Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti - nástroj na zabezpečenie organizovania športových podujatí. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.01.2014UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  ZÁKON č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

  ZÁKON č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

  ODBORNÉ ČLÁNKY a ďalšie dokumenty na tému "DOBROVOĽNÍCTVO" - TU

  VIDEOPREDNÁŠKA p. RNDr. JOZEFA MIHÁLA k téme "DOBROVOĽNÍCTVO" - TU

  OTÁZKY a ODPOVEDE k téme "DOBROVOĽNÍCTVO" - TU

  Dňa 1. decembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Na základe ust. § 3 ods. 1 písm. d) uvedeného zákona "dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,".

  Z uvedeného vyplýva, že dobrovoľnícku činnosť je možné využiť aj pri organizovaní športových podujatí. Z dikcie citovaného ustanovenia je zrejmé, že môže ísť o verejné i neverejné športové podujatie.

  Zákon o dobrovoľníctve priniesol inštitucionalizáciu a právnu reguláciu toho, čo v rovine "občianskej výpomoci" v praxi existuje už dlhé roky.

  Takmer v každom väčšom i menšom športovom klube existujú usilovní nadšenci, pomocníci, ktorí z rôznych dôvodov týždeň čo týždeň bezodplatne pomáhajú športovému klubu pri organizovaní športových podujatí detí, mládeže i dospelých, bez ktorých by šport fungoval len veľmi ťažko. Sú to bývalí športovci, rodičia či príbuzní športovcov, sympatizanti športového klubu alebo funkcionári klubu v čestných (neplatených) funkciách alebo členovia klubu bez pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu ku športovému klubu.

  Je slušné nahradiť týmto ľuďom preukázateľné náklady, ktoré im v súvislosti s výkonom ich dobrovoľníckej činnosti vznikli alebo im zabezpečiť potrebné pomôcky na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti pre športový klub (prijímateľa dobrovoľníckej činnosti). Toto je jednou z hlavných myšlienok zákona o dobrovoľníctve. Takto uhradené/refundované výdavky dobrovoľníkov sa stávajú pre športový klub ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti riadnymi (legitímnymi i legálnymi) výdavkami v ich účtovníctve, ktoré nie je treba riešiť z "iných bočných zdrojov".

  V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že úhrada, ktorú dobrovoľník obdrží ako náhradu za vynaložené náklady súvisiace s výkonom dobrovoľníckej činnosti, nemôže mať charakter odmeny. Plnenie, ktoré bude takto poskytnuté dobrovoľníkovi nemôže mať najmä povahu odmeny za realizované pracovné úkony (lebo sa nejedná o prácu v pracovno-právnom slova zmysle, ale o bezodplatnú činnosť dobrovoľníka) ani peňažného plnenia (zmluvnej odplaty) za iné výkony alebo služby poskytnuté dobrovoľníkom v prospech športového klubu. Je preto potrebné v príslušných zmluvných vzťahoch jasne diferencovať medzi pracovnoprávnym plnením - mzdou, odmenou za prácu, odmenou za zhotovenie/vykonanie diela, či autorským honorárom (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, zmluva o dielo, autorská zmluva a pod.) a plnením, ktoré sa poskytuje fyzickej osobe podľa zákona č. 406/2011 Z. z., ktorým sa dobrovoľníkovi nahrádzajú (niektoré) náklady spojené s výkonom dobrovoľníckej činnosti, neplatí sa mu odmena za dobrovoľnícku činnosť ako takú.

  Problematické je posudzovanie dobrovoľníckej činnosti pri členoch a funkcionároch športových klubov vo vzťahu k činnosti pre "svoj" klub. Ak napr. člen orgánu občianskeho združenia (funkcionár) plní svoje základné povinnosti a úlohy podľa stanov združenia, plnenie týchto povinností zrejme nebude môcť byť považované za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, aj keď činnosť funkcionára je vykonávaná bezodplatne. S prijatím funkcie prijal funkcionár aj povinnosť vykonávať za vopred známych podmienok (spravidla bezodplatne, ak neide o pracovnoprávny alebo iný obdobný vzťah) povinnosti uvedené v stanovách združenia. Ak by však funkcionár vykonával bezodplatne činnosť mimo rámca bežného výkonu funkcie podľa stanov (napr. účasť na športovom charitatívnom projekte), takáto činnosť by mohlo/mala byť považovaná za dobrovoľnícku činnosť.

  Na základe uvedeného je možné uzavrieť, že ak osobe vyplýva povinnosť vykonávať činnost pre právnickú osobu z určitého právneho vzťahu (okrem dobrovoľníckej zmluvy) už to nie je dobrovoľnícka činnosť ale iná činnosť vykonávaná na základe príslušného právného vzťahu. To platí aj pre členov a funkcionárov občianskeho združenia. Rozhodujúce je, k čomu sa konkrétna osoba zaviazala dobrovoľným prijatím členstva, resp. funkcie v občianskom združení podľa stanov združenia. 

  Vzťah medzi dobrovoľníkom a športovým klubom ako organizátorom športového podujatia, ktorý je podľa uvedeného zákona "prijímateľom dobrovoľníckej činnosti" upravuje zmluva, ktorá môže byť uzavretá ústne aj písomne. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v rámci svojej činnosti vyberá a pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu, ktorej náležitosti takejto zmluvy sú upravené v ust. § 6 zákona o dobrovoľníctve.

  V prípade organizovania športových podujatí je len na športovom klube a dobrovoľníkovi, či uzatvoria niečo ako rámcovú dobrovoľnícku zmluvu, napríklad na 1 rok alebo na jeden súťažný ročník s tým, že dobrovoľník príde len na to podujatie, na ktorom bude potrebný alebo sa uzatvorí takáto zmluva na každé podujatie osobitne. Trvanie vykonávania dobrovoľníckej činnosti nemusí byť presne uvedené v hodinách, úplne postačí určiť, že: "Dobrovoľník bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť v čase konania podujatia XY."

  Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu  a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu.

  Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je v zákonom ustanovenom rozsahu /§ 4 ods. 3 písm. a) až d) zákona o dobrovoľníctve/ oprávnený na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka, jeho zákonného zástupcu a zodpovednej plnoletej fyzickej osoby pod dozorom, ktorej maloletý starší ako 15 rokov vykonáva dobrovoľnícku činnosť, ako aj údaje týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona.

  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bol v § 9 odseku 2 doplnený písmenom y), na základe čoho sa za príjmy oslobodené od dane považujú aj "plnenia poskytované dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu" /§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ - ide najmä o  výdavky na stravovanie a ubytovanie dobrovoľníka a jeho dopravu na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti a späť (stravné, cestovné náhrady), príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného vybavenia.

  Na základe zmeny § 50 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona je daňovník (fyzická osoba) oprávnený poukázať ním určenej právnickej osobe podiel zaplatenej dane do výšky 3%, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z.z.) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 9 a § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z.z.).

  Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na základe dopneného § 103 ods. 5 ustanovuje, že:

  "(5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.".

  Pre športové kluby, ktoré by chceli využiť písomnú formu zmluvy o dobrovoľnickej čínnosti prinášame VZOR ZMLUVY.

  O výkone dobrovoľníckej činnosti je vhodné robiť časovú evidenciu jej realizácie (výkaz dobrovoľníckej činnosti - VZOR VÝKAZU), ktorú podpíše dobrovoľník a príslušná osoba za prijímateľa dobrovoľníckej činosti. Z výkonu dobrovoľníckej činnosti je vhodné/účelné urobiť si aj fotodokumentáciu.

  V prípade daňovej kontroly zo strany správcu dane, ktorý môže kontrolovať oprávnenosť vyhotovenia potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 4 ods. 9 alebo § 5 ods. 6 zákona o dobrovoľníctve, bude možné spoľahlivo preukázať, že dobrovoľnícka činnosť bola aj reálne vykonaná a potvrdenie nebolo vydané fiktívne s podvodným úmyslom iba na účel získania neoprávnenej možnosti dobrovoľníka odviesť 3% podielu zaplatenej dane z príjmov ním určenej právnickej osobe, ktorá môže byť prijímateľom asignovanej dane, hoci "svojmu" športovému klubu.

  Zmluva o vykonaní dobrovoľníckej činnosti ma potenciál byť dôležitým doplnkovým nástrojom slúžiacim na legálne a transparentné financovanie a zabezpečenie organizovania športových podujatí, na ceste k prehĺbeniu dôvery v šport a športové organizácie. Inštitút dobrovoľníctva pri vykonaní viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti ročne prináša tiež možnosť

  Ďalšie praktické informácie o dobrovoľníckej zmluve nájdete v odbornom príspevku Igora Šumichrasta s názvom “Dobrovoľnícka zmluva v praxi” publikovanom na Centrálnom portáli neziskového sektoru www.1snsc.sk.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti