Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

ZMLUVA medzi SR a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 a uľahčení jeho vykonávania (Viedeň; 20.6.1994) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
   Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
   publ. pod č. 51/1996 Z.z.

        Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júna 1994 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 a uľahčení jeho vykonávania. 1)

        Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so zmluvou súhlas svojím uznesením č. 559 z 18. augusta 1994 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. októbra 1994.

        Zmluva nadobudla platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny, t.j. 1. februára 1996, na základe článku XX ods. 2.


   ZMLUVA
   medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou
   o doplnení Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 a uľahčení jeho vykonávania

  Článok I (k článku 1 dohovoru)

           1. Ak táto zmluva nestanoví inak, právna pomoc bude poskytovaná aj v konaniach pre činy, ktorých potrestanie v čase, keď sa o právnu pomoc žiada, patrí v jednom zmluvnom štáte do právomoci súdu a v druhom zmluvnom štáte do právomoci správneho orgánu. Pre právnu pomoc poskytovanú doručením sa nevyžaduje, aby bola v dožiadanom zmluvnom štáte na potrestanie daná právomoc justičného alebo správneho orgánu.
           2. Právnu pomoc, o ktorú sa žiada na základe odseku 1, možno odmietnuť, ak čin nemal žiadne alebo mal iba nepatrné následky a náklady spojené s poskytnutím právnej pomoci by boli v pomere k trestu očakávanému v dožadujúcom zmluvnom štáte neprimerané.

  Článok II (k článku 1 dohovoru)

           Dohovor a táto zmluva sa použijú aj
  a) vo veciach obnovy konania,
  b) vo veciach milostí,
  c) v konaniach o nárokoch na odškodnenie za neoprávnenú väzbu, iné škody spôsobené trestným konaním alebo za neodôvodnené odsúdenie, ak sa nemajú použiť ustanovenia iných medzinárodných dohôd.

  Článok III (k článku 2 dohovoru)

           1. Právna pomoc podľa článku I sa poskytuje aj pri konaniach o činoch, ktorými boli porušené daňové, monopolné, colné alebo devízové predpisy, alebo predpisy týkajúce sa hospodárenia s tovarom, alebo predpisy zahraničného obchodu. Právna pomoc sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že právo dožiadaného zmluvného štátu nepozná rovnaké daňové, monopolné, colné alebo devízové predpisy, alebo predpisy týkajúce sa hospodárenia s tovarom, alebo predpisy zahraničného obchodu ako právo dožadujúceho zmluvného štátu.
           2. Povinnosť dodržiavať tajomstvo vo fiskálnych veciach uvedených v odseku 1 vyplývajúca z právnych predpisov zmluvných štátov nebráni poskytnutiu právnej pomoci podľa tohto článku. Okolnosti alebo skutočnosti, s ktorými sa oboznámia justičné alebo správne orgány zmluvného štátu v súvislosti s dožiadaním o právnu pomoc, podliehajú povinnosti dodržiavať tajomstvo vo fiskálnych veciach vyplývajúcej z právnych predpisov tohto zmluvného štátu.

  Článok IV (k článku 3 dohovoru)

           1. Veci alebo iné majetkové hodnoty pochádzajúce z konania, za ktoré hrozí uloženie trestu, alebo získané takým konaním sa budú odovzdávať za účelom vydania poškodenému, ak je to prípustné podľa právneho poriadku dožadujúceho zmluvného štátu a ak
  a) nie je možné ich priame vydanie poškodenému alebo ním poverenej osobe, alebo
  b) nie sú potrebné v dožiadanom zmluvnom štáte ako dôkazné predmety v konaní začatom pred súdom alebo správnym orgánom, alebo
  c) nepodliehajú zabaveniu alebo prepadnutiu v dožiadanom zmluvnom štáte, alebo
  d) neuplatňujú na ne právo tretie osoby.
           2. Na dožiadanie podľa odseku 1 sa nevyžaduje príkaz súdu na zaistenie veci.
           3. Dožiadaný zmluvný štát neuplatní pri odovzdaní vecí, ak sa vzdal ich vrátenia, záložné colné právo alebo iné vecné ručenie podľa predpisov colného alebo daňového práva okrem tých prípadov, keď vlastník vecí poškodený trestným činom príslušný poplatok sám dlhuje.

  Článok V (k článku 4 dohovoru)

           1. Zástupcom orgánov činných v trestnom konaní, ako aj iným účastníkom a ich právnym zástupcom sa na základe dožiadania povolí prítomnosť pri vykonaní úkonov právnej pomoci v dožiadanom zmluvnom štáte. Môžu dávať podnety na doplňujúce otázky alebo opatrenia. Článok 12 dohovoru sa použije primerane.
           2. Na činnosť zástupcov orgánov druhého zmluvného štátu podľa odseku 1 sa v Slovenskej republike vyžaduje súhlas Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v Rakúskej republike súhlas Spolkového ministerstva spravodlivosti.

  Článok VI (k článku 5 dohovoru)

           Právna pomoc formou zaistenia veci alebo prehliadky sa poskytne iba vtedy, ak v čase podania žiadosti o právnu pomoc by bola na konanie pre čin, ktorého sa dožiadanie týka, daná v dožiadanom zmluvnom štáte právomoc justičného orgánu.

  Článok VII (k článku 6 dohovoru)

           Vzdať sa vrátenia vecí alebo listín uvedených v článku 3 odseku 1 dohovoru nemožno v žiadnom prípade, ak s tým nesúhlasia tretie osoby, ktoré si na ne uplatňujú práva.

  Článok VIII (k článku 10 dohovoru)

           Článok 10 odsek 2 dohovoru sa použije vo všetkých prípadoch predvolania svedka alebo znalca. Tieto osoby môžu samy žiadať o zálohu podľa článku 10 odseku 3 dohovoru.

  Článok IX (k článku 11 a 12 dohovoru)

           1. Ak dožiadaný zmluvný štát povolí, aby bola pri vybavovaní dožiadania o právnu pomoc prítomná osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území dožadujúceho zmluvného štátu, musí túto osobu držať vo väzbe po celú dobu jej pobytu na svojom území a po vykonaní úkonu právnej pomoci okamžite ju vrátiť späť dožadujúcemu zmluvnému štátu, ak ten nepožiadal o jej prepustenie.
           2. Ak povolí tretí štát, aby bola pri vybavovaní dožiadania prítomná osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území jedného zo zmluvných štátov, platia pre prevoz tejto osoby územím druhého zmluvného štátu ustanovenia odsekov 2 a 3 článku 11 dohovoru.
           3. Ustanovenia článku 12 dohovoru sa použijú v prípadoch uvedených v predchádzajúcich odsekoch 1 a 2.

  Článok X (k článku 13 dohovoru)

           Dožiadaný zmluvný štát zašle informácie z registra trestov vyžiadané policajnými orgánmi druhého zmluvného štátu na účely trestného konania v rovnakom rozsahu, v akom by ich v podobných prípadoch mohli obdržať jeho vlastné policajné orgány. Informácie o zahladených (vymazaných) záznamoch sa neposkytujú v žiadnom prípade.

  Článok XI (k článku 14 dohovoru)

  1. V dožiadaní o doručenie sa spolu s údajmi o predmete a účele dožiadania označí aj druh doručovanej písomnosti a postavenie adresáta v konaní.

  2. K dožiadaniu o prehliadku alebo odňatie dôkazných vecí, alebo listín sa pripojí jedno vyhotovenie súdneho príkazu alebo jeho overený odpis. Ak nemožno k takému dožiadaniu pripojiť súdny príkaz alebo jeho overený odpis, stačí vyhlásenie príslušného justičného orgánu o tom, že boli splnené predpoklady na vykonanie tohto opatrenia stanovené právom platným v dožadujúcom štáte.

  Článok XII (k článku 15 dohovoru)

  1. Ak táto zmluva nestanoví inak, môžu sa justičné orgány oboch zmluvných štátov stýkať priamo. Dožiadania o právnu pomoc slovenských justičných orgánov sa zasielajú súdom Rakúskej republiky; dožiadania o právnu pomoc rakúskych justičných orgánov sa zasielajú po podaní obžaloby súdom, inak orgánom prokuratúry Slovenskej republiky. Tým nie je vylúčená možnosť sprostredkovania cestou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na jednej strane a Spolkového ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky na druhej strane.

  2. Dožiadania o vykonanie prehliadky alebo zaistenia, o zaslanie vecí, o odovzdanie alebo prevoz osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody sa zasielajú prostredníctvom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky. V naliehavých prípadoch je prípustný priamy styk medzi justičnými orgánmi, jeden odpis dožiadania sa však zašle aj spôsobom uvedeným v prvej vete tohto odseku.

  3. Písomnosti určené na doručenie iným osobám než obvinenému sa môžu zasielať aj priamo poštou podľa predpisov platných pre poštový styk. Poštou zaslané písomnosti, ktorých doručovanie by podľa dohovoru a tejto zmluvy nebolo prípustné, sa budú v oboch zmluvných štátoch považovať za nedoručené adresátovi.

  4. Žiadosti uvedené v článku X tejto zmluvy sa zasielajú prostredníctvom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na jednej strane a Spolkového ministerstva vnútra Rakúskej republiky na druhej strane a rovnakou cestou sa na ne odpovedá. V prípade nebezpečenstva omeškania je prípustný priamy styk medzi policajnými orgánmi a príslušnými orgánmi registra trestov.

  5. Justičné orgány môžu na vykonávanie tejto zmluvy používať dvojjazyčné tlačivá.

  Článok XIII (k článku 16 dohovoru)

  1. Ak táto zmluva nestanoví inak, preklady žiadostí zasielaných podľa tejto zmluvy, ako aj pripájaných podkladov sa nevyžadujú.

  2. K doručovaným písomnostiam sa pripojí preklad do jazyka dožiadaného zmluvného štátu vyhotovený a overený úradne vymenovaným tlmočníkom so sídlom v jednom zo zmluvných štátov. Overenie podpisu tlmočníka sa nevyžaduje.

  3. Ak doručovaná písomnosť nie je opatrená prekladom do jazyka dožiadaného zmluvného štátu, obmedzí sa dožiadaný súd na to, že zariadi doručenie odovzdaním písomnosti príjemcovi, ak je ten ochotný ju prijať.

  4. K písomnostiam doručovaným priamo poštou podľa článku XII odseku 3 tejto zmluvy musí byť vždy pripojený preklad do jazyka dožiadaného zmluvného štátu. Ak k doručovanej písomnosti nebol pripojený preklad do jazyka dožiadaného zmluvného štátu, v oboch zmluvných štátoch sa bude doručenie považovať za právne neúčinné. Pri doručovaní vlastným štátnym občanom možno od prekladov písomností upustiť.

  Článok XIV (k článku 20 dohovoru)

  Náklady vzniknuté zaslaním vecí za účelom ich vydania poškodenému (článok IV) a odovzdaním alebo prevozom osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody (článok IX) hradí dožadujúci zmluvný štát.

  Článok XV (k článku 21 dohovoru)

  1. Na základe trestného oznámenia zaslaného podľa článku 21 dohovoru začnú príslušné orgány v rozsahu právnych predpisov dožiadaného zmluvného štátu trestné stíhanie rovnakým spôsobom, akoby išlo o čin spáchaný na území ich štátu. Ak v dožiadanom zmluvnom štáte nie je na konanie o činoch proti majetku daná právomoc justičných orgánov, tie postúpia oznámenie príslušným správnym orgánom. Písomný styk podľa článku 21 dohovoru sa uskutočňuje medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky na jednej strane a prokuratúrami Rakúskej republiky na druhej strane.

  2. Príslušné orgány zmluvného štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, prešetria v jednotlivých prípadoch, či je podanie oznámenia podľa článku 21 dohovoru účelné z dôvodu zistenia pravdy, z iných dôvodov dôležitých pre trestné konanie, z dôvodu výmery trestu alebo výkonu trestu, alebo v záujme resocializácie obvineného.

  3. Trestné činy spáchané v doprave sa v dožiadanom zmluvnom štáte posudzujú podľa dopravných predpisov platných na mieste činu.

  4. Žiadosť potrebná na začatie trestného konania alebo podobné splnomocnenie, ktoré existuje v dožadujúcom zmluvnom štáte, má účinky aj v dožiadanom zmluvnom štáte; žiadosti alebo splnomocnenia vyžadované len právnym poriadkom dožiadaného zmluvného štátu možno predložiť dodatočne, v primeranej lehote, ktorú určí príslušný orgán tohto štátu.

  5. Oznámenie má obsahovať stručný opis skutkového stavu veci, ako aj čo najpresnejšie údaje o obvinenej osobe, jej štátnom občianstve a mieste jej bydliska alebo pobytu. Jeho prílohou bude
  a) originál alebo overený odpis (kópia) spisov, ako aj prípadné dôkazné predmety,
  b) opis ustanovení o skutkovej podstate a treste, ktoré sa vzťahujú na čin podľa právneho poriadku zmluvného štátu, kde došlo k spáchaniu činu, okrem toho pri dopravných trestných činoch aj opis dopravných predpisov, ktoré sú rozhodné pre ich posúdenie,
  c) vyhlásenie poškodeného potrebné na začatie trestného konania.

  6. Veci a listiny v origináli sa vrátia dožadujúcemu zmluvnému štátu, len čo to bude možné, pokiaľ sa ten ich vrátenia nevzdá. Práva dožiadaného zmluvného štátu alebo tretích osôb na zaslané veci zostávajú nedotknuté.

  Článok XVI (k článku 21 dohovoru)

  Justičné orgány dožadujúceho zmluvného štátu upustia od stíhania či od výkonu rozhodnutia proti obvinenej osobe za oznámený čin,
  a) kým je výkon trestu celkom alebo sčasti odložený, alebo je odložené rozhodnutie o potrestaní,
  b) ak trest uložený v dožiadanom zmluvnom štáte bol vykonaný, bolo od jeho výkonu upustené, alebo sa jeho výkon premlčal,
  c) ak pre nedostatok dôkazov alebo preto, že čin nie je trestným činom, bolo vynesené právoplatné oslobodzujúce rozhodnutie alebo došlo k úplnému zastaveniu konania.

  Článok XVII (k článku 22 dohovoru)

  1. Informácie o odsúdeniach sa budú vymieňať najmenej raz za štvrť roka medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky.

  2. Zmluvný štát, ktorý zaslal informáciu podľa článku 22 dohovoru, poskytne na žiadosť druhého zmluvného štátu v jednotlivých prípadoch odpisy príslušných rozsudkov a opatrení, ako aj ďalšie údaje potrebné na posúdenie, či musia byť prijaté vnútroštátne opatrenia.

  3. Písomný styk podľa odseku 2 sa uskutočňuje medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na jednej strane a Spolkovým ministerstvom spravodlivosti Rakúskej republiky na druhej strane.

  Článok XVIII (k článku 24 dohovoru)

  V zmysle tohto dohovoru sú justičnými orgánmi
  a) v Slovenskej republike súdy, prokuratúry, Generálna prokuratúra a Ministerstvo spravodlivosti,
  b) v Rakúskej republike trestné súdy, prokuratúry a Spolkové ministerstvo spravodlivosti.

  Článok XIX (k článku 29 dohovoru)

  Ak jeden zo zmluvných štátov vypovie dohovor, výpoveď nadobudne účinnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou dva roky po doručení oznámenia o vypovedaní generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  Článok XX

  1. Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave.

  2. Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

  3. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu a zostane v platnosti, ak ju jeden zo zmluvných štátov nevypovie písomne diplomatickou cestou. V takom prípade zanikne platnosť zmluvy jeden rok odo dňa vypovedania. Platnosť zmluvy zanikne aj bez vypovedania dňom, keď bude ukončená platnosť Európskeho dohovoru o právnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 medzi zmluvnými štátmi tejto zmluvy.

  Dané vo Viedni 20. júna 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

  Za Slovenskú republiku:
  Milan Hanzel v.r.

  Za Rakúsku republiku:
  Nikolaus Michalek v.r.

  ____________________
  1) Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 bol uverejnený pod č. 550/1992 Zb.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti