Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Konferencia SFZ schválila zmeny a doplnenia Stanov SFZ z 28.9.2012 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.02.2013JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zmeny a doplnenia Stanov SFZ z 28.9.2012 schválené na konferencii SFZ konanej 22.2.2013 v Liptovskom Jáne


  1. V článku 2 písmeno s. sa za slovo “SFZ” vkladajú slová “podľa týchto stanov”.
   Dôvod: spresnenie definície dvojtretinovej väčšiny tak, aby nemohlo dôjsť k dvojitému výkladu, resp. sporu v prípadoch, keď nie sú tieto orgány plne obsadené, napr. ak niektorým delegátom/členom mandát, resp. výkon funkcie, zanikol a pod.
  2. V článku 2 písmeno t. sa za slová “jeho delegátov/členov” vkladajú slová “podľa týchto stanov”.
   Dôvod: spresnenie definície nadpolovičnej väčšiny tak, aby nemohlo dôjsť k dvojitému výkladu, resp. sporu v prípadoch, keď nie sú tieto orgány plne obsadené, napr. ak niektorým delegátom/členom mandát, resp. výkon funkcie, zanikol a pod.
  3. Článok 12 odsek 8 písmeno b. znie:
   “b. zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja,”.
   Dôvod: chýbajúci text, ktorý bol odstránený zrejme pri formátovaní dokumentu.
  4. V článku 14 odsek 2 znie:
   “2. K rozhodnutiu konferencie alebo iného orgánu podľa odseku 1 sa zabezpečí stanovisko komisie SFZ alebo iného orgánu, do pôsobnosti ktorého posudzovaná záležitosť patrí. Prijaté rozhodnutie musí byť v súlade s právnym poriadkom a so všeobecnými princípmi uvedenými v stanovách.”
   Dôvod: “posudzovaná záležitosť” nemusí patriť do pôsobnosti odbornej komisie; môže patriť aj do pôsobnosti kontrolného orgánu (revízna komisia, volebná komisia) alebo orgánu zabezpečenia spravodlivosti.
  5. V článku 27 odsek 1 sa text “a., a., b.” nahrádza textom “a., b., c.”.
   Dôvod: oprava chybného číslovania/označenia pododsekov.
  6. V článku 27 odsek 2 veta prvá sa vypúšťajú slová “kvalifikovanou väčšinou”.
   Dôvod: potrebnú väčšinu pre jednotlivé rozhodnutia v pôsobnosti konferencie SFZ vrátane prijatia a odvolania člena SFZ upravuje článok 45 odsek 2 a 3 stanov SFZ.
  7. V článku 29 sa navrhuje opraviť číslovanie odsekov tak, aby začínalo od čísla 1. a pokračovalo po číslo 4.
   Dôvod: oprava chyby pri formátovaní/číslovaní dokumentu (číslovanie odseku začína číslom 2.)
  8. V článku 30 odsek 4 znie:
   “4. Individuálnym členom sa stáva aj hráč registrovaný v klube so sídlom mimo územia SR, ktorý bol nominovaný na podujatie reprezentačného výberu SR. Takýto hráč je individuálnym členom SFZ najmenej počas obdobia, v ktorom je členom širšieho reprezentačného výberu SR.”
   Dôvod: reprezentanti mali mať v pôvodonom návrhu stanov SFZ upravené svoj status a pravidlá reprezentovania v zmluve. Tento koncept sa na základe pripomienok zmenil tak, že namiesto zmluvy s každým hráčom VV SFZ scváli “Štatút reprezentanta” ako interný predpis SFZ, ktorý bude predpokladať výnimky na základe osobitých požiadavok alebo iných zmluvných povinností reprezentantov (napr. voči svojmu materskému zahraničnému klubu, resp. reklamnej alebo marketingovej agentúre).
  9. V članku 30 v odseku 8 prvá veta znie:
   “Každý člen SFZ môže v mesačnej lehote od podania žiadosti o členstvo podľa odseku 5 uviesť výhrady k prijatiu uchádzača za individuálneho člena.”
   Dôvod: upravuje sa formulácia a opravuje sa odkaz na správny odsek.
  10. V článku 36 odsek 6 sa vypúšťajú slová “a ich subkomisie”.
   Dôvod: pojem subkomisia, ktorý bol využívaný v zrušených stanovách SFZ, bol v nových stanovách nahradený pojmom senát lebo sekcia komisie (napr. pri disciplinárnej komisii alebo senát/sekcia komisie pre futsal). Pojem ani forma “subkomisia” neboli v praktickom živote SFZ používané.
  11. V článku 38 odsek 8 posledná veta sa slovo “vo funkcii” nahrádza slovami “vo výkone funkcie”.
   Dôvod: štylistická úprava textu; správne má byť uvedené, že “pokračuje vo výkone funkcie”, a nie “pokračuje vo funkcii”.
  12. V článku 41 ods. 5 sa vypúšťajú slová „prvého viceprezidenta“.
   Dôvod: podľa čl. 49 odsek 3 písm. b., odsek 5 prvého viceprezidenta ako zástupcu prezidenta/štatutára SFZ volia členovia výkonného výboru spomedzi seba na prvom zasadnutí výkonného výboru, a nie konferencia, preto bolo potrebné tento rozpor odstrániť.
  13. V článku 42 odsek 2 písmeno a. sa na konci vkladajú slová “(okrem klubov s udelenou výnimkou podľa článku 16 odsek 2)”.
   Dôvod: je potrebné jednoznačne vyjadriť, že kluby, ktorých mládežnícke družstvá na základe udelenej výnimky súťažia aj v inom ako vo svojom regióne alebo oblasti, môžu voliť delegáta konferencie iba v obvode, do ktorého patria, nie však v obvode, v ktorom má niektoré ich mládežnické družstvo udelenú výnimku podľa článku 16 odsek 2 stanov SFZ.

  14. V článku 42 odsek 5 sa vypúšťajú slová “, zvolený podl'a odseku 2” a slovo “jeho”.
   Dôvod: navrhovaná zmena zohľadňuje jednak skutočnosť, že delegáti za ÚLK nie sú volení, ako aj to, že náhradníci delegátov za jednotlivé regionálne zväzy nebudú viazaní na konkrétneho delegáta ale budú evidovaní v poradí podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení a v tomto poradí budú aj zastupovať ktoréhokoľvek z delegátov za príslušný regionálny zväz.

  15. V článku 42 odsek 6 znie:
   “6. Každý delegát podľa odseku 2 písmeno a., c. až h. môže mať najviac dvoch náhradníkov. Delegáti podľa odseku 2 písmeno b. môžu mať zvolených za každý regionálny zväz najviac šiestich náhradníkov, ktorí nie sú viazaní na zastupovanie konkrétneho delegáta. Volení náhradníci sú evidovaní v poradí stanovenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát zanikol."
   Dôvod: Náhradníci delegátov, okrem delegátov za ÚLK, sú kreovaní voľbou tak ako delegáti. Na základe výsledku volieb, podľa počtu získaných hlasov, bude stanovené poradie náhradníkov, ktoré bude určujúce pri zastupovaní delegáta. Ak by došlo k zániku mandátu delegáta (vzdanie sa, odobratie mandátu, vylúčenie zo SFZ, smrť), na jeho miesto nastúpi náhradník postavený v poradí najvyššie, bez potreby vykonávania nových volieb delegáta na uvoľnené miesto. Jednotliví delegáti za oblastné zväzy, ÚLK, ženský futbal, futsal a združenia trénerov, rozhodcov a hráčov môžu mať najviac dvoch náhradníkov, ktorí sú viazaní na konkrétneho delegáta. Delegáti za regionálne zväzy budú mať určených najviac šesť spoločných náhradníkov za jeden regionálny zväz (t.j. môžu mať aj menej), ktorí nebudú viazaní na konkrétneho delegáta. Podľa poradia náhradníkov budú zastupovať ktoréhokoľvek delegáta za príslušný regionálny zväz.
  16. V článku 42 odsek 7 znie:
   “7. Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane poradia náhradníkov vedie a priebežne aktualizuje SFZ na základe písomných podkladov, ktoré sú riadni členovia povinní bezodkladne doručovať SFZ.”
   Dôvod: ustanovenie sa upravuje primerane k zmene úpravy týkajúcej sa kreovania náhradníkov delegátov, ktorí sú volení tak, ako delegáti na celé volebné obdobie a budú evidovaní v poradí stnovenok podľa počtu hlasov. Zároveň sa definuje povinnosť riadnych členov bezodkladne doručovať SFZ písomné podklady, z ktorých je zrejmé, kto je oprávnený vykonávať mandát delegáta konferencie a kto je jeho náhradníkom, ako aj o zmenách v osobách delegátov a náhradníkov.
  17. V článku 43 odsek 2 písmeno m. znie:
   “m. volí a odvoláva predsedov licenčných orgánov,”
   Dôvod: zmena je navrhnutá na základe usmernenia zo strany UEFA vo vzťahu ku kreovaniu licenčných orgánov SFZ, ktoré SFZ obdržalo až po schválení stanov SFZ.
  18. V článku 43 ods. 2 písm. o. sa dopĺňajú na konci slová “a obchodných spoločností s majetkovou účasťou SFZ”,
   Dôvod: dopĺňa sa výslovné stanovenie povinnosti zahrnúť do správy o hospodárení SFZ aj správu o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou SFZ. Napriek tomu, že je zrejmé, že aj aktuálna správa o hodpodárení SFZ obsahuje správu o hospodárení spoločnosti SFZ Marketing, spol. s r.o., navrhuje sa doplniť túto povinnosť do stanov SFZ.
  19. V článku 43 ods. 2 sa dopĺňa písmeno y. v znení:
   „y. rozhoduje o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe konferencie“.
   Dôvod: v stanovách absentovalo všeobecné vyjadrenie rozhodovacej právomoci konferencie rozhodovať o akýchkoľvek iných otázkach a záležitostiach, ktoré sa na návrh oprávneného subjektu (podať návrh do programu konferencie) stanú súčasťou schváleného programu konferencie.

  20. V článku 46 ods. 2 sa za slovo “návrh” dopĺňa slovo “prezidenta alebo”.
   Dôvod: v záujme toho, aby bolo možné do programu konferencie operatívne zaradiť všetky závažné veci súvisiace s činnosťou SFZ, ktoré často vyvstanú až po zasadnutí ostatného výkonného výboru pred konferenciou, dopĺňa sa oprávnenie prezidenta SFZ navrhnúť do programu konferencie doplnenie nového bodu, ktorý bude zaradený do programu konferencie iba vtedy, ak s tým bude súhlasiť nadpolovičná väčšina delegátov, obdobne ako v prípade bodov navrhnutých do programu konferencie delegátmi.
  21. V článku 47 odseky 4 a 5 znejú:
   “4. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín.
   5. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole kvalifikovanú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.”
   Dôvod: úpravou sa sleduje, aby pravidlá stanovené pre voľbu členov VV SFZ boli aplikované aj pri voľbe iných volených funkcionárov SFZ.
  22. V Článku 47 odsek 8 znie:
   “8. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 až 7 nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii."
   Dôvod: úpravou sa sleduje, aby pravidlá stanovené pre voľbu členov VV SFZ boli aplikované aj pri voľbe iných volených funkcionárov SFZ.
  23. Do článku 54 odsek 6 sa vkladá druhá veta, ktorá znie:
   “Prezident je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SFZ, ako aj všetkých orgánov jeho členov.”
   Dôvod: doplňuje sa oprávnenie prezidenta SFZ zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na zasadnutí ktoréhokoľvek orgánu SFZ alebo orgánu jeho členov.

  24. V článku 60 odseky 4 a 5 znejú:
   "4. Prvostupňový orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného konferenciou a troch členov, ktorých volí výkonný výbor tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.
   5. Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného konferenciou a troch členov, ktorých volí výkonný výbor tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA."
   Dôvod: zmena je navrhnutá na základe usmernenia zo strany UEFA vo vzťahu ku kreovaniu licenčných orgánov SFZ, ktoré SFZ obdržalo až po schválení stanov SFZ.

  25. Do článku 61 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
   “7. Generálny sekretár je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SFZ, ako aj všetkých orgánov jeho členov.”
   Dôvod: doplňuje sa oprávnenie generálneho sekretára SFZ zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na zasadnutí ktoréhokoľvek orgánu SFZ alebo orgánu jeho členov.

  26. V článku 63 odsek 4 sa na koniec vety vkladajú slová “, ak v týchto stanovách nie je stanovené inak.”.
   Dôvod: uvedené doplnenie je potrebné vzhľadom k tomu, že predseda komisie rozhodcov je členom VV SFZ, ktorého volí konferencia SFZ, nie VV SFZ, ktorý inak volí predsedov ostaných odborných komisií.
  27. V článku 69 odsek 1 písmeno g sa za slovo “komisií” vkladajú slová “a iných orgánov”.
   Dôvod: vzhľadom k tomu, že SFZ má okrem príjmov tvorených poplatkami z činnosti (odborných) komisií SFZ uvedených v článku 63 odsek 3 aj príjmy tvorené poplatkami z činnosti orgánov zabezpečenia spravodlivosti (disciplinárna komisia, odvolacia komisia, orgány licenčného konania) navrhuje sa tomu zodpovedajúce doplnenie stanov.

  28. V článku 72 ods. 1 sa slovo „dvojtretinovou“ nahradzuje slovom “kvalifikovanou“.
   Dôvod: v celých stanovách sa používajú vo vzťahu k väčšine pojmy kvalifikovaná väčšina, jednoduchá väčšina alebo nadpolovičná väčšina. Pojem “dvojtretinová” väčšina sa v platných stanovách už nikde inde nepoužíva, nakoľko táto bola pojmovo nahradená “kvalifikovanou” (70%) väčšinou, preto je potrebné znenie stanov v tomto smere zjednotiť.
  29. Za článok 74 sa vkladá nový článok 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:

   článok 74a
   Prechodné ustanovenie 
   k zmenám stanov SFZ schváleným konferenciou SFZ dňa 22. februára 2013

   Výkon funkcie predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania prezidentom zaniká zvolením predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania konferenciou. Výkon funkcie členov prvostupňového orgánu licenčného konania členmi výkonného výboru zaniká zvolením členov prvostupňového orgánu licenčného konania výkonným výborom v súlade s článkom 52 písmeno f. a článkom 60 odsek 4. Voľby predsedu a členov prvostupňového orgánu licenčného konania podľa odseku 1 a 2 sa považujú za doplňujúce voľby na zostávajúcu časť volebného obdobia v zmysle článku 47 odsek 9.”


   Dôvod: prechodné ustanovenie v nadväznosti na zmenu spôsobu kreovania predsedu a členov prvostupňového orgánu licenčného konania rieši zánik výkonu funkcie doterajšieho predsedu (prezident SFZ) a ostatných členov prvostupňového orgánu licenčného konania, ktorými podľa požiadavky UEFA nesmú byť členovia VV SFZ. Kvôli jednoznačnosti sa stanovuje, že voľba na konferencii 2013 má povahu doplňujúcej voľby s výkonom funkcie do najbližšej volebnej konferencie, resp. do zvolenia nových členov orgánu. Článok 38 odsek 5 sa v záujme zabezpečenia kontinuity činnosti orgánov SFZ použije aj pri tomto orgáne.


  Návrh zmeny a doplnenia stanov SFZ z 28.9.2012 bol schváleny v rámci bodu 8 konferencie SFZ konanej 22.2.2013 v Liptovskom Jáne.

  Za návrh hlasovala potrebná kvalifikovaná väčšina delegátov konferencie s právom hlasovať (z prítomných 85 delegátov hlasovalo 83 delegátov za návrh a 2 sa zdržali hlasovania). Na schválenie návrhu sa vyžadovalo najmenej 61 hlasov = kvalifikovaná väčšina = 70 % z 87 delegátov s právom hlasovať).

  Schválené zmeny a doplnenia stanov SFZ z 28.9.2012 nadobúdli platnosť a účinnosť ich schválením.

  Generálny sekretár SFZ schválené zmeny a doplnenia stanov oznámi Ministerstvu vnútra SR.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti