Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DOHOVOR proti dopingu (Štrasburg; 16.11.1989) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.05.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publikované pod č. 262/1993 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 1989 bol v Štrasburgu uzavretý Dohovor proti dopingu.

  Dohovor nadobudol platnosť 1. marca 1990, pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. júlom 1993 na základe článku 15 ods.2.


  DOHOVOR  PROTI  DOPINGU

  Preambula

  Členské štáty rady Európy, ďalšie štáty, ktoré sú stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, a ostatné nižšie podpísané štáty,

  berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi za účelom ochrany a realizácie ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a umožnenia ich hospodárskeho a sociálneho pokroku;

  uvedomujúc si, že šport by mal hrať dôležitú úlohu pri ochrane zdravia, v morálnej a telesnej výchove a v podpore medzinárodného porozumenia;

  znepokojené vzrastajúcim používaním dopingových látok a dopingových metód športovcami v športe a ich dôsledkami na zdraví účastníkov a na budúcnosť športu;

  vedomí si toho, že tento problém ohrozuje etické princípy a výchovné hodnoty, obsiahnuté v Olympijskej charte, v Medzinárodnej charte pre šport a telesnú výchovu UNESCO v Rezolúcii (76) 41 Výboru ministrov Rady Európy, známej ako Európska charta športu pre všetkých;

  majúc na pamäti antidopingové predpisy, prístupy a deklarácie, prijaté medzinárodnými športovými organizáciami;

  uvedomujúci si, že verejné orgány a dobrovoľné športové organizácie majú vzájomne sa dopĺňajúcu zodpovednosť za boj proti dopingu v športe, najmä zabezpečenie náležitého priebehu športových podujatí podľa zásady fair play, a ochranu zdravia tých, ktorí sa na nich zúčastňujú;

  uznávajúc, že tieto orgány a organizácie musia z týchto dôvodov spolupracovať na všetkých príslušných úrovniach;

  pripomínajúc rezolúcie o dopingu prijaté Konferenciou európskych ministrov zodpovedných za šport a najmä Rezolúcii č.1, prijatú na 6. konferencii v Reykjavíku v roku 1989;

  pripomínajúc, že Výbor ministrov Rady Európy už prijal Rezolúciu (67) 12 o dopingu športovcov, Odporúčanie č.R(79) 8 o dopingu v športe, č.R (84) 19 o Európskej antidopingovej charte pre šport a Odporúčanie č.R (88) 12 o zriadení dopingovej kontroly bez varovania mimo súťaží;

  pripomínajúc Odporúčanie č.5 o dopingu prijaté na 2. medzinárodnej konferencii ministrov a vyšších úradníkov zodpovedných za šport a telesnú výchovu organizovanej UNESCO v Moskve (1988);

  odhodlaní však podniknúť ďalšie a účinnejšie spoločné akcie zamerané na obmedzenie a konečné vylúčenie dopingu zo športu na základe etických hodnôt a praktických opatrení obsiahnutých v tejto listine,

  dohodli sa na tomto :

  Článok 1 - Cieľ dohovoru

  S úmyslom obmedziť a nakoniec vylúčiť doping zo športu strany sa zaväzujú podniknúť v rámci svojich príslušných ústavných predpisov kroky nevyhnutné na vykonávanie ustanovení tohto dohovoru.

  Článok 2 - Definície a rozsah dohovoru

  1. Na účely toho dohovoru
           a) pojem "doping v športe" znamená predpisovanie a užívanie farmakologických druhov dopingových látok alebo používanie dopingových metód u športovcov,
           b) pojem "farmakologické druhy dopingových látok alebo dopingové metódy" znamená, s prihliadnutím na odsek 2, tie druhy dopingových látok alebo dopingových metód, ktoré sú zakázané príslušnými medzinárodnými športovými organizáciami a sú uvedené v zozname schválenom dohliadacou skupinou v zmysle článku 11.1.b;
           c) pojem "športovci" znamená osoby, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na organizovanej športovej činnosti.
  2. Dovtedy, kým podľa článku 11.1.b nebude dohliadacou skupinou schválený zoznam zakázaných farmakologických druhov dopingových látok a dopingových metód, bude sa používať zoznam uvedený v prílohe tohto dohovoru.

  Článok 3 - Vnútroštátne spolupráca

  1. Strany budú koordinovať postupy a činnosť svojich vládnych orgánov a ostatných verejných inštitúcií zainteresovaných v boji proti dopingu v športe.
  2. Zabezpečia praktické vykonávanie tohto dohovoru a najmä splnenie požiadaviek uvedených v článku 7, ak je to potrebné, poverením vykonávania niektorých ustanovení tohto dohovoru na to určenému vládnemu alebo nevládnemu športovému orgánu alebo športovej organizácii.

  Článok 4 - Opatrenia na obmedzenie dostupnosti a používania zakázaných dopingových látok a metód

  1. Strany prijmú, pokiaľ to bude potrebné, príslušnú právnu úpravu, pravidlá alebo administratívne opatrenia na obmedzenie dostupnosti (vrátane ustanovení na kontrolu pohybu vlastníctva, dovozu, distribúcie a predaja) zakázaných dopingových látok a dopingových metód, ako aj ich používanie v športe, predovšetkým anabolických steroidov.
  2. Za tým účelom strany, alebo pokiaľ je to potrebné, príslušné nevládne organizácie, prijmú opatrenia, na základe ktorých by účinná aplikácia antidopingových opatrení bola kritériom poskytovania verejných dotácií športovým organizáciám.
  3. Ďalej strany budú
           a) napomáhať svojim športovým organizáciám pri financovaní dopingových kontrol a analýz buď priamymi dotáciami čo príspevkami, alebo prihliadaním na náklady na takéto kontroly a analýzy pri určovaní celkových dotácií či príspevkov poskytovaných týmto organizáciám;
           b) vykonávať potrebné kroky na zadržanie príspevkov z verejných fondov na tréningové účely tým športovcom, ktorým bola zastavená činnosť z dôvodu dopingového priestupku v športe, počas celého obdobia zastavenia činnosti;
           c) podporovať, a kde to bude potrebné, uľahčovať svojim športovým organizáciám vykonávanie dopingových kontrol vyžadovaných príslušnými medzinárodnými športovými organizáciami, či už počas súťaží, alebo mimo súťaží;a
           d) podporovať a uľahčovať rokovania športových organizácií o dohodách povoľujúcich testovanie ich členov náležite oprávnenými skupinami dopingovej kontroly v druhých štátoch.
  4. Strany si vyhradzujú právo prijímať antidopingové predpisy a organizovať dopingové kontroly na základe vlastnej iniciatívy a na vlastnú zodpovednosť za predpokladu, že tieto sú zlúčiteľné s príslušnými zásadami tohto dohovoru.

  Článok 5 - Laboratóriá

  1. Každá strana sa zaväzuje
           a) zriadiť alebo umožniť zriadenie jedného alebo viacerých laboratórií dopingovej kontroly na svojom území, vhodných na posúdenie akreditácie podľa kritérií prijatých príslušnými medzinárodnými športovými organizáciami a schválených dohliadacou skupinou v zmysle článku 11.1.b; alebo
           b) pomáhať svojim športovým organizáciám získať prístup do takéhoto laboratória na území iného štátu.
  2. Tieto laboratória budú podporované, aby
           a) vykonávali príslušné kroky s cieľom zamestnávať, vyškoľovať a preškoľovať kvalifikovaný personál;
           b) uskutočňovali príslušné výskumné a vývojové programy dopingových látok a metód, ktoré sa používajú alebo sa mienia používať na účely dopingovej kontroly v športe, ako aj v oblasti analytickej biochémie a farmakológie so zámerom získať viac poznatkov o účinkoch rozličných látok na ľudský organizmus a ich dôsledkoch na športovú výkonnosť;
           c) neodkladne vydávali a distribuovali nové výsledky svojho výskumu.

  Článok 6 - Vzdelávanie

  1. Strany sa zaväzujú vypracúvať a uplatňovať, ak je to potrebné, v spolupráci so zúčastnenými športovými organizáciami a s oznamovacími prostriedkami vzdelávacie programy a informačné kampane, zdôrazňujúce nebezpečie dopingu pre zdravie a jeho škodlivé účinky na etické hodnoty športu. Takéto programy a kampane budú zamerané tak na mladých ľudí v školách a v športových kluboch a ich rodičov, ako aj na dospelých športovcov, športových funkcionárov, trénerov a cvičiteľov. Pre tých, ktorí sa zaoberajú medicínou, budú tieto výchovné programy zdôrazňovať úctu k lekárskej etike.
  2. Strany sa zaväzujú v spolupráci s regionálnymi, národnými a medzinárodnými športovými organizáciami napomáhať a podporovať výskum metód a prostriedkov podporujúcich fyziologické a psychologické tréningové programy založené na vedeckom základe, ktoré rešpektujú integritu ľudskej osobnosti.

  Článok 7 - Spolupráca so športovými organizáciami na spoločných opatreniach

  1. Strany sa zaväzujú podporovať svoje športové organizácie a ich prostredníctvom medzinárodné športové organizácie pri vypracúvaní a uplatňovaní všetkých vhodných opatrení proti dopingu v športe, ktoré patria do ich kompetencie.
  2. Za týmto účelom budú napomáhať svojim športovým organizáciám pri objasňovaní a zosúlaďovaní ich kompetencií, povinnosti a záväzkov, najmä pri zosúlaďovaní
           a) predpisov o boji proti dopingu s predpismi, ktoré sú schválené príslušnými medzinárodnými športovými organizáciami;
           b) zoznamov zakázaných farmakologických druhov dopingových látok a zakázaných dopingových metód na základe zoznamov dohodnutých príslušnými medzinárodnými športovými organizáciami;
           c) pravidiel dopingovej kontroly;
           d) disciplinárnych postupov, ktoré aplikujú dohodnuté medzinárodné princípy prirodzenej spravodlivosti a zabezpečení úcty k základným právam podozrivých športovcov; tieto pravidlá budú zahŕňať
               - oddelenie oznamovacieho a disciplinárneho orgánu;

               - právo týchto osôb na spravodlivé konanie a na pomoc alebo zastupovanie;
               - jasné a uplatniteľné ustanovenia na odvolanie proti každému prijatému rozhodnutiu;
           e) pravidiel uplatňovania účinných trestov pre funkcionárov, lekárov, veterinárov, trénerov, fyzioterapeutov a iných predstaviteľov alebo pomocníkov zúčastnených na porušení antidopingových predpisov športovcami;
           f) pravidiel vzájomného uznávania zastavenia činnosti a iných trestov, vynesených inými športovými organizáciami v tom istom alebo inom štáte.

  3. Strany budú okrem toho podporovať svoje športové organizácie
           a) pri zavádzaní efektívnej kontroly nielen počas súťaží, ale bez predchádzajúceho upozornenia pri akejkoľvek vhodnej príležitosti aj mimo nich; takéto kontroly uskutočňovať spôsobom, ktorý je spravodlivý pre všetkých športovcov a obsahuje testovanie a opakované testovanie vybraných osôb, ak je to potrebné, aj na základe náhodného výberu;
           b) v rokovaniach so športovými organizáciami iných štátov o dohodách umožňujúcich testovanie všetkých športovcov, ktorí trénujú v druhom štáte, náležite oprávnenými dopingovými kontrolnými skupinami tohto štátu;
           c) vo vyjasňovaní a zosúlaďovaní predpisov o voliteľnej možnosti zúčastniť sa športových podujatí, pre ktoré sú stanovené antidopingové kritériá;
           d) v rozvíjaní aktívnej účasti samotných športovcov na antidopingovej činnosti medzinárodných športových organizácií;
           e) v plnom a účinnom využívaní zariadení dostupných pre dopingové analýzy v laboratóriách, zriadených podľa článku 5, a to počas i mimo športových súťaží;
           f) v štúdiu vedeckých tréningových metód a v navrhovaní postupov na ochranu športovcov všetkých vekových kategórií, a to primerane pre každý druh športu.

  Článok 8 - Medzinárodná spolupráca

  1. Strany budú úzko spolupracovať v záležitostiach upravených týmto dohovorom a budú podporovať podobnú spoluprácu medzi svojimi športovými organizáciami.
  2. Strany sa zaväzujú
           a) podporovať svoje športové organizácie, aby pôsobili spôsobom, ktorý podporuje aplikáciu ustanovení tohto dohovoru vo všetkých príslušných medzinárodných športových organizáciách, ktorých sú členmi, vrátane odmietnutia uznať nároky na svetový alebo regionálny rekord, pokiaľ nie sú podložené overenou správou o dopingovej kontrole s negatívnym výsledkom;
           b) podporovať spoluprácu medzi personálom svojich laboratórií na kontrolu dopingu, založených alebo pracujúcich podľa článku 5;
           c) iniciovať dvojstrannú a viacstrannú spoluprácu medzi svojimi príslušnými agentúrami, orgánmi a organizáciami za účelom dosiahnutia cieľov uvedených v článku 4.1 aj na medzinárodnej úrovni.
  3. Strany, ktoré majú laboratóriá založené alebo pracujúce podľa článku 5, zaväzujú sa pomáhať iným krajinám pri získavaní skúseností, odbornosti a technických postupov potrebných a založenie vlastných laboratórií.

  Článok 9 - Poskytovanie informácií

  Každá strana zašle generálnemu tajomníkovi Rady Európy, v jednom z úradných jazykov Rady Európy, všetky závažné informácie týkajúce sa legislatívnych a ďalších opatrení prijatých za účelom splnenia podmienok tohto dohovoru.

  Článok 10 - Dohliadacia skupina

  1. Na účely tohto dohovoru sa zriaďuje dohliadacia skupina.
  2. Každá strana môže byť v dohliadacej skupine zastúpená jedným alebo viacerými delegátmi. Každá strana má jeden hlas.
  3. Každý štát uvedený v článku 14.1, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, môže byť zastúpený v dohliadacej skupine ako pozorovateľ.
  4. Dohliadacia skupina môže jednomyseľným rozhodnutím prizvať nečlenský štát Rady Európy, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, a akúkoľvek športovú alebo inú profesionálnu organizáciu majúcu záujem na tom, aby bola zastúpená pozorovateľom, na jedno alebo viacero zo svojich zasadaní.
  5. Dohliadacia skupina bude zvolávaná generálnym tajomníkom. Jej prvé zasadanie sa uskutoční, len čo to bude možné, najneskôr však do jedného roka po nadobudnutí platnosti dohovoru. Ďalšie zasadania budú zvolané v prípade potreby na návrh generálneho tajomníka alebo niektorej zmluvnej strany.
  6. Na usporiadanie zasadania dohliadacej skupiny je potrebné kvórum väčšiny strán.
  7. Zasadanie dohliadacej skupiny je neverejné.
  8. V súlade s ustanoveniami tohto dohovoru dohliadacia skupina vypracuje a príjme na základe konsenzu svoje vlastné procedurálne pravidlá.

  Článok 11

  1. Dohliadacia skupina bude sledovať vykonávanie tohto dohovoru. Môže najmä
           a) dohliadať na ustanovenia tohto dohovoru a zisťovať potrebné zmeny;
           b) schvaľovať zoznam, a jeho akékoľvek zmeny, farmakologických druhov dopingových látok a dopingových metód zakázaných príslušnými medzinárodnými športovými organizáciami, na ktoré sa vzťahuje článok 2a a kritériá akreditácie laboratórií uvedených v článku 5.1, ako aj akékoľvek zmeny prijaté uvedenými organizáciami a určovať dátum nadobudnutia platnosti príslušných rozhodnutí;
           c) uskutočňovať konzultácie s príslušnými športovými organizáciami;
           d) odporúčať stranám prijatie opatrení v rámci cieľov tohto dohovoru;
           e) odporúčať vhodné opatrenia na zabezpečenie informovanosti príslušných medzinárodných organizácií a verejnosti o činnosti vykonávanej v rámci tohto dohovoru;
           f) podávať odporúčania výboru ministrov týkajúce sa vyzvania štátov, ktoré nie sú členmi Rady Európy, aby pristúpili k tomuto dohovoru;
           g) podávať akékoľvek návrhy na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru.
  2. Na výkon svojich funkcií môže dohliadacia skupina z vlastnej iniciatívy zvolať zasadnutia expertných skupín.

  Článok 12

  Po každom zasadaní dohliadacia skupina podá Výboru ministrov Rady Európy správu o svojej činnosti a uplatňovaní tohto dohovoru.

  Článok 13 - Doplnky článkov dohovoru

  1. Doplnky článkov tohto dohovoru môžu byť navrhované stranou, Výborom ministrov Rady Európy alebo dohliadacou skupinou.
  2. Akýkoľvek návrh na doplnenie tohto dohovoru oznámi generálny tajomník Rady Európy štátom uvedeným v článku 14 a každému štátu, ktorý pristúpil alebo bol k tomuto dohovoru vyzvaný pristúpiť v súlade s ustanoveniami článku 16.
  3. Akýkoľvek doplnok navrhnutý stranou alebo výborom ministrov bude postúpený dohliadacej skupine minimálne dva mesiace pred zasadaním, na ktorom má byť prerokovaný. Dohliadacia skupina podá výboru ministrov svoj posudok na navrhovaný doplnok, v prípade potreby po prekonzultovaní s príslušnými športovými organizáciami.
  4. Výbor ministrov posúdi navrhovaný doplnok a všetky posudky k nemu predložené dohliadacou skupinou a môže doplnok prijať.
  5. Znenie akéhokoľvek doplnku prijatého výborom ministrov v súlade s odsekom 4 bude doručené zúčastneným stranám na prijatie.
  6. Akýkoľvek doplnok prijatý v súlade s odsekom 4 nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jednomesačnej lehoty po tom, čo všetky zúčastnené strany informovali generálneho tajomníka o prijatí tohto doplnku.

  Záverečné ustanovenia

  Článok 14

  1. Tento dohovor je otvorený pre členské štáty Rady Európy, strany Európskeho kultúrneho dohovoru a nečlenské štáty, ktoré sa zúčastnili na vypracovaní tohto dohovoru. Tieto štáty môžu vyjadriť svoj súhlas s týmto dohovorom
           a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia; alebo
           b) podpisom podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
  2. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

  Článok 15

  1. Dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa, keď päť štátov vrátane najmenej štyroch členských štátov Rady Európy vyjadrilo svoj súhlas s týmto dohovorom v súlade s ustanoveniami článku 14.
  2. Pre každý signatársky štát, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas s týmto dohovorom, dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

  Článok 16

  1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru Výbor ministrov Rady Európy po prerokovaní stranami môže vyzvať ktorýkoľvek nečlenský štát rozhodnutím, schváleným väčšinou uvedenou v článku 20.d Štatútu Rady Európy a jednohlasným schválením predstaviteľmi zmluvných štátov oprávnených byť členom výboru, aby pristúpil k dohovoru.
  2. Pre každý pristupujúci štát dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa uloženia listiny o pripojení u generálneho tajomníka Rady Európy.

  Článok 17

  1. Každý štát môže pri podpise, či uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe určiť územie alebo územia, na ktorých bude tento dohovor platiť.
  2. Ktorýkoľvek štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť použitie dohovoru na ďalšie územie, uvedené vo vyhlásení. na takom území dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa prijatia tohto vyhlásenia generálnym tajomníkom.
  3. Akékoľvek vyhlásenie urobené v zmysle predchádzajúcich dvoch odsekov môže byť pre každé územie uvedené v tomto vyhlásení odvolané oznámením, odovzdaným generálnemu tajomníkovi. Takéto odvolanie nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty šiestich mesiacov odo dňa prijatia uvedeného oznámenia generálnym tajomníkom.

  Článok 18

  1. Každá strana môže kedykoľvek vypovedať tejto dohovor oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
  2. Takáto výpoveď nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty šiestich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

  Článok 19

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi stranám, ostatným členským štátom Rady Európy, ostatným štátom, ktoré sú stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na vypracovaní tohto dohovoru, a všetkým štátom, ktoré k nemu pristúpili alebo boli vyzvané, aby k nemu pristúpili,
           a) každý podpis v súlade s článkom 14;
           b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe v súlade s článkom 14 alebo 16;
           c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 15 a 16;
           d) každú informáciu prijatú na základe ustanovení článku 9;
           e) každú správu pripravenú v súlade s ustanoveniami článku 12;
           f) každý návrh na doplnok alebo každý doplnok prijatý v súlade s článkom 13 a dátum prijatia a nadobudnutia platnosti doplnku;
           g) každé oznámenie urobené na základe ustanovení článku 17;
           h) každé oznámenie urobené na základe ustanovení článku 18 a dátum nadobudnutia účinnosti výpovede;
           i) každé ďalšie opatrenie, oznámenie alebo informáciu súvisiacu s týmto dohovorom.

  Na dôkaz toho dolupodpísaní, majúc na to riadne splnomocnenie, tento dohovor podpísali.

  Dané v Štrasburgu 16. novembra 1989 v jazyku anglickom a francúzskom, pričom oba texty majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Rady Európy. Jeho overené kópie zašle generálny tajomník Rady Európy každému členskému štátu Rady Európy, ostatným štátom, ktoré sú stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na vypracovaní tohto dohovoru a všetkým štátom vyzvaným, aby k nemu pristúpili.


  PRÍLOHA 1

  Zoznam farmakologických skupín dopingových látok a dopingových metód

  I. DOPINGOVÉ SKUPINY

  A.Stimulanciá

  B.Narkotiká

  C.Anabolické steroidy

  D.Diuretiká

  E.Peptické hormóny a analógy

  II. DOPINGOVÉ METÓDY

  A. Krvný doping

  B. Farmakologické, chemické a fyzikálne manipulácie

  III. SKUPINY LIEKOV PODLIEHAJÚCE OSOBITNÝM OBMEDZENIAM

  A. Alkohol

  B. Marihuana

  C. Lokálne anestetiká

  D. Corticosteroidy

  E. Beta - blokátory

  Príklady

  I. DOPINGOVÉ SKUPINY

  A. Stimulanciá napr.:

   amfepramone

   amfetaminil

   amiphenazole

   amphetamine

   benzphetamine

   caffeine 1)

   cathine

   chlorphentermine

   clobenzorex

   clorprenaline

   cocaine

   cropropamide (component of "micoren")

   crothetamide (component of "micoren")

   dimetamfetamine

   ephedrine

   etafedrine

   ethamivan

   etilamfetamine

   fencamfamin

   fenetylline

   fenproporex

   furfenorex

   mefenorex

   methamphetamine

   methoxyphetamine

   methylephedrine

   methylphenidate

   morazone

   nikethamide

   pemoline

   pentetrazol

   phendimetrazine

   phenmetrazine

   phentermine

   phenylpropanolamine

   pipradol

   prolintane

   propylhexedrine

   pyrovalerone

   strychnine a príbuzné komponenty

  B. Narkotické analgetiká napr.:

   alphaprodine

   anileridine

   buprenorphine

   codeine

   dextromoramide

   dextropropoxyphene

   diamorphine (heroin)

   dihydrocodeine

   dipipanone

   ethoheptazine

   ethylmorphine

   levorphanol

   methadone

   morphine

   nalbuphine

   pentazocine

   pethidine

   phenazocine

   trimeperidine a príbuzné komponenty

  C. Anabolické látky

  1.Androgénne anabolické steroidy napr.:

  bolasteroneboldenone

  clostebol

  dehydrochlormethyltestosterone

  fluoxymesterone

  mesterolone

  metandienone

  metenolone

  methyltestosterone

  nandrolone

  norethandrolone

  oxandrolone

  oxymesterone

  oxymetholone

  stanozolol

  testosteron 2) a príbuzné komponenty

  2.Iné anabolické látky

  B - 2 agonisti

  (napr. clenbuterol)

  D.Diuretiká napr.:

   acetazolamide

   amiloride

   bendroflumethiazide

   benzthiazide

   bumetanide

   canrenone

   chlormerodrin

   chlortalidone

   diclofenamide

   ethacrynic acid

   furosemide

   hydrochlorothiazide

   mersalyl

   sprinolactone

   triameterene a príbuzné komponenty

  E.Peptické hormóny a analógy

  Chorionic Gonadotrophin (HGG ) human chorionic gonadotrophin)

   Corticotrophin (ACTH)

   Growth hormone (HGH, somatotrophin)

   Erythropoietin (EPO)

  II. DOPINGOVÉ METÓDY

  A. Krvný doping

  B. Farmakologické, chemické a fyzikálne manipulácie

  III. SKUPINY LIEKOV PODLIEHAJÚCICH OSOBITNÝM OBMEDZENIAM

  A. Alkohol

  B. Marihuana

  C. Lokálne anestetiká

  D. Corticosteroidy

  E. Beta - blokátory napr.:

  acebutololalprenolol

  atenolol

  labetanol

  metoprolol

  nadolol

  exprenolol

  propranolol

  sotalol a príbuzné komponenty

  POZNÁMKA: Uvedený zoznam je zoznamom skupín dopingových látok a dopingových metód prijatým Medzinárodným olympijským výborom v apríli 1989 a novelizovaným v marci 1993.


  PRÍLOHA 2

  ANGLICKÁ VERZIA DOHOVORU PROTI DOPINGU


  PRÍLOHA 3

  ANGLICKÁ VERZIA ZOZNAMU FARMAKOLOGICKÝCH SKUPÍN DOPINGOVÝCH LÁTOK A DOPINGOVÝCH METÓD

   1) caffeine - vzorka je považovaná za pozitívnu, ak koncentrácia v moči prevýši 12 mikrogramov/ml.
   2) testosteron - vzorka je považovaná za pozitívnu, ak podanie testosterónu alebo akákoľvek iná manipulácia zapríčiní zvýšenie pomeru koncentrácie testosterónu k epitestosterónu v moči nad 6.

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti