Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DOHOVOR o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn; 23.6.1979) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.02.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 91/1998 Z.z.


  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 1979 bol v Bonne otvorený na podpis Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov.

  Dohovor nadobudol platnosť 1. novembra 1983 na základe článku 18 ods. 1. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u depozitára dohovoru, vlády Spolkovej republiky Nemecko, 14. decembra 1994.

  Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. marca 1995 na základe článku 18 ods. 2.


  DOHOVOR
  o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

  Zmluvné strany,

  uznávajúc, že voľne žijúce živočíchy sú vo svojich nespočetných formách nenahraditeľnou súčasťou prírodného systému Zeme, ktorý sa musí zachovať pre dobro ľudstva,

  uvedomujúc si, že každá ľudská generácia rozhoduje o prírodných zdrojoch budúcich generácií, a teda má povinnosť zabezpečiť, aby sa toto dedičstvo zachovalo, a ak ho využíva, že sa to deje rozumne,

  uvedomujúc si čoraz väčšiu hodnotu voľne žijúcich živočíchov z hľadiska životného prostredia, ako aj z ekologického, genetického, vedeckého, estetického, rekreačného, kultúrneho hľadiska a zo vzdelávacieho, sociálneho a z ekonomického hľadiska,

  majúc na pamäti najmä tie druhy voľne žijúcich živočíchov, ktoré migrujú cez hranice alebo za hranice právneho dosahu štátov,

  uznávajúc, že štáty sú a musia byť ochrancami sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktoré žijú na ich území alebo cez ich územie migrujú,

  súc presvedčené, že ochrana a efektívny manažment sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov vyžadujú spoločnú činnosť všetkých štátov, na ktorých území tieto druhy prežijú ktorúkoľvek časť svojho životného cyklu,

  pripomínajúc odporúčanie č. 32 Akčného plánu prijatého na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí (Stockholm, 1972), ktoré 27. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov s uspokojením vzalo na vedomie,

  dohodli sa takto:

  Článok 1: Výklad pojmov

              1. Na účely tohto dohovoru pojem
  a) "sťahovavý druh" znamená celú populáciu alebo ktorúkoľvek geograficky oddelenú časť populácie ktoréhokoľvek druhu alebo nižšieho taxónu voľne žijúcich živočíchov, ktorej jedinci vo významnom rozsahu cyklicky a predvídateľne prekračujú jednu hranicu alebo viacero hraníc právneho dosahu štátov,
  b) "stav ochrany sťahovavého druhu" označuje súhrn vplyvov, ktoré pôsobia na sťahovavý druh a môžu sa prejaviť na jeho dlhodobom rozložení a početnosti,
  c) "stav ochrany" sa bude považovať za "priaznivý", ak
  1. údaje o populačnej dynamike naznačujú, že sťahovavý druh sa dlhodobo udržiava ako životaschopná zložka svojich ekosystémov,
  2. areál sťahovavého druhu sa v súčasnosti nezmenšuje a pravdepodobne sa ani dlhodobo nezmenší,
  3. súčasne existuje a v dohľadnom čase bude existovať dostatok stanovíšť na dlhodobé udržanie populácie sťahovavého druhu,
  4. rozdelenie a početnosť sťahovavého druhu dosahuje úroveň historického výskytu a rozsah, v ktorom sa vyskytujú vhodné potenciálne ekosystémy a ktorý je v súlade s rozumným manažmentom voľne žijúcich organizmov,
  d) "stav ochrany" sa bude považovať za "nepriaznivý", ak nie je splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v písmene c),
  e) "ohrozený" vo vzťahu k určitému sťahovavému druhu znamená, že tomuto sťahovavému druhu hrozí nebezpečenstvo vyhynutia v celom areáli alebo v jeho významnej časti,
  f) "areál" znamená všetky suchozemské alebo vodné plochy, ktoré sťahovavý druh obýva, v ktorých sa dočasne zdržuje, ktoré prekračuje či prelietava v ktoromkoľvek čase na svojej zvyčajnej migračnej ceste,
  g) "stanovište" označuje ktorúkoľvek plochu v areáli sťahovavého druhu, kde sa nachádzajú vhodné životné podmienky pre tento druh,
  h) "areálový štát" vo vzťahu k určitému sťahovavému druhu znamená ktorýkoľvek štát [a podľa okolností i ktorúkoľvek inú zmluvnú stranu uvedenú v písmene k)], pod ktorého jurisdikciu patrí ktorákoľvek časť areálu sťahovavého druhu, alebo štát, pod ktorého vlajkou plávajú lode zaoberajúce sa lovom tohto sťahovavého druhu mimo hraníc právneho dosahu štátov,
  i) "lov" znamená odber, lovenie, rybolov, odchyt, týranie, zámerné zabíjanie alebo pokusy o takúto činnosť,
  j) "dohoda" znamená medzinárodnú dohodu týkajúcu sa ochrany jedného druhu alebo viacerých druhov sťahovavých živočíchov, ako to ustanovujú články IV a V,
  k) "zmluvná strana" znamená štát alebo inú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie vytvorenú suverénnymi štátmi, ktorá je kompetentná rokovať, uzavierať a uskutočňovať medzinárodné dohody v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor a pre ktoré tento dohovor nadobudol platnosť.
              2. Regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, budú v záležitostiach, ktoré sú v ich kompetencii, vo svojom mene uplatňovať práva a niesť zodpovednosť, tak ako to tento dohovor ustanovuje ich členským štátom. V takých prípadoch členské štáty týchto organizácií nebudú mať oprávnenie individuálne vykonávať tieto práva.
              3. Tam, kde tento dohovor ustanovuje, že rozhodnutie sa uskutoční dvojtretinovou väčšinou alebo jednomyseľným rozhodnutím "strán, ktoré sú prítomné a hlasujú", bude to znamenať "prítomné strany, ktoré hlasujú buď za, alebo proti". Tie, ktoré sa zdržia hlasovania, sa pri určovaní väčšiny nezapočítavajú medzi "strany, ktoré sú prítomné a hlasujú".

  Článok 2: Základné princípy

              1. Zmluvné strany uznávajú dôležitosť ochrany sťahovavých druhov a dôležitosť dohody medzi areálovými štátmi o tom, že budú konať s tým cieľom, kedykoľvek to bude možné a vhodné, pričom budú venovať osobitnú pozornosť tým druhom, ktorých stav ochrany je nepriaznivý, a že urobia samy, alebo vo vzájomnej spolupráci vhodné a nevyhnutné opatrenia na ochranu týchto druhov a ich stanovíšť.
              2. Zmluvné strany uznávajú, že treba prijať opatrenia, ktoré by zabránili, aby sa niektorý sťahovavý druh stal ohrozeným.
              3. Zmluvné strany predovšetkým
  a) budú podporovať a propagovať výskum týkajúci sa sťahovavých druhov a spolupracovať pri ňom,
  b) budú sa usilovať zabezpečiť bezprostrednú ochranu sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. I,
  c) budú sa snažiť uzavrieť dohody o ochrane a využívaní sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. II.

  Článok 3: Ohrozené sťahovavé druhy (príloha č. I)

              1. V prílohe č. I je uvedený zoznam sťahovavých druhov, ktoré sú ohrozené.
              2. Sťahovavý druh možno zahrnúť do prílohy č. I za predpokladu, že spoľahlivé dôkazy vrátane najlepších dosiahnutých vedeckých dôkazov naznačujú, že ide o ohrozený druh.
              3. Sťahovavý druh možno vyčiarknuť z prílohy č. I, ak Konferencia zmluvných strán rozhodne, že
  a) spoľahlivé dôkazy vrátane najlepších dosiahnutých vedeckých dôkazov naznačujú, že tento druh už nie je ohrozený a že
  b) daný druh sa pravdepodobne nestane opäť ohrozeným v dôsledku zrušenia ochrany tým, že bol vyčiarknutý z prílohy č. I.
              4. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi niektorého sťahovavého druhu uvedeného v prílohe č. I, sa budú usilovať
  a) zachovať stanovištia a tam, kde je to uskutočniteľné a vhodné, obnoviť tie stanovištia daného druhu, ktoré sú dôležité na to, aby sa odstránilo nebezpečenstvo vyhynutia daného druhu,
  b) predchádzať nepriaznivým účinkom činností alebo prekážkam, ktoré vážne ohrozujú alebo bránia migrácii druhov, a odstraňovať ich, kompenzovať alebo minimalizovať podľa toho, čo je vhodné,
  c) predchádzať, redukovať, zmenšovať alebo usmerňovať faktory, ktoré ohrozujú alebo pravdepodobne budú ďalej ohrozovať daný druh, vrátane prísnej kontroly introdukcie nepôvodných druhov alebo kontroly a odstraňovania už introdukovaných nepôvodných druhov, podľa toho, čo je vhodné.
              5. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavého druhu uvedeného v prílohe č. I, zakážu lov jedincov patriacich k tomuto druhu. Výnimky z tohto zákazu možno pripustiť len vtedy, ak
  a) ide o lov na vedecké účely,
  b) lov má slúžiť na podporu rozmnožovania alebo prežitia postihnutého druhu,
  c) lov má slúžiť na uspokojenie potrieb tých, ktorí takýto lov tradične používajú na zabezpečenie svojho živobytia, alebo
  d) to vyžadujú mimoriadne udalosti za predpokladu, že takéto výnimky sú, pokiaľ ide o obsah, presne vymedzené a limitované v čase i priestore. Takýto lov by nemal byť pre daný druh nevýhodný.
              6. Konferencia zmluvných strán môže odporúčať zmluvným stranám, ktoré sú areálovými štátmi určitého sťahovavého druhu uvedeného v prílohe č. I, aby prijali ďalšie opatrenia, ktoré považujú za vhodné a sú na prospech daného druhu.
              7. Zmluvné strany budú čo najrýchlejšie informovať Sekretariát o akýchkoľvek výnimkách, ktoré povolili v súlade s odsekom 5.

  Článok 4: Sťahovavé druhy, ktoré majú byť predmetom dohôd (príloha č. II)

              1. V prílohe č. II je uvedený zoznam sťahovavých druhov s nepriaznivým stavom ochrany, ktorých ochrana a manažment si vyžadujú medzinárodné dohody, ako aj tých, ktorých stavu ochrany by významne prospela medzinárodná spolupráca zakotvená v medzinárodnej dohode.
              2. Ak to okolnosti umožňujú, sťahovavý druh možno uvádzať aj v prílohe č. I, aj v prílohe č. II.
              3. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. II, sa budú usilovať uzavrieť také dohody, ktoré by týmto druhom boli na prospech a mali by dať prednosť druhom s nepriaznivým stavom ochrany.
              4. Zmluvné strany sa vyzývajú, aby konali s cieľom uzavrieť dohody týkajúce sa populácie alebo geograficky samostatnej časti populácie ktoréhokoľvek druhu alebo nižšieho taxónu voľne žijúcich živočíchov, ktorej jedinci periodicky prekračujú štátne hranice jedného štátu alebo viacerých štátov.
              5. Sekretariátu sa odovzdá kópia každej dohody, ktorá sa uzavrie v súlade s týmto článkom.

  Článok 5: Smernice na uzavieranie dohôd

              1. Predmetom každej dohody bude obnova priaznivého stavu ochrany alebo zachovanie v priaznivom stave ochrany toho sťahovavého druhu, ktorého sa to týka. Každá dohoda by mala zohľadňovať tie aspekty ochrany a manažmentu daného sťahovavého druhu, ktoré slúžia na dosiahnutie tohto cieľa.
              2. Každá dohoda sa má vzťahovať na celý areál daného sťahovavého druhu a mala by umožňovať, aby k nej mohli pristúpiť všetky areálové štáty daného sťahovavého druhu, či už sú alebo nie sú stranami podľa tohto dohovoru.
              3. Dohoda by sa mala vzťahovať na viac ako jeden sťahovavý druh vždy, keď je to možné.
              4. Každá dohoda by mala
  a) presne označiť sťahovavý druh či sťahovavé druhy, na ktoré sa vzťahuje,
  b) opísať areál a cesty ťahu sťahovavého druhu,
  c) zabezpečiť, aby každá zmluvná strana mohla určiť svoj orgán štátnej správy poverený realizáciou dohody,
  d) ustanoviť, ak je to nutné, vhodný mechanizmus, ktorý by pomáhal pri uskutočňovaní zámerov dohody, sledoval by jej účinnosť a pripravoval by správy pre Konferenciu zmluvných strán,
  e) určovať postupy pri riešení sporov medzi zmluvnými stranami a ustanoveniami dohody,
  f) prinajmenšom zakázať v súvislosti so sťahovavým druhom radu Cetacea (veľryby) akýkoľvek lov, ktorý nie je povolený nijakou inou multilaterálnou dohodou, a ustanoviť, že k dohode môžu pristúpiť štáty, ktoré nie sú areálovými štátmi tohto sťahovavého druhu.
              5. Tam, kde je to vhodné a uskutočniteľné, by každá dohoda mala okrem iného ustanoviť
  a) periodické preskúmanie stavu ochrany daného sťahovavého druhu a označenie tých faktorov, ktoré môžu byť pre tento stav škodlivé,
  b) koordinované plány ochrany a manažmentu daného sťahovavého druhu,
  c) výskum ekológie a populačnej dynamiky daného sťahovavého druhu s osobitným zreteľom na jeho ťah,
  d) výmenu informácií o danom sťahovavom druhu s osobitným zreteľom na výmenu výsledkov výskumu a súvisiacej štatistiky,
  e) zachovanie stanovíšť a tam, kde je to žiaduce a uskutočniteľné, aj obnovu stanovíšť, ktoré majú význam pre udržanie priaznivého stavu ochrany, a ochranu takých stanovíšť pred porušovaním vrátane prísnej kontroly introdukcie alebo kontroly už introdukovaného druhu, ktorý škodí danému sťahovavému druhu,
  f) udržiavanie siete vhodných stanovíšť primerane rozložených vzhľadom na smer ťahu,
  g) zabezpečenie nových stanovíšť vhodných pre sťahovavý druh alebo pre jeho znovunavrátenie na vhodné stanovištia tam, kde je to žiaduce,
  h) v maximálne možnej miere vylúčenie alebo kompenzovanie činnosti a prekážok, ktoré zabraňujú migrácii,
  i) zabránenie vypúšťaniu látok škodlivých pre sťahovavý druh do stanovíšť tohto sťahovavého druhu, zníženie a regulácia vypúšťania,
  j) opatrenia vychádzajúce zo zdravých ekologických zásad na kontrolu a riadenie lovu daného sťahovavého druhu,
  k) postupy na koordináciu akcií na potlačenie pytliackeho lovu,
  l) výmenu informácií o vážnom ohrození sťahovavého druhu,
  m) opatrenia pre prípad núdze, ktorými by sa výrazne a rýchle podporili opatrenia na zachovanie v prípadoch, keď stav prežitia sťahovavého druhu je vážne ohrozený,
  n) oboznámenie širokej verejnosti s obsahom a cieľmi dohody.

  Článok 6: Areálové štáty

              1. Zoznam areálových štátov sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. I a II bude Sekretariát priebežne aktualizovať na základe informácií, ktoré dostane od zmluvných strán.
              2. Zmluvné strany budú Sekretariát priebežne informovať o tom, pre ktorý sťahovavý druh uvedený v prílohách č. I a II sa považujú za areálové štáty, vrátane poskytnutia informácií o lodiach plávajúcich pod ich vlajkou, ktoré mimo ich štátnych hraníc vykonávajú lov daného sťahovavého druhu, a ak je to možné, aj o ďalších plánoch súvisiacich s takýmto lovom.
              3. Zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. I alebo II, budú prostredníctvom Sekretariátu informovať Konferenciu zmluvných strán najmenej 6 mesiacov pred každým riadnym zasadnutím Konferencie zmluvných strán o opatreniach, ktoré uskutočňujú na uplatnenie ustanovení tohto dohovoru v súvislosti s týmito druhmi.

  Článok 7: Konferencia zmluvných strán

              1. Konferencia zmluvných strán bude rozhodovacím orgánom tohto dohovoru.
              2. Sekretariát zvolá zasadnutie Konferencie zmluvných strán najneskôr dva roky po tom, keď tento dohovor nadobudne platnosť.
              3. Sekretariát ďalej bude zvolávať riadne zasadnutia Konferencie zmluvných strán v intervaloch nie dlhších ako tri roky, ak Konferencia zmluvných strán nerozhodne inak, a mimoriadne zasadnutia, kedykoľvek o to požiada najmenej jedna tretina zmluvných strán.
              4. Konferencia zmluvných strán zavedie a bude pravidelne revidovať finančné pravidlá tohto dohovoru. Na každom zo svojich riadnych zasadnutí Konferencia zmluvných strán prijme rozpočet na budúce finančné obdobie. Každá zmluvná strana bude prispievať do tohto rozpočtu podľa stupnice, na ktorej sa Konferencia zmluvných strán dohodne. Finančné pravidlá vrátane ustanovení o rozpočte a určených príspevkoch a o ich úpravách budú schvaľovať jednomyseľným hlasovaním zmluvné strany, ktoré sú prítomné a hlasujú
              5. Konferencia zmluvných strán bude na každom zasadnutí kontrolovať plnenie tohto dohovoru, a predovšetkým môže
  a) revidovať a hodnotiť stav ochrany sťahovavých druhov,
  b) skúmať pokrok dosiahnutý pri ochrane sťahovavých druhov, predovšetkým tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. I a II,
  c) prijať potrebné opatrenia a poskytovať také poradenstvo, ktoré umožní, aby Vedecká rada a Sekretariát mohli plniť svoje povinnosti,
  d) prijať a prerokovať každú správu, ktorú predloží Vedecká rada, Sekretariát, ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek stály orgán zriadený v súlade s niektorou dohodou,
  e) odporúčať zmluvným stranám, ako majú zlepšovať stav ochrany sťahovavých druhov, a skúmať pokrok, ktorý sa dosiahol na základe dohôd,
  f) v tých prípadoch, keď sa neuzavrela dohoda, odporúčať, aby sa zišla schôdza tých strán, ktoré sú areálovými štátmi určitého sťahovavého druhu alebo skupiny sťahovavých druhov s cieľom prerokovať opatrenia na zlepšenie stavu ochrany týchto druhov,
  g) navrhovať zmluvným stranám odporúčania na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru,
  h) rozhodnúť o ktoromkoľvek dodatočnom opatrení, ktoré by sa malo prijať na uskutočnenie cieľov tohto dohovoru.
              6. Každé zasadnutie Konferencie zmluvných strán rozhodne o čase a mieste konania ďalšieho zasadnutia.
              7. Ktorékoľvek zasadnutie Konferencie zmluvných strán určí a prijme rokovací poriadok pre dané zasadnutie. Rozhodnutia na zasadnutí Konferencie zmluvných strán budú vyžadovať súhlas dvojtretinovej väčšiny zmluvných strán, ktoré sú prítomné a hlasujú, s výnimkou prípadov, v ktorých tento dohovor ustanovuje inak.
              8. Na zasadnutí Konferencie zmluvných strán môžu byť zastúpení pozorovateľmi Organizácia Spojených národov, špecializované agentúry, Medzinárodná komisia pre atómovú energiu rovnako ako ktorýkoľvek štát, ktorý nie je zmluvnou stranou podľa tohto dohovoru, a v súvislosti s každou dohodou aj orgán ustanovený zmluvnými stranami tejto dohody.
              9. Ktorákoľvek agentúra alebo orgán technicky kvalifikovaný v odbore ochrany, zachovania a manažmentu sťahovavých druhov, ktorá informuje Sekretariát o svojom želaní byť zastúpená pozorovateľom na Konferencii zmluvných strán, bude mať prístup v prípade, že najmenej jedna tretina prítomných zmluvných strán nevznesie proti tomuto námietky. Môžu nimi byť
  a) medzinárodné agentúry alebo orgány, vládne alebo mimovládne, a národné vládne agentúry alebo orgány,
  b) národné mimovládne orgány a organizácie, ktoré na tento účel získali súhlas štátu, v ktorom majú sídlo. Ak bude týmto pozorovateľom povolený prístup, majú právo zúčastniť sa, ale nemôžu hlasovať.

  Článok 8: Vedecká rada

              1. Konferencia zmluvných strán ustanoví na svojom prvom zasadnutí Vedeckú radu na poradenskú činnosť vo vedeckých záležitostiach.
              2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže určiť kvalifikovaného odborníka za člena tejto Vedeckej rady. Okrem toho Vedecká rada prijme za členov kvalifikovaných odborníkov, zvolených a ustanovených Konferenciou zmluvných strán. Počet týchto odborníkov, kritériá ich výberu a podmienky na ich ustanovenie budú také, ako určí Konferencia zmluvných strán.
              3. Vedecká rada sa bude schádzať na žiadosť Sekretariátu, ako to bude vyžadovať Konferencia zmluvných strán.
              4. Vedecká rada vypracuje svoj rokovací poriadok, ktorý podlieha schváleniu Konferenciou zmluvných strán.
              5. Konferencia zmluvných strán určí Vedeckej rade úlohy, ktoré môžu zahŕňať
  a) poskytovanie vedeckého poradenstva Konferencii zmluvných strán, Sekretariátu, a - so súhlasom Konferencie zmluvných strán - každému orgánu ustanovenému podľa tohto dohovoru alebo dohody, alebo ktorejkoľvek strany,
  b) odporúčanie skúmať a koordinovať výskum sťahovavých druhov, vyhodnocovať výsledky takéhoto výskumu s cieľom zistiť stav ochrany sťahovavého druhu a podávať správy Konferencii zmluvných strán o takomto stave, ako aj o opatreniach na jeho zlepšenie,
  c) podávanie odporúčaní Konferencii zmluvných strán, aby bol do prílohy č. I alebo II zaradený určitý sťahovavý druh spolu s vyznačením jeho areálu,
  d) podávanie odporúčaní Konferencii zmluvných strán týkajúcich sa špecifických opatrení na ochranu a manažment, ktoré by mali byť zahrnuté v dohodách o sťahovavých druhoch,
  e) odporúčanie Konferencii zmluvných strán, ako riešiť problémy týkajúce sa vedeckých aspektov realizácie tohto dohovoru, predovšetkým v prípade stanovíšť sťahovavých druhov.

  Článok 9: Sekretariát

              1. Na účely tohto dohovoru bude vytvorený Sekretariát.
              2. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru Sekretariát zabezpečuje výkonný riaditeľ Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie. V rozsahu a spôsobom, ktoré uzná za vhodné, mu môžu pomáhať príslušné medzivládne alebo mimovládne, medzinárodné alebo národné agentúry a orgány, ktoré majú technickú kvalifikáciu na ochranu, zachovanie a manažment voľne žijúcich živočíchov.
              3. Ak Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie nebude naďalej schopný zabezpečiť úlohy Sekretariátu, Konferencia zmluvných strán prijme alternatívne opatrenie na zabezpečenie činnosti Sekretariátu.
              4. Úlohou Sekretariátu bude
  a) usporadúvať a zabezpečovať zasadnutia
  i) Konferencie zmluvných strán,
  ii) Vedeckej rady,
  b) udržiavať a rozširovať styky medzi zmluvnými stranami, stálymi orgánmi zriadenými na základe dohôd a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú sťahovavými druhmi,
  c) získavať z každého vhodného zdroja správy a iné informácie, ktoré rozšíria ciele a realizáciu tohto dohovoru, a zabezpečovať šírenie týchto informácií,
  d) upozorňovať Konferenciu zmluvných strán na akékoľvek záležitosti, ktoré majú vzťah k cieľom tohto dohovoru,
  e) pripravovať pre Konferenciu zmluvných strán správy o práci Sekretariátu a o implementácii tohto dohovoru,
  f) udržiavať v aktuálnom stave zoznam areálových štátov všetkých sťahovavých druhov obsiahnutých v prílohách č. I a II a publikovať ho,
  g) podporovať uzavieranie dohôd podľa usmernenia Konferencie zmluvných strán,
  h) udržiavať v aktuálnom stave zoznam dohôd a poskytovať ho zmluvným stranám, a ak o to požiada Konferencia zmluvných strán, poskytovať akékoľvek informácie o takýchto dohodách,
  i) viesť a publikovať zoznam odporúčaní prijatých Konferenciou zmluvných strán v súlade s článkom 7 ods. 5 písm. e), f) a g) alebo informovať o rozhodnutiach, ktoré sa prijali v súlade s písmenom h) daného odseku,
  j) poskytovať širokej verejnosti informácie o tomto dohovore a jeho cieľoch,
  k) plniť akékoľvek ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z tohto dohovoru alebo z poverenia Konferencie zmluvných strán.

  Článok 10: Zmena alebo doplnok

              1. Tento dohovor možno novelizovať na ktoromkoľvek riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí Konferencie zmluvných strán.
              2. Návrhy na zmenu alebo doplnok môže podať každá zmluvná strana.
              3. Text akejkoľvek navrhovanej zmeny alebo doplnku a ich zdôvodnenie sa oznámi Sekretariátu najmenej 150 dní pred zasadnutím, na ktorom by sa mala zmena alebo doplnok prerokovať, a Sekretariát ju bez meškania oznámi všetkým zmluvným stranám. Akékoľvek pripomienky k textu zmluvné strany oznámia Sekretariátu do 60 dní pred začatím zasadnutia. Po uplynutí posledného dňa lehoty na podanie pripomienok Sekretariát neodkladne oznámi všetkým zmluvným stranám znenie pripomienok podaných do tohto dňa.
              4. Zmeny alebo doplnky budú prijaté dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán, ktoré sú prítomné a hlasujú.
              5. Prijatá zmena alebo doplnok nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany, ktoré ju prijali, prvý deň tretieho mesiaca po dátume, keď dve tretiny zmluvných strán uložili listinu o prijatí u depozitára. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá uloží listinu o prijatí u depozitára po dátume, keď listinu o prijatí uložili dve tretiny zmluvných strán, novela nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po jej uložení a prijatí.

  Článok 11. Zmena alebo doplnok príloh

              1. Prílohy č. I a II možno zmeniť a doplniť na ktoromkoľvek riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí Konferencie zmluvných strán.
              2. Návrh na zmenu alebo doplnok môže podať každá zmluvná strana.
              3. Text akejkoľvek navrhovanej zmeny alebo doplnku a ich zdôvodnenie založené na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch sa najmenej 150 dní pred zasadnutím oznámi Sekretariátu a Sekretariát ich neodkladne oznámi všetkým zmluvným stranám. Akékoľvek pripomienky k textu zmluvné strany oznámia Sekretariátu do 60 dní pred začatím zasadnutia. Po uplynutí posledného dňa lehoty na podanie pripomienok Sekretariát neodkladne oznámi znenie pripomienok podaných do tohto dňa všetkým zmluvným stranám.
              4. Zmeny alebo doplnky budú prijaté dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán, ktoré sú prítomné a hlasujú.
              5. Zmena alebo doplnok príloh nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany 90 dní po zasadnutí Konferencie zmluvných strán, na ktorom boli prijaté, s výnimkou tých zmluvných strán, ktoré uplatnia výhrady podľa odseku 6.
              6. V priebehu 90 dní, ktoré ustanovuje odsek 5, môže každá zmluvná strana písomným oznámením zaslaným depozitárovi uplatniť výhrady. Výhradu k zmene alebo doplnku možno odvolať písomným oznámením depozitárovi a potom pre danú zmluvnú stranu zmena alebo doplnok nadobudne platnosť 90 dní po tom, keď výhrada bola odvolaná.

  Článok 12: Vplyv na medzinárodné dohovory a inú legislatívu

              1. Tento dohovor nebude mať žiadny vplyv na kodifikáciu a vývoj zákona o moriach, ktorý bol predmetom Konferencie Organizácie Spojených národov o zákone o moriach zvolanej na základe Rezolúcie 2750 C (XXV) Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ako aj na súčasné alebo budúce nároky a právne názory ktoréhokoľvek štátu týkajúce sa zákona o moriach a povahy a rozsahu jurisdikcie pobrežných štátov a vlajkových štátov.
              2. Ustanovenia tohto dohovoru žiadnym spôsobom neovplyvnia práva alebo záväzky ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z existujúcej medzinárodnej zmluvy, dohovoru alebo dohody.
              3. Ustanovenia tohto dohovoru nebudú mať žiadny vplyv na právo zmluvných strán prijať prísnejšie národné opatrenia týkajúce sa sťahovavých druhov zaradených do príloh č. I a II, alebo prijať národné opatrenia na ochranu druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. I a II.

  Článok 13: Riešenie sporov

              1. Každý spor, ktorý môže vzniknúť medzi dvoma alebo viacerými stranami pri interpretácii či aplikácii ustanovení tohto dohovoru, bude predmetom vyjednávania medzi zmluvnými stranami, ktoré sú účastníkmi tohto sporu.
              2. Ak spor nemožno vyriešiť podľa odseku 1, zmluvné strany po vzájomnej dohode môžu predložiť spor arbitráži na Stálom súde v Haagu a pre zmluvné strany, ktoré tento spor predložia, bude arbitrážne rozhodnutie záväzné.

  Článok 14: Výhrady

              1. Proti ustanoveniam tohto dohovoru nemožno uplatňovať všeobecné výhrady. Konkrétne výhrady možno uplatňovať v súlade s ustanoveniami článku 11 a tohto článku.
              2. Ktorýkoľvek štát alebo regionálna organizácia ekonomickej integrácie môže pri ukladaní svojej listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase či pristúpení uplatniť konkrétnu výhradu k zaradeniu ktoréhokoľvek sťahovavého druhu do prílohy č. I alebo do prílohy č. II, alebo do oboch príloh a nebude sa potom považovať za stranu vo vzťahu k predmetu tejto výhrady až do 90 dní po tom, keď depozitár zaslal zmluvným stranám oznámenie, že takáto výhrada bola odvolaná.

  Článok 15: Podpis

              Tento dohovor bude otvorený na podpis v Bonne pre všetky zmluvné strany a pre ktorúkoľvek regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie do 22. júna 1980.

  Článok 16: Ratifikácia, prijatie, súhlas

              Tento dohovor bude podliehať ratifikácii, prijatiu alebo súhlasu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo súhlase budú uložené u vlády Spolkovej republiky Nemecko, ktorá bude ich depozitárom.

  Článok 17: Pristúpenie

  Po 22. júni 1980 bude tento dohovor otvorený na pristúpenie pre všetky nesignatárske štáty a ktorúkoľvek regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie. Listiny o pristúpení budú uložené u depozitára.

  Článok 18: Nadobudnutie platnosti

              1. Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po dni, keď bola u depozitára uložená 15. listina o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.
              2. Pre každý štát alebo pre každú regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie, ktoré ratifikujú, prijmú alebo schvália tento dohovor, alebo k nemu pristúpia po uložení 15. listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase či pristúpení, tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca po tom, keď štát alebo organizácia uloží svoj dokument o ratifikácii, prijatí, súhlase či pristúpení.

  Článok 19: Odstúpenie

              Ktorákoľvek zmluvná strana môže tento dohovor kedykoľvek vypovedať písomným oznámením depozitárovi. Výpoveď nadobudne účinnosť 12 mesiacov po tom, keď depozitár prijal oznámenie.

  Článok 20: Depozitár

              1. Originál tohto dohovoru je vyhotovený v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť, a bude uložený u depozitára. Depozitár zašle overené kópie každého znenia všetkým štátom a regionálnym organizáciám ekonomickej integrácie, ktoré podpísali dohovor alebo uložili svoje listiny o pristúpení k dohovoru.
              2. Po konzultácii s vládami, ktorých sa to týka, depozitár pripraví oficiálne znenie textu tohto dohovoru v arabskom a čínskom jazyku.
              3. Depozitár bude informovať všetky štáty, ktoré podpísali tento dohovor, a štáty, ktoré k nemu pristúpili, všetky regionálne organizácie ekonomickej integrácie, ktoré podpísali tento dohovor a ktoré k nemu pristúpili, ako aj Sekretariát o podpisoch, uložení listín o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení, o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, o jeho zmenách alebo doplnkoch, konkrétnych výhradách a o oznámeniach o odstúpení.
              4. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru depozitár zašle jeho overenú kópiu Sekretariátu Organizácie Spojených národov s cieľom registrovať a zverejniť ho podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.
              Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor. Dané v Bonne 23. júna 1979.

  PRÍLOHA I

  (V znení zmien a doplnkov prijatých Konferenciou zmluvných strán v rokoch 1985,
  1988, 1991, 1994 a 1997) (k 17. augustu 1997)
  Vysvetlivky
  1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto prílohy sa označujú:
  a) názvom druhu alebo poddruhu,
  b) ako všetky sťahovavé druhy zahrnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.
  2. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.
  3. Skratka "(s.l.)" označuje, že vedecký   názov sa používa v rozšírenom zmysle.
  4. Hviezdička * umiestnená za názvom druhu označuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh zahrnutý, sú zaradené do prílohy č. II.
  5. Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku.
  MAMMALIA (CICAVCE)
  CHIROPTERA
  Molossidae           Tadarida brasiliensis     tadarida guánová
  PRIMATES
  Pongidae             Gorilla gorilla beringei gorila pralesná
  horská
  CETACEA
  Balaenopteridae      Balaenoptera musculus     vráskavec ozrutný
  Megaptera novaeangliae    vráskavec dlhoplútvy
  Balaenidae           Balaena mysticetus        veľryba arktická
  Eubalaena glacialis 1)    veľryba čierna
  Eubalaena australis 1)    veľryba južná
  CARNIVORA
  Felidae              Panthera uncia            leopard snežný
  Mustelidae           Lutra provocax            vydra južná
  Lutra felina              vydra pobrežná
  PINNIPEDIA
  Phocidae             Monachus monachus*        tuleň mníši
  PERISSODACTYLA
  Equidae              Equus grevyi              zebra Grevyho
  ARTIODACTYLA
  Camelidae            Vicugna vicugna*          lama vikuňa
  (s výnimkou populácií v Peru) 2)
  Cervidae             Cervus elaphus barbarus   jeleň lesný berberský
  Hippocamelus bisulcus     jeleník čilský
  Bovidae              Bos sauveli               tur kuprej
  Bos grunniens             jak divý
  Addax nasomaculatus       dlhorožec
  škvrnitonosý
  Gazella cuvieri           antilopa edmi
  Gazella dama              antilopa dama
  Gazella dorcas            antilopa dorkas
  (len populácie v
  severozápadnej Afrike)
  Gazella leptoceros        antilopa piesočná
  Oryx dammah*              oryx šabľorohý
  (dlhorožec)
  AVES (VTÁKY)
  SPHENISCIFORMES
  Spheniscidae         Spheniscus humboldti      tučniak Humboldtov
  PROCELLARIFORMES
  Diomedeidae          Diomedea albatrus         albatros bielochrbtý
  Diomedea amstardimensis   albatros
  Procellariidae       Pterodroma cahow          tajfúnnik kahu
  Pterodroma phaeopygia     tajfúnnik tmavochrbtý
  PHONICOPTERIFORMES
  Phoenicopteridae     Phoenicoparrus andinus
  Phoenicoparrus jamesi
  PELECANIFORMES
  Pelecanidae          Pelecanus crispus*       pelikán kučeravý
  Pelecanus onocrotalus*  pelikán ružový
  (len Palearktické populácie)
  CICONIIFORMES
  Ardeidae             Egretta eulophotes        volavka žltozobá
  Ciconiidae           Ciconia boyciana          bocian čiernozobý
  Threskiornithidae    Geronticus eremita*       ibis skalný
  ANSERIFORMES
  Anatidae             Chloephaga rubidiceps*    kazarka červenohlavá
  Oxyura leucocephala*
  Anser erythropus          hus piskľavá
  Branta ruficollis         bernikla červenokrká
  Marmaronetta              kačica úzkozobá
  angustirostris
  Aythya nyroca             chochlačka bielooká
  Polysticta stelleri
  FALCONIFORMES
  Accipitridae         Haliaeetus albicilla*    orliak morský
  Haliaeetus pelagicus*     orliak hrubozobý
  Aquila clanga             orol hrubozobý
  Aquila heliaca            orol kráľovský
  Falconidae           Falco naumanni            sokol bielopazúrový
  GRUIFORMES
  Gruidae              Grus japonensis*          žeriav čierno-biely
  Grus leucogeranus*        žeriav biely
  Grus nigricollis*         žeriav čiernokrký
  Chlamydotis undulata*     drop hrivnatý
  (len populácie zo
  severozápadnej Afriky)
  Otididae             Otis tarda*              drop fúzatý
  (stredoeurópska populácia)
  Rallidae             Sarothrura ayresi*
  CHARADRIIFORMES
  Charadriidae         Chettusia gregaria        cíbik stepný
  Scolopacidae         Numenius borealis*        hvizdák krátkozobý
  Numenius tenuirostris*  hvizdák tenkozobý
  Laridae              Larus atlanticus          čajka
  Larus audouinii*          čajka ostrovná
  Larus leucophthalmus*     čajka bielooká
  Larus relictus č          ajka reliktná
  Larus saundersi           čajka krátkozobá
  Alcidae              Synthliboramphus          alka chochlatá
  wumizusume
  PASSERIFORMES
  Parulidae            Dendroica kirtlandii      horárik Kirtlandov
  Fringillidae         Serinus syriacus          kanárik cédrový
  Hirundinidae         Hirundo atrocaerulea*     lastovička modrá
  Sylvinidae           Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný
  REPTILIA (PLAZY)
  TESTUDINATA
  Cheloniidae          Chelonia mydas*           kareta obrovská
  Caretta caretta*          kareta nepravá
  Eretmochelys imbricata*   kareta pravá
  Lepidochelys kempii*      kareta Kempova
  Lepidochelys olivacea*    kareta olivová
  Dermochelyidae       Dermochelys coriacea*     kožatka morská
  Pelomedusidae        Podocnemis expansa*       tereka arrau
  (len populácie hornej
  Amazonky)
  CROCODYLIA
  Gavialidae           Gavialis gangeticus       gaviál indický
  PISCES (RYBY)
  SILURIFORMES
  Schilbeidae          Pangasianodon gigas

  PRÍLOHA II

  (V znení zmien a doplnkov prijatých Konferenciou zmluvných strán v rokoch 1985, 1988,
  1991, 1994 a 1997) (k 17. augustu 1997)
  Vysvetlivky
  1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto prílohy sa označujú:
  a) názvom druhu alebo poddruhu,
  b) ako všetky sťahovavé druhy zahrnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.
  Ak nie je uvedené inak, potom tam, kde sa odkazuje na vyšší taxón než druh, platí, že uzavretie dohôd by bolo prínosom pre všetky sťahovavé druhy v rámci tohto taxónu.
  2. Skratka "spp." za názvom čeľade alebo rodu sa používa na označenie všetkých sťahovavých druhov v rámci tej čeľade alebo tohto rodu.
  3. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.
  4. Skratka "(s.l.)"   označuje, že vedecký   názov sa používa v rozšírenom zmysle.
  5. Hviezdička * umiestnená za názvom druhu označuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh zahrnutý, sú zaradené do prílohy č. I.
  6. Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku.
  MAMMALIA (CICAVCE)
  CHIROPTERA
  Rhinolophidae        Rhinolophidae. spp.       podkovárovité
  (len európske populácie)
  Vespertilionidae     Vespertilionidae. spp.    netopierovité
  (len európske populácie)
  Molossidae           Tadarida teniotis         tadarida buldogovitá
  CETACEA
  Platanistidae        Platanista gangetica      delfínovec susu
  Pontoporiidae        Pontoporia blainvillei    delfínovec laplatský
  Iniidae              Inia geoffrensis          delfínovec inia
  Monodontidae         Delphinapterus leucas     bieluha morská
  Monodon monoceros         narval jednorohý
  Phocoenidae          Phocoena dioptrica        sviňucha okuliarnatá
  Phocoena phocoena         sviňucha tuponosá
  (populácie v Severnom
  a Baltickom mori, západnom
  a severnom Atlantiku
  a v Čiernom mori)
  Phoecoena spinipinnis     sviňucha kýlochvostá
  Neophocaena phocaenoides sviňucha hladkochrbtá
  Phocoenoides dalli        sviňucha Dallova
  Delphinidae          Sousa chinensis           delfín indopacifický
  Sousa teuszii             delfín atlantický
  Sotalia fluviatilis       delfín tucuxi
  Lagenorhynchus            delfín bielonosý
  albirostris               (len populácie v Severnom
  a Baltickom mori)
  Lagenorhynchus acutus     delfín bieloboký
  (len populácie v Severnom
  a Baltickom mori)
  Lagenorhynchus australis delfín čiernolíci
  Lagenorhynchus obscurus   delfín tmavý
  Grampus griseus           delfín sivý
  (len populácie v Severnom
  a Baltickom mori)
  Tursiops truncatus        delfín skákavý
  (populácie v Severnom
  a Baltickom mori, západnom
  Stredomorí a Čiernom mori)
  Stenella attenuata        delfín štíhlonosý
  (populácie vo východnom
  tropickom Tichom oceáne)
  Stenella longirostris     delfín dlhonosý
  (populácie vo východnom
  tropickom Tichom oceáne)
  Stenella coeruleoalba     delfín pásavý
  (populácie v tropickom Tichom
  oceáne a západnom Stredomorí)
  Delphinus delphis         delfín vytrvalý
  (populácie v Severnom
  a Baltickom mori, západnom
  Stredomorí, Čiernom mori
  a východnom Tichom oceáne)
  Orcaella brevirostris     delfín krátkonosý
  Cephalorhynchus           elfín strakatý
  commersonii               (juhoamerická populácia)
  Cephalorhynchus europia   delfín bielobruchý
  Cephalorhynchus haevisidii delfín Haevisideov
  Orcinus orca              kosatka dravá
  (populácie vo východnom,
  severnom Atlantiku
  a severnom Tichom oceáne)
  Globicephala melas        delfín dlhoplutvý
  (len populácie v Severnom
  a Baltickom mori) 3)
  Ziphiidae            Berardius bairdii         vorvaňovec Bairdov
  Hyperoodon ampullatus     vorvaňovec anarnak
  PINNIPEDIA
  Phocidae             Phoca vitulina            tuleň severský
  (len populácie v severnom
  a Waddenovom mori)
  Halichoerus grypus        tuleň kužeľozubý
  (len populácie v Baltickom
  mori)
  Monachus monachus*        tuleň mníši
  PROBOSCIDEA
  Elephantidae         Loxodonta africana        slon africký
  SIRENIA
  Dugongidae           Dugong dugon              dugong indický
  ARTIODACTYLA
  Camelidae            Vicugna vicugna* 4)       lama vikuňa
  Bovidae              Oryx dammah*              dlhorožec šabľorohý
  Gazella gazella           antilopa horská
  (len ázijské populácie)
  AVES (VTÁKY)
  SPHENISCIFORMES
  Spheniscidae         Spheniscus demersus       tučniak okuliarnatý
  PROCELLARIFORMES
  Diomedeidae          Diomedea exulans          albatros sťahovavý
  Diomedea epomophora       albatros kráľovský
  Diomedea irrorata         albatros tenkozobý
  Diomedea nigripes         albatros čiernonohý
  Diomedea immutabilis      albatros nemenlivý
  Diomedea melanophris      albatros čiernobrvý
  Diomedea bulleri          albatros Bullerov
  Diomedea cauta            albatros bielohlavý
  Diomedea chlororynchos    albatros žltonosý
  Diomedea chrysostoma      albatros sivohlavý
  Phoebetria fusca          albatros tmavochrbtý
  Phoebetria palpebrata     albatros svetlochrbtý
  GAVIIFORMES
  Gavidae              Gavia stellata            potáplica štíhlozobá
  (západná palearktická
  populácia)
  Gavia arctica arctica     potáplica stredná európska
  Gavia arctica suschkini   potáplica stredná
  Gavia immer immer         potáplica ľadová
  (severozápadná európska
  populácia)
  Gavia adamsi              potáplica bledozobá
  (západná palearktická
  populácia)
  PODICIPEDIFORMES
  Podicipedidae        Podiceps grisegena        potápka červenokrká
  grisegena
  Podiceps auritus          potápka ušatá
  (západná palearktická
  populácia)
  PELECANIFORMES
  Phalacrocoracidae    Phalacrocorax             nigrogularis kormorán
  Phalacrocorax pygmaeus    kormorán malý
  Pelecanidae          Pelecanus crispus*       pelikán kučeravý
  Pelecanus onocrotalus*  pelikán ružový
  (západné palearktické
  populácie)
  CICONIIFORMES
  Ardeidae             Botaurus stellaris        bučiak trsťový
  stellaris                 (západné palearktické
  populácie)
  Ixobrychus minutus        bučiačik močiarny
  minutus                   (západné palearktické
  populácie)
  Ixobrichus sturmii        bučiačik
  Ardeola rufiventris       volavka
  Ardeola idae              volavka
  Egretta vinaceigula       volavka
  Casmerodius albus albus   volavka biela
  (západné palearktické
  populácie)
  Ardea purpurea purpurea  volavka purpurová
  (populácie hniezdiace
  v západopalearktickej
  oblasti)
  Ciconiidae Mycteria       ibis
  Ciconia ciconia           bocian biely
  Ciconia episcopus         bocian
  microscelis
  Ciconia nigra             bocian čierny
  Threskiornithidae    Plegadis falcinellus      ibis hnedý
  Geronticus eremita*
  Threskiornis aethiopicus
  aethiopicus
  Platalea leucorodia       lyžičiar biely
  Platalea alba             lyžičiar biely
  (okrem Malagašskej populácie)
  Phoenicopteridae     Phoenicopteridae. spp.    plameniakovité
  ANSERIFORMES
  Anatidae             Anatidae spp.*            kačicovité
  FALCONIFORMES
  Cathartidae          Cathartidae spp.          kondorovité
  Pandionidae          Pandion haliaetus         kršiak rybožravý
  Accipitridae         Accipitridae spp.*        jastrabovité
  Falconidae           Falconidae spp.           sokolovité
  GALLIFORMES
  Phasianidae          Coturnix coturnix         prepelica poľná
  coturnix                  euroázijská
  GRUIFORMES
  Rallidae             Porzana porzana           chriašteľ bodkovaný
  (populácie hniezdiace
  v západopalearktickej
  oblasti)
  Porzana parva parva       chriašteľ malý
  Porzana pusilla intermedia chriašteľ najmenší
  Sarothrura ayresi*        chriašteľ zrkadlokrídly
  Crex crex                 chriašteľ poľný
  Fulica atra atra          lyska čierna
  (populácie Stredozemného
  a Čierneho mora)
  Aenigmatolimnas marginalis
  Sarothura boehmi
  Gruidae Grus spp.*        žeriavovité
  Anthropoides virgo        žeriav stepný
  Otididae Chlamydotis      drop hrivnatý
  undulata*                 (len ázijské populácie)
  Otis tarda                drop fúzatý
  CHARADRIIFORMES
  Recurvirostridae     Recurvirostridae spp.     šabliarkovité
  Dromadidae           Dromas ardeola
  Burhinidae           Burhinus oedicnemus       ležiak úhorový
  Glareolidae          Glareola pratincola       prieložník stepný
  Glareola nordmanni        prieložník čiernokrídly
  Charadriidae         Charadriidae spp.         kulíkovité
  Phalaropodidae       Phalaropodidae spp.       lyskonohovité
  Scolopacidae         Scolopacidae spp.*        slukovité
  Laridae              Larus hemprichii          čajka
  Larus leucophthalmus*     čajka bielooká
  Larus ichthyaetus         čajka
  (západoeuroázijské a africké
  populácie)
  Larus melanocephalus      čajka čiernohlavá
  Larus genei               čajka
  Larus audouinii*          čajka ostrovná
  Larus armenicus           čajka
  Sternidae            Sterna albifrons          rybár malý
  Sterna balaenarum         rybár
  Sterna bengalensis        rybár
  (africké a juhozápadné
  ázijské populácie)
  Sterna bergii             rybár
  (africké a juhozápadné
  ázijské populácie)
  Sterna caspia             rybár
  (západoeuroázijské a africké
  populácie)
  Sterna dougalii           rybár štíhlozobý
  (atlantické populácie)
  Sterna hirundo hirundo    rybár obyčajný európsky
  (hniezdiace populácie
  v západnej palearktickej
  oblasti)
  Sterna maxima albidorsalis rybár
  Sterna nilotica nilotica rybár
  (západoeuroázijské a africké
  populácie)
  Sterna paradisaea         rybár
  (atlantické populácie)
  Sterna repressa           rybár
  Sterna sandvicensis       rybár sivý európsky
  sandvicensis
  Sterna saundersi          rybár
  Chlidonias nigerniger    rybár čierny
  Chlidonias leucopterus    rybár bielokrídly
  (západoeuroázijské a africké
  populácie)
  CORACIIFORMES
  Meropidae            Merops apiaster           včelárik zlatý
  Coracidae            Coracias garrulus         krakľa belasá
  PSITTACIFORMES
  Psitacidae           Amazona tucumana          papagáj nádherný
  PASSERIFORMES
  Hirundidae           Hirundo atrocaerulea*     lastovička modrá
  Muscicapidae         Muscicapidae (s.l.) spp. muchárikovité
  Sylvidae             Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný
  REPTILIA (PLAZY)
  TESTUDINATA
  Cheloniidae          Cheloniidae spp.*         karetovité
  Dermochelyidae       Dermochelyidae spp.*      kožatkové
  Pelomedusidae        Podocnemis expansa*       tereka arrau
  CROCODYLIA
  Crocodylidae         Crocodylus porosus        krokodíl morský
  PISCES (RYBY)
  ACIPENSERIFORMES
  Acipenseridae        Acipenser fulvescens
  INSECTA (HMYZ)
  LEPIDOPTERA
  Danaidae             Danaus plexippus
  ____________________
  1) Pôvodne uvedené ako Eubalena glacialis (s.l.).
  3) Pôvodne uvedené ako Globicephala meleana.
  4) Pôvodne uvedené ako Lama vicugna.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti