Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Aktualita o príprave návrhu zákona o športe (3) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.03.2015JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo

  Úvod

  V utorok 3. marca 2015 o 09.00 hod. sa v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom bola prezentovaná opäť ďalšia časť paragrafového znenia návrhu nového zákona o športe. Na stretnutí sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Peter Pellegríni, generálny riaditeľ sekcie starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ladislav Čambal, piati členovia pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe (Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Miroslav Hlivák, Jaroslav Rybánsky a Peter Sepeši) a prizvaní boli aj členovia širšej pracovnej skupiny Mária Berdisová, Ján Letko a Andrej Virlič, ktorí pripravovali podklady k časti zákona upravujúcej “Informačný systém športu” (ďalej tiež “IS športu”).

  Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor

  Predmetom tohto stretnutia a rokovania boli ustanovenia upravujúce okrem už spomínaného informačného systému športu aj právna úprava postavenia Slovenského olympijského výboru ako subjektu s výlučným oprávnením vykonávať “olympijské aktivity” na území Slovenskej republiky a ochrany olympijskej symboliky (bola predbežne prerokovaná už aj so zástupcami SOV pánmi Libom a Chmelárom). Podobným spôsobom by mala byť upravená aj časť zákona upravujúca postavenie Slovenského paralympijského výboru a ochrany paralympijskej symboliky, ktorá bude so zástupcami SPV prerokovaná v najbližších dňoch. V tejto časti sa účastníci rokovania vecne zhodli na tom, že do zákona nie je účelné citovať ustanovenia stanov SOV alebo aj stanov SPV, nakoľko tieto stanovy sa môžu pomerne jednoducho zmeniť a ich zmena v časti upravenej zákonom by znamenala odklon od znenia zákonnej úpravy a teda vyžadovala by si novelizáciu zákona. Stanovy sú však dokumentom symbolizujúcim združovaciu slobodu, preto by združenia nemali byť limitované v ich združovacej slobode tým, že sa preberie obsah stanov do zákona a to rovnako v prípade SOV ako aj SPV. V konečnom dôsledku by to bolo aj v rozpore s Olympijskou chartou, ak by štát, resp. jeho zákonná úprava obmedzovala SOV, či SPV v ich slobode upraviť si stanovy podľa vlastného uváženia. Bez zmeny zákona by bola zmena stanov de facto i de iure jeho porušením, čomu treba predísť rozumnou právnou úpravou zákona o športe.

  Športový kódex nahrádza viacero predpisov 

  Zámer návrhu zákona je vytvoriť “športový kódex”, v ktorom budú obsiahnuté všetky dôležité športové témy, sprehľadniť právnu úpravu, zjednotiť terminológiu, posilniť prvky verejnej kontroly a preniesť veľkú časť zodpovednosti za šport na národné športové zväzy a tiež zrušiť viaceré predpisy upravujúce športovú problematiku vrátane

  • zákona č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore,
  • zákona č. 384/2013 Z.z. o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore,
  • zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu,
  • zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a vykonávacích predpisov k nim, ktoré budú nahradené novými.

  Tieto predpisy budú nahradené jediným predpisom, ktorý komplexne jednotnou logikou i pojmológiou upraví vzťahy, ktoré boli pôvodne upravené vo viacerých právnych predpisoch prijímaných v rôznych obdobiach, čomu zodpovedal aj ich obsah.

  Infromačný systém športu 

  V časti právnej úpravy upravujúcej informačný systém športu bolo po predstavení právnej časti zdôraznené najmä to, že musí byť náležite právne ošetrené získavanie a uchovávanie údajov osôb, ktoré budú za konkrétnym účelom registrované v IS športu tak, aby nebolo potrebné dodatočne získavať ďalšie súhlasy od týchto osôb. Potrebujeme vedieť koľko máme športovcov a v akých športoch, aby sme vedeli povedať, aký výsledok v podobe počtu aktívnych športovcov produkujú jednotlivé druhy športov. A na to bude slúžiť centrálna registrácia športovcov v IS športu s tým, že zväzy a kluby budú iba overovacie autority, ktoré overia splnenie podmienok registrácie podľa predpisov národného športového zväzu.

  Podľa návrhu zákona by mali byť všetci športovci on-line registrovaný v informačnom systéme športu s vlastným účtom, kde bude prístupná ich športová história ale aj uložené sankcie, absolvované zdravotné prehliadky a pod.

  Pri športových odborníkoch register ponúkne okrem druhu ich odbornosti aj ich príslušnosť ku klubu a športu, v ktorom pôsobili, adresu bydliska i elektronickú adresu (email), čo zlepší možnosti využitia služieb športových odborníkov zo strany športových klubov, keďže športoví odborníci budú jednoduchšie dostupný. Informačný systém športu okrem štandardných typov športových odborníkov ako je tréner, inštruktor športu, rozhodca, delegát, člen usporiadateľskej služby, kontrolór, plavčík, bude umožňovať národným športovým zväzom, aby si v súlade s pravidlami súťaže a predpismi zväzu určila vlastný typ športového odborníka ako aj podmienky a predpoklady, ktoré bude musieť športový odborník príslušného typu splniť.

  Športovec a športový odborník - osobitná skupina SZČO 

  V tej súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že na pracovnom stretnutí na Ministerstve financií SR prebehla diskusia okrem iného aj o tom, že v § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov bude na konci doplnené nové písmeno f), v ktorom bude uvedený “športovec a športový odborník”, čo pomôže oveľa lepšie štatisticky zmapovať príjmy, resp. dane, ktoré šport prináša do štátneho rozpočtu.

  V rámci IS športu bude zriadený aj osobitný register projektov (medzinárodné podujatie, výstavba infraštruktúry), register sankcií a opatrení, register právnych dokumentov, kde budú sprístupnené stanovy, predpisy zväzu, uznesenia zo zasadnutí orgánov zväzu, disciplinárne rozhodnutia, rozhodnutia o začatí konkurzného konania atď

  Prepojenie registrov v IS športu 

  Zároveň bude platiť., že informácie v rôznych registroch, ktoré majú vecnú súvislosť budú pri ich zobrazení prepojené. Napr. pri zväze alebo klube sa zobrazia, resp. budú ľahko prístupné (user friendly) aj ich dotačné projekty, sankcie a opatrenia, ktoré im boli uložené a pod.

  IS športu by mal na komunikáciu využívať elektronické schránky, ktoré sú od 15. augusta povinné pre všetky právnické osoby. Na jednoznačnú identifikáciu osôb bude využívať jedinečný identifikátor osoby a na aktualizáciu údajov o osobe sa budú používať referenčné registre IS verejnej správy.

  IS športu by mal spolupracovať s existujúcimi IS športových zväzov s využitím webových služieb tzv. webservisy, ktoré automaticky zabezpečia on-line synchronizáciu údajov vedených v jednotnej štruktúre v IS športu a IS športového zväzu. Technické špecifikácie a štruktúra údajov vedených v oboch IS bude upravená vo vykonávacom predpise k zákonu o športe tak, aby umožňovali využitie webservisov.

  V IS športu budú povinne evidované a verejne kontrolovateľné použitie všetkých prostriedkov z verejných zdrojov poskytnutých/použitých na podporu športu vrátane prostriedkov poskytnutých od vlády SR, z ministerstiev, zo samosprávnych krajov, miest a obcí.

  Prostriedky z verejných zdrojov 

  V tej súvislosti je dôležité uviesť navrhovanú definíciu pojmu “prostriedky z verejných zdrojov”, za ktoré sa na účely zákona o športe navrhuje považovať “príspevok športu, dotácia, podiel zaplatenej dane na osobitné účely alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, štátneho fondu, vyššieho územného celku, obce, štátneho podniku alebo z rozpočtu právnickej osoby s majetkovou účasťou štátu alebo iný príjem, ktorý priamo alebo nepriamo znižuje príjmy štátneho rozpočtu; za prostriedky z verejných zdrojov sa považujú tieto prostriedky aj vtedy, ak sú prostredníctvom športovej organizácie poskytnuté inej športovej organizácii, športovcovi alebo športovému odborníkovi.”

  Na ďalšom pracovnom stretnutí o dva týždne bude predmetom rokovania návrh právnej úpravy športovej reprezentácie vrátane osobitného zmluvného typu pre reprezentantov a úpravy ich pôsobenia v reprezentácii ako “iného úkonu vo všeobecnom záujme” podľa § 136 a nasl. Zákonníka práce. Rovnako ďalšou témou bude aj návrh právnej úpravy verejnej správy športu s posilnením kompetencií vlády SR a prvá časť k téme financovania športu z verejných zdrojov, o čom Vás budeme informovať v ďalšej správe.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti