Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Projekt prípravy “Nového zákona o športe” - projekt, ktorý sa môže stať vzorom NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.03.2014Mgr. Jaroslav Čollák a Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD: 

  Dnes platný a účinný zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoŠ“) je zákonným predpisom upravujúcim oblasť športu, športovej obce a vzťahy vznikajúce pri športe. Robí tak predovšetkým z pohľadu verejného práva, pod prizmou organizácie a podpory športu z pozície štátnej moci. Zákonný predpis by sa však nemal zameriavať iba na verejnoprávne otázky upravovanej oblasti, mal by mať schopnosť uspokojivo pomenovať, upraviť, a moderne podchytiť vzťahy medzi subjektmi práva aj v súkromnoprávnej rovine. V priestore športu uvedené platí mnohonásobne viac, keďže šport sa vo svojej podstate a predovšetkým, v nadväznosti na potenciál športu, mení. V úvode spomínaný zákonný predpis sa v mnohých ohľadoch dá pokladať za zákonný predpis, ktorý upravuje vzťahy v športovom sektore postačujúcim spôsobom, no tvrdenie, že v niektorých súvislostiach sa stáva opak pravdou, je aktuálne každým dňom viac a viac.

  „Pantha rei“

  Dôkazom o skutočnosti, že dnes platný a účinný ZoŠ už lape po dychu vo vzťahu k úprave športu pod váhou jeho premien, kvalitatívneho prerodu a jeho čoraz väčšej adaptácie do každodenného spoločenského života sú mnohé odborné, či vedecké publikácie zverejnené v slovenskom akademickom, či praktickom sektore, ktoré viaceré ustanovenia či časti dnes platného a účinného ZoŠ vyvracajú, spochybňujú či upozorňujú, že prax – realita je niekde úplne inde.

  Mnohí z autorov dokonca volajú po aktuálnosti vzniku a akceptovaní samostatného právneho odvetvia, športového práva. Dnes už nie je možné akceptovať argument o odmietnutí samostatnosti právneho odvetvia iba pod váhou absencie kódexu upravujúceho celú dotknutú oblasť spoločenských vzťahov. Niektorí porovnávajú genézu formovania športového práva ako právneho odvetvia aj s právom životného prostredia, aj keď teória právnej vedy má na športové právo ako nové právne odvetvie svoj vyhranený názor v duchu pomerne rigoróznych pravidiel pre uznanie nového právneho odvetvia. Krátkym exkurzom však musíme dodať, že je všeobecne akceptovateľné, že existujú právne odvetvia majúce prierezový charakter postihujúci vzťahy z viacerých právnych oblastí napr. tak, ako to je v prípade už spomínaného práva životného prostredia.

  Športové právo v podmienkach moderného spoločenstva je prienikom viacerých typologicky odlišných vzťahov, medzi ktoré spadajú napr. pracovnoprávne vzťahy, obchodnoprávne vzťahy, občianskoprávne vzťahy, a v niektorých spojitostiach aj vzťahy trestnoprávne. Doplnením tejto argumentačnej línie musíme povedať, že športovoprávne vzťahy si vyžadujú špecifické metódy úpravy vzťahov, vytvárajú špecifické zásady a princípy. Pre názorové platformy dôvodiace o správnosti osamostatnenia sa športového práva by sa logicky stal NZoŠ akýmsi kódexom a to v prípade, ak by tento svojím obsahom a predovšetkým presahom upravoval šport v jeho širokospoločenských intenciách, ktoré sú výrazne prierezové z pohľadu práva, i ďalších spoločenských vied.

  Mnohí členovia ľudského spoločenstva si pod pojmom "šport" predstavujú len šport profesionálny / elitný, t. j. jeho vrcholové praktizovanie osobami, ktoré sa v istom relatívne krátkom časovom úseku svojho života (niekoľko rokov) športom živia. To potvrdzuje ekonomický a hospodársky potenciál športu. Opak je však pravdou a takéto vnímanie dnes už musí dostať nálepku a prívlastok krátkozraké, prežité. Šport je dnes celospoločenský fenomén, a ten, kto si túto skutočnosť neuvedomí sa nemôže pasovať za osobu so schopnosťou vnímať a reagovať na požiadavky a súvislosti reálneho života. Poznáme minimálne dva druhy športu, a to šport amatérsky, často nazývaný “šport pre všetkých”, a šport profesionálny/elitný, ktorý je vykonávaný profesionálnymi športovcami. Niektorí autori spomínajú aj šport poloprofesionálny, ktorý má taktiež špecifické vlastnosti jeho vykonávania. Poznatok nutnosti vedieť zohľadniť spoločenské vzťahy platí o to viac, ak sa do role tejto osoby bude pasovať zákonodarca. Tento musí (mal by) byť schopný prispôsobovať a formovať právny poriadok poznatkami aplikovanej vedy, a formovať ho pod váhou požiadaviek praxe. Prirodzene, to všetko pod prizmou udržateľnosti a jeho koherentnosti, akceptovateľnej rigidnosti, či pod váhou snahy o čo najlepšie a najefektívnejšie upevňovanie právnej istoty adresátov právnej regulácie.

  “Vnímajme, pochopme, vytvorme a potom - užívajme”

  Podporením autority premís formulovaných v predošlom texte dodajme, že šport je dnes oblasťou spoločenských vzťahov, ktorá je schopná produkovať ekonomické i duchovné hodnoty, prinášať aktívny i pasívny emocionálny zážitok, vytvárať pracovné miesta, podnecovať fyzickú a športovú aktivitu obyvateľstva, vytvárať kvalitné predpoklady pre starostlivosť o mladé športové talenty, čo v komplexe vytvára širokospoločenský potenciál ovplyvňovať kvalitu ľudského života, zdravie a potenciál obyvateľstva.

  Z ekonomického pohľadu sa šport ako predmet činnosti subjektov v ňom pôsobiacich stáva partnerom pre predstaviteľov štátu, keďže dialóg so subjektmi tvoriacimi športovú obec môže ovplyvňovať dokonca už aj makroekonomické ukazovatele, na ktorých štátu dnes záleží v pozitívnom slovazmysle. V nastolenom rozsahu nevyhnutnou a povestnou červenou niťou, ktorá sa musí počas celého projektu prípravy NZoŠ niesť je vedomosť o prínosnosti komunikácie medzi štátnymi orgánmi a subjektmi pôsobiacimi, v tomto prípade, v športovej oblasti / praxi.

  "Každý z nás má to, čo druhý nie" 

  Opak môže zakladať premisu hovoriacu o tvorbe „mŕtvych zákonov“, ustanovenia stratia prirodzenú autoritu skôr ako sú napísané a preto ani nebudú mať možnosť a potenciál reálne - pozitívne ovplyvňovať spoločenské vzťahy. Dialóg medzi uvedenými partnermi nemôže nikdy znamenať negatívne a kontraproduktívne smerovanie.

  Pod váhou uvedeného je preto nesmierne potrebné osloviť, zosúladiť a dať dokopy osoby, ktoré majú potenciál priniesť do zákonodarného procesu kvalitu, znalosť, poznanie, invenciu, osobnú skúsenosť, a v neposlednom rade i duchovný rozmer. To všetko na pozadí nevyhnutnej vlastnosti vedieť komunikovať, diskutovať, vedieť pripustiť názor iného, či názor opozitný. Pracovné prostredie je predpokladom úspešnosti výsledkov akýchkoľvek - nielen legislatívnych prác. Musíme vedieť pre spoločnosť prinášať hodnoty a v záujme jej lepšej duchovnej i ekonomickej prosperity hľadať rovnováhu dotknutých práv, vzťahov, záujmov a hodnôt, a nie výhody pre seba, či záujmovú skupinu, ku ktorej je, či chceme alebo nie, každý z nás istým spôsobom priradený,

  „Poďme sa rozprávať, a ja ti poviem, o čom ty netušíš“

  Na základe uvedeného vznikla v podmienkach Slovenskej republiky, potreba ZoŠ novelizovať, či nahradiť novým, ktorý ho bude nahrádzať, teda rušiť.

  Projekt prípravy nového zákona o športe (ďalej len „NZoŠ“) začal zažívať svoje úvodné fázy koncom roka 2013.

  V priebehu príprav projektu sa pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „MŠVVaŠ“) združili aj ďalšie štátne orgány, ktoré sa dnes už aktuálne spolupodieľajú na tvorbe znenia NZoŠ. Jedná sa napríklad o Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, Slovenský olympíjsky výbor, Národné športové centrum, Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, Fakulta telovýchovy a športu, Slovenský paralympijský výbor a ďalšie zúčastnené subjekty.

  Chcenie aktívne sa zapojiť do projektu prípravy NZoŠ prirodzene prejavili aj subjekty predstavujúce športovú obec, medzi ktorými nechýbajú Slovenský futbalový zväz, Slovenský zväz ľadového hokeja.

  Na základe osnovy zákona o športe, ktorú publikujeme v ďalšom texte a ktorá bola vypracovaná, sa v projekte vytvorilo 15 pracovných MIKROTÍMOV, čo zodpovedá počtu tematických celkov, na ktoré bol koncept návrhu zákona rozdelený v zdieľanom súbore s názvom “OSNOVA ZÁKONA O ŠPORTE”. Každý z týchto MIKROTÍMOV bol obsadený odborníkmi z tej ktorej oblasti. Vedením MIKROTÍMU je poverený MANAŽÉR MIKROTÍMU.

  Práce na obsahu NzoŠ prebiehajú v modernom prostredí spoločne zdieľaného pracovného priestoru GOOGLE DRIVE_DISK. V tam vytvorenej zložke NOVÝ ZÁKON O ŠPORTE bolo vytvorených 15 PRACOVNÝCH LISTOV, pričom každému pracovnému listu je venovaná jedna tematická oblasť OSNOVY ZÁKONA O ŠPORTE. Prostredie GOOGLE DRIVE_DISK umožňuje každému členovi projektu prípravy zákona v reálnom čase sledovať práce ostatných MIKROTÍMOV, čo v konečnom výsledku prináša množstvo výhod. Okrem uvedeného toto prostredie vytvára možnosti vzájomného komentovania si produktov práce.

  Okrem toho, v tomto prostredí existuje možnosť vzájomného zdieľania pracovných dokumentov - zdrojov poznania, ktoré môžu byť pre každý z MIKROTÍMOV prínosné. Takýmto spôsobom sa v pracovnom prostredí vytvorili priečinky s názvami „AKADEMICKÉ A ODBORNÉ PRÁCE Z OBLASTI ŠPORTOVÉHO PRÁVA“ (priečinok obsahuje bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné a iné práce akademickej a vedeckej činnosti autorov zaoberajúcich sa oblasťou športu), „ZÁKONY O ŠPORTE - SVET“ (tento priečinok obsahuje predpisy upravujúce oblasť športu z viac ako 15 krajín) a pod.

  Prostredie obsahuje taktiež dokument KOMUNIKÁCIA A KONTAKTY, v ktorom nájde ktorýkoľvek člen projektu prípravy zákona kontakt na ktoréhokoľvek iného člena v prípade, ak potrebujú spoločne odkonzultovať konkrétnu, pre projekt prijatia NZoŠ potrebnú problematiku.

  V nasledujúcom texte Vám prinášame OSNOVU ZÁKONA O ŠPORTE, ktorá tvorí východisko pre projekt prípravy NZoŠ, ako aj personálne zloženie jednotlivých MIKROTÍMOV zodpovedných za parciálne časti projektu.

  „Spoločne ale organizovane“


  OSNOVA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE:

  1. Preambula (ŠTEVČEK, Sepeši)

  2. Úvodné/základné ustanovenia (ŠTEVČEK, Gábriš, Križan, Sepeši, Gerhátová)

   1. predmet úpravy (ŠTEVČEK, Gábriš, Križan, Sepeši, Gerhátová)

   2. základné zásady právnej úpravy (ŠTEVČEK, Gábriš, Križan, Sepeši) - olympijské veci upraviť blanketnou normou

   3. šport ako predmet verejného záujmu (HANDIAK, Chmelár, Roško, Križan, Melek)

   4. vymedzenie základných pojmov (ŠTEVČEK, Chmelár, Roško, FTVŠ UK (Tománek?, prof. PaedDr. Tomaš Kampmiller,PhD., Križan)

   5. vzťah právnej úpravy a interných športových predpisov (medzinárodných, slovenských) (CHRIPKO, Gábriš, Števček, Hlivák, Sepeši, Čorba)

    1. stanovy

    2. disciplinárne predpisy

    3. ostatné interné predpisy

    4. pravidlá hry

    5. súčinnosť orgánov verejnej moci s národnými športovými zväzmi

  3. Subjekty v športe (ČORBA, Sepeši, Gerhátová, Križan)

   1. subjekty verejného práva – štátna správa a samospráva
    (
    ŠTEVČEK, Križan, Gerhátová, Surmajová, Mravíková)

   2. subjekty súkromného práva tvoriace športovú obec
    (
    CHRIPKO, Čorba, M. Blažo, Dedík, Križan)

    1. národný športový zväz (SEPEŠI, Dedík, Čorba)

    2. klub (ČORBA, Sepeši, Dedík)

    3. iná športová organizácia (napr. zväz, ktorý nie je národný alebo zväz "dvojička") (CHRIPKO, Kula, Sepeši, Čorba, Križan) -

    4. SOV, SPV, SAVŠ (?)Status športovca profesionála a amatéra, vzťah medzi športovcom a klubom (GÁBRIŠ, Hlivák, Sepeši, Čorba, Gonci,  M. Blažo)

  4. Štátna športová reprezentácia (status športovca/ trénera/ člena realizačného tímu - reprezentanta, vzťah medzi reprezentantom a štátom/zväzom)
  (
  GÁBRIŠ, Števček, Sepeši, Hlivák, Moška, Galovič, Dedík, Liba, Buček, Roško)

  5. Status, práva a povinnosti športových odborníkov (GÁBRIŠ + ČORBA, Malíková, Motolíková, Haviar, Mravíková)

   1. tréneri

   2. rozhodcovia

   3. maséri, lekári, fyzioterapeuti

   4. + všetci športoví odborníci podľa vyhlášky

   5. usporiadatelia

   6. funkcionári

   7. športoví agenti

  6. Vzdelávanie v športe (MALÍKOVÁ, Masaryková, Peráček, Antala, Motolíková, Toth, Labudová, Križan, Gábriš, Roško)

   1. TV na školách

   2. športovo-talentovaná mládež

   3. odborníci v športe

  7. Vzťahy medzi subjektmi v športe

   1. Členský vzťah osôb pôsobiacich v športovom hnutí (zo zákona) - (SEPEŠI, Števček, Rybánsky, Chmelár)

    - klubová/zväzová príslušnosť - štandardizácia podmienok členstva (na členstvo nie je právny nárok)

   1. Zmluvné vzťahy v športe (osobitné zmluvné typy) - (ČORBA, Gábriš, Števček, Sepeši, Hlivák, Rybánsky, Zajíčkova)

    - dotačná zmluva medzi subjektom verejnej správy a príjimateľom dotácie (STREČANSKÝ, Mravíková, Lednická, Berdisová) - sponzorská zmluva - nový zmluvný typ v Občianskom zákonníku (ŠTEVČEK, Gábriš, Handiak, Čorba, Križan, Moška, Berdisová)

  8. Riešenie sporov v športe (ŠTEVČEK, Hlivák, Gábriš, Križan, Handiak, Sepeši, Majtán)

   1. Arbitrážny športový súd/tribunál zriadený zo zákona

   2. rozhodcovské konanie

   3. disciplinárne konanie

  9. Doping v športe (MOTYČÍK, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, JUDr. Maroš Žilinka, Buček, Sepeši)

  10. Boj proti manipulácii výsledkov športových podujatí (match-fixing) (DEDÍK, Sťahuliak (TIPOS), Mravec, Berdisová, Sepeši)

  11. Financovanie športu (STREČANSKÝ, Haňdiak, Moška, Marušinec, Galanda, Swiec, Lednická, Berdisová, Dedík, Zajíčková,  Melek, ZMOS, VÚC)

   1. zo zdrojov rozpočtu verejnej správy, konkrétne štátnej správy,

   2. daňová,

   3. zo zdrojov rozpočtu verejnej správy, konkrétne samosprávy,

   4. zo zdrojov mimo rozpočtu verejnej správy,

   5. zriadenie fondu príjmov pre šport.

  12. Verejné obstarávanie v športe (BERDISOVÁ, Gerhátová, Zajíčková, Surmajová, Sepeši)

  13. Jednotný informačný systém športu (ČAVAJDA, Strečanský, Letko, Sepeši)

   1. Ochrana osobných údajov (NŠC, MŠVVaŠ SR, Úrad pre ochranu osobných údajov) - odkaz na osobitný predpis

  14. Dobrovoľníctvo v športe (SEPEŠI, Haňdiak, Bellás, Babiaková)


  MANAŽÉRI PROJEKTU:

  Peter SEPEŠI, Ladislav ČAMBAL, Marek ŠTEVČEK, František CHMELÁR

  KOORDINÁTOR PROJEKTU:

  Jaroslav ČOLLÁK

  MANAŽÉRI MIKROTÍMOV:

  1. Marek ŠTEVČEK

  2. Peter HANDIAK

  3. Ľubomír CHRIPKO

  4. Jozef ČORBA

  5. Peter SEPEŠI

  6. Tomáš GÁBRIŠ

  7. Elena MALÍKOVÁ

  8. Branislav STREČANSKÝ

  9. Miroslav MOTYČÍK

  10. Peter DEDÍK

  11. Mária BERDISOVÁ

  12. Boris ČAVAJDA  


  ZÁVER, KTORÝ SNÁĎ BUDE ZAČIATKOM:

  Tento legislatívny projekt, pod prizmou využívania interaktívneho prostredia GOOGLE DRIVE_ DISK, pod váhou skutočnosti zoskupenia odborníkov mnohých oblastí práva môže byť vzorom.

  Všetky osoby podieľajúce sa na projekte prípravy NZoŠ sa tejto oblasti venujú vo svojom voľnom čase, venujú projektu svoje poznanie a vedomosti. Za to im patrí poďakovanie, úcta a obdiv.

  Spoločne vytvárajú prostredie prajné diskusii, debate a v konečnom dôsledku spoločnému cieľu, ktorý dokáže byť prínosom pre celú spoločnosť, pre celú Slovenskú republiku – pre nás všetkých.

  Albert Einstein: 'You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.' 

  ("Najprv sa nauč pravidlá hry a potom hraj lepšie ako všetci ostatní.")

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti