Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (Bratislava; 2.10.2006) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.08.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE 
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publ. pod č. 248/2007 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2006 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

  Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 213 z 30. januára 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 20. februára 2007. Ratifikačné listiny boli vymenené v Budapešti 26. apríla 2007.

  Zmluva okrem článku 13 nadobudla platnosť 1. mája 2007 na základe článku 38 ods. 1.

  Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy nadobudli platnosť nasledujúce vykonávacie predpisy:

  a) Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti a ochrany poriadku Maďarskej republiky, Ministerstvom financií Maďarskej republiky o cezhraničnom sledovaní (uzavretý na základe článku 12 ods. 10 zmluvy),

  b) Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti a ochrany poriadku Maďarskej republiky, Ministerstvom financií Maďarskej republiky o spoločnej hliadkovej službe v prihraničnej oblasti (uzavretý na základe článku 19 ods. 6 zmluvy).

  Do textu vykonávacích protokolov je možné nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov - oddelenie medzinárodných zmlúv.


  ZMLUVA
  medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti 
  a v boji proti organizovanej trestnej činnosti

  Slovenská republika a Maďarská republika (ďalej len "zmluvné strany”), 
  presvedčené, že medzinárodná spolupráca v boji proti závažným formám trestnej činnosti má zásadný význam,
  s úmyslom prehĺbiť operatívnu spoluprácu orgánov boja proti trestnej činnosti a rozvíjať cezhraničné vzťahy,
  s cieľom účinnejšie čeliť medzinárodne organizovanej trestnej činnosti,
  riadiac sa medzinárodnými záväzkami a svojimi právnymi poriadkami,
  oceňujúc výsledky doterajšej vzájomnej spolupráce,
  dohodli sa takto:

  KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 1 - Výklad pojmov

  Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
  1. orgánmi boja proti trestnej činnosti inštitúcie alebo orgány oprávnené podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán na predchádzanie a boj proti trestnej činnosti;
  a) za slovenskú zmluvnú stranu: orgány Policajného zboru, Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a orgány Železničnej polície zabezpečujúce úlohy na úseku predchádzania a boja proti trestnej činnosti;
  b) za maďarskú zmluvnú stranu: orgány Polície, Pohraničnej stráže, Colnej a finančnej stráže zabezpečujúce úlohy na úseku predchádzania a boja proti trestnej činnosti, ako aj Ochranná služba bezpečnostných orgánov;
  2. ústredným orgánom boja proti trestnej činnosti orgán boja proti trestnej činnosti zmluvnej strany s celoštátnou pôsobnosťou zriadený podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
  3. agentom príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti konajúci s utajenou identitou, ktorý podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán vykonáva utajený zber informácií;
  4. kontrolovanou dodávkou taká utajená činnosť orgánov boja proti trestnej činnosti, pri ktorej sa v rámci medzinárodnej spolupráce za sústavného a zvýšeného sledovania umožní dovoz veci, ktorá je v držbe sledovanej osoby, na územie zmluvných strán, vývoz na územie iného štátu, prevoz cez územie zmluvných strán v záujme toho, aby odhaľovanie trestných činov a zisťovanie totožnosti osôb páchajúcich trestnú činnosť bolo možné realizovať v čo najširšom možnom rozsahu;
  5. utajovanou skutočnosťou každá informácia (dokument, vec, činnosť), ktorá nezávisle od formy a spôsobu jej vzniku má obsah vyžadujúci si ochranu pred neoprávneným prístupom a ktorákoľvek zmluvná strana ju podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov označila za utajovanú;
  6. justičnými orgánmi:
  a) za slovenskú zmluvnú stranu: súdy a prokuratúra;
  b) za maďarskú zmluvnú stranu: súdy a prokuratúra;
  7. ústrednými kontaktnými orgánmi:
  a) za slovenskú zmluvnú stranu: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru;
  b) za maďarskú zmluvnú stranu: Stredisko medzinárodnej kriminálnej spolupráce Celoštátneho veliteľstva polície;
  8. prihraničným územím:
  a) za slovenskú zmluvnú stranu:
  - územie Bratislavského kraja,
  - územie Trnavského kraja,
  - územie Nitrianskeho kraja,
  - územie Banskobystrického kraja,
  - územie Košického kraja;
  b) za maďarskú zmluvnú stranu:
  - územie župy Győr-Moson-Sopron,
  - územie župy Komárom-Esztergom,
  - územie župy Pest,
  - územie župy Nógrád,
  - územie župy Borsod-Abaúj-Zemplén.

  Článok 2 - Predmet spolupráce

  (1) V záujme ochrany verejného poriadku zmluvné strany posilnia spoluprácu v oblasti predchádzania, prekazenia a odhaľovania trestných činov (ďalej len "boj proti trestnej činnosti"), za ktoré je možné uložiť podľa vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán trest odňatia slobody najmenej jeden rok.
  (2) Spolupráca zmluvných strán v prihraničných oblastiach sa týka aj oblasti ochrany verejného poriadku.
  (3) Ak spolupráca ohrozuje alebo porušuje suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok alebo je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi, môže ju ktorákoľvek zmluvná strana čiastočne alebo úplne odmietnuť alebo ju viazať na splnenie podmienky.
  (4) Nie je možné predkladať ani vybaviť také dožiadanie, ktoré sa vzťahuje na vojenský trestný čin alebo politický trestný čin. Čin nie je politickým trestným činom, ak jeho verejnoprávny charakter vzhľadom na všetky okolnosti pri jeho páchaní, ako sú cieľ, motív, spôsob a prostriedok, ktorý sa použil alebo sa mal použiť, prevažuje nad politickým obsahom.
  (5) Spolupráca na základe tejto zmluvy sa nevzťahuje na právnu pomoc, ktorá patrí do pôsobnosti justičných orgánov zmluvných strán. Táto zmluva sa nedotýka záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv upravujúcich právnu pomoc justičných orgánov, ako aj právnej pomoci na základe právne záväzných aktov Európskej únie.

  KAPITOLA II – VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SPOLUPRÁCE

  Článok 3 - Spolupráca na základe dožiadania

  (1) Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán v záujme napĺňania predmetu tejto zmluvy spolupracujú a poskytujú si pomoc na základe dožiadania. Spolupráca zmluvných strán sa uskutočňuje v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami a podľa ustanovení tejto zmluvy.
  (2) Dožiadania a odpovede na ne si zmluvné strany zasielajú a prijímajú prostredníctvom svojich ústredných kontaktných orgánov písomne (vrátane faxu a elektronickej komunikácie), ak táto zmluva neustanovuje inak. V naliehavých prípadoch sa môže dožiadanie predložiť i ústne, pričom ústne dožiadanie treba bezodkladne potvrdiť písomne.
  (3) Ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán je zaslanie dožiadania a jeho vybavenie podmienené povolením, schválením, súčinnosťou alebo súhlasom justičných orgánov, dožiadanie sa môže zaslať alebo jeho vybavovanie sa môže začať až po pri prijatí takéhoto povolenia, schválenia, vyjadrenia súčinnosti alebo súhlasu.
  (4) Ak dožiadaný orgán boja proti trestnej činnosti zmluvnej strany nemá právomoc na vybavenie dožiadania alebo nie je daná jeho pôsobnosť, odstúpi ho orgánu, do ktorého právomoci a pôsobnosti patrí, a informuje o tom žiadajúci orgán.
  (5) Ak podľa podmienok obsiahnutých v dožiadaní je plnenie nemožné alebo len čiastočne možné, orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany alebo ústredný kontaktný orgán o tom bezodkladne vyrozumie žiadajúci orgán.
  (6) Ak je pri prijatí dožiadania zrejmé, že jeho vybavenie v požadovanom termíne nie je možné a z odôvodnenia vzťahujúceho sa na určenie termínu vyplýva, že omeškanie by ohrozilo úspešnosť postupu orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany, orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany alebo jeho ústredný kontaktný orgán bezodkladne vyrozumie príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany o termíne potrebnom na vybavenie dožiadania.
  (7) Orgán boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany sa po oznámení podľa odseku 5 alebo 6 vyjadrí, či vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti trvá na vybavení dožiadania.
  (8) Pri vybavovaní dožiadaní orgány boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany, ako aj iné orgány poskytujúce súčinnosť pri vybavovaní dožiadania postupujú podľa pravidiel uvedených v dožiadaní a s použitím technických prostriedkov, ak to neodporuje jej vnútroštátnym právnym predpisom.

  Článok 4 - Obsah dožiadania a používaný jazyk

  (1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, dožiadanie obsahuje najmä:
  a) názov žiadajúceho orgánu boja proti trestnej činnosti;
  b) predmet dožiadania;
  c) popis skutku tvoriaceho predmet dožiadania a jeho právnu kvalifikáciu;
  d) termín na vybavenie dožiadania a odôvodnenie urýchlenia vybavenia;
  e) povolenie justičných orgánov, ak je to potrebné;
  f) žiadosť o účasť príslušníka orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany pri vybavovaní dožiadania;
  g) identifikačné údaje dotknutej osoby v miere potrebnej na vybavenie dožiadania, ak sú známe.
  (2) Zmluvné strany používajú pri vykonávaní tejto zmluvy slovenský jazyk a maďarský jazyk. Orgány boja proti trestnej činnosti sa môžu pri udržiavaní kontaktov dohodnúť i na používaní iného jazyka.

  Článok 5 - Orgány príslušné na vybavovanie dožiadaní

  (1) Výlučne ústredné kontaktné orgány vybavujú dožiadania, ktoré sa týkajú odovzdávania údajov získaných orgánmi boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany s povolením justičných orgánov od daňového orgánu, prevádzkovateľa elektronickej telekomunikačnej služby, orgánu spravujúceho zdravotnícke a na ne sa vzťahujúce údaje a údaje, ktoré podliehajú hospodárskemu tajomstvu, ktoré získali od orgánov, ktoré tieto spravujú, a sú potrebné na odhaľovanie trestných činov, za ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody najmenej dva roky.
  (2) Orgány boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany môžu takto prevzaté údaje použiť iba na odhaľovanie trestných činov uvedených v odseku 1.
  (3) O zmenách, ktoré nastanú v orgánoch boja proti trestnej činnosti a ich pôsobnosti, a o zmenách prihraničného územia sa zmluvné strany vzájomne bezodkladne informujú diplomatickou cestou v písomnej forme.
  (4) Na účely tohto článku sa hospodárskym tajomstvom rozumie
  a) na slovenskej zmluvnej strane bankové tajomstvo, obchodné tajomstvo a daňové tajomstvo,
  b) na maďarskej zmluvnej strane bankové tajomstvo, tajomstvo cenných papierov, poisťovacie tajomstvo, pokladničné tajomstvo a iné obchodné tajomstvá.

  KAPITOLA III – FORMY SPOLUPRÁCE

  Článok 6 - Výmena informácií

  Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán v záujme účinného boja proti trestnej činnosti si na základe dožiadania odovzdávajú najmä:
  a) údaje o páchateľoch a účastníkoch organizovanej trestnej činnosti, o kontaktoch páchateľov na osoby majúce vzťah k páchanej trestnej činnosti, poznatky o štruktúre zločineckých skupín a organizovaných skupín páchateľov trestných činov, informácie o typickom správaní páchateľa a skupín páchateľov, o pripravovaných trestných činoch, pokusoch o spáchanie trestných činov a dokonaných trestných činoch, najmä údaje o čase, mieste a spôsobe spáchania trestného činu, údaje o napadnutých objektoch, znalostiach a osobitných okolnostiach a informácie o vykonaných opatreniach, ak sú potrebné na boj proti trestnej činnosti;
  b) informácie o metódach medzinárodne páchanej trestnej činnosti a jej nových formách;
  c) výsledky kriminalistického výskumu a kriminologického výskumu a iného výskumu vo vzťahu na trestnú činnosť, informácie o vyšetrovacej praxi a aplikácii pracovných metód a prostriedkov na účely ich ďalšieho zdokonaľovania;
  d) poznatky o predmetoch alebo vzorky predmetov, ktorými sa trestný čin spáchal, sú na ňom stopy trestnej činnosti alebo predmety použité ako prostriedky na spáchanie trestného činu alebo sa jeho použitie zamýšľalo, prípadne takých predmetov, ktoré vznikli v dôsledku spáchania trestného činu;
  e) informácie o právnej úprave súvisiacej s trestnou činnosťou tvoriacou predmet zmluvy;
  f) údaje o majetku alebo prospechu získanom spáchaním trestného činu alebo v súvislosti s ním.

  Článok 7 - Bezprostredná výmena informácií medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti

  (1) V záujme účinného boja proti trestnej činnosti odstúpenie a vybavovanie dožiadaní medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti zmluvných strán sa môže uskutočniť priamo vtedy, ak
  a) informáciu žiadajú od seba orgány boja proti trestnej činnosti s pôsobnosťou v prihraničnom území a poskytnutá informácia sa viaže výlučne na prihraničné územie alebo
  b) výmena informácií neznesie odklad alebo výmena informácií prostredníctvom ústredných kontaktných orgánov by vážne ohrozila záujmy odhalenia trestnej činnosti.
  (2) Informácia má vzťah k prihraničnému územiu, najmä ak sa údaj
  a) vzťahuje na osobu, ktorej sa dožiadanie týka a ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničnom území alebo sa dá predpokladať, že táto osoba sa tam v čase dožiadania zdržuje;
  b) vzťahuje na činnosť vykonávanú touto osobou v prihraničnom území;
  c) vzťahuje na predmet, o ktorom sa dá predpokladať, že sa nachádza v prihraničnom území;
  d) týka sídla alebo činnosti právnickej osoby v prihraničnom území.
  (3) Priama výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka:
  a) poskytovania údajov, ktoré sú vedené v kriminálnych evidenciách dostupných orgánom boja proti trestnej činnosti,
  b) zistenia a overenia totožnosti, miesta pobytu a trvalého pobytu osoby,
  c) preverenia existencie, pravosti a platnosti vodičských preukazov, plavebných preukazov a pilotných preukazov a v nich uvedených obmedzení,
  d) poskytnutia identifikačných údajov vozidiel (evidenčné číslo vozidla, číslo podvozka, číslo motora),
  e) zistenia totožnosti prevádzkovateľov a vodičov cestných, vodných a vzdušných dopravných prostriedkov a o ich vypátraní,
  f) prešetrenia existencie, pravosti a platnosti povolení na držbu a nosenie strelnej zbrane a v nich uvedených obmedzení,
  g) zistenia majiteľov, predplatiteľov a užívateľov elektronických telekomunikačných koncových zariadení,
  h) informácií o existencii predmetov a vzoriek,
  i) informácií o zistení osoby s mimoriadnymi odbornými vedomosťami.

  Článok 8 - Naliehavé opatrenia

  (1) V záujme zabezpečenia stôp a dôkazov môžu orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán na základe dožiadania vykonávať podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov na území vlastného štátu zisťovanie totožnosti, zadržanie a predvedenie hľadanej osoby, zvýšenú kontrolu na verejne prístupných miestach, kontrolu budov, stavieb, miesta činu, odevu, balíkov a dopravných prostriedkov.
  (2) O vykonaní úkonov podľa odseku 1 treba bezodkladne informovať orgán boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany.

  Článok 9 - Odovzdanie informácií bez dožiadania

  Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán si môžu aj bez dožiadania odovzdať informácie, ktoré sú pre orgány boja proti trestnej činnosti druhej zmluvnej strany potrebné na boj proti trestnej činnosti alebo na odvrátenie iného nebezpečenstva ohrozujúceho verejný poriadok.

  Článok 10 - Analýza stavu verejného poriadku a bezpečnostnej situácie

  Zmluvné strany si pravidelne vzájomne odovzdávajú informácie a analýzy o stave verejného poriadku a bezpečnostnej situácie. V prípade potreby spoločne analyzujú bezpečnostnú situáciu, prediskutujú ťažiskové otázky predchádzania trestnej činnosti a zosúladia potrebné opatrenia.

  Článok 11 - Pátranie po osobách a veciach

  (1) Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán si na základe dožiadania podľa vnútroštátnych právnych predpisov poskytujú pomoc pri pátraní po osobách alebo veciach nachádzajúcich sa na neznámom mieste alebo ak je to potrebné na zistenie totožnosti neznámej osoby alebo mŕtvoly.
  (2) Orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany môže na základe dožiadania žiadajúcej zmluvnej strany vyhlásiť pátranie. Pátranie treba bezodkladne odvolať, ak z akéhokoľvek dôvodu zanikli dôvody pátrania vrátane zadržania osoby podľa odseku 3.
  (3) O zadržaní hľadanej osoby na území dožiadanej zmluvnej strany, vypátranej na základe dožiadania o pátranie žiadajúcej zmluvnej strany, je potrebné bezodkladne informovať ústredný kontaktný orgán žiadajúcej zmluvnej strany.

  Článok 12 - Cezhraničné sledovanie

  (1) Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán sú pri odhaľovaní trestnej činnosti na území vlastného štátu oprávnené pokračovať i na území druhej zmluvnej strany v sledovaní osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania úmyselného trestného činu, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody najmenej päť rokov, alebo je členom organizovanej skupiny alebo osoby, ktorá je s ňou v styku alebo sa takýto styk chystá nadviazať, ak na to dostanú na základe vopred predloženého dožiadania súhlas ústredného kontaktného orgánu druhej zmluvnej strany. Súhlas sa môže viazať na podmienku.
  (2) Ak cezhraničné sledovanie vykonáva Ochranná služba bezpečnostných orgánov alebo útvar inšpekčnej služby Policajného zboru, dožiadania sa zasielajú priamo.
  (3) Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán môžu v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1 sledovať osobu, ktorá je v styku s páchateľom, ak možno dôvodne predpokladať, že táto osoba môže poskytnúť pomoc pri identifikácii alebo vypátraní páchateľa alebo môže priviesť k páchateľovi.
  (4) Na žiadosť orgánov boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany sa musí cezhraničné sledovanie bezodkladne odovzdať orgánu boja proti trestnej činnosti tejto zmluvnej strany. Na základe dožiadania si môžu zmluvné strany poskytnúť pri cezhraničnom sledovaní vzájomnú pomoc.
  (5) Súhlas na cezhraničné sledovanie sa vzťahuje na celé územie zmluvných strán. Pri cezhraničnom sledovaní možno spoločnú štátnu hranicu zmluvných strán prekračovať i mimo hraničných priechodov a mimo ich prevádzkového času.
  (6) Ak je omeškanie spojené s nebezpečenstvom alebo ohrozuje záujmy odhaľovania trestnej činnosti, môže sa v cezhraničnom sledovaní pokračovať aj bez vopred daného súhlasu uvedeného v odseku 1. V takomto prípade treba príslušný orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany bezodkladne vyrozumieť pri prekročení štátnej hranice. Dožiadanie treba zaslať bezodkladne dodatočne na ústredný kontaktný orgán dožiadanej zmluvnej strany. V dožiadaní treba uviesť aj príčiny prekročenia štátnej hranice bez vopred daného súhlasu.
  (7) Na účely odseku 6 príslušnými orgánmi boja proti trestnej činnosti sú:
  a) na slovenskej zmluvnej strane:
  - Prezídium Policajného zboru,
  b) na maďarskej zmluvnej strane:
  - Celoštátne veliteľstvo polície.
  (8) Cezhraničné sledovanie podľa odseku 5 treba bezodkladne ukončiť, ak orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany o to požiada alebo ak po piatich hodinách od prekročenia štátnej hranice nemá súhlas na cezhraničné sledovanie.
  (9) Cezhraničné sledovanie sa môže vykonávať výlučne podľa nasledujúcich podmienok:
  a) na príslušníka vykonávajúceho cezhraničné sledovanie sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a vnútroštátne právne predpisy tej zmluvnej strany, na území ktorej činnosť vykonáva; pritom je povinný postupovať podľa pokynov orgánu boja proti trestnej činnosti, ktorý je príslušný podľa miesta cezhraničného sledovania;
  b) okrem prípadov ustanovených v odseku 5 príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti vykonávajúci cezhraničné sledovanie musí mať k dispozícii súhlas na cezhraničné sledovanie;
  c) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti musí kedykoľvek preukázať svoje oprávnenie;
  d) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti nesmie vstupovať do obydlí a priestorov neprístupných pre verejnosť; môže vstupovať do prevádzkových priestorov prístupných verejnosti v ich prevádzkovom čase;
  e) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti musí vypracovať hlásenie pre ústredný kontaktný orgán dožiadanej zmluvnej strany;
  f) ak sú na vykonávanie cezhraničného sledovania potrebné aj technické prostriedky, môžu sa použiť, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany; technické prostriedky, ktoré sa majú použiť, treba uviesť v dožiadaní podľa odseku 1;
  g) pri používaní dopravných prostriedkov sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany.
  (10) Zmluvné strany splnomocňujú vecne príslušných ministrov na uzavretie vykonávacieho protokolu o cezhraničnom sledovaní, v ktorom upravia najmä:
  a) presné údaje orgánov boja proti trestnej činnosti zmluvných strán a kontakty na orgány oprávnené na vykonávanie cezhraničného sledovania,
  b) spôsob a technické podmienky spojenia,
  c) pravidlá spoločného používania technických prostriedkov,
  d) spoločné používanie služobných dopravných prostriedkov,
  e) pravidlá znášania nákladov vzniknutých v súvislosti s výkonom cezhraničného sledovania.

  Článok 13 - Cezhraničné prenasledovanie (Prenasledovanie po horúcej stope)

  (1) Orgán boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany môže bez vopred daného súhlasu pokračovať na území dožiadanej zmluvnej strany v cezhraničnom prenasledovaní osoby (ďalej len "prenasledovanie"), ktorá na území žiadajúcej zmluvnej strany spáchala alebo sa pokúsila spáchať trestný čin, za ktorý je možné uložiť podľa vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán trest odňatia slobody najmenej jeden rok, a
  a) bola pri tom pristihnutá alebo
  b) ušla z väzby, predbežného zadržania alebo sa vyhýba výkonu trestu odňatia slobody a zdržanie spôsobené informovaním orgánov boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany by mohlo značne sťažiť zadržanie páchateľa alebo vážne ohroziť záujmy boja proti trestnej činnosti a je dôvodný predpoklad, že orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany nedokáže prenasledovanie prevziať včas.
  (2) V prípade uvedenom v odseku 1 orgán boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany bezodkladne vyrozumie príslušný orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany, najneskôr však pri prekračovaní štátnej hranice.
  (3) Orgány boja proti trestnej činnosti príslušné podľa odseku 2 v závislosti od miesta prekročenia štátnej hranice sú:
  a) na slovenskej zmluvnej strane:
  - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave,
  - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave,
  - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre,
  - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici,
  - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach;
  b) na maďarskej zmluvnej strane:
  - Policajné veliteľstvo župy Győr-Moson-Sopron,
  - Policajné veliteľstvo župy Komárom-Esztergom,
  - Policajné veliteľstvo župy Pest,
  - Policajné veliteľstvo župy Nógrád,
  - Policajné veliteľstvo župy Borsod-Abaúj-Zemplén.
  (4) Prenasledovanie treba bezodkladne ukončiť, ak o to požiada orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany.
  (5) Ak príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany vykonávajúci prenasledovanie o to požiada, môže orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany prenasledovanú osobu predviesť na účely zistenia jej totožnosti alebo ju zadržať.
  (6) Ak orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany nepožiada o ukončenie prenasledovania a ani v náležitom čase nedokáže prevziať prenasledovanie, môže príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany vykonávajúci prenasledovanie zadržať prenasledovanú osobu na mieste. O tomto úkone je potrebné bezodkladne vyrozumieť príslušný orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany.
  (7) Prenasledovanie sa môže vykonávať na celom území zmluvných strán bez časového obmedzenia podľa týchto podmienok:
  a) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti vykonávajúci prenasledovanie je povinný postupovať podľa ustanovení tohto článku a vnútroštátnych právnych predpisov tej zmluvnej strany, na území ktorej prenasledovanie vykonáva;
  b) prenasledovanie sa môže vykonávať výlučne po súši;
  c) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti vykonávajúci prenasledovanie nesmie počas prenasledovania vstupovať do obydlí a iných priestorov neprístupných pre verejnosť; môže však vstupovať do prevádzkových priestorov prístupných verejnosti v ich prevádzkovom čase;
  d) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti vykonávajúci prenasledovanie musí kedykoľvek preukázať svoje oprávnenie;
  e) pri používaní dopravných prostriedkov sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany;
  f) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti vykonávajúci prenasledovanie musí byť jednoznačne identifikovateľný podľa svojej rovnošaty alebo doplňujúcich označení na dopravnom prostriedku;
  g) predmety nachádzajúce sa u zadržaných osôb treba podľa možností bezpečne uschovať do príchodu príslušných orgánov boja proti trestnej činnosti;
  h) príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti vykonávajúci prenasledovanie je povinný po ukončení prenasledovania bezodkladne podať hlásenie príslušnému orgánu boja proti trestnej činnosti alebo ústrednému kontaktnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej vykonával prenasledovanie; pri tom musí byť na požiadanie orgánu boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany osobne prítomný na čas potrebný na náležité objasnenie okolností prenasledovania, čo sa uplatňuje aj vtedy, ak k zadržaniu prenasledovanej osoby nedôjde.
  (8) Osobu zadržanú pri prenasledovaní vypočúva príslušný orgán boja proti trestnej činnosti tej zmluvnej strany, na území ktorej bola zadržaná. Osobnú slobodu zadržanej osoby možno obmedziť podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany podľa miesta zadržania.

  Článok 14 - Kontrolovaná dodávka

  (1) Na základe dožiadania orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán umožnia na území vlastného štátu kontrolovanú dodávku podľa podmienok ustanovených týmto článkom.
  (2) Dožiadanie podľa odseku 1 musí okrem údajov uvedených v článku 4 ods. 1 tejto zmluvy obsahovať:
  a) údaje o obsahu dodávky, jej predpokladanej trase prepravy, dobe trvania, spôsobe prepravy a údaje potrebné na identifikáciu dopravného prostriedku;
  b) určenie spôsobu sledovania;
  c) údaje o použitých technických prostriedkoch;
  d) počet účastníkov sledovania zo strany žiadajúcej zmluvnej strany vrátane účasti agenta;
  e) spôsob komunikácie účastníkov sledovania kontrolovanej dodávky;
  f) okolnosti odovzdania a prevzatia dodávky;
  g) popis opatrení uplatnených v prípade zadržania;
  h) popis opatrení, ktoré sa majú vykonať v prípade neočakávanej udalosti.
  (3) Ak je omeškanie spojené s nebezpečenstvom alebo ohrozuje záujmy odhaľovania trestnej činnosti, môžu orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán dožiadanie o kontrolovanú dodávku zaslať alebo prijať aj priamo. Dožiadanie treba zaslať dodatočne bezodkladne ústredným kontaktným orgánom zmluvných strán. K dožiadaniu treba pripojiť aj dokumenty odôvodňujúce vykonanie kontrolovanej dodávky.
  (4) Orgány boja proti trestnej činnosti sa o čase, spôsobe a miere spolupráce pri kontrolovanej dodávke dohodnú z prípadu na prípad. Orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany môže kontrolovanú dodávku obmedziť alebo odmietnuť, ak kontrolovaná dodávka v neprijateľnej miere ohrozuje osoby zúčastňujúce sa na nej alebo verejný poriadok.
  (5) Kontrolovanú dodávku riadia orgány boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany; o osobe vykonávajúcej riadenie treba žiadajúcu zmluvnú stranu informovať. Kontrolovanú dodávku treba vykonávať tak, aby sa mohla kedykoľvek zadržať. Po prevzatí môžu orgány boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany dodávku sprevádzať, nesmú však použiť svoje oprávnenia. Pri tom sú orgány boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany povinné postupovať podľa ustanovení tohto článku, vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany a pokynov vedúceho pracovníka orgánu boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany.
  (6) Podľa ustanovení tejto zmluvy zmluvné strany vykonajú všetky úkony spojené s kontrolovanou dodávkou prichádzajúcou z tretieho štátu a odchádzajúcou do ďalšieho štátu. V takomto prípade vopred daný súhlas dotknutých štátov zabezpečí žiadajúca zmluvná strana, o čom informuje dožiadanú zmluvnú stranu.

  Článok 15 - Použitie agenta

  (1) Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán na základe dožiadania môžu poskytnúť súhlas na použitie agenta žiadajúcej zmluvnej strany na území svojho štátu, ak je to potrebné v záujme úspešného odhalenia trestného činu spáchaného alebo pripravovaného na území žiadajúcej zmluvnej strany, pre ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody, za predpokladu, že objasnenie tohto trestného činu by bez použitia agenta bolo nemožné alebo podstatne sťažené.
  (2) Príslušný orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany rozhodne o vybavení dožiadania podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov z prípadu na prípad.
  (3) Na základe dožiadania žiadajúcej zmluvnej strany možno použiť na území dožiadanej zmluvnej strany i agenta dožiadanej zmluvnej strany.
  (4) Súhlas na použitie agenta sa vždy vzťahuje na celé územie zmluvných strán.
  (5) Dožiadanie o použitie agenta musí obsahovať okrem údajov uvedených v článku 4 ods. 1 tejto zmluvy tieto údaje:
  a) čas použitia agenta;
  b) podmienky použitia agenta;
  c) práva a povinnosti agenta;
  d) popis opatrení, ktoré treba uplatniť v prípade odhalenia agenta;
  e) informáciu o príslušných ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich trestnoprávnu zodpovednosť agenta;
  f) informáciu o príslušných ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť agenta za škodu spôsobenú jeho činnosťou.
  (6) Použitie agenta sa obmedzuje vždy na jednotlivé prípady a na určitý čas, ale môže trvať najviac šesť mesiacov. Čas použitia agenta sa môže predĺžiť najviac na dva roky. Použitie agenta pripravia orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán koordinovane. Agent môže svoju činnosť začať až po uzavretí dohody pre daný prípad medzi orgánmi boja proti trestnej činnosti a získaní súhlasu podľa článku 3 ods. 3. Dohoda musí obsahovať ustanovenia uvedené v odsekoch 5 a 11.
  (7) Orgán boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany riadi agenta, ktorý na základe jej poverenia koná na území druhej zmluvnej strany. Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán sa môžu dohodnúť i na tom, že agent daný k dispozícii žiadajúcou zmluvnou stranou sa bude riadiť poverením a pokynmi orgánov boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany. V odôvodnených prípadoch sa orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán môžu dohodnúť inak.
  (8) Na žiadosť orgánu boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany treba použitie agenta bezodkladne prerušiť.
  (9) K činnosti agenta môže dožiadaná zmluvná strana poskytnúť personálnu, organizačnú a technickú pomoc. Orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany vykoná všetky potrebné opatrenia v záujme bezpečnosti agenta orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany.
  (10) Po ukončení použitia agenta treba o výsledku jeho použitia bezodkladne písomne informovať orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany.
  (11) Na činnosť agenta sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany za predpokladu, že nie sú v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi žiadajúcej zmluvnej strany.

  Článok 16 - Spolupráca v ochrannom programe

  (1) Zmluvné strany môžu prostredníctvom svojich príslušných orgánov boja proti trestnej činnosti požiadať o umiestnenie svedkov, poškodených a obvinených chránených v priebehu trestného konania, ako aj im blízkych osôb (ďalej len "chránená osoba") a následne o ich ochranu na území druhej zmluvnej strany. Tieto opatrenia nesmú byť na území zmluvných strán prekážkou trestného konania. Chránenej osobe možno poskytnúť ochranu iba v takých formách, ktoré umožňujú vnútroštátne právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany upravujúce ochranu svedkov.
  (2) Dožiadanie podľa odseku 1 musí okrem údajov uvedených v článku 4 ods. 1 tejto zmluvy obsahovať:
  a) požiadavku na ochranu utajovaných skutočností;
  b) postavenie chránenej osoby v trestnom konaní;
  c) informácie o existujúcich ohrozeniach a ich závažnosti;
  d) dôvod umiestnenia chránenej osoby na území dožiadanej zmluvnej strany;
  e) navrhovanú formu a mieru ochrany;
  f) potrebný čas umiestnenia na území dožiadanej zmluvnej strany a možnosť jeho predĺženia.
  (3) Po akceptovaní dožiadania príslušné orgány zmluvných strán písomne dohodnú podrobnosti poskytnutia ochrany a spôsob ďalšej komunikácie. V rámci tejto zmluvy, ktorej prílohu tvoria dokumenty potrebné na poskytnutie ochrany, posúdia aj návrh na miesto umiestnenia chránenej osoby.
  (4) Náklady na prepravu a na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie chránených osôb znáša žiadajúca zmluvná strana. Dožiadaná zmluvná strana znáša mzdové náklady pracovníkov ochrannej služby zabezpečujúcich ochranu chránených osôb.
  (5) Ak už ochranu nemožno ďalej poskytovať, je nevyhnutné o tom bezodkladne informovať príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany.
  (6) Chránená osoba je povinná dodržiavať vnútroštátne právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany. Ak chránená osoba poruší vnútroštátne právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany alebo nedodrží pravidlá správania, ktoré jej boli určené v ochrannom programe, je o tom nevyhnutné bezodkladne informovať príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany.
  (7) Ak chránená osoba bezdôvodne a vážne ohrozí záujmy ochrany alebo ohrozí pracovníkov príslušných orgánov dožiadanej zmluvnej strany poverených poskytovaním ochrany, príslušný orgán dožiadanej zmluvnej strany bezodkladne navrhne späťvzatie chránenej osoby a príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany je povinný späťvzatie uskutočniť.
  (8) Orgány príslušné na uplatňovanie tohto článku sú:
  a) na slovenskej zmluvnej strane: Prezídium Policajného zboru,
  b) na maďarskej zmluvnej strane: Celoštátne veliteľstvo polície.

  Článok 17 - Zriadenie spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti

  (1) Ústredné orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán môžu na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov ad hoc dohodou zriadiť spoločnú skupinu na odhaľovanie trestnej činnosti najmä v záujme odhaľovania trestných činov, za spáchanie ktorých je možné uložiť trest odňatia slobody najmenej jeden rok a ak odhaľovanie trestných činov spáchaných na území viacerých členských štátov Európskej únie je zvlášť zložité alebo je potrebná vzájomná koordinácia činnosti orgánov boja proti trestnej činnosti zmluvných strán pri odhaľovaní trestnej činnosti.
  (2) Zmluvné strany sa do tridsiatich (30) dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy diplomatickou cestou navzájom informujú o svojich ústredných orgánoch boja proti trestnej činnosti uvedených v odseku 1.
  (3) Dohoda podľa odseku 1 o zriadení spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti musí obsahovať:
  a) popis trestného činu, na odhalenie ktorého sa zriaďuje;
  b) územnú pôsobnosť, podmienky jej činnosti, dobu pôsobenia a podmienky jej predĺženia;
  c) jej zloženie a určenie jej vedúceho;
  d) práva a povinnosti vyslaných členov;
  e) informáciu o podmienkach trestnoprávnej zodpovednosti vyslaných členov a zodpovednosti za škodu spôsobenú ich činnosťou;
  f) organizačné opatrenia a pravidlá znášania nákladov činnosti.
  (4) Ak účasť vyslaného člena spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany na určitom úkone vyžaduje povolenie podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany, jeho účasť na tomto úkone je možná až po vydaní takéhoto povolenia.
  (5) Orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany vytvorí v rámci svojich možností podmienky potrebné na činnosť spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti.
  (6) Vyslaný člen spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany nie je oprávnený samostatne vykonávať úkony na území dožiadanej zmluvnej strany.
  (7) Neutajované skutočnosti, ktorými disponuje vyslaný člen spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany, môže poskytovať členom spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany v rovnakých prípadoch a za rovnakých podmienok, ako by ich poskytol vlastným orgánom boja proti trestnej činnosti.
  (8) Údaje poskytnuté spoločnej skupine na odhaľovanie trestnej činnosti sa môžu využiť výlučne na:
  a) odhalenie toho trestného činu, na účely ktorého bola spoločná skupina na odhaľovanie trestnej činnosti zriadená;
  b) odhaľovanie iných trestných činov s predchádzajúcim súhlasom zmluvnej strany, ktorá poskytla údaj;
  c) zabránenie bezprostredného a vážneho ohrozenia verejného poriadku a bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b), ak sa následne začne trestné konanie.
  (9) Vyslaný člen spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany môže v priebehu svojej činnosti využiť služby osoby spolupracujúcej s orgánmi boja proti trestnej činnosti vlastného štátu.
  (10) Zmluvné strany sa zaväzujú, že spolupracujúcej osobe uvedenej v odseku 9 alebo ňou poskytnutým údajom poskytnú aspoň takú ochranu, aká sa poskytuje podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov pri ochrane osôb spolupracujúcich s orgánmi boja proti trestnej činnosti a ňou poskytnutým údajom.

  Článok 18 - Utajený zber informácií

  (1) Pri odhaľovaní trestnej činnosti orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán v súlade s dožiadaním a svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu vykonávať utajený zber informácií a o jeho výsledku sa navzájom informujú.
  (2) Dožiadanie podľa odseku 1 musí okrem údajov uvedených v článku 4 ods. 1 tejto zmluvy obsahovať:
  a) uvedenie názvu prostriedku alebo metódy;
  b) čas trvania utajeného zberu informácií;
  c) okruh údajov, ktoré sa majú zaznamenať a odovzdať;
  d) spôsob odovzdania údajov;
  e) spôsob poskytnutia pomoci pri utajenom zbere informácií na území druhej zmluvnej strany;
  f) potvrdenie o tom, že v súvislosti s odhaľovaním trestného činu už bol na území žiadajúcej zmluvnej strany riadne povolený utajený zber informácií.
  (3) Orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany začne s plnením dožiadania na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov, a ak je potrebné povolenie justičných orgánov, až po získaní takého povolenia.

  Článok 19 - Spoločné hliadkové služby v prihraničnej oblasti

  (1) Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán v záujme ochrany verejného poriadku a s cieľom boja proti trestnej činnosti môžu vykonávať spoločnú hliadkovú službu do vzdialenosti desať (10) kilometrov od spoločnej štátnej hranice v prihraničnej oblasti. Za súčasť prihraničnej oblasti sa považuje aj obec, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti do desať (10) kilometrov až po jej katastrálnu hranicu aj v tom prípade, ak presahuje túto vzdialenosť.
  (2) Spoločné hliadkové služby sa podľa ustanovení článku 2 ods. 1 a 2 tejto zmluvy rozširujú aj na dohľad nad spoločnou štátnou hranicou.
  (3) Pri vykonávaní spoločnej hliadkovej služby sú aj príslušníci orgánov boja proti trestnej činnosti druhej zmluvnej strany oprávnení zisťovať totožnosť osôb a v prípade, ak sa tieto osoby chcú vyhnúť takejto kontrole, zadržať ich podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva spoločná hliadková služba.
  (4) Na vykonávanie iných úkonov a použitie donucovacích prostriedkov s prihliadnutím na článok 24 ods. 3 tejto zmluvy sú oprávnení predovšetkým príslušníci orgánu boja proti trestnej činnosti tej zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva spoločná hliadková služba.
  (5) Orgány boja proti trestnej činnosti príslušné na uplatňovanie tohto článku sú:
  a) na slovenskej zmluvnej strane:
  Prezídium Policajného zboru;
  b) na maďarskej zmluvnej strane:
  Celoštátne veliteľstvo polície,
  Celoštátne veliteľstvo pohraničnej stráže,
  Celoštátne veliteľstvo colnej a finančnej stráže.
  (6) Zmluvné strany splnomocňujú vecne príslušných ministrov v súvislosti s výkonom spoločnej hliadkovej služby na uzavretie vykonávacieho protokolu. V ňom upravia najmä nasledujúce oblasti:
  a) miesto a čas spoločného výkonu hliadkovej služby,
  b) spôsob riadenia výkonu spoločnej hliadkovej služby,
  c) podrobnosti podávania hlásenia,
  d) spôsob a technické podmienky spojenia,
  e) spoločné používanie služobných dopravných prostriedkov,
  f) pravidlá znášania nákladov vzniknutých v súvislosti s výkonom spoločnej hliadkovej služby.

  Článok 20 - Spolupráca na spoločných kontaktných pracoviskách

  (1) Zmluvné strany v záujme uľahčenia výmeny informácií a spolupráce orgánov boja proti trestnej činnosti môžu zriadiť v blízkosti štátnych hraníc oboch štátov spoločné kontaktné pracoviská alebo rozšíriť úlohy už existujúcich spoločných kontaktných pracovísk o úlohy obsiahnuté v tomto článku.
  (2) Na spoločných kontaktných pracoviskách príslušníci orgánov boja proti trestnej činnosti zmluvných strán vykonávajú službu v rámci svojich oprávnení v spoločných priestoroch. Spolupracujú pritom na bezprostrednej výmene informácií a podporujú koordináciu spolupráce podľa tejto zmluvy.
  (3) Spolupráca sa môže rozšíriť aj na prípravu a realizáciu odovzdávania a prijímania osôb na základe platných medzinárodných zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami.
  (4) Príslušníci orgánov boja proti trestnej činnosti vykonávajúci službu na spoločných kontaktných pracoviskách nie sú oprávnení vykonávať iné činnosti okrem tých, ktoré sú ustanovené v odsekoch 2 a 3; pritom patria do riadiacej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci vlastných národných orgánov.
  (5) Zmluvné strany splnomocňujú svoje vlády, aby v osobitnej medzinárodnej dohode dohodli miesto a podmienky zriadenia spoločných kontaktných pracovísk, ako aj spôsob spolupráce a pravidlá znášania nákladov.
  (6) Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že na činnosti spoločného kontaktného pracoviska sa môže zúčastniť aj príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti tretieho štátu.

  Článok 21

  Pri uplatňovaní článkov 19 a 20 tejto zmluvy sa za dožiadanú zmluvnú stranu považuje tá zmluvná strana, na území ktorej príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti plní služobné úlohy vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy.

  Článok 22 - Styčný dôstojník

  (1) Zmluvná strana môže so súhlasom ústredného orgánu boja proti trestnej činnosti druhej zmluvnej strany vyslať na určitý čas styčného dôstojníka k orgánom polície alebo iným orgánom boja proti trestnej činnosti druhej zmluvnej strany.
  (2) Účelom vyslania styčného dôstojníka je urýchlenie spolupráce medzi zmluvnými stranami vykonávanej podľa tejto zmluvy, ako aj plynulé zabezpečenie pomoci pri:
  a) výmene informácií týkajúcich sa predchádzania a potláčania trestnej činnosti,
  b) plnení dožiadaní kriminálneho charakteru,
  c) spolupráci pri vykonávaní zmlúv o ochrane vonkajších hraníc Európskej únie a readmisných dohôd,
  d) odovzdávaní informácií potrebných na plnenie úloh orgánov určených na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho verejný poriadok.
  (3) Styčný dôstojník plní podpornú a poradnú úlohu vo vzťahu k orgánom boja proti trestnej činnosti a nie je oprávnený samostatne vykonávať úkony na predchádzanie a potláčanie trestnej činnosti.
  (4) Styčný dôstojník vykonáva svoju činnosť podľa pokynov orgánu boja proti trestnej činnosti vysielajúcej zmluvnej strany a zmluvy uzavretej medzi týmto orgánom a orgánom boja proti trestnej činnosti prijímajúcej zmluvnej strany. Styčný dôstojník pravidelne podáva správy o svojej činnosti ústrednému kontaktnému orgánu prijímajúcej zmluvnej strany.
  (5) Príslušní ministri zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že styčný dôstojník jednej zmluvnej strany vykonávajúci činnosť v treťom štáte bude v záujme plnenia tejto zmluvy zastupovať aj záujmy druhej zmluvnej strany v tomto treťom štáte.
  (6) Podrobné podmienky činnosti styčného dôstojníka dohodnú príslušní ministri zmluvných strán.

  KAPITOLA IV – PRÁVNE VZŤAHY PRI KONANÍ NA ÚZEMÍ DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY

  Článok 23 - Pravidlá vstupu, výstupu a pobytu

  (1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, príslušníci orgánov boja proti trestnej činnosti zmluvných strán v záujme vykonávania úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany s platným služobným preukazom s fotografiou, zdržiavať sa na ňom až do splnenia služobnej úlohy bez osobitného povolenia a môžu ho opustiť.
  (2) Agent uvedený v článku 15 tejto zmluvy môže vstupovať s krycími dokladmi bez osobitného povolenia na územie dožiadanej zmluvnej strany, zdržiavať sa na ňom s krycími dokladmi až do splnenia služobnej úlohy, najdlhšie však do času ustanoveného v článku 15 ods. 6 tejto zmluvy a môže ho opustiť. Vzory krycích dokladov si ústredné kontaktné orgány zmluvných strán vzájomne zašlú.

  Článok 24 - Pravidlá nosenia služobnej rovnošaty, používania donucovacích prostriedkov a služobných zbraní a pravidlá zadržania páchateľa

  (1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany je na území dožiadanej zmluvnej strany oprávnený:
  a) nosiť služobnú rovnošatu,
  b) zaistiť alebo zadržať osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu alebo osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, ktorá sa pokúša o útek, pričom je povinný takúto osobu bezodkladne odovzdať miestne príslušnému orgánu boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany.
  (2) Príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany môže na území dožiadanej zmluvnej strany pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy, pri ceste na služobné miesto a späť mať pri sebe potrebný služobný výstroj a nosiť služobnú zbraň (krátku guľovú zbraň, ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte). Služobnú zbraň môže použiť iba v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze.
  (3) Príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy na území dožiadanej zmluvnej strany v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pri dodržaní primeranosti môže použiť tieto donucovacie prostriedky: hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, putá, prostriedok na vyvolanie chemického alebo elektrického šoku, obušok alebo služobného psa.
  (4) Zmluvné strany zabezpečia, že príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti druhej zmluvnej strany konajúci na ich území bude vyškolený o podmienkach použitia donucovacích prostriedkov uvedených v tomto článku.

  Článok 25 - Služobné vzťahy a ochrana príslušníkov orgánov boja proti trestnej činnosti

  (1) Na služobný pomer, iné pracovnoprávne vzťahy a disciplinárnu zodpovednosť príslušníka orgánu boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany sa vzťahujú právne predpisy vlastného štátu.
  (2) Dožiadaná zmluvná strana poskytuje príslušníkovi orgánu boja proti trestnej činnosti druhej zmluvnej strany vykonávajúceho službu na území dožiadanej zmluvnej strany pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy rovnakú ochranu a pomoc ako príslušníkovi vlastného orgánu boja proti trestnej činnosti.

  Článok 26 - Trestnoprávna zodpovednosť

  Príslušníci orgánu boja proti trestnej činnosti, ktorí podľa tejto zmluvy vykonávajú činnosť na území druhej zmluvnej strany, z pohľadu nimi spáchaných trestných činov alebo spáchaných voči nim, sú v rovnakom postavení ako príslušníci orgánu boja proti trestnej činnosti zmluvnej strany, na území ktorej vykonávajú svoju činnosť.

  Článok 27 - Zodpovednosť za náhradu škody

  (1) Ak podľa ustanovení tejto zmluvy príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti jednej zmluvnej strany vykonáva službu na území druhej zmluvnej strany, je za škodu ním spôsobenú počas tohto výkonu zodpovedná tá zmluvná strana, ktorá ho vysiela, podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, na území ktorej vznikla škoda.
  (2) Zmluvná strana, na ktorej území podľa odseku 1 vznikla škoda, je povinná nahradiť škodu za rovnakých podmienok, akoby bola spôsobená vlastným príslušníkom orgánu boja proti trestnej činnosti.
  (3) Zmluvná strana, ktorej príslušník orgánu boja proti trestnej činnosti spôsobil škodu tretej osobe na území druhej zmluvnej strany, nahradí v plnom rozsahu ním spôsobenú škodu tej zmluvnej strane, ktorá vyplatila sumu za túto škodu poškodenému alebo inej oprávnenej osobe.
  (4) V prípade upravenom v odseku 1 bez toho aby boli dotknuté práva tretích osôb a s výnimkou ustanovenia odseku 3, sa zmluvné strany vzájomne vzdávajú nároku na náhradu takých škôd, ktoré im spôsobila druhá zmluvná strana okrem škody spôsobenej úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou.

  KAPITOLA V – OCHRANA ÚDAJOV

  Článok 28 - Okruh osobných údajov, ktoré možno odovzdať

  V záujme vykonávania tejto zmluvy si môžu zmluvné strany vzájomne odovzdávať tieto osobné údaje:
  a) osobné identifikačné údaje osôb zúčastnených na spáchaní trestných činov a vzťahy súvisiace so spáchaním trestného činu týchto osôb: priezvisko, predchádzajúce priezvisko, meno, iné meno (pseudonym, hanlivá prezývka, prídomok), pohlavie, dátum a miesto narodenia, bydlisko, súčasná, prípadne predchádzajúca štátna príslušnosť,
  b) údaje o doklade totožnosti, pasu alebo iného cestovného dokladu potvrdzujúceho totožnosť osôb uvedených v písmene a) (číslo dokladu, dátum vystavenia, názov vydávajúceho orgánu, miesto vydania, doba platnosti, územná platnosť),
  c) údaje osôb zúčastnených na spáchaní trestných činov vzťahujúcich sa na odtlačky prstov, odtlačky dlaní, profil alebo vzorku DNA, popis osoby, fotografie,
  d) osobné údaje uvedené v informáciách podľa článku 7 ods. 3 tejto zmluvy,
  e) ako aj všetky osobné údaje, ktoré spolupracujúce zmluvné strany zhromažďujú a vzájomne si odovzdávajú podľa tejto zmluvy.

  Článok 29 - Pravidlá spravovania údajov

  V rámci spolupráce ustanovenej v tejto dohode orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán pri zohľadnení Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Štrasburg, 28. januára 1981) a Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov (Štrasburg, 8. novembra 2001) samostatne postupujú podľa týchto ustanovení vzťahujúcich sa na spravovanie údajov:
  a) v dožiadaní treba uviesť okruh údajov, ktoré majú byť odovzdané a účel ich použitia,
  b) zmluvná strana preberajúca údaje (ďalej len "preberajúca strana") smie spravovať osobné údaje iba na ciele stanovené touto zmluvou a v súlade s podmienkami určenými odovzdávajúcou zmluvnou stranou (ďalej len "odovzdávajúca strana"); na žiadosť odovzdávajúcej strany poskytne preberajúca strana informáciu o použití odovzdaných osobných údajov,
  c) odovzdávajúca strana pred odovzdaním údajov, po zistení nutnosti odovzdania údajov s uvedeným zámerom a primeranosťou, ako aj zistení súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa musí presvedčiť o správnosti odovzdávaných údajov,
  d) pri odovzdávaní údajov odovzdávajúca strana musí uviesť termín výmazu a zničenia údajov v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi; keď odovzdávajúca strana oznámi preberajúcej strane osobitne určený termín uchovania údajov, preberajúca strana je povinná ho dodržať,
  e) osobné údaje možno odovzdať výlučne orgánom boja proti trestnej činnosti uvedeným v článku 1 tejto zmluvy; iným orgánom možno údaje odovzdať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase odovzdávajúcej strany na základe preskúmania podmienok uvedených v písmene c),
  f) o údajoch odovzdaných a prevzatých podľa tejto zmluvy musia orgány spravujúce údaje viesť evidenciu, ktorá obsahuje aspoň zámer a obsah poskytnutia údajov, preberajúci orgán a termín odovzdania,
  g) poskytovanie on-line údajov sa musí evidovať automaticky,
  h) evidencie sa uchovávajú najmenej päť rokov, evidencia odovzdaných špeciálnych údajov sa uchováva do času stanoveného vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa týchto údajov,
  i) údaje evidencie sa môžu použiť výlučne na kontrolu dodržiavania právnych predpisov upravujúcich ochranu údajov.

  Článok 30 - Informovanie dotknutej osoby

  Preberajúca strana musí konzultovať s odovzdávajúcou stranou, či môže informovať dotknutú osobu o osobných údajoch vedených v jej evidencii a o zámere ich použitia. Preberajúca strana je povinná postupovať podľa stanoviska odovzdávajúcej strany.

  Článok 31 - Spravovanie údajov pri konaní na území druhej zmluvnej strany

  (1) V rámci vykonávania tejto zmluvy pri konaní na území druhej zmluvnej strany je kontrola spravovania získaných osobných údajov úlohou príslušných orgánov tej zmluvnej strany, pre ktorú tieto osobné údaje boli zhromaždené. Spravovanie údajov prebieha podľa vnútroštátnych právnych predpisov tejto zmluvnej strany. Pritom treba dodržať podmienky, ktoré sa vzťahujú na spravovanie údajov, určené orgánom odovzdávajúcim osobné údaje.
  (2) Príslušníkom orgánov boja proti trestnej činnosti, ktorí vykonávajú úlohy na území druhej zmluvnej strany, sa neumožní priamy prístup k automatizovane spracovaným osobným údajom tejto zmluvnej strany.

  Článok 32 - Odovzdávanie utajovaných skutočností

  Pri uplatňovaní tejto zmluvy si orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán vzájomne priamo zasielajú alebo vymieňajú dožiadania a odpovede na ne obsahujúce utajované skutočnosti, ako aj informácie vzniknuté v priebehu spolupráce, ktoré obsahujú utajované skutočnosti so zohľadnením kompetenčných ustanovení uvedených v článku 3 ods. 2 tejto zmluvy.

  Článok 33 - Ochrana utajovaných skutočností

  (1) Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán pri vykonávaní tejto zmluvy na ochranu prevzatých utajovaných skutočností uplatňujú nasledujúce ustanovenia:
  a) skutočnosti utajované podľa vnútroštátnych právnych predpisov odovzdávajúcej zmluvnej strany musí preberajúca zmluvná strana ochraňovať a spravovať rovnako, ako ochraňuje a spravuje svoje utajované skutočnosti stupňa utajenia podľa vlastných právnych predpisov označených podľa tabuľky zhody, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy; táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
  b) zmluvná strana odovzdávajúca utajovanú skutočnosť musí uviesť dobu platnosti utajenia odovzdanej utajovanej skutočnosti,
  c) zmluvná strana odovzdávajúca utajovanú skutočnosť neodkladne písomne informuje zmluvnú stranu preberajúcu utajovanú skutočnosť o zmenách v súvislosti s údajmi alebo o pozmenení stupňa utajenia utajovaných skutočností, o zmene doby platnosti a o zrušení utajenia; zmluvná strana preberajúca utajovanú skutočnosť v súlade s týmto oznámením zmení označenie stupňa utajenia, dobu platnosti alebo zruší spravovanie utajovanej skutočnosti,
  d) odovzdané utajované skutočnosti sa môžu používať iba na účel, na ktorý boli odovzdané, pričom k týmto údajom môžu mať prístup iba tie osoby, ktoré podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov sú na to oprávnené,
  e) odovzdané utajované skutočnosti možno postúpiť orgánom, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, iba po písomnom súhlase zmluvnej strany odovzdávajúcej utajovanú skutočnosť,
  f) o akomkoľvek porušení právnych predpisov na ochranu utajovaných skutočností preberajúcou zmluvnou stranou treba neodkladne informovať tú zmluvnú stranu, ktorá odovzdala utajovanú skutočnosť; v informácii treba uviesť okolnosti porušenia právnych predpisov a jeho dôsledky, ako aj prijaté opatrenia na obmedzenie dôsledkov i prijaté opatrenia na prevenciu porušenia právnych predpisov v budúcnosti,
  g) ďalšie postúpenie utajovaných skutočností odovzdaných podľa tejto zmluvy tretej krajine je dovolené iba po písomnom súhlase príslušného orgánu zmluvnej strany odovzdávajúcej utajovanú skutočnosť,
  h) pre potreby spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti zriadenej podľa článku 17 tejto zmluvy na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami potrebnými pre činnosť spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti, ktorých pôvodcom sú spolupracujúce orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán, dáva súhlas vyslanému členovi spoločnej skupiny na odhaľovanie trestnej činnosti vedúci orgánu, ktorý zriadil spoločnú skupinu na odhaľovanie trestnej činnosti; na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ktorých pôvodcom sú orgány nezúčastňujúce sa na spolupráci, sa vyžaduje súhlas pôvodcu utajovanej skutočnosti.
  (2) Zmluvné strany si navzájom oznámia diplomatickou cestou do tridsiatich (30) dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy orgány určené na kontrolu ochrany utajovaných skutočností odovzdávaných podľa tejto zmluvy.

  KAPITOLA VI – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 34 - Zmiešaná komisia

  (1) Zmluvné strany na podporu a hodnotenie spolupráce podľa tejto zmluvy zriadia zmiešanú komisiu. O zložení zmiešanej komisie sa vzájomne informujú diplomatickou cestou.
  (2) Zmiešaná komisia svoje zasadnutia uskutočňuje podľa aktuálnej potreby striedavo v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.
  (3) Zmiešaná komisia pre riešenie otázok v súvislosti s vykonávaním tejto zmluvy a pre ďalší rozvoj spolupráce môže podávať návrhy príslušným vládnym orgánom zmluvných strán.

  Článok 35 - Pravidlá znášania nákladov

  Pri vykonávaní tejto zmluvy obe zmluvné strany znášajú náklady vzniknuté pri činnosti vlastných orgánov boja proti trestnej činnosti, ak sa ústredné kontaktné orgány zmluvných strán nedohodnú inak alebo táto zmluva neustanovuje inak.

  Článok 36 - Vzťah k iným medzinárodným zmluvám

  Ustanoveniami tejto zmluvy nie sú dotknuté povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z iných dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv.

  Článok 37 - Riešenie sporov

  (1) Prípadné spory vzniknuté pri výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy riešia zmluvné strany prostredníctvom rokovaní v rámci zmiešanej komisie zriadenej podľa článku 34 tejto zmluvy.
  (2) Ak sa zmiešaná komisia v sporných otázkach nevie rozhodnúť, spor bude riešený diplomatickou cestou.

  Článok 38 - Nadobudnutie platnosti zmluvy a iné ustanovenia

  (1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Budapešti. Zmluva okrem článku 13 nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.
  (2) Článok 13 tejto zmluvy nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti rozhodnutí Rady Európskej únie o plnom uplatňovaní Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných štátnych hraniciach, uzavretého 19. júna 1990 v Schengene, a právnych aktov založených na týchto ustanoveniach alebo inak s nimi súvisiacich, oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy.
  (3) Odo dňa ustanoveného v odseku 2 sa cezhraničné sledovanie na základe vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán môže uskutočniť v prípade podozrenia zo spáchania trestných činov, pre ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody najmenej jeden rok.
  (4) Odo dňa ustanoveného v odseku 2 sa ustanovenia tejto zmluvy môžu použiť výlučne na vykonávanie opatrení uvedených v článku 2 ods. 2 Schengenského dohovoru v nasledujúcich prípadoch:
  - pri prekročení spoločnej štátnej hranice zmluvných strán mimo hraničných priechodov a mimo prevádzkového času v rámci cezhraničného sledovania,
  - pri vykonávaní spoločnej hliadkovej činnosti pri dohľade na spoločnej štátnej hranici,
  - pri spolupráci realizovanej na spoločných kontaktných pracoviskách.
  (5) Táto zmluva je uzavretá na neurčitú dobu, pričom ju môže ktorákoľvek zmluvná strana kedykoľvek diplomatickou cestou písomne vypovedať; platnosť zmluvy sa skončí deň po uplynutí šiestich (6) mesiacov od doručenia nóty o výpovedi.
  (6) Obe zmluvné strany môžu vykonávanie tejto zmluvy čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť, ak je porušená alebo ohrozená ich suverenita, bezpečnosť alebo verejný poriadok. O prijatí alebo odvolaní tohto rozhodnutia sa zmluvné strany neodkladne vzájomne písomne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania tejto zmluvy alebo jeho odvolanie nadobúda platnosť okamihom uvedeným v oznámení, nie však skôr ako dňom doručenia tohto oznámenia.
  (7) Registráciu tejto zmluvy na Sekretariáte Spojených národov podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov zabezpečí maďarská zmluvná strana. O registrácii maďarská zmluvná strana bezodkladne informuje slovenskú zmluvnú stranu.
  Dané v Bratislave 2. októbra 2006 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
  Za Slovenskú republiku:

  Robert Kaliňák v.r.

  Za Maďarskú republiku:

  József Petrétei v.r.

  PRÍLOHA

  Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti k článku 33 ods. 1


  Označenie utajovaných skutočností a tabuľka zhody

  Zmluvné strany so zreteľom na článok 33 ods. 1 písm. a) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky konštatujú, že uvedené označenia utajovaných skutočností sú zhodné.

  --------------------------------------------------------------------------------------------
  V Slovenskej                 V Maďarskej                             Ekvivalent
  republike                      republike                                  v anglickom jazyku
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  PRÍSNE TAJNÉ               "Szigorúan titkos!"                     TOP SECRET
  TAJNÉ                           "Titkos!"                                   SECRET
  DÔVERNÉ                      "Bizalmas!"                               CONFIDENTIAL
  VYHRADENÉ                  "Korlátozott terjesztésű!"            RESTRICTED

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti