uvedených v § 26 a 27 sa súhlas občianskeho združenia a mimovládnej organizácie nevyžaduje.

  § 29  - Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti

      (1) Ak ide o navrhované činnosti uvedené v § 18 ods. 3 a 5, vykoná príslušný orgán na základe zámeru predloženého navrhovateľom zisťovacie konanie a rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona.

      (2) Pre náležitosti zámeru v zisťovacom konaní platí § 22 ods. 3 až 5.

      (3) Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 22 ods. 1, 2, 6 a 7 a § 23.

      (4) Ak ide o rozhodovanie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na

  a) povahu a rozsah navrhovanej činnosti,

  b) miesto vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie [29] a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, 35

  c) význam očakávaných vplyvov,

  d) stanoviská podľa § 23 ods. 4.

      (5) Kritériá pre zisťovacie konanie sú uvedené v prílohe č. 10.

      (6) Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk podľa § 23 ods. 4, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona.

      (7) O tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, rozhodne príslušný orgán do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Príslušný orgán sa v odôvodnení vysporiada so stanoviskami doručenými v súlade s § 23 ods. 4.

      (8) Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán zašle aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zainteresovanej verejnosti.

      (9) Dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí podľa odseku 7 spôsobom vmieste obvyklým.

  § 30  -  Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a časový harmonogram

      (1) Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, a ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny. 9c) Príslušný orgán po prerokovaní s navrhovateľom doručí rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľovi spolu so stanoviskami doručenými podľa § 23 ods. 4 do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty uvedenej v § 23 ods. 4, v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo zisťovacie konanie do 15 dní od vydania rozhodnutia podľa § 29 ods. 7, do 15 dní od vydania vyjadrenia podľa § 18 ods. 4, odborného stanoviska podľa § 18 ods. 12 alebo vydania rozhodnutia podľa § 20 ods. 6.

      (2) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, vychádza sa z prílohy č. 11 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4. Určí sa pritom, najmä

  a) ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,

  b) na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,

  c) ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa § 18 ods. 13 sa budú spoločne posudzovať,

  d) počet a forma vyhotovenia správy o hodnotení činnosti.

      (3) V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia.

      (4) Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho časovom harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

      (5) Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odseku 4 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

  Správa o hodnotení činnosti  ( § 31 - 35)  

  § 31

      (1) Komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste jej vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu (ďalej len "hodnotenie činnosti") uvedie navrhovateľ v správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení činnosti"). Správa o hodnotení činnosti musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 primerane charakteru navrhovanej činnosti.

      (2) Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určenom podľa § 30 a správu o hodnotení činnosti predloží príslušnému orgánu; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu [7]  potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov [2]  požiadal alebo bude žiadať.

      (3) Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.

      (4) Správu o hodnotení činnosti predkladá navrhovateľ príslušnému orgánu v počte listinných vyhotovení určenom v rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 2 písm. d) a na elektronickom nosiči dát.

  § 32

      (1) Ak sú údaje uvedené v zámere podľa § 22 postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, môže príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať; o tejto skutočnosti príslušný orgán v lehote podľa § 30 ods. 1 informuje navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec.

      (2) Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39.

  § 33

      (1) Príslušný orgán bezodkladne doručí správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny 9c) a zverejní správu o hodnotení bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva.

      (2) Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení činnosti na nahliadnutie len v ním vybraných obciach podľa § 23 ods. 2, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 1 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. V uvedenej lehote doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie aj zainteresovanej verejnosti.

  § 34

      (1) Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 2 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na dobu 30 dní spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

      (2) Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa odseku 1 zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti (ďalej len "verejné prerokovanie").

      (3) Termín a miesto konania verejného prerokovania podľa odseku 2 dotknutá obec oznámi verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.

      (4) Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného prerokovania.

      (5) Dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.

  § 35

      (1) Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

      (2) Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1.

      (3) Zainteresovaná verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko do 30 dní od doručenia záverečného zhrnutia.

      (4) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 až 3 nemusí príslušný orgán prihliadať.

      (5) Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie záverečného stanoviska, najneskôr však do 14 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa odsekov 1 až 3.

      (6) Navrhovateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie podľa odseku 5 nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení činnosti, ktoré má k dispozícii.

  § 36  -  Odborný posudok k navrhovanej činnosti

      (1) Odborný posudok k navrhovanej činnosti môže vypracovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je odborne spôsobilá podľa § 61, určená príslušným orgánom. Na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení činnosti. Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov, 16) ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. 17)

      (2) Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení činnosti s prihliadnutím na doručené záznamy podľa § 34 ods. 4 a stanoviská podľa § 35 ods. 1 až 3, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 35; ak ide o požiadavku o doplňujúce informácie podľa § 35 ods. 5, do piatich dní od ich doručenia. Túto skutočnosť písomne oznámi spracovateľovi odborného posudku a navrhovateľovi. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu. 17a) Spracovateľ odborného posudku môže od vypracovania odborného posudku odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného v písomnom vyhotovení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku príslušným orgánom.

      (3) Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom podľa odseku 1 a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 4.

      (4) Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia o určení odborne spôsobilej osoby podľa odseku 1. Túto lehotu môže príslušný orgán v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o 30 dní a túto skutočnosť oznámi navrhovateľovi.

      (5) Navrhovateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi odborného posudku uvedeného v odseku 2 na jeho žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.

      (6) V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä

  a) úplnosť správy o hodnotení činnosti,

  b) stanoviská podľa § 35,

  c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,

  d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,

  e) návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia,

  f) varianty riešenia navrhovanej činnosti,

  g) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.

      (7) Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska z posúdenia k navrhovanej činnosti (ďalej len "záverečné stanovisko k činnosti") podľa § 37.

      (8) Neúplný odborný posudok môže vrátiť príslušný orgán jeho spracovateľovi a určiť rozsah jeho dopracovania.

  § 37  -  Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti

      (1) Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia 18) vypracuje a predloží záverečné stanovisko k činnosti do 20 dní od doručenia odborného posudku podľa § 36.

      (2) V záverečnom stanovisku k činnosti príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jej realizáciu, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania podľa § 39.

      (3) Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska k činnosti sú uvedené v prílohe č. 12.

      (4) Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko k činnosti v lehote podľa odseku 1 navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejní ho bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva.

      (5) Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko k činnosti, zverejní ho v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia spôsobom vmieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

      (6) Platnosť záverečného stanoviska k činnosti je sedem rokov odo dňa jeho vydania. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov. [2]

      (7) zrušený od 1.12.2011.

  § 38  -  Rozhodovanie o povolení navrhovanej činnosti

      (1) Pri rozhodovaní o povolení navrhovanej činnosti sa musí prihliadať na obsah záverečného stanoviska k činnosti podľa § 37.

      (2) Povoľujúci orgán nemôže bez priloženia záverečného stanoviska k činnosti vydať rozhodnutie podľa osobitných predpisov [2]  o povolení navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom posudzovania. Príslušný orgán podľa tohto zákona je dotknutým orgánom v konaní, v ktorom sa rozhoduje o povolení činnosti podľa osobitných predpisov 2) posudzovanej podľa tohto zákona.

      (3) Navrhovanú činnosť, ktorá pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže povoľujúci orgán povoliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.

      (4) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, tak sa navrhovaná činnosť môže povoliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu. 18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, navrhovanú činnosť možno povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.

      (5) Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.

      (6) Povoľujúci orgán bezodkladne sprístupní [34]  verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v ňom uvedené, hlavné dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o účasti verejnosti a hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie závažných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

  § 39  -  Poprojektová analýza

      (1) Ten, kto vykonáva navrhovanú činnosť posudzovanú podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie, najmä

  a) systematicky sledovať a merať jej vplyvy,

  b) kontrolovať plnenie všetkých podmienok určených v povolení a v súvislosti s vydaním povolenia navrhovanej činnosti a vyhodnocovať ich účinnosť,

  c) zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.

      (2) Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 1 určí povoľujúci orgán, ak ide o povoľovanie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, [2]  s prihliadnutím na záverečné stanovisko k činnosti vydané podľa § 37.

      (3) Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú horšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. [2]

  ŠTVRTÁ ČASŤ  -  Posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice

  Spoločné ustanovenia  ( § 40 - 41 )

  § 40

      (1) Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú

  a) strategické dokumenty navrhované na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,

  b) činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,

  c) strategické dokumenty a navrhované činnosti uvedené v písmenách a) a b), ak o to požiada dotknutá strana,

  d) strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky.

      (2) Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je ministerstvo.

      (3) Krajský úrad a obvodný úrad sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru zistia, že ide o strategický dokument a navrhovanú činnosť podľa odseku 1, bezodkladne postúpiť oznámenie podľa § 5 a zámer podľa § 22 na posudzovanie ministerstvu.

  § 41

      (1) Ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, postupuje sa primerane podľa ustanovení prvej a druhej časti s odchýlkami uvedenými v § 42 až 52, ak v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná, nie je ustanovené inak.

      (2) Podľa odseku 1 sa postupuje, aj ak ide o posudzovanie iného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti ako uvedenej v § 40, ktoré môžu mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, ak sa na tom strana pôvodu a dotknutá strana dohodnú.

      (3) Ak ide o posudzovanie či strategický dokument a navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje sa podľa kritérií uvedených v prílohe č. 14.

      (4) Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice môžu byť upravené v bilaterálnych zmluvách medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou.

  § 42  -  Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území Slovenskej republiky

      (1) Ak ministerstvo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zistí, že strategický dokument pravdepodobne bude mať významný cezhraničný vplyv, alebo ak dotknutá strana o to požiada, informuje o týchto vplyvoch dotknutú stranu čo najskôr ešte pred prijatím strategického dokumentu.

      (2) Informácia bude okrem iného obsahovať

  a) správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu vrátane informácií o možných vplyvoch na životné prostredie,

  b) informácie o priebehu schvaľovacieho procesu vrátane primeranej lehoty na predloženie pripomienok,

  c) požiadavku, či sa dotknutá strana zúčastní posudzovania so stanovením primeranej lehoty na doručenie odpovede dotknutej strany.

      (3) Ak dotknutá strana oznámi, že sa zúčastní posudzovania, ministerstvo vyžiada od dotknutej strany údaje o stave životného prostredia na dotknutom území, ktoré zašle do siedmich dní od ich obdržania obstarávateľovi, a zároveň ponúkne dotknutej strane konzultácie.

      (4) Ministerstvo oznámi miesto a termín konania verejného prerokovania v Slovenskej republike dotknutej strane a umožní jej účasť na verejnom prerokovaní vrátane verejnosti dotknutej strany, ak o to dotknutá strana požiada.

      (5) Ak dotknutá strana prejaví o konzultácie záujem, ministerstvo dohodne s dotknutou stranou primeraný čas trvania, miesto konania a obsah konzultácií. Na konzultáciách sa za slovenskú stranu zúčastnia zástupcovia ministerstva, obstarávateľa a spracovateľa správy o hodnotení dokumentu.

      (6) Stanoviská, pripomienky a závery konzultácií ministerstvo zohľadní vo vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu.

      (7) Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu zašle ministerstvo dotknutej strane do 14 dní od jeho vydania.

      (8) Ministerstvo zašle dotknutej strane jedno vyhotovenie schváleného strategického dokumentu.

  § 43  - Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území iného štátu

      (1) Ak strana pôvodu zašle ministerstvu informáciu o strategickom dokumente, ktorý môže mať závažný vplyv na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu odpovedať na oznámenie; v odpovedi ministerstvo uvedie, či sa slovenská strana na posudzovaní zúčastní.

      (2) Na žiadosť strany pôvodu poskytne ministerstvo dostupné informácie o stave životného prostredia predpokladaného dotknutého územia, ktoré sú potrebné na vypracovanie správy o hodnotení dokumentu.

      (3) Po obdržaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení dokumentu zverejní ministerstvo do 14 dní od ich obdržania informáciu na webovom sídle ministerstva a zároveň ju zašle dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom a oznámi primeranú lehotu na doručenie pripomienok a stanovísk.

      (4) Doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých samosprávnych orgánov a verejnosti zašle strane pôvodu.

      (5) Ak je to potrebné, zástupcovia ministerstva, dotknutých orgánov a správnych orgánov sa zúčastnia konzultácií so stranou pôvodu.

      (6) Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu informáciu o mieste a čase verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu konaného na území strany pôvodu, zverejní túto informáciu na webovom sídle ministerstva a doručí ju v písomnej podobe dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom.

      (7) Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu a schválený strategický dokument, zverejní ich na webovom sídle ministerstva.

  Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky ( § 44 - 52 )

  § 44

      (1) Informáciu o navrhovanej činnosti podľa § 40 ods. 1 oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného odkladu po doručení zámeru podľa § 22.

      (2) Informácia o navrhovanej činnosti obsahuje najmä

  a) základné údaje o navrhovanej činnosti vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve na životné prostredie presahujúcom štátne hranice,

  b) informáciu o druhu povolenia navrhovanej činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov, [2]

  c) lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti.

  § 45

      Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, postupuje sa podľa § 46 až 50.

  § 46

      (1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane

  a) údaje o navrhovanej činnosti v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 4 a v prílohe č. 9, ak už neboli oznámené podľa § 42 ods. 2,

  b) informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok,

  c) žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie dotknutej strany.

      (2) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia a jeho časového harmonogramu podľa § 30, zohľadnia sa pripomienky dotknutej strany doručené v lehote podľa odseku 1 písm. b).

  § 47

      (1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dokumentáciu o hodnotení vplyvu navrhovanej činnosti podľa § 40 vypracovanú navrhovateľom podľa prílohy č. 15 (ďalej len "dokumentácia") dotknutej strane a zároveň ju vyzve na uskutočnenie konzultácií.

      (2) Príslušný orgán a rezortný orgán vyhovejú dotknutej strane v prípade, ak prejaví záujem o konzultácie; na konzultácie sa spravidla prizve navrhovateľ a povoľujúci orgán.

  § 48

      (1) Záverečné stanovisko k činnosti vypracované podľa § 37 musí okrem náležitostí uvedených v prílohe č. 12 obsahovať aj náležitosti podľa prílohy č. 15 a vyjadrenie k pripomienkam dotknutej strany vrátane pripomienok jej verejnosti.

      (2) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane záverečné stanovisko k činnosti a rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti vydané podľa osobitných predpisov.[2]

  § 49

      Ministerstvo môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska k činnosti zahrnie požiadavku na sledovanie a vyhodnocovanie navrhovanej činnosti podľa § 39, ako aj podmienky prípadného sledovania vplyvov tejto činnosti na územie dotknutej strany.

  § 50

      Ak ministerstvo v priebehu posudzovania podľa tretej časti dodatočne zistí, že vplyvy navrhovanej činnosti môžu presiahnuť štátne hranice, uskutoční konanie podľa § 44 až 49.

  Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štátu

  § 51

      Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú činnosť uvedenú v § 40 ods. 1 s predpokladaným značne nepriaznivým vplyvom na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu, alebo ak táto lehota nebola určená, bez zbytočného odkladu odpovedať na oznámenie; v odpovedi ministerstvo uvedie, či sa na posudzovaní zúčastní.

  § 52

      (1) Na žiadosť strany pôvodu ministerstvo poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie Slovenskej republiky, ak sú potrebné na prípravu dokumentácie strany pôvodu.

      (2) Po doručení dokumentácie od strany pôvodu sa postupuje primerane podľa § 31 až 35. Ministerstvo môže s ohľadom na oprávnené požiadavky strany pôvodu primerane skrátiť lehoty na podanie pripomienok podľa § 35.

      (3) Dokumentácia strany pôvodu a pripomienky k nej podľa odseku 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva so stranou pôvodu.

      (4) Rozhodnutie strany pôvodu o povolení navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona po jeho doručení od strany pôvodu ministerstvo zverejní.

  PIATA ČASŤ  -  Pôsobnosť orgánov štátnej správy

  § 53  -  Základné ustanovenie

      (1) Orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sú

  a) ministerstvo,

  b) krajské úrady,

  c) obvodné úrady.

      (2) Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom vykonávajú aj rezortné orgány.

  § 54  -  Ministerstvo

      (1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

      (2) Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

  a) vykonáva štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a riadi jej výkon,

  b) plní úlohy kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice,

  c) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa § 4 s medzinárodným dosahom okrem strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,

  d) spolupracuje s rezortným orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom a podieľa sa na tomto posudzovaní v rozsahu podľa § 17,

  e) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 4,

  f) určuje, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom na vydanie vyjadrenia podľa § 18 ods. 5, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých krajov,

  g) rozhoduje na základe podnetu podľa § 18 ods. 10 a 11 a § 20 o posudzovaní činností neuvedených v prílohe č. 8,

  h) určuje, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom na posudzovanie strategického dokumentu podľa § 5 ods. 2,

  i) určuje, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 2,

  j) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice,

  k) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 časti A,

  l) zabezpečuje posudzovanie ďalších navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom krajský úrad, ak si túto pôsobnosť v jednotlivých prípadoch vyhradí,

  m) vedie centrálnu evidenciu všetkých posúdených strategických dokumentov a navrhovaných činností a zabezpečuje komplexný informačný systém posudzovania vplyvov na životné prostredie,

  n) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dokumentačnom centre posudzovania vplyvov na životné prostredie,

  o) zabezpečuje odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,

  p) vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,

  q) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36,

  r) je správnym orgánom v konaní o tom, kto znáša niektoré náklady podľa § 59 ods. 2,

  s) určuje spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti podľa § 18 ods. 13,

  t) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

  u) poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona tak, aby mohla byť včas a kvalitne zabezpečená správa vydávaná Európskou komisiou,

  v) je príslušným orgánom na uznávanie odbornej kvalifikácie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

  § 55  -  Krajský úrad

      Krajský úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

  a) vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na územie svojho územného obvodu,

  b) vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie svojho územného obvodu,

  c) zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),

  d) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 12,

  e) je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,

  f) ak má strategický dokument dosah na územie dvoch a viacerých obvodov, určí, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom na vydanie vyjadrenia podľa § 18 ods. 5 a v prípade posudzovania vplyvov určí, ktorý obvodný úrad je príslušný orgán na jeho posudzovanie podľa § 5 ods. 2,

  g) ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých obvodov, určí, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom na jeho posudzovanie podľa § 22 ods. 2,

  h) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 v prípade podľa § 54 ods. 2 písm. f),

  i) poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému,

  j) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania podľa písmen a) až c) a na požiadanie z nej poskytuje informácie,

  k) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

  l) vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obvodný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni,

  m) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

  § 56  -  Obvodný úrad

      Obvodný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

  a) vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na svoj územný obvod,

  b) vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na svoj územný obvod,

  c) zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),

  d) je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,

  e) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5,

  f) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,

  g) poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie,

  h) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie,

  i) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

  § 57  -  Rezortný orgán

      Rezortný orgán vo veciach posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom

  a) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 4 a 17,

  b) určuje, či sa strategický dokument s celoštátnym dosahom bude, alebo nebude posudzovať podľa § 17,

  c) plní ďalšie úlohy podľa § 17.

  ŠIESTA ČASŤ  - Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

  § 58  -  Evidencia dokumentácie

      (1) Príslušný orgán, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, vedie evidenciu a uchováva dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností podľa tohto zákona vrátane oznámenia, zámeru, správy o hodnotení dokumentu, správy o hodnotení činnosti, posudku, záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, záverečného stanoviska k činnosti a rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti a schválení strategického dokumentu po dobu jej aktuálnosti, najmenej však 15 rokov od skončenia procesu posudzovania podľa tohto zákona.

      (2) Obstarávateľ, navrhovateľ, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, uchováva po dobu jej aktuálnosti, najmenej však desať rokov od skončenia procesu posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona, dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania podľa tohto zákona.

      (3) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť obstarávateľovi, navrhovateľovi, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortnému orgánu na jeho žiadosť informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné na vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a § 17 ods. 6 a správy o hodnotení činnosti podľa § 31.

  § 59  -  Náklady

      (1) Náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie uhrádza obstarávateľ, náklady spojené s posudzovaním vplyvu navrhovanej činnosti uhrádza navrhovateľ. Okrem nákladov podľa odseku 3 znáša navrhovateľ náklady spojené s posudzovaním vplyvov podľa tohto zákona vrátane nákladov na verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu podľa § 12 a 17, verejného prerokovania navrhovanej činnosti podľa § 34 a nákladov na spracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu podľa § 13 a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa § 36.

      (2) Ak sú pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ alebo obstarávateľ, rozhodne príslušný orgán.

      (3) Náklady spojené s účasťou jednotlivých štátnych orgánov, obcí, verejnosti, občianskej iniciatívy, občianskeho združenia, mimovládnej organizácie na procese posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona znášajú jednotlivé subjekty.

  Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť  ( § 60 - 62 )

  § 60

      (1) Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 a správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zabezpečuje obstarávateľ.

      (2) Vypracovanie zámeru podľa § 22 a správy o hodnotení činnosti podľa § 31 zabezpečuje navrhovateľ.

      (3) Obstarávateľ a navrhovateľ môžu požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti podľa odsekov 1 a 2 aj právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "zoznam").

  § 61

      (1) Odbornou spôsobilosťou na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie sa rozumie súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti potrebných na vypracovanie dokumentácie podľa § 5, 9, 13, 22, 31 a 36 a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj medzinárodných dohovorov upravujúcich problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorými je Slovenská republika viazaná.

      (2) Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba evidovaná ministerstvom v zozname, ktorú obstarávateľ alebo navrhovateľ môže požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti. Odborne spôsobilá osoba vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len "osvedčenie") vydaného ministerstvom.

      (3) Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

  a) absolvuje odbornú prípravu,

  b) úspešne vykoná skúšku podľa odseku 7,

  c) predloží ministerstvu žiadosť o zapísanie do zoznamu,

  d) uhradí správny poplatok podľa osobitného predpisu. [35]

      (4) Fyzická osoba podľa odseku 3 preukáže

  a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  b) bezúhonnosť,

  c) minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitou a absolvovanie ustanovenej doby praxe v príslušnom odbore.

      (5) Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť právnickú osobu, ktorá

  a) má v zriaďovacej listine alebo štatúte uvedenú činnosť alebo má oprávnenie na podnikanie v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu,

  b) má zodpovedného zástupcu, [36]  ktorý je zapísaný v zozname podľa odseku 3.

      (6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na životnom prostredí. [37]  Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

      (7) Skúška o odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou vymenovanou a odvolávanou ministrom, ktorá je poradným orgánom ministra.

      (8) Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia.

      (9) Osvedčenie podľa odseku 8 obsahuje

  a) meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,

  b) odbory činnosti a oblasti činnosti, na ktoré je osvedčenie vydané,

  c) identifikačné číslo osvedčenia,

  d) meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia zodpovedného zástupcu právnickej osoby,

  e) dátum vydania osvedčenia.

      (10) Ministerstvo môže uložiť odborne spôsobilej osobe, aby sa podrobila opakovanému overeniu odbornej spôsobilosti alebo preškoleniu, ak dôjde k zásadným zmenám v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.

  § 62

      (1) Ministerstvo vedie a aktualizuje zoznam podľa odborov činností a oblastí činností a každoročne ho zverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na webovom sídle ministerstva.

      (2) Ministerstvo zapíše do zoznamu na základe žiadosti a po úspešnom zložení skúšky a vydaní osvedčenia fyzické osoby a právnické osoby.

      (3) Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d).

      (4) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá

  a) prestala byť plne spôsobilá na právne úkony,

  b) prestala byť bezúhonná,

  c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,

  d) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,

  e) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

      (5) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá

  a) prestala byť oprávnenou na podnikanie alebo na vykonávanie odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná do zoznamu, alebo prestala spĺňať podmienku podľa § 61 ods. 4 písm. b),

  b) bola zrušená,

  c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,

  d) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

      (6) Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu uvedenú v odseku 4 alebo 5, ktorá

  a) opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním,

  b) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),

  c) nezúčastnila sa na školení,

  d) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.

      (7) Podrobnosti o odboroch činností a oblastiach činností, požiadavkách na vzdelanie a odbornú prax odborne spôsobilých osôb, podmienkach zapisovania do zoznamu, vedení zoznamu a vyčiarknutí z neho a o skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

  § 63  -  Konzultácie

      (1) Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácií s rezortným orgánom, schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou, zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov a zainteresovanou verejnosťou s možnosťou vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov.

      (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä

  a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,

  b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,

  c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,

  d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,

  e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

      (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.

  § 64  -  Správne konanie

      Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní [38]  okrem konaní podľa § 59 ods. 2.

  § 65  -  Prechodné ustanovenia

      (1) Ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na posudzovanie zmeny takého strategického dokumentu, ktorý bol schválený pred 1. februárom 2006, a takej navrhovanej činnosti, ktorá bola povolená pred 1. februárom 2006, alebo činnosti, ktorá nebola posudzovaná z dôvodov uvedených v odseku 3.

      (2) Pôvodne posudzovaným rozsahom sa rozumie, ak ide o navrhované činnosti uvedené v odseku 1, rozsah projektovaný do 1. februára 2006.

      (3) Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začaté pred 1. februárom 2006 sa dokončí podľa doterajších predpisov. Posudzovaniu podľa tohto zákona nepodlieha strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia uvedená v prílohe č. 1 časti II bode 2, ktorého obstarávanie podľa osobitného predpisu sa začalo [39]  pred účinnosťou tohto zákona.

      (4) Odborne spôsobilá osoba podľa doterajších predpisov sa naďalej považuje za odborne spôsobilú osobu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

      (5) zrušený od 1.12.2011.

  § 65a  -  Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

      Konania o povolení činnosti začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.

  § 65b  -  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011

      (1) Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania v období od 21. júla 2004 do 31. januára 2006. Posudzovanie vplyvov takých strategických dokumentov sa vykoná v súlade so zákonom účinným od 1. decembra 2011. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania pred 21. júlom 2004 a boli schválené po viac ako 24 mesiacoch od 21. júla 2004, sa vykoná len vtedy, ak príslušný orgán na návrh obstarávateľa rozhodne o tom, že posudzovanie vplyvu strategického dokumentu je uskutočniteľné. Príslušný orgán zverejní svoje rozhodnutie na webovom sídle ministerstva.

      (2) Ak písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 nemožno podať, pretože proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona bol ukončený do 30. apríla 2010, zainteresovaná verejnosť podľa § 24a a § 24b je účastníkom následného povoľovacieho konania, ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí a zainteresovaná verejnosť podľa § 25, § 26 a § 27 je účastníkom následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu, [2]  ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko.

  § 66

      Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.

  § 67  -  Zrušovacie ustanovenie

      Zrušuje sa:

      Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z.

  Čl.II

      Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z. , zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z. sa dopĺňa takto:

      1. V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

      "Kópie stanoviska ku konceptu zašle orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu. 1fa)".

      Poznámka pod čiarou k odkazu 1fa znie:

      "1fa) § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

      2. § 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

      "(10) Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumentu. 1fb) Ak z osobitných predpisov 1fc) vyplynú povinnosti posúdiť vplyv na životné prostredie, je potrebné spracovať koncept aj v územnom pláne obce, ktorý rieši územie s menej ako 2 000 obyvateľmi.".

      Poznámky pod čiarou k odkazom 1fb a 1fc znejú:

      "1fb) § 9 zákona č. 24/2006 Z.z.

      1fc) Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.".

  Čl.III

      Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z. a zákona č. 558/2005 Z.z. sa dopĺňa takto:

      V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171k vkladá položka 171l, ktorá znie:

      "Položka 171l

  a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu

  odborne spôsobilých osôb na posudzovanie

  vplyvov na životné prostredie 39l) 3 000 Sk

  b) Zapísanie do zoznamu pre každý

  z odborov činností 39l) alebo oblastí

  činností 39l) 1 000 Sk".

      Poznámka pod čiarou k odkazu 39l znie:

      "39l) Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

  Čl.IV

      Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z. a zákona č. 479/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

      1. V § 28 odsek 2 znie:

      "(2) Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na navrhované chránené vtáčie územie, na územie európskeho významu alebo na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, pričom nie je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o také územie podľa dokumentácie ochrany prírody a krajiny, sa považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody podľa § 28a. Taká činnosť je predmetom posudzovania jej vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu. [40]  Orgán štátnej správy vydá rozhodnutie o povolení takej činnosti, iba ak taká činnosť na základe výsledku posudzovania podľa osobitného predpisu [40]  nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav takého územia z hľadiska jeho ochrany.".

      2. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 28a

  Odborné stanovisko

      (1) Každý, kto zamýšľa uskutočniť činnosť uvedenú v § 28 ods. 2, je povinný doručiť návrh na začatie tejto činnosti orgánu ochrany prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody a krajiny rozhodne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu.

      (2) Návrh na začatie činnosti obsahuje popis činnosti a lokalitu navrhovaného umiestnenia činnosti.".

      3. V § 67 písm. h) sa za slová "§ 24 ods. 13" vkladá čiarka a slová "§ 28a".

      4. V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

  "c) vydanie rozhodnutia podľa § 28a,".

      Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).

  Čl.V

      Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

      V § 10 ods. 4 sa číslica "2006" nahrádza číslicou "2007".

  Čl.VI

  Účinnosť

      Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

      Zákon č. 275/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2007.

      Zákon č. 454/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2007.

      Zákon č. 287/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.

      Zákon č. 117/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.

      Zákon č. 145/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.

      Zákon č. 258/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 3. augustom 2011.

      Zákon č. 408/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.

  Ivan Gašparovič v.r.

  Pavol Hrušovský v.r.

  Mikuláš Dzurinda v.r.
  17a) § 42 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z.z.

  18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  18a) § 28 ods. 5 až 7 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 117/2010 Z.z.

  19) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

  22) § 5 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 287/1994 Z.z.

  23) § 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

  24) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z., zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

  24a) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

  25) § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

  34b) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

  35) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  35a) § 16 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 207/2008 Z.z.

  36) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  37) § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  38) § 300 až 310 Trestného zákona.

  39) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

  40) § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

  40a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

  Poznámky pod čiarou:
  1. § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z.z. ^
  2. Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q
  3. § 6 zákona č. 17/1992 Zb. ^
  4. § 8 zákona č. 17/1992 Zb. ^
  5. Napríklad § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z., zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. a, b
  6. Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. ^
  7. Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2004 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 313/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) až d) a odsek 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorýmsa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 9, § 12 až 16 a § 24 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. a zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. a, b
  8. § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 117/2010 Z.z.a, b
  9. § 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 117/2010 Z.z. ^
  10. § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. ^
  11. § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. ^
  12. Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú.v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení, zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov. ^
  13. Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.^
  14. § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z. ^
  15. § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  16. § 65 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ^
  17. § 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  18. § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  19. § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  20. § 65 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ^
  21. § 21 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  22. Napríklad § 11 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení zákona č. 24/2004 Z.z., § 69 a 70 zákona č. 364/2004 Z.z., § 24 zákona č. 478/2002 Z.z., § 55 zákona č. 543/2002 Z.z., § 7 zákona č. 245/2003 Z.z. ^
  23. Napríklad zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.^
  24. § 42 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z.z. ^
  25. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. ^
  26. § 28 ods. 5 až 7 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení zákona č. 117/2010 Z.z. ^
  27. Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov. a, b
  28. Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov. a, b
  29. § 5 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 287/1994 Z.z. a, b
  30. § 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  31. § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.^
  32. § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.a, b, c, d
  33. Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  34. § 16 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 207/2008 Z.z. ^
  35. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. ^
  36. § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ^
  37. § 300 až 310 Trestného zákona.^
  38. Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  39. § 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. ^
  40. Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.a, b
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti