Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DOHOVOR o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern; 19.9.1979) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.01.2010Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  OZNÁMENIE
  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
  publ. pod č. 93/1998 Z.z.
  (Bernský dohovor)

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. septembra 1979 bol v Berne otvorený na podpis Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť.

  Dohovor nadobudol platnosť 1. júna 1982 na základe článku 19 ods. 2.

  V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 28. apríla 1994. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Rady Európy, 23. septembra 1996.

  Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 19 ods. 3.

  Pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila Slovenská republika túto výhradu:

  "V súlade s článkom 22 ods. 1 dohovoru Slovenská republika uplatňuje výhradu voči dvom druhom živočíchov podľa prílohy č. II dohovoru (Prísne chránené druhy živočíchov) - Canis lupus (vlk dravý) a Ursus arctos (medveď hnedý).


   DOHOVOR o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

  Preambula

  Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári tohto dohovoru,

  berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotnosť medzi svojimi členmi,

  berúc do úvahy želanie Rady Európy spolupracovať s inými štátmi v oblasti ochrany prírody,

  uvedomujúc si, že voľne žijúce organizmy tvoria prírodné dedičstvo estetických, vedeckých, kultúrnych, rekreačných, ekonomických a ďalších jemu vlastných hodnôt, ktoré treba zachovať a odovzdávať ďalším generáciám,

  uvedomujúc si podstatnú úlohu voľne žijúcich organizmov pri udržiavaní biologickej rovnováhy,

  pozorujúc, že početnosť mnohých druhov voľne žijúcich organizmov sa významne znížila a niektorým z nich hrozí vyhynutie,

  vedomé si, že ochrana prírodných stanovíšť je nevyhnutnou súčasťou ochrany a zachovania voľne žijúcich organizmov,

  uvedomujúc si, že vlády by pri stanovovaní svojich celoštátnych cieľov a programov mali brať do úvahy zachovanie voľne žijúcich organizmov a že by sa mala nadviazať medzinárodná spolupráca najmä pri ochrane sťahovavých druhov,

  majúc na pamäti hromadné požiadavky vlád či medzinárodných organizácií na spoločné akcie, a to osobitne požiadavky formulované na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí človeka v roku 1972 a Poradným zhromaždením Rady Európy,

  chcejúc sa riadiť v oblasti ochrany voľne žijúcich organizmov najmä odporúčaniami rezolúcie č. II Druhej európskej konferencie ministrov životného prostredia,

  dohodli sa takto:

  KAPITOLA I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 1

  1. Cieľom tohto dohovoru je ochrana voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť, a to osobitne tých druhov a stanovíšť, ktorých ochrana si vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, a rozvinutie takejto spolupráce.

  2. Osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.

  Článok 2

  Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa populácie voľne žijúcich organizmov zachovali alebo zmenili tak, aby zodpovedali predovšetkým ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, súčasne však prihliadnu na požiadavky hospodárstva a rekreácie a na potreby miestne ohrozených poddruhov, odrôd alebo foriem.

  Článok 3

  1. Každá zmluvná strana prijme opatrenia na rozpracovanie štátnej politiky na ochranu voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť so zvláštnym zreteľom na ohrozené a zraniteľné druhy, osobitne na endemické a ohrozené stanovištia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.

  2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že bude pri svojom plánovaní, stratégiách rozvoja a v opatreniach proti znečisťovaniu prihliadať na ochranu voľne žijúcich organizmov.

  3. Každá zmluvná strana bude podporovať vzdelávanie a rozširovať informácie o potrebe chrániť voľne žijúce organizmy a ich stanovištia.

  KAPITOLA II - OCHRANA STANOVÍŠŤ

  Článok 4

  1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na to, aby sa zabezpečilo zachovanie stanovíšť druhov voľne žijúcich organizmov, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. I a II, a zabezpečilo zachovanie ohrozených prírodných stanovíšť.

  2. Pri plánovaní a stratégiách rozvoja zmluvné strany prihliadnu na požiadavky zachovania území chránených podľa odseku 1 tak, aby sa podľa možnosti zabránilo alebo obmedzilo akékoľvek zhoršenie takýchto území.

  3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú venovať osobitnú pozornosť ochrane území dôležitých pre sťahovavé druhy uvedené v prílohách č. II a III, ktoré sú vhodne umiestnené na ich migračných cestách, ako sú zimoviská, miesta odpočinku, zberu potravy, rozmnožovania alebo pŕchnutia.

  4. Zmluvné strany sa zaväzujú vhodným spôsobom koordinovať činnosť pri ochrane prírodných stanovíšť, na ktoré sa vzťahuje tento článok, ak sa nachádzajú v pohraničných územiach.

  KAPITOLA III - OCHRANA DRUHOV

  Článok 5

  Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne rastúcich druhov flóry, ktoré sú uvedené v prílohe č. I. Zakazuje sa zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie alebo vykopávanie takýchto rastlín. Každá zmluvná strana podľa potreby zakáže držbu alebo predaj týchto druhov.

  Článok 6

  Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. II. Vo vzťahu k týmto druhom sa menovite zakážu

  a) všetky spôsoby zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania,

  b) zámerné poškodzovanie alebo ničenie miest slúžiacich na ich rozmnožovanie alebo na odpočinok,

  c) zámerné rušenie voľne žijúcich živočíchov, predovšetkým v čase rozmnožovania, odchovu mláďat a prezimovania, ak by išlo o rušenie podstatné vzhľadom na ciele tohto dohovoru,

  d) zámerné ničenie alebo zbieranie vajíčok živočíchov alebo ich držba, hoci aj prázdnych,

  e) vnútroštátne obchodovanie s týmito živočíchmi, živými alebo s mŕtvymi, vrátane preparovaných živočíchov a akýchkoľvek ľahko rozoznateľných častí alebo derivátov, keď to prispeje k účinnosti ustanovení tohto článku.

  Článok 7

  1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie ochrany voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. III.

  2. Akékoľvek využívanie voľne žijúcej fauny, ktorá je uvedená v prílohe č. III, sa bude regulovať tak, aby sa zabránilo ohrozeniu jej populácií, pričom sa prihliada na požiadavky uvedené v článku 2.

  3. Opatrenia, ktoré sa majú prijať, budú zahŕňať

  a) čas ochrany a/alebo iné spôsoby regulácie využívania,

  b) podľa potreby dočasný alebo miestny zákaz využívania s cieľom obnoviť uspokojivú úroveň populácie,

  c) vhodnú reguláciu predaja, držby s cieľom predaja, dopravy s cieľom predaja alebo ponuky na predaj živých alebo mŕtvych voľne žijúcich živočíchov.

  Článok 8

  Ak ide o odchyt alebo usmrcovanie voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. III a o prípady, keď sa v súlade s článkom 9 povolia výnimky pri druhoch uvedených v prílohe č. II, zmluvné strany zabránia, aby sa používali všetky neprimerané prostriedky odchytu a usmrcovania, ako aj prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť miestne vymiznutie alebo vážne narušovanie populácie určitého druhu, osobitne však prostriedky uvedené v prílohe č. IV.

  Článok 9

  1. Každá zmluvná strana môže urobiť výnimky z ustanovení článkov 4, 5, 6 a 7 a zo zákazu používania prostriedkov uvedených v článku 8 za predpokladu, že neexistuje iné uspokojivé riešenie a že výnimka nebude mať nežiaduci vplyv na prežitie danej populácie, a to

  - pre ochranu rastlín a živočíchov,

  - pre zabránenie vážnej škody na úrode, dobytku, lesoch, rybárstve, vode a iných druhoch majetku,

  - v záujme verejného zdravia a bezpečnosti, bezpečnosti vo vzduchu alebo iných vyšších verejných záujmov,

  - pre výskum a vzdelávanie, pre obnovu populácie, pre reintrodukciu a pre nutný odchov,

  - na základe povolenia, za prísne sledovaných podmienok, pre selektívny a obmedzený odber, chov alebo iné uvážlivé využívanie malého počtu jedincov niektorých druhov voľne žijúcich organizmov.

  2. Zmluvné strany budú každé dva roky podávať Stálemu výboru správu o výnimkách vydaných na základe odseku 1. Tieto správy musia uvádzať

  - populácie, pre ktoré bola alebo je vydaná výnimka, a kde je to možné, i počet jedincov, ktorých sa to týka,

  - prostriedky povolené na usmrcovanie alebo odchyt,

  - okolnosti týkajúce sa rizika, času a miesta, za ktorých sa výnimky udelili,

  - orgán splnomocnený vyhlásiť, že sa tieto podmienky splnili, a zároveň rozhodnúť, ak ide o prostriedky, ktoré sa majú použiť, o ich obmedzeniach a o osobách, ktorým sa vydali pokyny, ako ich vykonávať,

  - príslušné kontroly.

  KAPITOLA IV - OSOBITNÉ OPATRENIA PRE SŤAHOVAVÉ DRUHY

  Článok 10

  1. Zmluvné strany sa popri opatreniach uvedených v článkoch 4, 6, 7 a 8 zaväzujú navyše koordinovať snahy pri ochrane sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. II a III, ktorých oblasť výskytu zasahuje do ich územia.

  2. Zmluvné strany prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že čas ochrany a/alebo iné postupy usmerňujúce využívanie podľa článku 7 ods. 3 písm. a) sú dostatočné a vhodne upravené, aby splnili požiadavky pre sťahovavé druhy uvedené v prílohe č. III.

  KAPITOLA V - DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

  Článok 11

  1. Pri vykonávaní ustanovení tohto dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú

  a) spolupracovať, kedykoľvek je to vhodné, a predovšetkým vtedy, keď by to mohlo zvýšiť účinnosť opatrení prijatých podľa iných článkov tohto dohovoru,

  b) podporovať a koordinovať výskum, ktorý je predmetom tohto dohovoru.

  2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje

  a) podporovať reintrodukciu pôvodných druhov voľne žijúcich organizmov, keď by to prispelo k zachovaniu niektorého ohrozeného druhu za predpokladu, že sa najskôr vypracuje štúdia s využitím skúseností iných zmluvných strán, aby sa zistilo, či táto reintrodukcia bude účinná a prijateľná,

  b) prísne kontrolovať introdukciu nepôvodných druhov.

  3. Každá zmluvná strana bude informovať Stály výbor o druhoch, ktoré podliehajú úplnej ochrane na jej území, ale nie sú uvedené v prílohách č. I a II.

  Článok 12

  Zmluvné strany môžu na zachovanie voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť prijať prísnejšie opatrenia, ako sú tie, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto dohovoru.

  KAPITOLA VI - STÁLY VÝBOR

  Článok 13

  1. Na účely tohto dohovoru sa ustanoví Stály výbor.

  2. V Stálom výbore môže ktorúkoľvek zmluvnú stranu zastupovať jeden delegát alebo viacerí delegáti. Každá delegácia má jeden hlas. Európske hospodárske spoločenstvo uplatní v oblastiach svojej kompetencie svoje právo hlasovať takým počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu jeho členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru; Európske hospodárske spoločenstvo neuplatní svoje právo hlasovať v prípadoch, keď ho uplatnia členské štáty, a opačne.

  3. Ktorýkoľvek členský štát Rady Európy, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, môže byť zastúpený vo výbore ako pozorovateľ. Stály výbor môže na základe jednomyseľného rozhodnutia pozvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy a ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, aby ho zastupoval ako pozorovateľ na jednom z jeho zasadnutí.

  Ktorákoľvek osoba alebo inštitúcia, ktorá je kvalifikovaná v odbore ochrany, zachovania alebo využíva voľne žijúcich organizmov a ich stanovíšť a patriaca do jednej z týchto skupín:

  a) medzinárodné inštitúcie alebo orgány, vládne alebo mimovládne, národné vládne organizácie alebo právnické osoby,

  b) národné mimovládne inštitúcie alebo orgány, ktoré na tento účel schválil štát, v ktorom majú sídlo, môže najmenej tri mesiace pred schôdzou Stáleho výboru informovať generálneho tajomníka Rady Európy, že chce, aby ju na tomto zasadnutí zastupoval pozorovateľ. Účasť sa povolí s výnimkou prípadov, keď najmenej jeden mesiac pred týmto zasadnutím jedna tretina zmluvných strán vznesie generálnemu tajomníkovi proti tomu námietky.

  4. Stály výbor bude zvolávať generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutie sa bude konať do roka odo dňa, keď dohovor nadobudne platnosť. Neskôr sa bude schádzať najmenej raz za dva roky a kedykoľvek, keď o to požiada väčšina zmluvných strán.

  5. Stály výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti väčšiny zmluvných strán.

  6. Stály výbor si vypracuje vlastný zasadací poriadok, riadiac sa pritom ustanoveniami tohto dohovoru.

  Článok 14

  1. Stály výbor bude zodpovedný za uplatňovanie tohto dohovoru. Má právo najmä

  - preverovať ustanovenia tohto dohovoru vrátane jeho príloh a skúmať akékoľvek potrebné úpravy,

  - predkladať zmluvným stranám odporúčania týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú vykonať na účely tohto dohovoru,

  - odporúčať vhodné opatrenia, aby bola verejnosť trvalo informovaná o činnostiach vyplývajúcich z rámca tohto dohovoru,

  - predkladať odporúčania Výboru ministrov Rady Európy ohľadne vyzývania štátov, ktoré nie sú jej členmi, aby pristúpili k tomuto dohovoru,

  - podávať akékoľvek návrhy na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru vrátane návrhov na uzavretie dohôd, ktoré by zvýšili účinnú ochranu druhov alebo skupín druhov, so štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

  2. S cieľom plniť svoje funkcie môže Stály výbor z vlastnej iniciatívy organizovať zasadnutia skupín expertov.

  Článok 15

  Stály výbor zašle po každom zasadnutí správu o svojej práci a o uplatňovaní tohto dohovoru Výboru ministrov Rady Európy.

  KAPITOLA VII - POZMEŇOVACIE NÁVRHY

  Článok 16

  1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh k článkom tohto dohovoru navrhnutý zmluvnou stranou alebo Výborom ministrov Rady Európy sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho pošle najmenej dva mesiace pred zasadnutím Stáleho výboru členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, každej zmluvnej strane, každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby podpísal tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 19, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 20.

  2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh, ktorý je v súlade s ustanoveniami odseku 1, Stály výbor preskúma a ak ide o

  a) pozmeňovací návrh k článkom 1 až 12, Stály výbor predloží znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov zmluvným stranám na prijatie,

  b) pozmeňovacie návrhy k článkom 13 až 24, Stály výbor predloží znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov Výboru ministrov Rady Európy na schválenie. Po jeho schválení sa tento text zašle zmluvným stranám na prijatie.

  3. Akýkoľvek pozmeňovací návrh nadobudne platnosť tridsiaty deň po tom, čo všetky zmluvné strany informovali generálneho tajomníka o jeho prijatí.

  4. Ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. a) a odseku 3 sa použijú pri prijímaní nových príloh tohto dohovoru.

  Článok 17

  1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh týkajúci sa príloh tohto dohovoru, ktorý navrhne niektorá zmluvná strana alebo Výbor ministrov Rady Európy, sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho pošle najmenej dva mesiace pred zasadnutím Stáleho výboru členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, každej zmluvnej strane, každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby podpísal tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 19, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 20.

  2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh navrhnutý v súlade s ustanoveniami odseku 1 preskúma Stály výbor, ktorý ho môže schváliť dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán. Schválený text zašle zmluvným stranám.

  3. Ak jedna tretina zmluvných strán tri mesiace po schválení pozmeňovacieho návrhu Stálym výborom nevznesie námietky, nadobudne pozmeňovací návrh platnosť pre tie zmluvné strany, ktoré nevzniesli námietky.

  KAPITOLA VIII - RIEŠENIE SPOROV

  Článok 18

  1. Stály výbor sa bude usilovať priateľsky urovnať akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tohto dohovoru.

  2. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka výkladu alebo výkonu tohto dohovoru, ktorý sa neurovnal na základe ustanovenia odseku 1 alebo rokovaním medzi stranami, ktorých sa spor týka, sa predloží, ak sa strany nedohodli inak, na žiadosť jednej z nich na arbitráž. Každá strana navrhne jedného arbitra. Títo dvaja arbitri určia tretieho arbitra. S výhradou ustanovenia odseku 3, ak jedna zo strán neurčí svojho arbitra v priebehu troch mesiacov od žiadosti o arbitráž, na žiadosť druhej strany ho v priebehu ďalších troch mesiacov určí predseda Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak sa arbitri nedohodnú na voľbe tretieho arbitra počas troch mesiacov po určení prvých dvoch arbitrov, dodrží sa taký istý postup.

  3. V prípade sporu medzi dvoma zmluvnými stranami, z ktorých jedna je členským štátom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré je tiež zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana bude adresovať žiadosť o arbitráž členskému štátu, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktoré ju spoločne vyrozumejú najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti, či stranou v spore bude členský štát, alebo Európske hospodárske spoločenstvo, alebo členský štát s Európskym hospodárskym spoločenstvom. Ak nepríde v uvedenom časovom limite žiadne oznámenie, bude sa členský štát a Európske hospodárske spoločenstvo považovať za jednu a tú istú stranu v spore na účely uplatnenia ustanovení, ktorými sa riadi zostavenie a rokovanie arbitrážneho tribunálu. To isté bude platiť, ak sa členský štát a Európske hospodárske spoločenstvo spoločne predstavia ako sporná strana.

  4. Arbitrážny tribunál si vypracuje rokovací poriadok. Jeho rozhodnutia sa budú prijímať väčšinou hlasov a výrok bude konečný a záväzný.

  5. Každá strana bude hradiť náklady arbitra, ktorého si určila, a strany sa rovnakým dielom podelia o náklady tretieho arbitra, ako aj o iné náklady spojené s arbitrážou.

  KAPITOLA IX - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 19

  1. Tento dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

  Kým dohovor nadobudne platnosť, môže ho podpísať ktorýkoľvek iný štát, ktorý na to vyzval Výbor ministrov Rady Európy.

  Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

  2. Dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď päť štátov, z toho najmenej štyri členské štáty Rady Európy, vyslovilo súhlas s tým, že budú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1.

  3. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek signatárskemu štátu alebo Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktorý neskôr prejaví súhlas s tým, že bude viazaný dohovorom, nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení uložené.

  Článok 20

  1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii so zmluvnými stranami vyzvať na pristúpenie k dohovoru ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy, ktorý, hoci bol vyzvaný na podpis v súlade s ustanoveniami článku 19, tak doteraz neurobil, ako aj ktorýkoľvek iný nečlenský štát.

  2. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek pristupujúcemu štátu nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o pristúpení uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

  Článok 21

  1. Pri podpise alebo pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení môže ktorýkoľvek štát vymedziť územie či územia, na ktoré sa bude tento dohovor vzťahovať.

  2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení, pristúpení alebo kedykoľvek neskôr formou vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie vymedzené vo vyhlásení, za ktorého medzinárodné vzťahy je zodpovedná alebo ktorého menom je oprávnená zaväzovať sa.

  3. Ktorékoľvek vyhlásenie podľa odseku 2 možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému v takomto vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty šiestich mesiacov po dni, keď generálny tajomník oznámenie prijal.

  Článok 22

  1. Ktorýkoľvek štát môže pri podpise dohovoru alebo pri uložení listín o jeho ratifikácii, prijatí, schválení či pristúpení uplatniť jednu výhradu alebo viac výhrad ohľadne určitých druhov uvedených v prílohách č. I-III, ako aj ohľadne určitých druhov uvedených vo výhrade či výhradách, ak ide o určité prostriedky alebo spôsoby usmrcovania, odchytu a ďalšieho využívania uvedené v prílohe č. IV. Nemožno však uplatniť žiadnu výhradu všeobecnej povahy.

  2. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá rozšíri uplatňovanie tohto dohovoru na územie uvedené vo vyhlásení podľa článku 21 ods. 2, môže vo vzťahu k územiu, o ktoré ide, uplatniť jednu výhradu alebo viac výhrad v súlade s ustanoveniami odseku 1.

  3. Žiadne iné výhrady nemožno uplatniť.

  4. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa odsekov 1 a 2, ju môže úplne alebo sčasti odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobudne účinnosť dňom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

  Článok 23

  1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže dohovor kedykoľvek vypovedať formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  2. Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

  Článok 24

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ak bude signatárom tohto dohovoru, a každej zmluvnej strane

  a) každé podpísanie,

  b) uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení či pristúpení,

  c) každý dátum o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 19 a 20,

  d) každú informáciu zaslanú na základe ustanovenia článku 13 ods. 3,

  e) každú správu pripravenú podľa ustanovenia článku 15,

  f) každý pozmeňovací návrh alebo novú prílohu schválenú v súlade s článkami 16 a 17 a dátum, odkedy pozmeňovací návrh alebo nová príloha nadobudne platnosť,

  g) každé vyhlásenie podľa ustanovení článku 21 ods. 2 a 3,

  h) každú výhradu vznesenú na základe ustanovení článku 22 ods. 1 a 2,

  i) odvolanie ktorejkoľvek výhrady podľa článku 22 ods. 4,

  j) každé oznámenie určené podľa ustanovení článku 23 a dátum, odkedy výpoveď nadobúda účinnosť.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

  Dané v Berne 19. septembra 1979 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, v jedinom exemplári, ktorý bude uložený v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené odpisy každému členskému štátu Rady Európy, každému signatárskemu štátu, Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ak je signatárom, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný na podpis alebo na pristúpenie k tomuto dohovoru.


  PRÍL. I

  PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN (k 6. marcu 1997)

  (Med.) - stredomorský (mediteránny) druh
  Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne rastúce na Slovensku

  ALGAE (RIASY)

  CHLOROPHYTA (Zelené riasy)

  FUCOPHYCEA

  Caulerpa ollivieri (Med.) kaulerpa Oliverova

  Cystoseira amentacea (inclus var.

  stricta et var. spicata) (Med.)

  Cystoseira mediterranea (Med.)

  Cystoseira sedoides (Med.)

  Cystoseira spinosa (inclus C.

  adriatica) (Med.)

  Cystoseira zosteroides (Med.)

  Laminaria rodriguezii (Med.)

  Laminaria ochroleuca (Med.)

  RHODOPHYTA (Červené riasy)

  Goniolithon byssoides (Med.)

  Lithophyllum lichenoides (Med.)

  Ptilophora mediterranea (Med.)

  Schimmelmannia schousboei = S.

  ornata (Med.)

  PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)
  ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)
  BLECHNACEAE (Rebrovkovité)

  Asplenium hemionitis L. slezinník

  Asplenium jahandiezii (Litard.)

  Rouy slezinník

  Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca

  DICKSONIACEAE (Diksóniovité)

  Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková

  DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

  Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď

  HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

  Trichomanes speciosum Willd. vláskovec

  ISOETACEAE (Šidlatkovité)

  Isoetes boryana Durieu šidlatka

  Isoetes malinverniana Ces. &

  De Not. šidlatka

  MARSILEACEAE (Marsileovité)

  Marsilea batardae Launert marsilea

  Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá

  Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá

  Pilularia minuta Durieu ex Braun loptovka

  OPHIOGLOSSACEAE (Hadivkovité)

  Botrychium matricariifolium vratička rumančekovolistá

  A. Braun ex Koch

  Botrychium multifidum vratička mnohozárezová

  (S.G.Gmelin) Rupr.

  Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá

  Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka mnoholistá

  SALVINIACEAE (Salvíniovité)

  Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca

  GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

  Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa

  ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

  ALISMATACEAE (Žabníkovité)

  Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) žabník

  Juz.

  Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý

  Luronium natans (L.) Raf. žabnička plávajúca

  AMARYLLIDACEAE (Amarylkovité)

  Leucojum nicaeense Ard. bleduľa

  Narcissus angustifolius Curt. narcis

  Narcissus longispathus Pugsley narcis

  Narcissus nevadensis Pugsley narcis

  Narcissus scaberulus Henriq. narcis

  Narcissus triandrus L. narcis

  Narcissus viridiflorus Schousboe narcis

  Sternbergia candida šternbergia

  B. Mathew & Baytop

  APOCYNACEAE (Zimozeleňovité)

  Rhazya orientalis (Decaisne) rázya východná

  A.DC.

  ARACEAE (Áronovité)

  Arum purpureospathum Boyce áron

  ARISTOLOCHIACEAE (Vlkovcovité)

  Aristolochia samsunensis Davis vlkovec

  ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

  Vincetoxicum pannonicum luskáč panónsky

  (Borhidi) Holub

  BORAGINACEAE (Borákovité)

  Alkanna pinardii Boiss. alkana

  Anchusa crispa Viv. smohla

  (incl. A. litoreae)

  Lithodora nitida (H. Ern) litodora lesklá

  R. Fernandes

  Myosotis praecox Hulphers nezábudka

  Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova

  Omphalodes kuzinskyana Willk. pupkovec

  Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný

  Onosma halophilum Boiss. & Heldr. rumenica slanomilná

  Onosma polyphylla Lebed. rumenica mnoholistá

  Onosma proponticum Aznav. rumenica

  Onosma tornensis Jávorka rumenica turnianska

  Onosma troodi Kotschy rumenica

  Solenanthus albanicus

  (Degen et al.)

  Degen & Baldacci

  Symphytum cycladense Pawl. kostihoj

  CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

  Asyneuma giganteum (Boiss.) klasovec obrovský

  Bornm.

  Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový

  et Schenk

  Campanula damboldtiana Davis zvonček

  Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky

  Campanula lanata Friv. zvonček

  Campanula lycica Sorger & Kit Tan zvonček

  Campanula morettiana Reichenb. zvonček

  Campanula romanica Savul. zvonček

  Campanula sabatia De Not. zvonček

  Jasione lusitanica A.DC. pávinec

  Physoplexis comosa (L.) Schur

  Trachelium asperuloides trachélium

  Boiss. & Orph.

  CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

  Arenaria nevadensis piesočnica nevadská

  Boiss. & Reuter

  Arenaria provincialis piesočnica

  Chater & Halliday

  Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuríčkolistý

  Dianthus hypanicus Andrz. klinček

  Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý

  Dianthus rupicola Biv. klinček

  Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý

  Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. klinček

  Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka

  Herniaria algarvica Chaudri prietržník

  Herniaria maritima Link prietržník

  Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova

  Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova

  Moehringia hypanica Grynj. meringia

  et Klok.

  Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia Jankova

  Moehringia tommasinii Marches. meringia

  Petrocoptis grandiflora Rothm.

  Petrocoptis montsicciana

  O. Bolos Rivas Mart.

  Petrocoptis pseudoviscosa

  Fernandez Casas

  Saponaria halophila Hedge & mydlica slanomilná

  Hub.-Mor.

  Silene cretacea Fisch. ex Spreng. silenka

  Silene furcata Raf. subsp. silenka

  angustiflora (Rupr.) Walters

  Silene haussknechtii Heldr. silenka Haussknechtova

  ex Hausskn.

  Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka

  Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holtzmannova

  Silene mariana Pau silenka

  Silene orphanidis Boiss. silenka

  Silene pompeiopolitana Gay silenka

  ex Boiss.

  Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova

  Silene salsuginea Hub.-Mor. silenka

  Silene sangaria Coode & Cullen silenka

  Silene velutina Pourret ex Loisel. silenka

  CHENOPODIACEAE (Mrlíkovité)

  Beta adanensis Pamuk. apud Aellen repa

  Beta trojana Pamuk. apud Aellen repa

  Kalidiopsis wagenitzii Aellen

  Kochia saxicola Guss. kochia

  Microcnemum coralloides

  (Loscos & Pardo) subsp.

  anatolicum Wagenitz

  Salicornia veneta slanorožec

  Pignatti & Lausi

  Salsola anatolica Aellen slanobyľ anatolská

  Suaeda cucullata Aellen soľnička

  CISTACEAE (Cistovité)

  Helianthemum alypoides devätorník

  Losa & Rivas Goday

  Helianthemum arcticum devätorník arktický

  (Grosser) Janch.

  Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník

  Tuberaria major (Willk.) Pinto

  da Silva & Roseira

  COMPOSITAE (ASTERACEAE - Astrovité)

  Achillea glaberrima Klok. rebríček

  Achillea thracica Velen. rebríček trácky

  Anacyclus latealatus Hub.-Mor. anacyklus

  Andryala levitomentosa

  (E.I.Nyárády) P. D. Sell

  Anthemis glaberrima

  (Rech. f.) Greuter ruman

  Anthemis halophila Boiss. & Bal. ruman

  Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge ruman

  Artemisia granatensis Boiss. palina

  Artemisia insipida Vill. palina

  Artemisia laciniata Willd. palina strapatá

  Artemisia pancicii (Janka) Ronn. palina Pančičova

  Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská

  France

  Aster sibiricus L. astra sibírska

  Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak

  Carlina diae (Rech. f.) krasovlas

  Meusel & Kastener

  Carlina onopordifolia Besser krasovlas

  Centaurea alba L. subsp.

  heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza

  (Centaurea heldreichii Halácsy)

  Centaurea alba L. subsp. princeps

  (Boiss. & Heldr.) nevädza

  Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)

  Centaurea akamatis nevädza

  Centaurea attica Nyman subsp.

  megarensis nevädza

  (Halácsy & Hayek) Dostál (Centaurea megarensis Halácsy & Hayek)

  Centaurea balearica J.D.Rodriguez nevädza

  Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday nevädza

  Centaurea citricolor Font Quer nevädza

  Centaurea corymbosa Pourret nevädza

  Centaurea dubjanskyi Iljin nevädza

  Centaurea hermannii F. Hermann nevädza

  Centaurea horrida Badaro nevädza

  Centaurea jankae Brandza nevädza Jankova

  Centaurea kalambakensis

  Freyn & Sint. nevädza

  Centaurea kartschiana Scop. nevädza

  Centaurea lactiflora Halácsy nevädza

  Centaurea niederi Heldr. nevädza

  Centaurea peucedanifolia

  Boiss. & Orph. nevädza

  Centaurea pineticola Iljin. nevädza

  Centaurea pinnata Pau nevädza

  Centaurea pontica

  Prodan & E.I.Nyárády nevädza

  Centaurea pseudoleucolepis Kleop nevädza

  Centaurea pulvinata (G. Blanca)

  G.Blanca nevädza

  Centaurea tchihatcheffii

  Fich. & Mey. nevädza

  Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda

  Crepis granatensis (Willk.)

  G.Blanca & M. Cueto škarda

  Crepis purpurea (Willd.) Bieb. škarda purpurová

  Dendranthema zawadskyi (Herbich)

  Tzvelev chryzantéma pieninská

  Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová

  Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha Sibthorpova

  Hymenostemma pseudanthemis

  (Kunze) Willd.

  Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý

  Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov

  Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.

  Lamyropsis microcephala (Moris)

  Dittrich & Greuter

  Leontodon boryi Boiss. ex DC. púpavec

  Leontodon microcephalus (Boiss.

  ex DC.) Boiss. púpavec

  Leontodon siculus (Guss.)

  Finch & Sell púpavec

  Ligularia sibirica (L.) Cass.** jazyčník sibírsky

  Picris willkommii (Schultz Bip.)

  Nyman horčík Willkommov

  Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina

  Senecio elodes Boiss. ex DC. starček

  Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček

  Serratula tanaitica P. Smirn. kosienka

  Sonchus erzincanicus Matthews mlieč

  Wagenitzia lancifolia

  (Sieber ex Sprengel) Dostál

  CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

  Convolvulus argyrothamnos Greuter pupenec

  Convolvulus pulvinatus Sa'ad pupenec

  CRUCIFERAE (BRASSICACEAE - Kapustovité)

  Alyssum akamasicum B.L.Burtt tarica

  Alyssum borzaeanum E. I. Nyárády tarica Borzova

  Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

  [Ptilotrichum pyrenaicum

  (Lapeyr.) Boiss.] tarica

  Arabis kennedyae Meikle arábka Kennedyho

  Armoracia macrocarpa chren veľkoplodý

  (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.

  Aurinia uechtritziana (Bornm.)

  Cullen et T.R.Dudley taričník

  Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok

  Boleum asperum (Pers.) Desvaux

  Brassica glabrescens Poldini kapusta

  Brassica hilarionis Post kapusta

  Brassica insularis Moris kapusta

  Brassica macrocarpa Guss. kapusta

  Brassica sylvestris (L.) Mill.

  subsp. taurica Tzvel. kapusta

  Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

  Cochlearia polonica Frohlich lyžičník

  Coincya rupestris Rouy

  (Hutera rupestris P. Porta)

  Coronopus navasii Pau vranonôžka

  Crambe koktebelica (Junge)

  N.Busch. katran

  Crambe litwinonowii K. Gross. katran

  Diplotaxis ibicensis (Pau)

  Gomez-Campo dvojradovka

  Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka

  Draba dorneri Heuffel chudôbka

  Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny

  Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský

  Iberis arbuscula Runemark iberka

  Ionopsidium acaule (Desf.)

  Reichemb. pafialka bezbyľová

  Ionopsidium savianum (Caruel)

  Ball ex Arcang. pafialka

  Lepidium turczaninowii Lipsky žerucha

  Murbeckiella sousae Rothm.

  Schivereckia podolica (Besser)

  Andrz.

  Sisymbrium cavanillesianum

  Valdes & Castroviejo huľavník

  (S. matritense P. W. Ball & Heywood)

  Sisymbrium confertum Stev. huľavník

  Sisymbrium supinum L. huľavník

  Thlaspi cariense A. Carlström peniažtek

  Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský

  CYPERACEAE (Šachorovité)

  Eleocharis carniolica Koch bahnička kranská

  DIOSCOREACEAE (Diskoreovité)

  Borderea chouardii (Gaussen)

  Heslot

  DIPSACACEAE (Štetkovité)

  Dipsacus cephalarioides

  Mathews & Kupicha štetka

  DROSERACEAE (Rosičkovité)

  Aldrovanda vesiculosa L. aldrovanda pľuzgierkatá

  (Ex - vyhynutá)

  ERICACEAE (Vresovcovité)

  Vaccinium arctostaphylos L. brusnica

  EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

  Euphorbia margalidiana

  Kuhbier & Lewejohann mliečnik

  Euphorbia nevadensis

  Boiss. & Reuter mliečnik

  GENTIANACEAE (Horcovité)

  Centaurium rigualii Esteve Chueca zemežlč

  Centaurium somedanum Lainz zemežlč

  Gentiana ligustica R. de Vilm.

  Chopinet horec

  Gentianella anglica (Pugsley) horček

  E.F.Warburg

  GERANIACEAE (Pakostovité)

  Erodium astragaloides

  Boiss. & Reuter bociannik

  Erodium chrysanthum L'Herit.

  ex DC. bociannik

  Erodium paularense

  Fernandez-Gonzalez & Izco bociannik

  Erodium rupicola Boiss. bociannik

  GESNERIACEAE (Gesneriovité)

  Haberlea rhodopensis Friv. haberlea rodopská

  Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

  Ramonda serbica Pancic ramonda

  GRAMINEAE (POACEAE - Lipnicovité)

  Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova

  Bromus bromoideus (Lej.) Crepin stoklas

  Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas

  Bromus interruptus (Hackel) Druce stoklas

  Bromus moesiacus Velen. stoklas

  Bromus psammophilus P.M.Smith stoklas

  Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly

  Eremopoa mardinensis R. Mill

  Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka

  Micropyropsis tuberosa Romero-

  Zarco Cabezudo

  Poa granitica Br.- Bl. lipnica žulová

  Poa riphaea (Ascherson et

  Graebner) Fritsch lipnica

  Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec

  Stipa austroitalica Martinovský kavyľ

  Stipa bavarica Martinovsky &

  H.Scholz kavyľ

  Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ

  Stipa styriaca Martinovský kavyľ

  Stipa syreistschikowii P. Smirn. kavyľ

  Trisetum subalpestre (Hartm.)

  Neuman trojštet

  GROSSULARIACEAE (Egrešovité)

  Ribes sardoum Martelli ríbezľa

  HYPERICACEAE (Ľubovníkovité)

  Hypericum aciferum (Greuter)

  N.K.B.Robson ľubovník

  Hypericum salsugineum

  Robson & Hub.-Mor. ľubovník

  IRIDACEAE (Kosatcovité)

  Crocus abantensis

  T.Baytop & Mathew šafran

  Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran

  Crocus etruscus Parl. šafran

  Crocus hartmannianus Holmboe šafran

  Crocus robertianus C.D.Brickell šafran

  Gladiolus felicis Mirek mečík

  Iris marsica Ricci & Colasante kosatec

  LABIATAE (LAMIACEAE - Hluchavkovité)

  Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky

  Micromeria taygetea P.H.Davis

  Nepeta dirphya (Boiss.)

  Heldr. ex Halacsy kocúrnik

  Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik

  Origanum cordifolium

  (Auch. & Montbr.) pamajorán

  Vogel (Amaracus cordifolium

  Montr. & Auch.)

  Origanum dictamnus L. pamajorán

  Origanum scabrum Boiss. & Heldr. pamajorán

  Phlomis brevibracteata Turrill sápa

  Phlomis cypria Post sápa

  Rosmarinus tomentosus

  Huber-Morath & Maire rozmarín

  Salvia crassifolia

  Sibth. & Smith šalvia

  Sideritis cypria Post ránhoj

  Sideritis incana L. subsp. glauca

  (Cav.) Malagarriga ránhoj

  Sideritis javalambrensis Pau ránhoj

  Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj

  Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka

  Teucrium lamiifolium D'Urv. hrdobarka

  Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka

  Teucrium turredanum Losa &

  Rivas Goday hrdobarka

  Thymus aznavourii Velen. dúška

  Thymus camphoratus Hoffmanns.

  & Link dúška

  Thymus carnosus Boiss. dúška

  Thymus cephalotos L. dúška

  LEGUMINOSAE (FABACEAE - Bôbovité)

  Anthyllis hystrix Cardona,

  Contandr. & E. Sierra bôľhoj

  Astragalus aitosensis Ivanisch. kozinec

  Astragalus algarbiensis Coss.

  ex Bunge kozinec

  Astragalus aquilanus Anzalone kozinec

  Astragalus centralpinus

  Braun-Blanquet kozinec

  Astragalus kungurensis Boriss. kozinec

  Astragalus macrocarpus DC. subsp.

  lefkarensis kozinec

  Agerer-Kirchoff & Meikle

  Astragalus maritimus Moris kozinec

  Astragalus peterfii Jav. kozinec

  Astragalus physocalyx Fischer kozinec

  Astragalus psedopurpureus Gusul. kozinec

  Astragalus setosulus Gontsch. kozinec

  Astragalus tanaiticus C. Koch. kozinec

  Astragalus tremolsianus Pau kozinec

  Astragalus verrucosus Moris kozinec

  Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť

  Genista dorycnifolia Font Quer kručinka

  Genista holopetala (Fleischm.

  ex Koch) Baldacci kručinka

  Genista tetragona Bess. kručinka

  Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. sladkovka

  Hedysarum razoumovianum Fisch.

  et Helm. sekernica

  Ononis maweana Ball ihlica

  Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

  subsp. norvegica Nordh. ostropysk

  Sphaerophysa kotschyana Boiss.

  Thermopsis turcica Kit Tan,

  Vural & Kücüködü

  Trifolium banaticum (Heuffel)

  Májovský ďatelina

  Trifolium pachycalyx Zoh. ďatelina

  Trifolium saxatile All. ďatelina

  Trigonella arenicola Hub.-Mor. senovka

  Trigonella halophila Boiss. senovka

  Trigonella polycarpa Boiss.

  & Heldr. senovka

  Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika

  LENTIBULARIACEAE (Bublinatkovité)

  Pinguicula crystallina Sibth. &

  Sm. tučnica

  Pinguicula nevadensis (Lindb.)

  Casper tučnica nevadská

  LILIACEAE (Ľaliovité)

  Allium grosii Font Quer cesnak

  Allium regelianum A. Beck cesnak

  Allium vuralii Kit Tan cesnak

  Androcymbium europaeum (Lange)

  K.Richter androcymbium európske

  Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo

  Asparagus lycaonicus Davis asparágus

  Asphodelus bento-rainhae Pinto da

  Silva asfodel

  Chionodoxa lochiae Meikle modravka

  Chionodoxa luciliae Boiss. modravka žiarivá

  Colchicum arenarium Waldst. & Kit. jesienka piesočná

  Colchicum corsicum Baker jesienka korzická

  Colchicum cousturieri Greuter jesienka

  Colchicum davidovii Stef. jesienka

  Colchicum fominii Bordz. jesienka

  Colchicum micranthum Boiss. jesienka

  Fritillaria conica Boiss. korunkovka

  Fritillaria drenovskii

  Begen & Stoy. korunkovka

  Fritillaria epirotica

  Turrill ex Rix korunkovka

  Fritillaria euboeica

  (Rix Doerfler) Rix korunkovka

  Fritillaria graeca Boiss. korunkovka

  Fritillaria gussichiae

  (Degen & Doerfler) Rix korunkovka

  Fritillaria montana Hoppe korunkovka

  Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka

  Fritillaria rhodocanakis Orph.

  ex Baker korunkovka

  Fritillaria tuntasia Heldr.

  ex Halacsy korunkovka

  Lilium jankae A. Kerner ľalia

  Lilium rhodopaeum Delip. ľalia

  Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica

  Ornithogalum reverchonii Lange bledavka

  Scilla morrisii Meikle scila

  Scilla odorata Link scila

  Tulipa cypria Stapf tulipán

  Tulipa goulimya Sealy & Turrill tulipán

  Tulipa hungarica Borbas tulipán

  Tulipa praecox Ten. tulipán

  Tulipa sprengeri Baker tulipán

  LINACEAE (Ľanovité)

  Linum dolomiticum Borbas ľan dolomitový

  LYTHRACEAE (Vrbicovité)

  Lythrum flexuosum Lag. vrbica

  Lythrum thesioides M. Bieb. vrbica

  MALVACEAE (Slezovité)

  Kosteletzkya pentacarpos (L.)

  Ledeb.

  NAJADACEAE (Riečňankovité)

  Caulinia tenuissima

  (A.Br.ex Magnus) Tzvel.

  Najas flexilis (Willd.) Rostk. &

  W.L.Schmidt riečňanka

  Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka

  OLEACEAE (Olivovité)

  Syringa josikaea Jacq. fil. orgován Jósikov

  ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

  Cephalanthera cucullata

  Boiss. & Heldr. prilbovka

  Comperia comperiana (Steven)

  Aschers. & Graebner

  Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový

  Dactylorhiza chuhensis Renz &

  Taub. vstavačovec

  Himantoglossum caprinum (Bieb.)

  C.Koch. jazýčkovec východný

  Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov

  Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník

  Ophrys isaura Renz & Taub. hmyzovník

  Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo hmyzovník

  Ophrys lunulata Parl. hmyzovník

  Ophrys lycia Renz & Taub. hmyzovník

  Orchis punctulata Stev. ex Lindl. vstavač

  Platanthera obtusata (Pursh)

  Lindl. subsp. vemenník

  oligantha (Turcz.) Hulten

  Spiranthes aestivalis (Poir.)

  L.C.Richard pokrut letný

  Steveniella satyrioides (Stev.)

  Schlechter

  PAEONIACEAE (Pivonkovité)

  Paeonia cambessedesii (Willk.)

  Willk. pivonka

  Paeonia clusii F. C. Stern subsp.

  rhodia (Stearn) pivonka Clusiova

  Tzanoudakis

  Paeonia officinalis L. subsp.

  banatica (Rochel) Soó pivonka lekárska banátska

  Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka

  Paeonia tenuifolia L. pivonka tenkolistá

  PALMAE (Arekovité)

  Phoenix theophrasti Greuter datľovník Theophrastov

  PAPAVERACEAE (Makovité)

  Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. mak laponský

  Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

  PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

  Armeria pseudarmeria (Murray)

  Mansfeld trávnička

  Armeria rouyana Daveau trávnička

  Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička

  Armeria velutina Welv. ex

  Boiss. & Reuter trávnička

  Limonium anatolicum Hedge limonka anatolská

  Limonium tamaricoides Bokhari limonka

  POLEMONIACEAE (Vojnovkovité)

  Polemonium boreale Adams vojnavka

  POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

  Polygonum praelongum

  Coode & Cullen stavikrv

  Rheum rhaponticum L. rebarbora pontická

  Rumex rupestris Le Gall štiavec

  POTAMOGETONACEA (Červenavcovité)

  Cymodocea nodosa (Med.)

  Posidonia oceanica (Med.)

  Zostera marina (Med.) zostera morská

  PRIMULACEAE (Prvosienkovité)

  Androsace cylindrica DC. pochybok

  Androsace mathildae Levier pochybok

  Androsace pyrenaica Lam. pochybok

  Cyclamen coum Mill. cyklámen

  Cyclamen kuznetzovii Kotov et

  Czernova. cyklámen Kuznecov

  Cyclamen mirabile Hildebr. cyklámen

  Lysimachia minoricensis

  J.D.Rodriguez čerkáč

  Primula apennina Widmer prvosienka

  Primula deorum Velen. prvosienka

  Primula frondosa Janka prvosienka

  Primula egaliksensis Wormsk. prvosienka

  Primula glaucescens Moretti prvosienka

  Primula palinuri Petagna prvosienka

  Primula spectabilis Tratt. prvosienka

  Primula wulfeniana Scot subsp.

  baumgarteniana prvosienka

  (Degen & Moesz) Ludi

  Soldanella villosa Darracq soldanelka

  RANUNCULACEAE (Iskerníkovité)

  Aconitum corsicum Gayer prilbica

  Aconitum flerovii Steinb. prilbica

  Aconitum lasiocarpum (Reichenb.)

  Gáyer prilbica chlpatoplodá

  Adonis cyllenea Boiss., Heldr.

  & Orph. hlaváčik

  Adonis distorta Ten. hlaváčik

  Anemone uralense Nevski veternica

  Aquilegia bertolonii Schott orlíček

  Aquilegia kitaibelii Schott orlíček

  Aquilegia ottonis subsp. taygetea

  (Orph.) Strid orlíček

  Aquilegia pyrenaica DC. subsp.

  cazorlensis orlíček

  (Heywood) Galiano & Rivas Martinez

  (Aquilegia cazorlensis Heywood)

  Consolida samia P. H. Davis ostrôžka

  Delphinium caseyi B. L. Burtt stračonôžka

  Pulsatilla grandis (Wender.)

  Wender. poniklec veľkokvetý

  Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený

  Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský

  Ranunculus fontanus C. Presl iskerník

  Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník

  Ranunculus weyleri Mares iskerník

  RESEDACEAE (Rezedovité)

  Reseda decursiva Forssk. Gibraltar rezeda

  ROSACEAE (Ružovité)

  Crataegus dikmensis Pojark hloh

  Geum bulgaricum Panc. kuklík

  Potentilla delphinensis

  Gren. & Godron nátržník

  Potentilla emilii-popii

  E.I.Nyárády nátržník

  Potentilla silesiaca Uechtr. nátržník

  Pyrus anatolica Browicz hruška

  RUBIACEAE (Marenovité)

  Galium cracoviense Ehrend. lipkavec

  Galium globuliferum Hub.-Mor.

  & Reese lipkavec

  Galium litorale Guss. lipkavec

  Galium moldavicum (Dobrescu)

  Franco lipkavec

  Galium rhodopeum Velen. lipkavec

  Galium viridiflorum Boiss.

  & Reuter lipkavec

  SANTALACEAE (Santalovité)

  Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový (Ex

  - vyhynutý)

  SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

  Saxifraga berica (Beguinot)

  D.A.Webb lomikameň

  Saxifraga cintrana Kuzinsky ex

  Willk. lomikameň

  Saxifraga florulenta Moretti lomikameň

  Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí

  Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň

  Saxifraga tombeanensis Boiss.

  ex Engl. lomikameň

  Saxifraga valdensis DC. lomikameň

  Saxifraga vayredana Luizet lomikameň

  SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

  Antirrhinum charidemi Lange papuľka

  Euphrasia marchesettii Wettst.

  ex Marches. očianka

  Linaria algarviana Chav. pyštek

  Linaria ficalhoana Rouy pyštek

  Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek

  Linaria hellenica Turril pyštek

  Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov

  Linaria ricardoi Cout. pyštek

  Linaria tursica B. Valdes

  & Cabezudo pyštek

  Lindernia procumbens (Krock.)

  Philcox lindernia puzdierkatá

  Odontites granatensis Boiss. zdravienok

  Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský

  Verbascum afyonense Hub.-Mor. divozel

  Verbascum basivelatum Hub.-Mor. divozel

  Verbascum cylleneum (Boiss. &

  Heldr.) Kuntze divozel

  Verbascum degenii Hal. divozel

  Verbascum purpureum (Janka)

  Huber-Morath divozel

  Verbascum stepporum Hub.-Mor. divozel

  Veronica euxina Turrill veronika

  Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika

  Veronica turrilliana Stoj. et

  Stef. veronika

  SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

  Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľôčka

  SOLANACEAE (Ľuľkovité)

  Atropa baetica Willk. ľuľkovec

  Mandragora officinarum L. mandragora lekárska

  THYMELAEACEAE (Vrabcovníkovité)

  Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky

  Daphne petraea Leybold lykovec

  Daphne rodriguezii Texidor lykovec

  Thymelea broterana Coutinho vrabcovník

  TRAPACEAE (Kotvicovité)

  Trapa natans L. kotvica plávajúca

  TYPHACEAE (Pálkovité)

  Typha minima Hoppe pálka najmenšia (Ex - vyhynutá)

  Typha shuttleworthii

  Koch & Sonder pálka striebristosivá

  ULMACEAE (Brestovité)

  Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova

  UMBELLIFERAE (APIACEAE - Mrkvovité)

  Angelica heterocarpa Lloyd angelika

  Angelica palustris (Besser) Hoffman

  [Ostericum palustre (Besser) angelika (ostrík močiarny)

  Beser] (Ex - vyhynutý)

  Apium bermejoi Llorens zeler

  Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý

  Athamanta cortiana Ferrarini atamanta

  Bupleurum capillare Boiss. &

  Heldr. prerastlík

  Bupleurum dianthifolium Guss. prerastlík

  Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík

  Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky

  Eryngium viviparum Gay kotúč

  Ferula halophila H. Pesmen feruľa slanomilná

  Ferula orientalis L. feruľa východná

  Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova

  Laserpitium longiradium Boiss. lazerník

  Naufraga balearica Constance

  & Cannon

  Oenanthe conioides Lange halucha

  Petagnia saniculifolia Guss.

  Rouya polygama (Desf.) Coincy

  Seseli intricatum Boiss. sezel

  Thorella verticillatinundata

  (Thore) Briq.

  VALERIANACEAE (Valeriánovité)

  Centranthus kellererii

  (Stoj. Stef. et Georg.)

  Stoj. et Stef. centrant

  Centranthus trinervis (Viv.)

  Beguinot centrant

  VIOLACEAE (Fialkovité)

  Viola athois W. Becker fialka

  Viola cazorlensis Gandoger fialka

  Viola cryana Gillot fialka

  Viola delphinantha Boiss. fialka

  Viola hispida Lam. fialka

  Viola jaubertiana Mares

  & Vigineix fialka

  BRYOPHYTA (MACHORASTY)

  BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

  ANTHOCEROTACEAE

  Notothylas orbicularis (Schwein.)

  Sull.

  BRYOPSIDA: HEPATICAE (PEČEŇOVKY)

  AYTONIACEAE

  Mannia triandra (Scop.) Grolle

  CEPHALOZIACEAE

  Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

  CODONIACEAE

  Petalophyllum ralfsii (Wils.)

  Nees et Gott. ex Lehm.

  FRULLANIACEAE

  Frullania parvistipula Steph.

  GYMNOMITRIACEAE

  Marsupella profunda Lindb. mešcovka

  JUNGERMANNIACEAE

  Jungermannia handelii (Schiffn.)

  Amak trsovka

  RICCIACEAE

  Riccia breidleri Jur. ex Steph. mrvka

  RIELLACEAE

  Riella helicophylla (Mont.) Hook.

  SCAPANIACEAE

  Scapania massalongi (K. Muell.)

  K.Muell.

  BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

  AMBLYSTEGIACEAE

  Drepanocladus vernicosus

  (Mitt.) Warnst. kosáčik

  BRUCHIACEAE

  Bruchia vogesiaca Schwaegr.

  BUXBAUMIACEAE

  Buxbaumia viridis (Moug. ex

  Lam. & DC.) kyjanôčka zelená

  Brid. ex Moug. & Nestl.

  DICRANACEAE

  Atractylocarpus alpinus

  (Schimp. ex Milde) Lindb.

  Cynodontium suecicum

  (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec

  Dicranum viride (Sull. & Lesq.)

  Lindb. dvojhrot zelený

  FONTINALACEAE

  Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

  FUNARIACEAE

  Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

  HOOKERIACEAE

  Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

  MEESIACEAE

  Meesia longiseta Hedw.

  ORTHOTRICHACEAE

  Orthotrichum rogeri Brid. (Ex - vyhynutý)

  SPHAGNACEAE

  Sphagnum pylaisii Brid. rašelinník

  SPLACHNACEAE

  Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G.

  Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané

  v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej

  platnej vedeckej nomenklatúry.

  PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN

  Endemické druhy Makarónskej oblasti

  (k 6. marcu 1997)

  PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

  ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

  Asplenium azoricum Lovis slezinník azorský

  DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

  Polystichum drepanum (Swartz) C.

  Presl papraďovec

  HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

  Hymenophyllum maderensis blanolistník

  ISOETACEAE (Šidlatkovité)

  Isoetes azorica Durieu ex

  Milde šidlatka azorská

  LYCOPODIACEAE (Plavúňovité)

  Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.

  MARSILEACEAE (Marsileovité)

  Marsilea azorica Launert marsilea azorská

  GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

  CUPRESACEAE (Cyprusovité)

  Juniperus brevifolia (Seub.)

  Antoine borievka

  ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

  AGAVACEAE (Agávovité)

  Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná

  ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

  Caralluma burchardii N.E.Brown karaluma

  Ceropegia chrysantha Svent. lampášik

  BERBERIDACEAE (Dráčovité)

  Berberis maderensis Lowe dráč

  BORAGINACEAE (Borákovité)

  Echium gentianoides Webb ex Coincy hadinec

  Echium handiense Svent. hadinec

  Echium pininana Webb et Berth. hadinec

  Myosotis azorica H.C.Watson nezábudka azorská

  Myosotis maritima Hochst. ex Seub. nezábudka

  CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

  Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer

  Musschia aurea (L.f.) DC.

  Musschia wollastonii Lowe

  CAPRIFOLIACEAE (LONICERACEAE - Zemolezovité)

  Sambucus palmensis Link baza

  CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

  Cerastium azoricum Hochst. rožec azorský

  Silene nocteolens Webb et Berth silenka

  CISTACEAE (Cistovité)

  Cistus chinamadensis

  Banares & Romero cistus

  Helianthemum bystropogophyllum

  Svent. devätorník

  Helianthemum teneriffae Cosson devätorník

  COMPOSITAE (ASTERACEAE - Astrovité)

  Andryala crithmifolia Ait.

  Argyranthemum lidii Humphries

  Argyranthemum pinnatifidum (L.F.)

  Lowe

  subsp. succulentum (Lowe) Humphries

  Argyranthemum winterii (Svent.)

  Humphries

  Atractylis arbuscula Svent.

  & Michaelis

  Atractylis preauxiana Schultz Bip.

  Bellis azorica Hochst. ex Seub. sedmokráska azorská

  Calendula maderensis Dc. nechtík

  Cheirolophus duranii (Burchard)

  Holub

  Cheirolophus falsisectus

  Montelongo et Moraleda

  Cheirolophus ghomerythus (Svent.)

  Holub

  Cheirolophus junonianus (Svent.)

  Holub

  Cheirolophus metlesicsii Montelongo

  Cheirolophus santosabreui Santos

  Cheirolophus satarataensis (Svent.)

  Holub

  Cheirolophus tagananensis (Svent.)

  Holub

  Helichrysum monogynum B.L.Burth.

  & Sunding slamiha

  Helichrysum gossypinum Webb slamiha

  Hypochaeris oligocephala (Svent.

  & D. Bramwell) Lack prasatník

  Lactuca watsoniana Trelease šalát

  Leotodon filii (Hochst. ex Seub.)

  Paiva & Orm. púpavec

  Onopordum carduelinum Bolle ostropes

  Onopordum nogalesii Svent. ostropes

  Pericallis hadrosomus Svent.

  Pericallis malvifolia (L'Hér)

  B.Nord.

  Phagnalon benetii Lowe

  Senecio hermosae Pitard starček

  Sonchus gandogeri Pitard mlieč

  Stemmacantha cynaroides

  Sventenia bupleuroides Font Quer

  Tanacetum o'shanahanii Febles.

  Marrero et Suárez vratič

  Tanacetum ptarmiciflorum (Webb)

  Schultz Bip. vratič

  Tolpis glabrescens Kämmer škardovka

  CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

  Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec

  Convolvulus lopez-socasi Svent. pupenec

  Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec

  Pharbitis preauxii Webb povojník

  CRASSULACEAE (Tučnolistovité)

  Aeonium balsamiferum Webb et

  Berth. eonium

  Aeonium gomeraense Praeger eonium

  Aeonium saundersii Bolle eonium

  Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.

  Monanthes wildpretii

  Baňares & Scholz

  CRUCIFERAE (BRASSICACEAE - Kapustovité)

  Crambe arborea Webb ex Christ katran

  Crambe laevigata DC. ex Christ katran

  Crambe scoparia Svent. katran

  Crambe sventenii B.Petters. ex

  Bramw. & Sunding katran

  Parolinia schizogynoides Svent.

  Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

  CYPERACEAE (Šachorovité)

  Carex malato-belizii Raymond ostrica

  DIPSACACEAE (Štetkovité)

  Scabiosa nitens Roem. & Schult. hlaváč

  ERICACEAE (Vresovcovité)

  Daboecia azorica Tutin & Warb.

  Erica scoparia L. subsp.azorica

  (Hochst.) D.A.Webb vresovec

  EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

  Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. mliečnik

  Euphorbia handiensis Burchard mliečnik

  Euphorbia lambii Svent. mliečnik

  Euphorbia stygiana H.C.Watson mliečnik

  GERANIACEAE (Pakostovité)

  Geranium maderense Yeo pakost

  GRAMINEAE (POACEAE - Lipnicovité)

  Agrostis gracilaxa Franco psinček

  Deschampsia maderensis

  (Hack. et Bornm.) Buschm. metlica

  Phalaris maderensis (Mnzs.)

  Mnzs. lesknica

  LABIATAE (LAMIACEAE - Hluchavkovité)

  Micromeria glomerata P.Pérez

  Micromeria leucantha Svent. ex Pérez

  Salvia herbanica Santos et

  Fernández šalvia

  Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj

  Sideritis discolor

  (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj

  Sideritis infernalis Bolle ránhoj

  Sideritis marmorea Bolle ránhoj

  Teucrium abutiloides l'Her. hrdobárka

  LEGUMINOSAE (FABACEAE - Bôbovité)

  Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.

  Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj

  Anagyris latifolia Brouss.

  ex Willd. smradovec

  Cicer canariensis Santos & Gweil cícer kanársky

  Dorycnium spectabile Webb &

  Berthel. ďatelinovec

  Genista benehoavensis (Bolle ex

  Svent.) Del Arco kručinka

  Lotus azoricus P.W.Ball ľadenec azorský

  Lotus callis-viridis

  D.Bramwell & D.H.Davis ľadenec

  Lotus eremiticus Santos ľadenec

  Lotus kunkelii (E.Chueca)

  D.Bramwell et al. ľadenec

  Lotus maculatus Breitfeld ľadenec

  Lotus pyranthus P.Perez ľadenec

  Teline nervosa (Esteve)

  A. Hansen et Sund.

  Teline rosmarinifolia

  Webb & Berthel.

  Teline salsoloides Arco & Acebes.

  Vicia dennesiana H.C.Watson vika

  LILIACEAE (Ľaliovité)

  Androcymbium psammophilum Svent.

  Smilax divaricata Sol. ex Wats. smilax

  MYRICACEAE (Vresnovité)

  Myrica rivas-martinezii Santos vresna

  OLEACEAE (Olivovité)

  Jasminum azoricum L. jazmín azorský

  Picconia azorica (Tutin) Knbol.

  ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

  Barlia metlesicsiaca Teschner

  Goodyera macrophylla Lowe smrečinec

  Orchis scopulorum Summerh. vstavač

  PITTOSPORACEAE

  Pittosporum coriaceum Dryander

  ex Aiton

  PLANTAGINACEAE (Skorocelovité)

  Plantago famarae Svent. skorocel

  Plantago malato-belizii Lawalree skorocel

  PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

  Limonium arborescens (Brouss.)

  Kuntze limonka

  Limonium dendroides Svent. limonka

  Limonium fruticans (Webb)

  O.Kuntze limonka

  Limonium perezii Stapf limonka

  Limonium preauxii (Webb et Berth.)

  O.Kuntze limonka

  Limonium spectabile (Svent.)

  Kunkel & Sunding limonka

  Limonium sventenii Santos

  & Fernandez Galvan limonka

  POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

  Rumex azoricus Rech. štiav

  RHAMNACEAE (Rešetliakovité)

  Frangula azorica Tutin krušina azorská

  ROSACEAE (Ružovité)

  Bencomia brachystachya Svent.

  Bencomia exstipulata Svent.

  Bencomia sphaerocarpa Svent.

  Chamaemeles coriacea Lindl.

  Dendriopoterium pulidoi Svent.

  Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.

  Prunus lusitanica subsp. azorica

  (Moui.) Franco slivka

  RUTACEAE (Rutovité)

  Ruta microcarpa Svent. ruta

  SANTALACEAE (Santalovité)

  Kunkeliella canariensis Stearn

  Kunkeliella psilotoclada (Svent.)

  Stearn

  Kunkeliella subsucculenta Kammer

  SAPOTACEAE (Sapotovité)

  Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

  SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

  Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň

  SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

  Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská

  Euphrasia grandiflora Hochst. očianka veľkokvetá

  Isoplexis chalcantha Svent.

  & O'Shanahan

  Isoplexis isabelliana

  (Webb & Berthel.) Masferrer

  SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

  Globularia ascanii

  D.Bramwell & Kunkel guľôčka

  Globularia sarcophylla Svent. guľôčka

  SOLANACEAE (Ľuľkovité)

  Solanum lidii Sunding ľuľok

  UMBELLIFERAE (APIACEAE - Mrkvovité)

  Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

  Bunium brevifolium Lowe buľka

  Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík

  Chaerophyllum azoricum Trel. krkoška azorská

  Monizia edulis Lowe

  Ferula latipinna Santos feruľa

  Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. žindava azorská

  VIOLACEAE (Fialkovité)

  Viola paradoxa Lowe fialka

  BRYOPHYTA (MACHORASTY)

  BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

  ECHINODIACEAE

  Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

  POTTIACEAE

  Bryoerythrophyllum machadoanum

  (Sergio) M.Hill

  THAMNIACEAE

  Thamnobryum fernandesii Sergio

  ------------------------------------------------------------------

  Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané

  v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej

  platnej vedeckej nomenklatúry.

  PRÍL.II

  PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV (k 6. marcu 1997)

  (Med.) - stredomorské (mediteránne) druhy

  Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku

  VERTEBRATA (STAVOVCE)

  Mammalia (Cicavce)

  INSECTIVORA

  Erinaceidae

  * Atelerix algirus (Erinaceus algirus) jež túlavý

  Soricidae

  * Crocidura suaveolens ariadne bielozúbka záhradná krétska

  (Crodidura ariadne)

  * Crocidura russula cypria bielozúbka dlhochvostá cyperská

  (Crocidura cypria)

  Crocidura canariensis bielozúbka kanárska

  Talpidae

  Desmana moschata vychuchol povolžský

  Galemys pyrenaicus vychuchol pyrenejský

  (Desmana pyrenaica)

  MICROCHIROPTERA

  všetky druhy okrem

  Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

  RODENTIA

  Sciuridae

  Pteromys volans poletuška slovanská

  (Sciuropterus russicus)

  Sciurus anomalus veverica krátkouchá

  * Spermophilus citellus syseľ pasienkový

  (Citellus citellus)

  Spermophilus suslicus syseľ perlavý

  (Citellus suslicus)

  Muridae

  Cricetus cricetus škrečok poľný

  Mesocricetus newtoni škrečok Newtonov

  * Microtus bavaricus hraboš bavorský

  (Pitymys bavaricus)

  Microtus cabrerae hraboš iberský

  Microtus tatricus hraboš tatranský

  Spalax graecus slepec grécky

  Gliridae

  Dryomis laniger plch vlnatý

  Myomimus roachi plch Roachov

  (Myomimus bulgaricus)

  Zapodidae

  Sicista betulina myšovka horská

  Sicista subtilis myšovka stepná

  Hystricidae

  Hystrix cristata

  CARNIVORA

  Canidae

  Alopex lagopus líška polárna

  Canis lupus vlk dravý

  Cuon alpinus kuon hôrny

  Ursidae

  všetky druhy

  Mustelidae

  Gulo gulo rosomák severský

  Mustela eversmannii tchor stepný

  Mustela lutreola (Lutreola lutreola) norok európsky (Ex - vyhynutý)

  Lutra lutra vydra riečna

  Vormela peregusna tchor škvrnitý

  Felidae

  Caracal caracal rys karakal

  Felis silvestris mačka divá

  * Lynx pardinus (Lynx pardina) rys leopardovitý

  Panthera pardus leopard škvrnitý

  Panthera tigris tiger pásavý

  PINNIPEDIA

  Odobenidae

  Odobenus rosmarus mrož ľadový

  Phocidae

  Monachus monachus tuleň mníši

  Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný

  Phoca hispida ladogensis tuleň krúžkovaný

  ARTIODACTYLA

  Cervidae

  Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický

  Bovidae

  Capra aegagrus koza bezoárová

  Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský

  Gazella subgutturosa gazela

  Gazella dorcas gazela dorkas

  Ovibos moschatus pižmoň severský

  Rupicapra rupicapra ornata kamzík vrchovský

  CETACEA

  Monodontidae

  Monodon monoceros narval jednorohý

  Delphinidae

  Delphinus delphis delfín vytrvalý

  Globicephala macrorhynchus delfín krátkoplutvý

  Globicephala melas delfín dlhoplutvý

  Grampus griseus delfín sivý

  Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký

  Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý

  Orcinus orca kosatka dravá

  Pseudorca crassidens delfín čierny

  Steno bredanensis delfín drsnozubý

  Stenella coeruleoalba delfín pásavý

  Stenella frontalis delfín štíhlonosý

  Tursiops truncatus (tursio) delfín skákavý

  Phocaenidae

  Phocoena phocoena sviňucha tuponosá

  Physeteridae

  Kogia breviceps vorvaň krátkohlavý

  Kogia simus (Med.) vorvaň krátkonosý

  Physeter macrocephalus (Med.) vorvaň tuponosý

  Ziphiidae

  Hyperoodon rostratus vorvaňovec anarnak

  Mesoplodon bidens vorvaňovec severoatlantický

  Mesoplodon densirostris (Med.) vorvaňovec tropický

  Mesoplodon mirus vorvaňovec tmavý

  Ziphius cavirostris vorvaňovec dutonosý

  Balaenopteridae

  Balaenoptera acutorostrata (Med.) vráskavec malý

  Balaenoptera borealis (Med.) vráskavec sejval

  Balaenoptera edeni vráskavec

  Balaenoptera physalus vráskavec myšok

  Megaptera novaeangliae

  (longimana, nodosa) vráskavec dlhoplutvý

  Sibbaldus (Balaenoptera) musculus vráskavec obrovský

  Balaenidae

  Balaena mysticetus veľryba arktická

  Eubalaena glacialis veľryba čierna

  Aves (Vtáky)

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

  všetky druhy

  PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

  Podiceps auritus potápka ušatá

  Podiceps grisegena potápka červenokrká

  Podiceps nigricollis (caspicus) potápka čiernokrká

  Podiceps ruficollis potápka hnedá

  PROCELLARIIFORMES

  Hydrobatidae

  všetky druhy

  Procellariidae

  Bulweria bulwerii tajfúnnik čierny

  Procellaria diomedea tajfúnnik plavý

  Pterodroma madeira tajfúnnik

  Pterodroma feae tajfúnnik

  Puffinus assimilis baroli víchrovník

  Puffinus puffinus víchrovník čiernozobý

  PELECANIFORMES

  Phalacrococidae

  Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

  Pelecanidae

  všetky druhy

  CICONIIFORMES

  Ardeidae

  Ardea purpurea volavka purpurová

  Ardeola ralloides volavka vlasatá

  Botaurus stellaris bučiak trsťový

  Bubulcus (Ardeola) ibis volavka chochlatá

  Casmerodius albus (Egreta alba) volavka biela

  Egreta garzetta volavka striebristá

  Ixobrychus minutus bučiačik močiarny

  Nycticorax nycticorax chavkoš nočný

  Ciconiidae

  všetky druhy

  Threskiornithidae

  všetky druhy

  Phoenicopteridae

  Phoenicopterus ruber plameniak ružový

  ANSERIFORMES

  Anatidae

  Anser erythropus hus malá

  Branta leucopsis bernikla bielolíca

  Branta ruficollis bernikla červenokrká

  Bucephala islandica hlaholka zlatooká

  Cygnus cygnus labuť spevavá

  Cygnus bewickii (columbianus) labuť malá

  Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá

  Marmaronetta (Anas) angustirostris kačica úzkozobáková

  Mergus albellus potápač malý

  Oxyura leucocephala potápač biely

  Polysticta stelleri kajka malá

  Somateria spectabilis kajka kráľovská

  Tadorna tadorna kazarka pestrá

  Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá

  FALCONIFORMES

  všetky druhy

  GALLIFORMES

  Tetraonidae

  Tetrao urogallus cantabricus tetrov hlucháň kantábrijský

  GRUIFORMES

  Turnicidae

  Turnix sylvatica prepeľovec krovinový

  Gruidae

  všetky druhy

  Rallidae

  Crex crex chriašteľ poľný

  Fulica cristata lyska hrebenatá

  Porphyrio porphyrio sliepočka modrá

  Porzana porzana chriašteľ bodkovaný

  Porzana pusilla chriašteľ najmenší

  Porzana parva chriašteľ malý

  Otididae

  všetky druhy

  CHARADRIIFORMES

  Charadriidae

  Arenaria interpres kamenár strakatý

  Charadrius alexandrinus kulík morský

  Charadrius dubius kulík riečny

  Charadrius hiaticula kulík piesočný

  Charadrius leschenaulti kulík veľkozobý

  Eudromias morinellus kulík vrchovský

  Hoplopterus spinosus

  Scolopacidae

  Calidris alba pobrežník belavý

  Calidris alpina pobrežník čiernozobý

  Calidris ferruginea pobrežník krivozobý

  Calidris maritima pobrežník morský

  Calidris minuta pobrežník malý

  Calidris temminckii pobrežník sivý

  Gallinago media močiarnica lúčna

  Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý

  Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý

  Tringa cinerea kalužiak vyvrátenozobý

  Tringa glareola kalužiak močiarny

  Tringa hypoleucos kalužiak riečny

  Tringa ochropus kalužiak perlavý

  Tringa stagnatilis kalužiak štíhly

  Recurvirostridae

  všetky druhy

  Phalaropodidae

  všetky druhy

  Burhinidae

  Burhinus oedicnemus ležiak úhorový

  Glareolidae

  všetky druhy

  Laridae

  Chlidonias hybrida rybár bahenný

  Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly

  Chlidonias niger rybár čierny

  Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý

  Hydroprogne caspia rybár veľkozobý

  Larus audouinii čajka ostrovná

  Larus genei čajka tenkozobá

  Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

  Larus minutus čajka malá

  Larus (Xenia) sabini čajka vidličnatochvostá

  Pagophila eburnea

  Sterna albifrons rybár malý

  Sterna dougallii rybár štíhlozobý

  Sterna hirundo rybár riečny

  Sterna paradisaea (macrura) rybár dlhochvostý

  Sterna sandvicensis rybár sivý

  COLUMBIFORMES

  Pteroclididae

  všetky druhy

  Columbidae

  Columba bollii

  Columba junoniae

  CUCULIFORMES

  Cuculidae

  Glamator glandarius

  STRIGIFORMES

  všetky druhy

  CAPRIMULGIFORMES

  Caprimulgidae

  všetky druhy

  APODIFORMES

  Apodidae

  Apus caffer dážďovník lastovičkovitý

  Apus melba dážďovník

  Apus pallidus dážďovník

  Apus unicolor dážďovník

  CORACIIFORMES

  Alcedinidae

  Alcedo atthis rybárik riečny

  Ceryle rudis rybárik strakatý

  Halcyon smyrnensis rybárik červenozobý

  Meropidae

  Merops apiaster včelárik zlatý

  Coraciidae

  Coracias garrulus krakľa belasá

  Upupidae

  Upupa epops dudok chochlatý

  PICIFORMES

  všetky druhy

  PASSERIFORMES

  Alaudidae

  Calandrella brachydactyla

  Calandrella rufescens

  Chersophilus duponti

  Eremophila alpestris škovránok ušatý

  Galerida theklae

  Melanocorypha bimaculata

  Melanocorypha calandra

  Melanocorypha leucoptera škovránok bielokrídly

  Melanocorypha yeltoniensis škovránok čierny

  Hirundinidae

  všetky druhy

  Motacillidae

  všetky druhy

  Pycnonotidae

  Pycnonotus barbatus bylbyl sivý

  Laniidae

  všetky druhy

  Bombycillidae

  Bombycilla garrulus chochláč severský

  Cinclidae

  Cinclus cinclus vodnár potočný

  Troglodytidae

  Troglodytes troglodytes oriešok hnedý

  Prunellidae

  všetky druhy

  Muscicapidae

  Turdinae

  Cercotrichas galactotes spevák ryšavý

  Erithacus rubecula slávik červienka

  Irania gutturalis slávik bielohrdlý

  Luscinia luscinia slávik tmavý

  Luscinia megarhynchos slávik krovinový

  Luscinia (Cyanosylvia) svecica slávik modrák

  Monticola saxatilis skaliar pestrý

  Monticola solitarius skaliar modrý

  Oenanthe finischii skaliarik škrapový

  Oenanthe hispanica skaliarik okrový

  Oenanthe isabellina skaliarik plavý

  Oenanthe leucura skaliarik čierny

  Oenanthe oenanthe skaliarik sivý

  Oenanthe pleschanka (leucomela) skaliarik plešanka

  Phoenicurus ochruros žltochvost domový

  Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný

  Saxicola dacotiae pŕhľaviar kanársky

  Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý

  Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý

  Tarsiger cyanurus modravec lesný

  Turdus torquatus drozd kolohrivý

  Sylviinae

  všetky druhy

  Regulinae

  všetky druhy

  Muscicapinae

  všetky druhy

  Timaliinae

  Panurus biarmicus fúzatka trsťová

  Paridae

  všetky druhy

  Sittidae

  všetky druhy

  Certhiidae

  všetky druhy

  Emberizidae

  Calcarius lapponicus strnádka severská

  Emberiza aureola strnádka obojková

  Emberiza caesia strnádka sivokrká

  Emberiza cia strnádka ciavá

  Emberiza cineracea strnádka sivá

  Emberiza cirlus strnádka svrčavá

  Emberiza citrinella strnádka žltá

  Emberiza leucocephala strnádka bielohlavá

  Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá

  Emberiza pusilla strnádka hrdzavosluchá

  Emberiza rustica strnádka poľná

  Emberiza schoeniclus strnádka trsťová

  Plectrophenax nivalis strnádka snežná

  Fringillidae

  Carduelis cannabina stehlík konopiar

  Carduelis carduelis stehlík pestrý

  Carduelis chloris stehlík zelený

  Carduelis flammea stehlík čečetavý

  Carduelis flavirostris stehlík horský

  Carduelis hornemanni stehlík belavý

  Carduelis spinus stehlík čížavý

  Carpodacus erythrinus hýľ karmínový

  Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý

  Fringilla teydea pinka modrá

  Loxia curvirostra krivonos smrekový

  Loxia leucoptera krivonos bielokrídly

  Loxia pityopsittacus krivonos sosnový

  Loxia scotica krivonos škótsky

  Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý

  Rhodopechys githaginea hýľ stepný

  Serinus citrinella kanárik citrónový

  Serinus pusillus kanárik červenočelý

  Serinus serinus kanárik záhradný

  Ploceidae

  Montrifringilla nivalis snehárka vrchovská

  Petronia petronia vrabec skalný

  Sturnidae

  Sturnus roseus škorec ružový

  Sturnus unicolor škorec jednofarebný

  Oriolidae

  Oriolus oriolus vlha hájová

  Corvidae

  Cyanopica cyanus straka belasá

  Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná

  Perisoreus infaustus sojka zlovestná

  Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá

  Pyrrhocorax pyrrhocorax čavka červenožltá

  Reptilia (Plazy)

  TESTUDINES

  Testudinidae

  Testudo graeca korytnačka

  Testudo hermanni korytnačka zelenkastá

  Testudo marginata korytnačka obrúbená

  Emydidae

  Emys orbicularis korytnačka močiarna

  * Mauremys caspica 1) korytnačka bahenná

  Dermochelyidae

  Dermochelys coriacea kožovka morská

  Cheloniidae

  Caretta caretta kareta nepravá

  Chelonia mydas kareta obrovská

  Eretmochelys imbricata kareta pravá

  Lepidochelys kempii kareta Kempova

  Trionychidae

  Trionyx euphraticus

  (Rafetus euphraticus) mäkkuľa eufratská

  Trionyx triunguis mäkkuľa trojpazúrová

  SAURIA

  Gekkonidae

  Cyrtodactylus kotschyi gekón hrboľkatý

  Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský

  Tarentola boettgeri gekón Boettgerov

  Tarentola delalandii gekón Delalandov

  Tarentola gomerensis gekón gomérsky

  Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý

  Agamidae

  * Stellio stellio (Agama stellio) agama hardun

  Chamaeleontidae

  Chamaeleo chamaeleon chameleón menlivý

  Lacertidae

  Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova

  Algyroides marchi jašterica Marchova

  Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá

  Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká

  * Archaeolacerta bedriagae

  (Lacerta bedriagae) jašterica Bedriagova

  * Archaeolacerta monticola

  (Lacerta monticola) jašterica vrchovská

  Gallotia galloti

  * Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) jašterica Simonova

  Gallotia stehlini jašterica Stehlinova

  Lacerta agilis jašterica bystrá

  Lacerta clarkorum jašterica

  Lacerta dugesii jašterica Dugesova

  Lacerta graeca jašterica ostropyská

  Lacerta horvathi jašterica Horvathova

  Lacerta lepida jašterica pôvabná

  Lacerta parva jašterica trpasličia

  Lacerta princeps jašterica skalná

  Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova

  Lacerta trilineata jašterica smaragdová

  Lacerta viridis jašterica zelená

  Ophisops elegans jašterica hadoboká

  Podarcis erhardii jašterica Erhardova

  Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná

  Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova

  Podarcis melisellensis jašterica jadranská

  Podarcis milensis jašterica kykladská

  Podarcis muralis jašterica múrová

  Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá

  Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá

  Podarcis sicula jašterica ruinová

  Podarcis taurica jašterica trávna

  Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská

  Podarcis wagleriana jašterica Waglerova

  Anguidae

  Ophisaurus apodus slepúch beznohý

  Scincidae

  Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla

  Chalcides bedriagai scink Bedriagov

  Chalcides ocellatus scink oceľový

  Chalcides sexlineatus scink pásavý

  * Chalcides simonyi

  (Chalcides occidentalis) scink Simonov

  Chalcides viridianus scink zelenkastý

  Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý

  OPHIDIA

  Colubridae

  Coluber cypriensis užovka

  Coluber gemonensis užovka zlostná

  Coluber hippocrepis užovka podkovovitá

  * Coluber jugularis 2) užovka žltobruchá

  * Coluber najadum 3) užovka štíhla

  Coluber viridiflavus užovka žltozelená

  Coronella austriaca užovka hladká

  Elaphe longissima užovka stromová

  Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása

  Elaphe situla užovka leopardovitá

  Natrix megalocephala užovka veľkohlavá

  Natrix tessellata užovka fŕkaná

  Telescopus fallax užovka nočná

  Viperidae

  Vipera albizona vretenica

  Vipera ammodytes vretenica rožkatá

  Vipera barani vretenica Baranova

  Vipera kaznakovi vretenica Kaznakova

  Vipera latasti vretenica ostronosá

  * Vipera lebetina 4) vretenica levantská

  Vipera pontica vretenica pontská

  Vipera ursinii vretenica stepná

  Vipera wagneri vretenica Wagnerova

  Vipera xanthina vretenica horská

  Amphibia (Obojživelníky)

  CAUDATA

  Salamandridae

  Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása

  Euproctus asper salamandra horská

  Euproctus montanus salamandra vrchovská

  Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá

  * Mertensiella luschani

  (Salamandra luschani) salamandra Luschanova

  * Salamandra atra 5) salamandra čierna

  Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá

  Triturus carnifex mlok dravý

  Triturus cristatus mlok hrebenatý

  Triturus dobrogicus mlok dunajský

  Triturus italicus mlok ostrochvostý

  Triturus karelinii mlok Karelinov

  Triturus montandoni mlok karpatský

  Plethodontidae

  * Speleomantes flavus

  (Hydromantes flavus) mločík žltý

  * Speleomantes genei

  (Hydromantes genei) mločík jaskynný

  * Speleomantes imperialis

  (Hydromantes imperialis) mločík cisársky

  * Speleomantes italicus

  (Hydromantes italicus) mločík nočný

  Speleomantes supramontis

  (Hydromantes supramontis) mločík horský

  Proteidae

  Proteus anguinus jaskyniar vodný

  ANURA

  Discoglossidae

  Alytes cisternasii kunka Cisternasiova

  Alytes muletensis kunka baleárska

  Alytes obstetricans kunka starostlivá

  Bombina bombina kunka červenobruchá

  Bombina variegata kunka žltobruchá

  Discoglossus galganoi kunka

  Discoglossus jeanneae kunka

  Discoglossus montalentii kunka

  Discoglossus pictus kunka maľovaná

  Discoglossus sardus kunka pestrá

  Neurergus crocatus

  Neurergus strauchi

  Pelobatidae

  Pelobates cultripes hrabavka ostronohá

  Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá

  Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá

  Pelodytes caucasicus hrabavka bahenná

  Bufonidae

  Bufo calamita ropucha krátkonohá

  Bufo viridis ropucha zelená

  Hylidae

  Hyla arborea rosnička zelená

  Hyla meridionalis rosnička západná

  Hyla sarda rosnička tyrhenská

  Ranidae

  Rana arvalis skokan ostropyský

  Rana dalmatina skokan štíhly

  Rana holtzi skokan Holtzov

  Rana iberica skokan dlhonohý

  Rana italica skokan

  Rana latastei skokan Latasteov

  Pisces (Ryby)

  CHONDRICHTHYES

  PLEUROTREMATA

  Lamnidae

  Carcharodon carcharias (Med.) lamna ľudožravá

  OSTEICHTHYES

  PETROMYZONIFORMES

  Petromyzonidae

  Lethenteron zanandrai (Med.) mihuľa Zanandreova

  ACIPENSERIFORMES

  Acipenseridae

  Acipenser naccarii jeseter jadranský

  Acipenser sturio (Med.) jeseter veľký

  Huso huso (Med.) vyza veľká

  SALMONIFORMES

  Umbridae

  Umbra krameri blatniak tmavý

  CYPRINIFORMES

  Cyprinidae

  Pomatoschistus canestrinii (Med.) býčko Canestriniov

  Pomatoschistus tortonesei (Med.) býčko

  SYNENTOGNATHI

  Belonidae

  Hippocampus hippocampus (Med.) koník krátkopyský

  Hippocampus ramulosus (Med.) koník morský

  ATHERINIFORMES

  Cyprinodontidae

  Aphanius fasciatus (Med.) kaprozúbka pásikavá

  Aphanius iberus (Med.) kaprozúbka západostredomorská

  Valencia hispanica kaprozúbka valencijská

  PERCIFORMES

  Percidae

  Zingel asper kolok rhónsky

  INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

  Arthropoda (Článkonožce)

  INSECTA

  Mantodea

  Apteromantis aptera

  Odonata

  Aeshna viridis

  Brachythemis fuscopalliata

  Calopteryx syriaca hadovka sýrska

  Coenagrion freyi

  Coenagrion mercuriale

  Cordulegaster trinacriae

  Gomphus graslinii

  Leucorrhinia albifrons vážka bieločelá

  Leucorrhinia caudalis vážka

  Leucorrhinia pectoralis vážka

  Lindenia tetraphylla

  Macromia splendens

  Ophiogomphus cecilia

  Oxygastra curtisii

  Stylurus (= Gomphus) flavipes klinovka žltonohá

  Sympecma braueri šidlovka Brauerova

  Orthoptera

  Baetica ustulata

  Saga pedo sága stepná

  Coleoptera

  Buprestis splendens

  Carabus olympiae

  Cerambyx cerdo fuzáč veľký

  Cucujus cinnaberinus plocháč červený

  Dytiscus latissimus potápnik široký

  Graphoderus bilineatus

  Osmoderma eremita pižmovec hnedý

  Rosalia alpina fuzáč alpský

  Lepidoptera

  Apatura metis dúhovec balkánsky

  Coenonympha hero očkáň lesostepný

  Coenonympha oedippus očkáň rašelinový

  Erebia calcaria očkáň východoalpský

  Erebia christi očkáň Raetzerov

  Erebia sudetica očkáň vysokohorský

  Eriogaster catax priadkovec trnkový

  Euphydryas (Eurodryas) aurinia hnedáčik chrastavcový

  Fabriciana elisa perlovec korzický

  Hyles hippophaes

  Hypodryas maturna hnedáčik osikový

  Lopinga achine očkáň matonohový

  Lycaena dispar ohniváčik veľký

  Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný

  Maculinea nausithous modráčik tmavý

  Maculinea teleius modráčik väčší

  Melanargia arge očkáň juhotaliansky

  Papilio alexanor vidlochvost horský

  Papilio hospiton vidlochvost korzický

  Parnassius apollo jasoň červenooký

  Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový

  Plebicula golgus modráčik nevadský

  Polyommatus galloi

  Polyommatus humedasae

  Proserpinus prosperpina lišaj pupalkový

  Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový

  ARACHNIDA

  Araneae

  Macrothele calpeiana

  CRUSTACEA

  Decapoda

  Ocypode cursor (Med.)

  Pachyplasma giganteum (Med.)

  Mollusca (Mäkkýše)

  GASTROPODA

  Dyotocardia

  Gibbula nivosa (Med.)

  Patella ferruginea (Med.)

  Patella nigra (Med.)

  Monotocardia

  Charonia rubicunda (= C. lampas =

  C. nodiferum) (Med.)

  Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)

  Dendropoma petraeum (Med.)

  Erosaria spurca (Med.)

  Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.)

  Mitra zonata (Med.)

  Ranella olearia (Med.)

  Schilderia achatidea (Med.)

  Tonna galea (Med.)

  Zonaria pyrum (Med.)

  Stylommatophora

  Caseolus calculus

  Caseolus commixta

  Caseolus sphaerula

  * Discus defloratus 6)

  Discus guerinianus

  Discula leacockiana

  Discula tabellata

  Discula testudinalis

  Discula turricula

  Elona quimperiana

  Geomalacus maculosus

  Geomitra moniziana

  Helix subplicata

  Leiostyla abbreviata

  Leiostyla cassida

  Leiostyla corneocostata

  Leiostyla gibba

  Leiostyla lamellosa

  BIVALVIA

  Unionoida

  Margaritifera auricularia

  Mytiloida

  Lithophaga lithophaga (Med.)

  Pinna pernula (Med.)

  Myoida

  Pholas dactylus (Med.)

  Echinoderma

  ASTERIDAE

  Asterina pancerii (Med.)

  Ophidiaster ophidianus (Med.)

  ECHINIDAE

  Centrostephanus longispinus (Med.)

  Cnidaria

  HYDROZOA

  Errina aspera (Med.)

  ANTHOZOA

  Astroides calycularis (Med.)

  Gerardia savaglia (Med.)

  Spongi

  PORIFERA

  Aplysina cavernicola (Med.)

  Asbestopluma hypogea (Med.)

  Axinelle polyploides (Med.)

  Petrobiona massiliana (Med.)

  Poznámky:

  Tretieho decembra 1993 Stály výbor dohovoru prijal odporúčanie

  č. 39 (1993):

  Stály výbor Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich

  organizmov a prírodných stanovíšť v súlade s článkom 14 dohovoru

  odporúča zmluvným stranám zohľadniť pri implementácii dohovoru

  tieto poznámky. Druhy, ktorých názov sa zmenil, sú označené

  hviezdičkou, pôvodný názov je v zátvorkách. Poznámky pod čiarou sa

  vzťahujú na taxonomické upresnenie niektorých taxónov.

  1) Mauremys caspica sa rozdelil na dva nové druhy:

  Mauremys caspica

  Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

  2) Coluber jugularis sa rozdelil na dva nové druhy:

  Coluber jugularis

  Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

  3) Coluber najadum sa rozdelil na dva nové druhy:

  Coluber najadum

  Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

  4) Vipera lebetina sa rozdelil na dva nové druhy:

  Vipera lebetina

  Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

  5) Salamandra atra sa rozdelil na dva nové druhy:

  Salamandra atra

  Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

  6) Discus defloratus sa nepovažuje za taxonomicky platný druh.

  Keďže bol opísaný na základe niekoľkých exemplárov, je zaradený

  do rôznych druhov rodu Discus.

  PRÍL.III

  CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV (k 6. marcu 1997)

  Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku

  VERTEBRATA (STAVOVCE)

  Mammalia (Cicavce)

  INSECTIVORA

  Erinaceidae

  Erinaceus europaeus jež bledý

  Soricidae

  všetky druhy

  MICROCHIROPTERA

  Vespertilionidae

  Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

  DUPLICIDENTATA

  Leporidae

  Lepus capensis (europaeus) zajac africký

  Lepus timidus zajac belák

  RODENTIA

  Sciuridae

  Marmota marmota svišť vrchovský

  Sciurus vulgaris veverica stromová

  Castoridae

  Castor fiber bobor riečny

  Muridae

  Microtus cabrerae hraboš iberský

  Microtus nivalis (lebrunii) hraboš snežný

  Microtus ratticeps (oeconomus) hraboš severský

  Gliridae

  všetky druhy

  CETACEA

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

  CARNIVORA

  Mustelidae

  Martes foina kuna skalná

  Martes martes kuna lesná

  Meles meles jazvec lesný

  Mustela erminea lasica hranostaj

  Mustela nivalis lasica myšožravá

  Putorius (Mustela) putorius tchor tmavý

  Vormela peregusna tchor škvrnitý

  Viverridae

  všetky druhy

  Felidae

  Lynx lynx rys ostrovid

  PINNIPEDIA

  Phocidae

  Cystophora cristata tuleň mechúrnatý

  Erignathus barbatus tuleň dlhofúzy

  Pagophilus groenlandicus

  (Phoca groenlandica) tuleň grónsky

  Phoca vitulina tuleň severský

  Pusa (Phoca) hispida tuleň krúžkavý

  Halichoerus grypus tuleň kužeľozubý

  ARTIODACTYLA

  Suidae

  Sus scrofa meridionalis diviak lesný korzický

  Cervidae

  všetky druhy

  Bovidae

  Bison bonasus zubor hrivnatý

  Capra ibex kozorožec horský

  Capra pyrenaica kozorožec lýrorohý

  Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný

  Rupicapra rupicapra kamzík horský

  Aves (Vtáky)

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II okrem

  Columba palumbus holub hrivnák

  Corvus corone (corone a cornix) vrana túlavá (východo-

  aj západoeurópska)

  Corvus frugilegus havran poľný

  Corvus monedula kavka tmavá

  Garrulus glandarius sojka škriekavá

  Larus argentatus čajka striebristá

  Larus fuscus čajka tmavá

  Larus marinus čajka morská

  Passer domesticus vrabec domový

  Sturnus vulgaris škorec lesklý

  Pica pica straka čiernozobá

  Reptilia (Plazy)

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

  Amphibia (Obojživelníky)

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

  Pisces (Ryby)

  PETROMYZONIFORMES

  Petromyzonidae

  Eudontomyzon hellenicum mihuľa grécka

  Eudontomyzon mariae mihuľa pontická

  Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova

  Lampetra fluviatilis mihuľa riečna

  Lampetra planeri mihuľa potočná

  Lampetra zanandreai mihuľa Zanandreova

  Petromyzon marinus mihuľa morská

  ACIPENSERIFORMES

  Acipenseridae

  Acipenser ruthenus jeseter malý

  Acipenser stellatus jeseter hviezdnatý

  Acipenser sturio jeseter veľký

  Huso huso vyza veľká

  CLUPEIFORMES

  Clupeidae

  Alosa alosa alóza obyčajná

  Alosa fallox alóza finta

  Alosa pontica alóza pontická

  SALMONIFORMES

  Coregonidae

  Coregonus - všetky druhy

  Thymallidae

  Thymallus thymallus lipeň tymianový

  Salmonidae

  Hucho hucho hlavátka podunajská

  Salmo salar *) losos atlantický

  CYPRINIFORMES

  Cyprinidae

  Abramis ballerus pleskáč siný

  Abramis sapa pleskáč tuponosý

  Abramis vimba pleskáč sťahovavý

  Alburnoides bipunctatus ploska pásavá

  Alburnus albidus belička striebristá

  Aspius aspius boleň dravý

  Barbus bocagei mrena Bocageova

  Barbus comiza mrena španielska

  Barbus meridionalis mrena stredomorská

  Barbus microcephalus mrena drobnohlavá

  Barbus peloponesis mrena peloponézska

  Barbus plebejus mrena talianska

  Barbus sclateri mrena Sclaterova

  Barbus steindachneri mrena Steindachnerova

  Chalcalburnus chalcoides belica veľká

  Chondrostoma genei podustva Geneova

  Chondrostoma kneri podustva Knerova

  Chondrostoma lemingi podustva

  Chondrostoma lusitanicum podustva

  Chondrostoma nasus podustva severná

  Chondrostoma phoxinus podustva čerebľová

  Chondrostoma polylepis podustva madrilla

  Chondrostoma soetta podustva severotalianska

  Chondrostoma toxostoma podustva juhozápadoeurópska

  Chondrostoma willkommi podustva guadalquirská

  Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý

  Gobio kessleri hrúz Kesslerov

  Gobio uranoscopus hrúz fúzatý

  Leucaspius delineatus ovsienka striebristá

  Leucaspius stymphalicus ovsienka stymfalská

  Leuciscus illyricus jalec dalmátsky

  Leuciscus lucumotis jalec

  Leuciscus microlepis jalec drobnošupinkatý

  Leuciscus polylepis jalec chorvátsky

  Leuciscus pyrenaicus jalec pyrenejský

  Leuciscus soufia jalec pásavý

  Leuciscus svallize jalec západobalkánsky

  Leuciscus turskyi jalec Turského

  Leuciscus ukliva jalec cetinský

  Pachychilon pictum jalec bodkovaný

  Pelecus cultratus šabľa krivočiara

  Phoxinellus adspersus čerebľa dalmátska

  Phoxinellus hispanicus čerebľa španielska

  Pseudophoxinus marathonicus čerebľa maratónska

  Pseudophoxinus stymphalicus čerebľa stymfalská

  Rhodeus sericeus lopatka dúhová

  Rutilus alburnoides plotica Kalandiho

  Rutilus arcasii plotica Arcasiova

  Rutilus frisii plotica čiernomorská

  Rutilus graecus plotica grécka

  Rutilus lemmingii plotica Lemmingova

  Rutilus macedonicus plotica macedónska

  Rutilus macrolepidotus plotica veľkošupinatá

  Rutilus pigus plotica lesklá

  Rutilus racovitzai plotica Racovitzaiho

  Rutilus rubilio plotica juhoeurópska

  Cobitidae

  Cobitis elongata pĺž balkánsky

  Cobitis hassi pĺž Hassov

  Cobitis larvata pĺž uzdičkový

  Cobitis paludicola pĺž tajovský

  Cobitis taenia pĺž piesočný

  Cobitis trichonica pĺž

  Misgurnis fossilis čík bahenný

  Sabanejewia aurata pĺž zlatistý

  Sabanejewia calderoni pĺž Calderonov

  SILURIFORMES

  Siluridae

  Siluris aristotelis sumec Aristotelov

  Siluris glanis sumec fúzatý

  ATHERINIFORMES

  Cyprinodontidae

  Aphanius fasciatus kaprozúbka pásikavá

  Aphanius iberus kaprozúbka západostredomorská

  GASTEROSTEIFORMES

  Syngnathidae

  Syngnathus abaster ihla piesočná

  Syngnathus nigrolineatus ihla chaluhová

  Gasterosteidae

  Pungitius hellenicus pichľavka grécka

  Tuntitius platygaster pichľavka deväťpichliačová

  SCORPAENIFORMES

  Cottidae

  Cottus poecilopus hlaváč pásavoplutvý

  Myoxocephalus quadricornis hlaváč štvorrohý

  PERCIFORMES

  Percidae

  Gymnocephalus baloni hrebenačka Balonova

  Gymnocephalus schraetzer hrebenačka pásavá

  Stizostedion volgense zubáč volžský

  Zingel streber kolok vretenovitý

  Zingel zingel kolok veľký

  Blenniidae

  Blennius fluviatilis slizovec riečny

  Gobiidae

  Gobius fluviatilis býčko riečny

  Gobius kessleri býčko Kesslerov

  Gobius nigricans býčko

  Gobius ophiocephalus býčko hadohlavý

  Gobius syrman býčko syrman

  Gobius thressalus býčko

  Padogobius martensi býčko Martensov

  Padogobius panizzai býčko lagúnový

  Pomatoschistus canestrini býčko Canestriniov

  Pomatoschistus microps býčko pobrežný

  Pomatoschistus minutus býčko trpasličí

  Proterorhinus marmoratus býčko škvrnitý

  INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

  Arthropoda (Článkonožce)

  INSECTA

  Coleoptera

  Lucanus cervus roháč obyčajný

  Lepidoptera

  Graellsia isabellae okáň ostrohatý

  CRUSTACEA

  Decapoda

  Astacus astacus rak riečny

  Austropotamobius pallipes rak

  Austropotamobius torrentium rak riavový

  Mollusca (Mäkkýše)

  GASTROPODA

  Stylommatophora

  Helix pomatia slimák obyčajný

  BIVALVIA

  Unionida

  Margaritifera margaritifera perlorodka riečna

  Microcondymaea compressa

  Unio elongatulus

  Annelida (Obrúčkavce)

  HIRUDINEA

  Arhynchobdellae

  Hirudo medicinalis pijavica lekárska

  *) Ustanovenie tejto prílohy neplatí pre druh Salmo salar

  v morských vodách.

  PRÍL.IV

  ZAKÁZANÉ PROSTRIEDKY A SPÔSOBY USMRCOVANIA, ODCHYTU A ĎALŠÍCH FORIEM VYUŽÍVANIA (k 6. marcu 1997)

  Mammalia (Cicavce)

  Slučky (pytliacke oká)

  Živé zvieratá použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada

  Magnetofóny

  Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie

  Zdroje umelého osvetlenia

  Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky

  Zariadenia na osvetlenie terčov

  Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia

  Výbušniny 1)

  Siete 2)

  Pasce 2)

  Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom

  Zaplynovanie alebo vydymovanie

  Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže mať viac ako dva náboje

  Lietadlo

  Motorové vozidlo v pohybe

  Aves (Vtáky)

  Slučky 3)

  Lepidlá

  Háčiky

  Živé vtáky použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada

  Magnetofóny

  Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie

  Zdroje umelého osvetlenia

  Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky

  Zariadenia na osvetlenie terčov

  Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia

  Výbušniny

  Siete

  Pasce

  Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom

  Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže mať viac ako dva náboje

  Lietadlo

  Motorové voziOZNÁMENIE

  Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publ. pod č. 93/1998 Z.z.

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. septembra 1979 bol v Berne otvorený na podpis Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť. Dohovor nadobudol platnosť 1. júna 1982 na základe článku 19 ods. 2.

  V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 28. apríla 1994. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Rady Európy, 23. septembra 1996. Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 19 ods. 3.

  Pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila Slovenská republika túto výhradu: "V súlade s článkom 22 ods. 1 dohovoru Slovenská republika uplatňuje výhradu voči dvom druhom živočíchov podľa prílohy č. II dohovoru (Prísne chránené druhy živočíchov) - Canis lupus (vlk dravý) a Ursus arctos (medveď hnedý)."

  DOHOVOR

  o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

  Preambula

  Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári tohto dohovoru,

  berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotnosť medzi svojimi členmi,

  berúc do úvahy želanie Rady Európy spolupracovať s inými štátmi v oblasti ochrany prírody,

  uvedomujúc si, že voľne žijúce organizmy tvoria prírodné dedičstvo estetických, vedeckých, kultúrnych, rekreačných, ekonomických a ďalších jemu vlastných hodnôt, ktoré treba zachovať a odovzdávať ďalším generáciám,

  uvedomujúc si podstatnú úlohu voľne žijúcich organizmov pri udržiavaní biologickej rovnováhy,

  pozorujúc, že početnosť mnohých druhov voľne žijúcich organizmov sa významne znížila a niektorým z nich hrozí vyhynutie,

  vedomé si, že ochrana prírodných stanovíšť je nevyhnutnou súčasťou ochrany a zachovania voľne žijúcich organizmov,

  uvedomujúc si, že vlády by pri stanovovaní svojich celoštátnych cieľov a programov mali brať do úvahy zachovanie voľne žijúcich organizmov a že by sa mala nadviazať medzinárodná spolupráca najmä pri ochrane sťahovavých druhov,

  majúc na pamäti hromadné požiadavky vlád či medzinárodných organizácií na spoločné akcie, a to osobitne požiadavky formulované na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí človeka v roku 1972 a Poradným zhromaždením Rady Európy,

  chcejúc sa riadiť v oblasti ochrany voľne žijúcich organizmov najmä odporúčaniami rezolúcie č. II Druhej európskej konferencie ministrov životného prostredia,

  dohodli sa takto:

  KAPITOLA I

  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Článok 1

  1. Cieľom tohto dohovoru je ochrana voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť, a to osobitne tých druhov a stanovíšť, ktorých ochrana si vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, a rozvinutie takejto spolupráce.

  2. Osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.

  Článok 2

  Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa populácie voľne žijúcich organizmov zachovali alebo zmenili tak, aby zodpovedali predovšetkým ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám, súčasne však prihliadnu na požiadavky hospodárstva a rekreácie a na potreby miestne ohrozených poddruhov, odrôd alebo foriem.

  Článok 3

  1. Každá zmluvná strana prijme opatrenia na rozpracovanie štátnej politiky na ochranu voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť so zvláštnym zreteľom na ohrozené a zraniteľné druhy, osobitne na endemické a ohrozené stanovištia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.

  2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že bude pri svojom plánovaní, stratégiách rozvoja a v opatreniach proti znečisťovaniu prihliadať na ochranu voľne žijúcich organizmov.

  3. Každá zmluvná strana bude podporovať vzdelávanie a rozširovať informácie o potrebe chrániť voľne žijúce organizmy a ich stanovištia.

  KAPITOLA II

  OCHRANA STANOVÍŠŤ

  Článok 4

  1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na to, aby sa zabezpečilo zachovanie stanovíšť druhov voľne žijúcich organizmov, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. I a II, a zabezpečilo zachovanie ohrozených prírodných stanovíšť.

  2. Pri plánovaní a stratégiách rozvoja zmluvné strany prihliadnu na požiadavky zachovania území chránených podľa odseku 1 tak, aby sa podľa možnosti zabránilo alebo obmedzilo akékoľvek zhoršenie takýchto území.

  3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú venovať osobitnú pozornosť ochrane území dôležitých pre sťahovavé druhy uvedené v prílohách č. II a III, ktoré sú vhodne umiestnené na ich migračných cestách, ako sú zimoviská, miesta odpočinku, zberu potravy, rozmnožovania alebo pŕchnutia.

  4. Zmluvné strany sa zaväzujú vhodným spôsobom koordinovať činnosť pri ochrane prírodných stanovíšť, na ktoré sa vzťahuje tento článok, ak sa nachádzajú v pohraničných územiach.

  KAPITOLA III

  OCHRANA DRUHOV

  Článok 5

  Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne rastúcich druhov flóry, ktoré sú uvedené v prílohe č. I. Zakazuje sa zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie alebo vykopávanie takýchto rastlín. Každá zmluvná strana podľa potreby zakáže držbu alebo predaj týchto druhov.

  Článok 6

  Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. II. Vo vzťahu k týmto druhom sa menovite zakážu

  a) všetky spôsoby zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania,

  b) zámerné poškodzovanie alebo ničenie miest slúžiacich na ich rozmnožovanie alebo na odpočinok,

  c) zámerné rušenie voľne žijúcich živočíchov, predovšetkým v čase rozmnožovania, odchovu mláďat a prezimovania, ak by išlo o rušenie podstatné vzhľadom na ciele tohto dohovoru,

  d) zámerné ničenie alebo zbieranie vajíčok živočíchov alebo ich držba, hoci aj prázdnych,

  e) vnútroštátne obchodovanie s týmito živočíchmi, živými alebo s mŕtvymi, vrátane preparovaných živočíchov a akýchkoľvek ľahko rozoznateľných častí alebo derivátov, keď to prispeje k účinnosti ustanovení tohto článku.

  Článok 7

  1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie ochrany voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. III.

  2. Akékoľvek využívanie voľne žijúcej fauny, ktorá je uvedená v prílohe č. III, sa bude regulovať tak, aby sa zabránilo ohrozeniu jej populácií, pričom sa prihliada na požiadavky uvedené v článku 2.

  3. Opatrenia, ktoré sa majú prijať, budú zahŕňať

  a) čas ochrany a/alebo iné spôsoby regulácie využívania,

  b) podľa potreby dočasný alebo miestny zákaz využívania s cieľom obnoviť uspokojivú úroveň populácie,

  c) vhodnú reguláciu predaja, držby s cieľom predaja, dopravy s cieľom predaja alebo ponuky na predaj živých alebo mŕtvych voľne žijúcich živočíchov.

  Článok 8

  Ak ide o odchyt alebo usmrcovanie voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. III a o prípady, keď sa v súlade s článkom 9 povolia výnimky pri druhoch uvedených v prílohe č. II, zmluvné strany zabránia, aby sa používali všetky neprimerané prostriedky odchytu a usmrcovania, ako aj prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť miestne vymiznutie alebo vážne narušovanie populácie určitého druhu, osobitne však prostriedky uvedené v prílohe č. IV.

  Článok 9

  1. Každá zmluvná strana môže urobiť výnimky z ustanovení článkov 4, 5, 6 a 7 a zo zákazu používania prostriedkov uvedených v článku 8 za predpokladu, že neexistuje iné uspokojivé riešenie a že výnimka nebude mať nežiaduci vplyv na prežitie danej populácie, a to

  - pre ochranu rastlín a živočíchov,

  - pre zabránenie vážnej škody na úrode, dobytku, lesoch, rybárstve, vode a iných druhoch majetku,

  - v záujme verejného zdravia a bezpečnosti, bezpečnosti vo vzduchu alebo iných vyšších verejných záujmov,

  - pre výskum a vzdelávanie, pre obnovu populácie, pre reintrodukciu a pre nutný odchov,

  - na základe povolenia, za prísne sledovaných podmienok, pre selektívny a obmedzený odber, chov alebo iné uvážlivé využívanie malého počtu jedincov niektorých druhov voľne žijúcich organizmov.

  2. Zmluvné strany budú každé dva roky podávať Stálemu výboru správu o výnimkách vydaných na základe odseku 1. Tieto správy musia uvádzať

  - populácie, pre ktoré bola alebo je vydaná výnimka, a kde je to možné, i počet jedincov, ktorých sa to týka,

  - prostriedky povolené na usmrcovanie alebo odchyt,

  - okolnosti týkajúce sa rizika, času a miesta, za ktorých sa výnimky udelili,

  - orgán splnomocnený vyhlásiť, že sa tieto podmienky splnili, a zároveň rozhodnúť, ak ide o prostriedky, ktoré sa majú použiť, o ich obmedzeniach a o osobách, ktorým sa vydali pokyny, ako ich vykonávať,

  - príslušné kontroly.

  KAPITOLA IV

  OSOBITNÉ OPATRENIA PRE SŤAHOVAVÉ DRUHY

  Článok 10

  1. Zmluvné strany sa popri opatreniach uvedených v článkoch 4, 6, 7 a 8 zaväzujú navyše koordinovať snahy pri ochrane sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. II a III, ktorých oblasť výskytu zasahuje do ich územia.

  2. Zmluvné strany prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že čas ochrany a/alebo iné postupy usmerňujúce využívanie podľa článku 7 ods. 3 písm. a) sú dostatočné a vhodne upravené, aby splnili požiadavky pre sťahovavé druhy uvedené v prílohe č. III.

  KAPITOLA V

  DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

  Článok 11

  1. Pri vykonávaní ustanovení tohto dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú

  a) spolupracovať, kedykoľvek je to vhodné, a predovšetkým vtedy, keď by to mohlo zvýšiť účinnosť opatrení prijatých podľa iných článkov tohto dohovoru,

  b) podporovať a koordinovať výskum, ktorý je predmetom tohto dohovoru.

  2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje

  a) podporovať reintrodukciu pôvodných druhov voľne žijúcich organizmov, keď by to prispelo k zachovaniu niektorého ohrozeného druhu za predpokladu, že sa najskôr vypracuje štúdia s využitím skúseností iných zmluvných strán, aby sa zistilo, či táto reintrodukcia bude účinná a prijateľná,

  b) prísne kontrolovať introdukciu nepôvodných druhov.

  3. Každá zmluvná strana bude informovať Stály výbor o druhoch, ktoré podliehajú úplnej ochrane na jej území, ale nie sú uvedené v prílohách č. I a II.

  Článok 12

  Zmluvné strany môžu na zachovanie voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť prijať prísnejšie opatrenia, ako sú tie, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto dohovoru.

  KAPITOLA VI

  STÁLY VÝBOR

  Článok 13

  1. Na účely tohto dohovoru sa ustanoví Stály výbor.

  2. V Stálom výbore môže ktorúkoľvek zmluvnú stranu zastupovať jeden delegát alebo viacerí delegáti. Každá delegácia má jeden hlas. Európske hospodárske spoločenstvo uplatní v oblastiach svojej kompetencie svoje právo hlasovať takým počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu jeho členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru; Európske hospodárske spoločenstvo neuplatní svoje právo hlasovať v prípadoch, keď ho uplatnia členské štáty, a opačne.

  3. Ktorýkoľvek členský štát Rady Európy, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, môže byť zastúpený vo výbore ako pozorovateľ. Stály výbor môže na základe jednomyseľného rozhodnutia pozvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy a ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, aby ho zastupoval ako pozorovateľ na jednom z jeho zasadnutí.

  Ktorákoľvek osoba alebo inštitúcia, ktorá je kvalifikovaná v odbore ochrany, zachovania alebo využíva voľne žijúcich organizmov a ich stanovíšť a patriaca do jednej z týchto skupín:

  a) medzinárodné inštitúcie alebo orgány, vládne alebo mimovládne, národné vládne organizácie alebo právnické osoby,

  b) národné mimovládne inštitúcie alebo orgány, ktoré na tento účel schválil štát, v ktorom majú sídlo, môže najmenej tri mesiace pred schôdzou Stáleho výboru informovať generálneho tajomníka Rady Európy, že chce, aby ju na tomto zasadnutí zastupoval pozorovateľ. Účasť sa povolí s výnimkou prípadov, keď najmenej jeden mesiac pred týmto zasadnutím jedna tretina zmluvných strán vznesie generálnemu tajomníkovi proti tomu námietky.

  4. Stály výbor bude zvolávať generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutie sa bude konať do roka odo dňa, keď dohovor nadobudne platnosť. Neskôr sa bude schádzať najmenej raz za dva roky a kedykoľvek, keď o to požiada väčšina zmluvných strán.

  5. Stály výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti väčšiny zmluvných strán.

  6. Stály výbor si vypracuje vlastný zasadací poriadok, riadiac sa pritom ustanoveniami tohto dohovoru.

  Článok 14

  1. Stály výbor bude zodpovedný za uplatňovanie tohto dohovoru. Má právo najmä

  - preverovať ustanovenia tohto dohovoru vrátane jeho príloh a skúmať akékoľvek potrebné úpravy,

  - predkladať zmluvným stranám odporúčania týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú vykonať na účely tohto dohovoru,

  - odporúčať vhodné opatrenia, aby bola verejnosť trvalo informovaná o činnostiach vyplývajúcich z rámca tohto dohovoru,

  - predkladať odporúčania Výboru ministrov Rady Európy ohľadne vyzývania štátov, ktoré nie sú jej členmi, aby pristúpili k tomuto dohovoru,

  - podávať akékoľvek návrhy na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru vrátane návrhov na uzavretie dohôd, ktoré by zvýšili účinnú ochranu druhov alebo skupín druhov, so štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

  2. S cieľom plniť svoje funkcie môže Stály výbor z vlastnej iniciatívy organizovať zasadnutia skupín expertov.

  Článok 15

  Stály výbor zašle po každom zasadnutí správu o svojej práci a o uplatňovaní tohto dohovoru Výboru ministrov Rady Európy.

  KAPITOLA VII

  POZMEŇOVACIE NÁVRHY

  Článok 16

  1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh k článkom tohto dohovoru navrhnutý zmluvnou stranou alebo Výborom ministrov Rady Európy sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho pošle najmenej dva mesiace pred zasadnutím Stáleho výboru členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, každej zmluvnej strane, každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby podpísal tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 19, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 20.

  2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh, ktorý je v súlade s ustanoveniami odseku 1, Stály výbor preskúma a ak ide o

  a) pozmeňovací návrh k článkom 1 až 12, Stály výbor predloží znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov zmluvným stranám na prijatie,

  b) pozmeňovacie návrhy k článkom 13 až 24, Stály výbor predloží znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov Výboru ministrov Rady Európy na schválenie. Po jeho schválení sa tento text zašle zmluvným stranám na prijatie.

  3. Akýkoľvek pozmeňovací návrh nadobudne platnosť tridsiaty deň po tom, čo všetky zmluvné strany informovali generálneho tajomníka o jeho prijatí.

  4. Ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. a) a odseku 3 sa použijú pri prijímaní nových príloh tohto dohovoru.

  Článok 17

  1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh týkajúci sa príloh tohto dohovoru, ktorý navrhne niektorá zmluvná strana alebo Výbor ministrov Rady Európy, sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho pošle najmenej dva mesiace pred zasadnutím Stáleho výboru členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, každej zmluvnej strane, každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby podpísal tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 19, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 20.

  2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh navrhnutý v súlade s ustanoveniami odseku 1 preskúma Stály výbor, ktorý ho môže schváliť dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán. Schválený text zašle zmluvným stranám.

  3. Ak jedna tretina zmluvných strán tri mesiace po schválení pozmeňovacieho návrhu Stálym výborom nevznesie námietky, nadobudne pozmeňovací návrh platnosť pre tie zmluvné strany, ktoré nevzniesli námietky.

  KAPITOLA VIII

  RIEŠENIE SPOROV

  Článok 18

  1. Stály výbor sa bude usilovať priateľsky urovnať akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tohto dohovoru.

  2. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka výkladu alebo výkonu tohto dohovoru, ktorý sa neurovnal na základe ustanovenia odseku 1 alebo rokovaním medzi stranami, ktorých sa spor týka, sa predloží, ak sa strany nedohodli inak, na žiadosť jednej z nich na arbitráž. Každá strana navrhne jedného arbitra. Títo dvaja arbitri určia tretieho arbitra. S výhradou ustanovenia odseku 3, ak jedna zo strán neurčí svojho arbitra v priebehu troch mesiacov od žiadosti o arbitráž, na žiadosť druhej strany ho v priebehu ďalších troch mesiacov určí predseda Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak sa arbitri nedohodnú na voľbe tretieho arbitra počas troch mesiacov po určení prvých dvoch arbitrov, dodrží sa taký istý postup.

  3. V prípade sporu medzi dvoma zmluvnými stranami, z ktorých jedna je členským štátom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré je tiež zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana bude adresovať žiadosť o arbitráž členskému štátu, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktoré ju spoločne vyrozumejú najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti, či stranou v spore bude členský štát, alebo Európske hospodárske spoločenstvo, alebo členský štát s Európskym hospodárskym spoločenstvom. Ak nepríde v uvedenom časovom limite žiadne oznámenie, bude sa členský štát a Európske hospodárske spoločenstvo považovať za jednu a tú istú stranu v spore na účely uplatnenia ustanovení, ktorými sa riadi zostavenie a rokovanie arbitrážneho tribunálu. To isté bude platiť, ak sa členský štát a Európske hospodárske spoločenstvo spoločne predstavia ako sporná strana.

  4. Arbitrážny tribunál si vypracuje rokovací poriadok. Jeho rozhodnutia sa budú prijímať väčšinou hlasov a výrok bude konečný a záväzný.

  5. Každá strana bude hradiť náklady arbitra, ktorého si určila, a strany sa rovnakým dielom podelia o náklady tretieho arbitra, ako aj o iné náklady spojené s arbitrážou.

  KAPITOLA IX

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Článok 19

  1. Tento dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

  Kým dohovor nadobudne platnosť, môže ho podpísať ktorýkoľvek iný štát, ktorý na to vyzval Výbor ministrov Rady Európy.

  Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

  2. Dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď päť štátov, z toho najmenej štyri členské štáty Rady Európy, vyslovilo súhlas s tým, že budú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1.

  3. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek signatárskemu štátu alebo Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktorý neskôr prejaví súhlas s tým, že bude viazaný dohovorom, nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení uložené.

  Článok 20

  1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii so zmluvnými stranami vyzvať na pristúpenie k dohovoru ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy, ktorý, hoci bol vyzvaný na podpis v súlade s ustanoveniami článku 19, tak doteraz neurobil, ako aj ktorýkoľvek iný nečlenský štát.

  2. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek pristupujúcemu štátu nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o pristúpení uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

  Článok 21

  1. Pri podpise alebo pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení môže ktorýkoľvek štát vymedziť územie či územia, na ktoré sa bude tento dohovor vzťahovať.

  2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení, pristúpení alebo kedykoľvek neskôr formou vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie vymedzené vo vyhlásení, za ktorého medzinárodné vzťahy je zodpovedná alebo ktorého menom je oprávnená zaväzovať sa.

  3. Ktorékoľvek vyhlásenie podľa odseku 2 možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu uvedenému v takomto vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty šiestich mesiacov po dni, keď generálny tajomník oznámenie prijal.

  Článok 22

  1. Ktorýkoľvek štát môže pri podpise dohovoru alebo pri uložení listín o jeho ratifikácii, prijatí, schválení či pristúpení uplatniť jednu výhradu alebo viac výhrad ohľadne určitých druhov uvedených v prílohách č. I-III, ako aj ohľadne určitých druhov uvedených vo výhrade či výhradách, ak ide o určité prostriedky alebo spôsoby usmrcovania, odchytu a ďalšieho využívania uvedené v prílohe č. IV. Nemožno však uplatniť žiadnu výhradu všeobecnej povahy.

  2. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá rozšíri uplatňovanie tohto dohovoru na územie uvedené vo vyhlásení podľa článku 21 ods. 2, môže vo vzťahu k územiu, o ktoré ide, uplatniť jednu výhradu alebo viac výhrad v súlade s ustanoveniami odseku 1.

  3. Žiadne iné výhrady nemožno uplatniť.

  4. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa odsekov 1 a 2, ju môže úplne alebo sčasti odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobudne účinnosť dňom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

  Článok 23

  1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže dohovor kedykoľvek vypovedať formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

  2. Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

  Článok 24

  Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, každému signatárovi, Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ak bude signatárom tohto dohovoru, a každej zmluvnej strane

  a) každé podpísanie,

  b) uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení či pristúpení,

  c) každý dátum o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 19 a 20,

  d) každú informáciu zaslanú na základe ustanovenia článku 13 ods. 3,

  e) každú správu pripravenú podľa ustanovenia článku 15,

  f) každý pozmeňovací návrh alebo novú prílohu schválenú v súlade s článkami 16 a 17 a dátum, odkedy pozmeňovací návrh alebo nová príloha nadobudne platnosť,

  g) každé vyhlásenie podľa ustanovení článku 21 ods. 2 a 3,

  h) každú výhradu vznesenú na základe ustanovení článku 22 ods. 1 a 2,

  i) odvolanie ktorejkoľvek výhrady podľa článku 22 ods. 4,

  j) každé oznámenie určené podľa ustanovení článku 23 a dátum, odkedy výpoveď nadobúda účinnosť.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.

  Dané v Berne 19. septembra 1979 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, v jedinom exemplári, ktorý bude uložený v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené odpisy každému členskému štátu Rady Európy, každému signatárskemu štátu, Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ak je signatárom, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný na podpis alebo na pristúpenie k tomuto dohovoru.

  PRÍL.I

  PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN (k 6. marcu 1997)

  (Med.) - stredomorský (mediteránny) druh

  Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne rastúce na Slovensku

  ALGAE (RIASY)

  CHLOROPHYTA (Zelené riasy)

  Caulerpa ollivieri (Med.) kaulerpa Oliverova

  FUCOPHYCEA

  Cystoseira amentacea (inclus var.

  stricta et var. spicata) (Med.)

  Cystoseira mediterranea (Med.)

  Cystoseira sedoides (Med.)

  Cystoseira spinosa (inclus C.

  adriatica) (Med.)

  Cystoseira zosteroides (Med.)

  Laminaria rodriguezii (Med.)

  Laminaria ochroleuca (Med.)

  RHODOPHYTA (Červené riasy)

  Goniolithon byssoides (Med.)

  Lithophyllum lichenoides (Med.)

  Ptilophora mediterranea (Med.)

  Schimmelmannia schousboei = S.

  ornata (Med.)

  PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

  ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

  Asplenium hemionitis L. slezinník

  Asplenium jahandiezii (Litard.)

  Rouy slezinník

  BLECHNACEAE (Rebrovkovité)

  Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca

  DICKSONIACEAE (Diksóniovité)

  Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková

  DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

  Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď

  HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

  Trichomanes speciosum Willd. vláskovec

  ISOETACEAE (Šidlatkovité)

  Isoetes boryana Durieu šidlatka

  Isoetes malinverniana Ces. &

  De Not. šidlatka

  MARSILEACEAE (Marsileovité)

  Marsilea batardae Launert marsilea

  Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá

  Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá

  Pilularia minuta Durieu ex Braun loptovka

  OPHIOGLOSSACEAE (Hadivkovité)

  Botrychium matricariifolium vratička rumančekovolistá

  A. Braun ex Koch

  Botrychium multifidum vratička mnohozárezová

  (S.G.Gmelin) Rupr.

  Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá

  Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka mnoholistá

  SALVINIACEAE (Salvíniovité)

  Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca

  GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

  Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa

  ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

  ALISMATACEAE (Žabníkovité)

  Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) žabník

  Juz.

  Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý

  Luronium natans (L.) Raf. žabnička plávajúca

  AMARYLLIDACEAE (Amarylkovité)

  Leucojum nicaeense Ard. bleduľa

  Narcissus angustifolius Curt. narcis

  Narcissus longispathus Pugsley narcis

  Narcissus nevadensis Pugsley narcis

  Narcissus scaberulus Henriq. narcis

  Narcissus triandrus L. narcis

  Narcissus viridiflorus Schousboe narcis

  Sternbergia candida šternbergia

  B. Mathew & Baytop

  APOCYNACEAE (Zimozeleňovité)

  Rhazya orientalis (Decaisne) rázya východná

  A.DC.

  ARACEAE (Áronovité)

  Arum purpureospathum Boyce áron

  ARISTOLOCHIACEAE (Vlkovcovité)

  Aristolochia samsunensis Davis vlkovec

  ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

  Vincetoxicum pannonicum luskáč panónsky

  (Borhidi) Holub

  BORAGINACEAE (Borákovité)

  Alkanna pinardii Boiss. alkana

  Anchusa crispa Viv. smohla

  (incl. A. litoreae)

  Lithodora nitida (H. Ern) litodora lesklá

  R. Fernandes

  Myosotis praecox Hulphers nezábudka

  Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova

  Omphalodes kuzinskyana Willk. pupkovec

  Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný

  Onosma halophilum Boiss. & Heldr. rumenica slanomilná

  Onosma polyphylla Lebed. rumenica mnoholistá

  Onosma proponticum Aznav. rumenica

  Onosma tornensis Jávorka rumenica turnianska

  Onosma troodi Kotschy rumenica

  Solenanthus albanicus

  (Degen et al.)

  Degen & Baldacci

  Symphytum cycladense Pawl. kostihoj

  CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

  Asyneuma giganteum (Boiss.) klasovec obrovský

  Bornm.

  Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový

  et Schenk

  Campanula damboldtiana Davis zvonček

  Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky

  Campanula lanata Friv. zvonček

  Campanula lycica Sorger & Kit Tan zvonček

  Campanula morettiana Reichenb. zvonček

  Campanula romanica Savul. zvonček

  Campanula sabatia De Not. zvonček

  Jasione lusitanica A.DC. pávinec

  Physoplexis comosa (L.) Schur

  Trachelium asperuloides trachélium

  Boiss. & Orph.

  CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

  Arenaria nevadensis piesočnica nevadská

  Boiss. & Reuter

  Arenaria provincialis piesočnica

  Chater & Halliday

  Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuríčkolistý

  Dianthus hypanicus Andrz. klinček

  Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý

  Dianthus rupicola Biv. klinček

  Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý

  Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. klinček

  Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka

  Herniaria algarvica Chaudri prietržník

  Herniaria maritima Link prietržník

  Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova

  Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova

  Moehringia hypanica Grynj. meringia

  et Klok.

  Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia Jankova

  Moehringia tommasinii Marches. meringia

  Petrocoptis grandiflora Rothm.

  Petrocoptis montsicciana

  O. Bolos Rivas Mart.

  Petrocoptis pseudoviscosa

  Fernandez Casas

  Saponaria halophila Hedge & mydlica slanomilná

  Hub.-Mor.

  Silene cretacea Fisch. ex Spreng. silenka

  Silene furcata Raf. subsp. silenka

  angustiflora (Rupr.) Walters

  Silene haussknechtii Heldr. silenka Haussknechtova

  ex Hausskn.

  Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka

  Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holtzmannova

  Silene mariana Pau silenka

  Silene orphanidis Boiss. silenka

  Silene pompeiopolitana Gay silenka

  ex Boiss.

  Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova

  Silene salsuginea Hub.-Mor. silenka

  Silene sangaria Coode & Cullen silenka

  Silene velutina Pourret ex Loisel. silenka

  CHENOPODIACEAE (Mrlíkovité)

  Beta adanensis Pamuk. apud Aellen repa

  Beta trojana Pamuk. apud Aellen repa

  Kalidiopsis wagenitzii Aellen

  Kochia saxicola Guss. kochia

  Microcnemum coralloides

  (Loscos & Pardo) subsp.

  anatolicum Wagenitz

  Salicornia veneta slanorožec

  Pignatti & Lausi

  Salsola anatolica Aellen slanobyľ anatolská

  Suaeda cucullata Aellen soľnička

  CISTACEAE (Cistovité)

  Helianthemum alypoides devätorník

  Losa & Rivas Goday

  Helianthemum arcticum devätorník arktický

  (Grosser) Janch.

  Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník

  Tuberaria major (Willk.) Pinto

  da Silva & Roseira

  COMPOSITAE (ASTERACEAE - Astrovité)

  Achillea glaberrima Klok. rebríček

  Achillea thracica Velen. rebríček trácky

  Anacyclus latealatus Hub.-Mor. anacyklus

  Andryala levitomentosa

  (E.I.Nyárády) P. D. Sell

  Anthemis glaberrima

  (Rech. f.) Greuter ruman

  Anthemis halophila Boiss. & Bal. ruman

  Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge ruman

  Artemisia granatensis Boiss. palina

  Artemisia insipida Vill. palina

  Artemisia laciniata Willd. palina strapatá

  Artemisia pancicii (Janka) Ronn. palina Pančičova

  Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská

  France

  Aster sibiricus L. astra sibírska

  Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak

  Carlina diae (Rech. f.) krasovlas

  Meusel & Kastener

  Carlina onopordifolia Besser krasovlas

  Centaurea alba L. subsp.

  heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza

  (Centaurea heldreichii Halácsy)

  Centaurea alba L. subsp. princeps

  (Boiss. & Heldr.) nevädza

  Gugler (Centaurea princeps Boiss.

  & Heldr.)

  Centaurea akamatis nevädza

  Centaurea attica Nyman subsp.

  megarensis nevädza

  (Halácsy & Hayek) Dostál (Centaurea

  megarensis Halácsy & Hayek)

  Centaurea balearica J.D.Rodriguez nevädza

  Centaurea borjae Valdes-Berm.

  & Rivas Goday nevädza

  Centaurea citricolor Font Quer nevädza

  Centaurea corymbosa Pourret nevädza

  Centaurea dubjanskyi Iljin nevädza

  Centaurea hermannii F. Hermann nevädza

  Centaurea horrida Badaro nevädza

  Centaurea jankae Brandza nevädza Jankova

  Centaurea kalambakensis

  Freyn & Sint. nevädza

  Centaurea kartschiana Scop. nevädza

  Centaurea lactiflora Halácsy nevädza

  Centaurea niederi Heldr. nevädza

  Centaurea peucedanifolia

  Boiss. & Orph. nevädza

  Centaurea pineticola Iljin. nevädza

  Centaurea pinnata Pau nevädza

  Centaurea pontica

  Prodan & E.I.Nyárády nevädza

  Centaurea pseudoleucolepis Kleop nevädza

  Centaurea pulvinata (G. Blanca)

  G.Blanca nevädza

  Centaurea tchihatcheffii

  Fich. & Mey. nevädza

  Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda

  Crepis granatensis (Willk.)

  G.Blanca & M. Cueto škarda

  Crepis purpurea (Willd.) Bieb. škarda purpurová

  Dendranthema zawadskyi (Herbich)

  Tzvelev chryzantéma pieninská

  Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová

  Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha Sibthorpova

  Hymenostemma pseudanthemis

  (Kunze) Willd.

  Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý

  Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov

  Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.

  Lamyropsis microcephala (Moris)

  Dittrich & Greuter

  Leontodon boryi Boiss. ex DC. púpavec

  Leontodon microcephalus (Boiss.

  ex DC.) Boiss. púpavec

  Leontodon siculus (Guss.)

  Finch & Sell púpavec

  Ligularia sibirica (L.) Cass.** jazyčník sibírsky

  Picris willkommii (Schultz Bip.)

  Nyman horčík Willkommov

  Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina

  Senecio elodes Boiss. ex DC. starček

  Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček

  Serratula tanaitica P. Smirn. kosienka

  Sonchus erzincanicus Matthews mlieč

  Wagenitzia lancifolia

  (Sieber ex Sprengel) Dostál

  CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

  Convolvulus argyrothamnos Greuter pupenec

  Convolvulus pulvinatus Sa'ad pupenec

  CRUCIFERAE (BRASSICACEAE - Kapustovité)

  Alyssum akamasicum B.L.Burtt tarica

  Alyssum borzaeanum E. I. Nyárády tarica Borzova

  Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

  [Ptilotrichum pyrenaicum

  (Lapeyr.) Boiss.] tarica

  Arabis kennedyae Meikle arábka Kennedyho

  Armoracia macrocarpa chren veľkoplodý

  (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.

  Aurinia uechtritziana (Bornm.)

  Cullen et T.R.Dudley taričník

  Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok

  Boleum asperum (Pers.) Desvaux

  Brassica glabrescens Poldini kapusta

  Brassica hilarionis Post kapusta

  Brassica insularis Moris kapusta

  Brassica macrocarpa Guss. kapusta

  Brassica sylvestris (L.) Mill.

  subsp. taurica Tzvel. kapusta

  Braya purpurascens (R. Br.) Bunge

  Cochlearia polonica Frohlich lyžičník

  Coincya rupestris Rouy

  (Hutera rupestris P. Porta)

  Coronopus navasii Pau vranonôžka

  Crambe koktebelica (Junge)

  N.Busch. katran

  Crambe litwinonowii K. Gross. katran

  Diplotaxis ibicensis (Pau)

  Gomez-Campo dvojradovka

  Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka

  Draba dorneri Heuffel chudôbka

  Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny

  Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský

  Iberis arbuscula Runemark iberka

  Ionopsidium acaule (Desf.)

  Reichemb. pafialka bezbyľová

  Ionopsidium savianum (Caruel)

  Ball ex Arcang. pafialka

  Lepidium turczaninowii Lipsky žerucha

  Murbeckiella sousae Rothm.

  Schivereckia podolica (Besser)

  Andrz.

  Sisymbrium cavanillesianum

  Valdes & Castroviejo huľavník

  (S. matritense P. W. Ball & Heywood)

  Sisymbrium confertum Stev. huľavník

  Sisymbrium supinum L. huľavník

  Thlaspi cariense A. Carlström peniažtek

  Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský

  CYPERACEAE (Šachorovité)

  Eleocharis carniolica Koch bahnička kranská

  DIOSCOREACEAE (Diskoreovité)

  Borderea chouardii (Gaussen)

  Heslot

  DIPSACACEAE (Štetkovité)

  Dipsacus cephalarioides

  Mathews & Kupicha štetka

  DROSERACEAE (Rosičkovité)

  Aldrovanda vesiculosa L. aldrovanda pľuzgierkatá

  (Ex - vyhynutá)

  ERICACEAE (Vresovcovité)

  Vaccinium arctostaphylos L. brusnica

  EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

  Euphorbia margalidiana

  Kuhbier & Lewejohann mliečnik

  Euphorbia nevadensis

  Boiss. & Reuter mliečnik

  GENTIANACEAE (Horcovité)

  Centaurium rigualii Esteve Chueca zemežlč

  Centaurium somedanum Lainz zemežlč

  Gentiana ligustica R. de Vilm.

  Chopinet horec

  Gentianella anglica (Pugsley) horček

  E.F.Warburg

  GERANIACEAE (Pakostovité)

  Erodium astragaloides

  Boiss. & Reuter bociannik

  Erodium chrysanthum L'Herit.

  ex DC. bociannik

  Erodium paularense

  Fernandez-Gonzalez & Izco bociannik

  Erodium rupicola Boiss. bociannik

  GESNERIACEAE (Gesneriovité)

  Haberlea rhodopensis Friv. haberlea rodopská

  Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

  Ramonda serbica Pancic ramonda

  GRAMINEAE (POACEAE - Lipnicovité)

  Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova

  Bromus bromoideus (Lej.) Crepin stoklas

  Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas

  Bromus interruptus (Hackel) Druce stoklas

  Bromus moesiacus Velen. stoklas

  Bromus psammophilus P.M.Smith stoklas

  Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly

  Eremopoa mardinensis R. Mill

  Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka

  Micropyropsis tuberosa Romero-

  Zarco Cabezudo

  Poa granitica Br.- Bl. lipnica žulová

  Poa riphaea (Ascherson et

  Graebner) Fritsch lipnica

  Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec

  Stipa austroitalica Martinovský kavyľ

  Stipa bavarica Martinovsky &

  H.Scholz kavyľ

  Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ

  Stipa styriaca Martinovský kavyľ

  Stipa syreistschikowii P. Smirn. kavyľ

  Trisetum subalpestre (Hartm.)

  Neuman trojštet

  GROSSULARIACEAE (Egrešovité)

  Ribes sardoum Martelli ríbezľa

  HYPERICACEAE (Ľubovníkovité)

  Hypericum aciferum (Greuter)

  N.K.B.Robson ľubovník

  Hypericum salsugineum

  Robson & Hub.-Mor. ľubovník

  IRIDACEAE (Kosatcovité)

  Crocus abantensis

  T.Baytop & Mathew šafran

  Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran

  Crocus etruscus Parl. šafran

  Crocus hartmannianus Holmboe šafran

  Crocus robertianus C.D.Brickell šafran

  Gladiolus felicis Mirek mečík

  Iris marsica Ricci & Colasante kosatec

  LABIATAE (LAMIACEAE - Hluchavkovité)

  Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky

  Micromeria taygetea P.H.Davis

  Nepeta dirphya (Boiss.)

  Heldr. ex Halacsy kocúrnik

  Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik

  Origanum cordifolium

  (Auch. & Montbr.) pamajorán

  Vogel (Amaracus cordifolium

  Montr. & Auch.)

  Origanum dictamnus L. pamajorán

  Origanum scabrum Boiss. & Heldr. pamajorán

  Phlomis brevibracteata Turrill sápa

  Phlomis cypria Post sápa

  Rosmarinus tomentosus

  Huber-Morath & Maire rozmarín

  Salvia crassifolia

  Sibth. & Smith šalvia

  Sideritis cypria Post ránhoj

  Sideritis incana L. subsp. glauca

  (Cav.) Malagarriga ránhoj

  Sideritis javalambrensis Pau ránhoj

  Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj

  Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka

  Teucrium lamiifolium D'Urv. hrdobarka

  Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka

  Teucrium turredanum Losa &

  Rivas Goday hrdobarka

  Thymus aznavourii Velen. dúška

  Thymus camphoratus Hoffmanns.

  & Link dúška

  Thymus carnosus Boiss. dúška

  Thymus cephalotos L. dúška

  LEGUMINOSAE (FABACEAE - Bôbovité)

  Anthyllis hystrix Cardona,

  Contandr. & E. Sierra bôľhoj

  Astragalus aitosensis Ivanisch. kozinec

  Astragalus algarbiensis Coss.

  ex Bunge kozinec

  Astragalus aquilanus Anzalone kozinec

  Astragalus centralpinus

  Braun-Blanquet kozinec

  Astragalus kungurensis Boriss. kozinec

  Astragalus macrocarpus DC. subsp.

  lefkarensis kozinec

  Agerer-Kirchoff & Meikle

  Astragalus maritimus Moris kozinec

  Astragalus peterfii Jav. kozinec

  Astragalus physocalyx Fischer kozinec

  Astragalus psedopurpureus Gusul. kozinec

  Astragalus setosulus Gontsch. kozinec

  Astragalus tanaiticus C. Koch. kozinec

  Astragalus tremolsianus Pau kozinec

  Astragalus verrucosus Moris kozinec

  Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť

  Genista dorycnifolia Font Quer kručinka

  Genista holopetala (Fleischm.

  ex Koch) Baldacci kručinka

  Genista tetragona Bess. kručinka

  Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. sladkovka

  Hedysarum razoumovianum Fisch.

  et Helm. sekernica

  Ononis maweana Ball ihlica

  Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

  subsp. norvegica Nordh. ostropysk

  Sphaerophysa kotschyana Boiss.

  Thermopsis turcica Kit Tan,

  Vural & Kücüködü

  Trifolium banaticum (Heuffel)

  Májovský ďatelina

  Trifolium pachycalyx Zoh. ďatelina

  Trifolium saxatile All. ďatelina

  Trigonella arenicola Hub.-Mor. senovka

  Trigonella halophila Boiss. senovka

  Trigonella polycarpa Boiss.

  & Heldr. senovka

  Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika

  LENTIBULARIACEAE (Bublinatkovité)

  Pinguicula crystallina Sibth. &

  Sm. tučnica

  Pinguicula nevadensis (Lindb.)

  Casper tučnica nevadská

  LILIACEAE (Ľaliovité)

  Allium grosii Font Quer cesnak

  Allium regelianum A. Beck cesnak

  Allium vuralii Kit Tan cesnak

  Androcymbium europaeum (Lange)

  K.Richter androcymbium európske

  Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo

  Asparagus lycaonicus Davis asparágus

  Asphodelus bento-rainhae Pinto da

  Silva asfodel

  Chionodoxa lochiae Meikle modravka

  Chionodoxa luciliae Boiss. modravka žiarivá

  Colchicum arenarium Waldst. & Kit. jesienka piesočná

  Colchicum corsicum Baker jesienka korzická

  Colchicum cousturieri Greuter jesienka

  Colchicum davidovii Stef. jesienka

  Colchicum fominii Bordz. jesienka

  Colchicum micranthum Boiss. jesienka

  Fritillaria conica Boiss. korunkovka

  Fritillaria drenovskii

  Begen & Stoy. korunkovka

  Fritillaria epirotica

  Turrill ex Rix korunkovka

  Fritillaria euboeica

  (Rix Doerfler) Rix korunkovka

  Fritillaria graeca Boiss. korunkovka

  Fritillaria gussichiae

  (Degen & Doerfler) Rix korunkovka

  Fritillaria montana Hoppe korunkovka

  Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka

  Fritillaria rhodocanakis Orph.

  ex Baker korunkovka

  Fritillaria tuntasia Heldr.

  ex Halacsy korunkovka

  Lilium jankae A. Kerner ľalia

  Lilium rhodopaeum Delip. ľalia

  Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica

  Ornithogalum reverchonii Lange bledavka

  Scilla morrisii Meikle scila

  Scilla odorata Link scila

  Tulipa cypria Stapf tulipán

  Tulipa goulimya Sealy & Turrill tulipán

  Tulipa hungarica Borbas tulipán

  Tulipa praecox Ten. tulipán

  Tulipa sprengeri Baker tulipán

  LINACEAE (Ľanovité)

  Linum dolomiticum Borbas ľan dolomitový

  LYTHRACEAE (Vrbicovité)

  Lythrum flexuosum Lag. vrbica

  Lythrum thesioides M. Bieb. vrbica

  MALVACEAE (Slezovité)

  Kosteletzkya pentacarpos (L.)

  Ledeb.

  NAJADACEAE (Riečňankovité)

  Caulinia tenuissima

  (A.Br.ex Magnus) Tzvel.

  Najas flexilis (Willd.) Rostk. &

  W.L.Schmidt riečňanka

  Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka

  OLEACEAE (Olivovité)

  Syringa josikaea Jacq. fil. orgován Jósikov

  ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

  Cephalanthera cucullata

  Boiss. & Heldr. prilbovka

  Comperia comperiana (Steven)

  Aschers. & Graebner

  Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový

  Dactylorhiza chuhensis Renz &

  Taub. vstavačovec

  Himantoglossum caprinum (Bieb.)

  C.Koch. jazýčkovec východný

  Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov

  Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník

  Ophrys isaura Renz & Taub. hmyzovník

  Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo hmyzovník

  Ophrys lunulata Parl. hmyzovník

  Ophrys lycia Renz & Taub. hmyzovník

  Orchis punctulata Stev. ex Lindl. vstavač

  Platanthera obtusata (Pursh)

  Lindl. subsp. vemenník

  oligantha (Turcz.) Hulten

  Spiranthes aestivalis (Poir.)

  L.C.Richard pokrut letný

  Steveniella satyrioides (Stev.)

  Schlechter

  PAEONIACEAE (Pivonkovité)

  Paeonia cambessedesii (Willk.)

  Willk. pivonka

  Paeonia clusii F. C. Stern subsp.

  rhodia (Stearn) pivonka Clusiova

  Tzanoudakis

  Paeonia officinalis L. subsp.

  banatica (Rochel) Soó pivonka lekárska banátska

  Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka

  Paeonia tenuifolia L. pivonka tenkolistá

  PALMAE (Arekovité)

  Phoenix theophrasti Greuter datľovník Theophrastov

  PAPAVERACEAE (Makovité)

  Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. mak laponský

  Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

  PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

  Armeria pseudarmeria (Murray)

  Mansfeld trávnička

  Armeria rouyana Daveau trávnička

  Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička

  Armeria velutina Welv. ex

  Boiss. & Reuter trávnička

  Limonium anatolicum Hedge limonka anatolská

  Limonium tamaricoides Bokhari limonka

  POLEMONIACEAE (Vojnovkovité)

  Polemonium boreale Adams vojnavka

  POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

  Polygonum praelongum

  Coode & Cullen stavikrv

  Rheum rhaponticum L. rebarbora pontická

  Rumex rupestris Le Gall štiavec

  POTAMOGETONACEA (Červenavcovité)

  Cymodocea nodosa (Med.)

  Posidonia oceanica (Med.)

  Zostera marina (Med.) zostera morská

  PRIMULACEAE (Prvosienkovité)

  Androsace cylindrica DC. pochybok

  Androsace mathildae Levier pochybok

  Androsace pyrenaica Lam. pochybok

  Cyclamen coum Mill. cyklámen

  Cyclamen kuznetzovii Kotov et

  Czernova. cyklámen Kuznecov

  Cyclamen mirabile Hildebr. cyklámen

  Lysimachia minoricensis

  J.D.Rodriguez čerkáč

  Primula apennina Widmer prvosienka

  Primula deorum Velen. prvosienka

  Primula frondosa Janka prvosienka

  Primula egaliksensis Wormsk. prvosienka

  Primula glaucescens Moretti prvosienka

  Primula palinuri Petagna prvosienka

  Primula spectabilis Tratt. prvosienka

  Primula wulfeniana Scot subsp.

  baumgarteniana prvosienka

  (Degen & Moesz) Ludi

  Soldanella villosa Darracq soldanelka

  RANUNCULACEAE (Iskerníkovité)

  Aconitum corsicum Gayer prilbica

  Aconitum flerovii Steinb. prilbica

  Aconitum lasiocarpum (Reichenb.)

  Gáyer prilbica chlpatoplodá

  Adonis cyllenea Boiss., Heldr.

  & Orph. hlaváčik

  Adonis distorta Ten. hlaváčik

  Anemone uralense Nevski veternica

  Aquilegia bertolonii Schott orlíček

  Aquilegia kitaibelii Schott orlíček

  Aquilegia ottonis subsp. taygetea

  (Orph.) Strid orlíček

  Aquilegia pyrenaica DC. subsp.

  cazorlensis orlíček

  (Heywood) Galiano & Rivas Martinez

  (Aquilegia cazorlensis Heywood)

  Consolida samia P. H. Davis ostrôžka

  Delphinium caseyi B. L. Burtt stračonôžka

  Pulsatilla grandis (Wender.)

  Wender. poniklec veľkokvetý

  Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený

  Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský

  Ranunculus fontanus C. Presl iskerník

  Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník

  Ranunculus weyleri Mares iskerník

  RESEDACEAE (Rezedovité)

  Reseda decursiva Forssk. Gibraltar rezeda

  ROSACEAE (Ružovité)

  Crataegus dikmensis Pojark hloh

  Geum bulgaricum Panc. kuklík

  Potentilla delphinensis

  Gren. & Godron nátržník

  Potentilla emilii-popii

  E.I.Nyárády nátržník

  Potentilla silesiaca Uechtr. nátržník

  Pyrus anatolica Browicz hruška

  RUBIACEAE (Marenovité)

  Galium cracoviense Ehrend. lipkavec

  Galium globuliferum Hub.-Mor.

  & Reese lipkavec

  Galium litorale Guss. lipkavec

  Galium moldavicum (Dobrescu)

  Franco lipkavec

  Galium rhodopeum Velen. lipkavec

  Galium viridiflorum Boiss.

  & Reuter lipkavec

  SANTALACEAE (Santalovité)

  Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový (Ex

  - vyhynutý)

  SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

  Saxifraga berica (Beguinot)

  D.A.Webb lomikameň

  Saxifraga cintrana Kuzinsky ex

  Willk. lomikameň

  Saxifraga florulenta Moretti lomikameň

  Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí

  Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň

  Saxifraga tombeanensis Boiss.

  ex Engl. lomikameň

  Saxifraga valdensis DC. lomikameň

  Saxifraga vayredana Luizet lomikameň

  SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

  Antirrhinum charidemi Lange papuľka

  Euphrasia marchesettii Wettst.

  ex Marches. očianka

  Linaria algarviana Chav. pyštek

  Linaria ficalhoana Rouy pyštek

  Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek

  Linaria hellenica Turril pyštek

  Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov

  Linaria ricardoi Cout. pyštek

  Linaria tursica B. Valdes

  & Cabezudo pyštek

  Lindernia procumbens (Krock.)

  Philcox lindernia puzdierkatá

  Odontites granatensis Boiss. zdravienok

  Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský

  Verbascum afyonense Hub.-Mor. divozel

  Verbascum basivelatum Hub.-Mor. divozel

  Verbascum cylleneum (Boiss. &

  Heldr.) Kuntze divozel

  Verbascum degenii Hal. divozel

  Verbascum purpureum (Janka)

  Huber-Morath divozel

  Verbascum stepporum Hub.-Mor. divozel

  Veronica euxina Turrill veronika

  Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika

  Veronica turrilliana Stoj. et

  Stef. veronika

  SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

  Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľôčka

  SOLANACEAE (Ľuľkovité)

  Atropa baetica Willk. ľuľkovec

  Mandragora officinarum L. mandragora lekárska

  THYMELAEACEAE (Vrabcovníkovité)

  Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky

  Daphne petraea Leybold lykovec

  Daphne rodriguezii Texidor lykovec

  Thymelea broterana Coutinho vrabcovník

  TRAPACEAE (Kotvicovité)

  Trapa natans L. kotvica plávajúca

  TYPHACEAE (Pálkovité)

  Typha minima Hoppe pálka najmenšia (Ex - vyhynutá)

  Typha shuttleworthii

  Koch & Sonder pálka striebristosivá

  ULMACEAE (Brestovité)

  Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova

  UMBELLIFERAE (APIACEAE - Mrkvovité)

  Angelica heterocarpa Lloyd angelika

  Angelica palustris (Besser) Hoffman

  [Ostericum palustre (Besser) angelika (ostrík močiarny)

  Beser] (Ex - vyhynutý)

  Apium bermejoi Llorens zeler

  Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý

  Athamanta cortiana Ferrarini atamanta

  Bupleurum capillare Boiss. &

  Heldr. prerastlík

  Bupleurum dianthifolium Guss. prerastlík

  Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík

  Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky

  Eryngium viviparum Gay kotúč

  Ferula halophila H. Pesmen feruľa slanomilná

  Ferula orientalis L. feruľa východná

  Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova

  Laserpitium longiradium Boiss. lazerník

  Naufraga balearica Constance

  & Cannon

  Oenanthe conioides Lange halucha

  Petagnia saniculifolia Guss.

  Rouya polygama (Desf.) Coincy

  Seseli intricatum Boiss. sezel

  Thorella verticillatinundata

  (Thore) Briq.

  VALERIANACEAE (Valeriánovité)

  Centranthus kellererii

  (Stoj. Stef. et Georg.)

  Stoj. et Stef. centrant

  Centranthus trinervis (Viv.)

  Beguinot centrant

  VIOLACEAE (Fialkovité)

  Viola athois W. Becker fialka

  Viola cazorlensis Gandoger fialka

  Viola cryana Gillot fialka

  Viola delphinantha Boiss. fialka

  Viola hispida Lam. fialka

  Viola jaubertiana Mares

  & Vigineix fialka

  BRYOPHYTA (MACHORASTY)

  BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

  ANTHOCEROTACEAE

  Notothylas orbicularis (Schwein.)

  Sull.

  BRYOPSIDA: HEPATICAE (PEČEŇOVKY)

  AYTONIACEAE

  Mannia triandra (Scop.) Grolle

  CEPHALOZIACEAE

  Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

  CODONIACEAE

  Petalophyllum ralfsii (Wils.)

  Nees et Gott. ex Lehm.

  FRULLANIACEAE

  Frullania parvistipula Steph.

  GYMNOMITRIACEAE

  Marsupella profunda Lindb. mešcovka

  JUNGERMANNIACEAE

  Jungermannia handelii (Schiffn.)

  Amak trsovka

  RICCIACEAE

  Riccia breidleri Jur. ex Steph. mrvka

  RIELLACEAE

  Riella helicophylla (Mont.) Hook.

  SCAPANIACEAE

  Scapania massalongi (K. Muell.)

  K.Muell.

  BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

  AMBLYSTEGIACEAE

  Drepanocladus vernicosus

  (Mitt.) Warnst. kosáčik

  BRUCHIACEAE

  Bruchia vogesiaca Schwaegr.

  BUXBAUMIACEAE

  Buxbaumia viridis (Moug. ex

  Lam. & DC.) kyjanôčka zelená

  Brid. ex Moug. & Nestl.

  DICRANACEAE

  Atractylocarpus alpinus

  (Schimp. ex Milde) Lindb.

  Cynodontium suecicum

  (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec

  Dicranum viride (Sull. & Lesq.)

  Lindb. dvojhrot zelený

  FONTINALACEAE

  Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

  FUNARIACEAE

  Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

  HOOKERIACEAE

  Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

  MEESIACEAE

  Meesia longiseta Hedw.

  ORTHOTRICHACEAE

  Orthotrichum rogeri Brid. (Ex - vyhynutý)

  SPHAGNACEAE

  Sphagnum pylaisii Brid. rašelinník

  SPLACHNACEAE

  Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G.

  Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané

  v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej

  platnej vedeckej nomenklatúry.

  PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN

  Endemické druhy Makarónskej oblasti

  (k 6. marcu 1997)

  PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

  ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

  Asplenium azoricum Lovis slezinník azorský

  DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

  Polystichum drepanum (Swartz) C.

  Presl papraďovec

  HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

  Hymenophyllum maderensis blanolistník

  ISOETACEAE (Šidlatkovité)

  Isoetes azorica Durieu ex

  Milde šidlatka azorská

  LYCOPODIACEAE (Plavúňovité)

  Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.

  MARSILEACEAE (Marsileovité)

  Marsilea azorica Launert marsilea azorská

  GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

  CUPRESACEAE (Cyprusovité)

  Juniperus brevifolia (Seub.)

  Antoine borievka

  ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

  AGAVACEAE (Agávovité)

  Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná

  ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

  Caralluma burchardii N.E.Brown karaluma

  Ceropegia chrysantha Svent. lampášik

  BERBERIDACEAE (Dráčovité)

  Berberis maderensis Lowe dráč

  BORAGINACEAE (Borákovité)

  Echium gentianoides Webb ex Coincy hadinec

  Echium handiense Svent. hadinec

  Echium pininana Webb et Berth. hadinec

  Myosotis azorica H.C.Watson nezábudka azorská

  Myosotis maritima Hochst. ex Seub. nezábudka

  CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

  Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer

  Musschia aurea (L.f.) DC.

  Musschia wollastonii Lowe

  CAPRIFOLIACEAE (LONICERACEAE - Zemolezovité)

  Sambucus palmensis Link baza

  CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

  Cerastium azoricum Hochst. rožec azorský

  Silene nocteolens Webb et Berth silenka

  CISTACEAE (Cistovité)

  Cistus chinamadensis

  Banares & Romero cistus

  Helianthemum bystropogophyllum

  Svent. devätorník

  Helianthemum teneriffae Cosson devätorník

  COMPOSITAE (ASTERACEAE - Astrovité)

  Andryala crithmifolia Ait.

  Argyranthemum lidii Humphries

  Argyranthemum pinnatifidum (L.F.)

  Lowe

  subsp. succulentum (Lowe) Humphries

  Argyranthemum winterii (Svent.)

  Humphries

  Atractylis arbuscula Svent.

  & Michaelis

  Atractylis preauxiana Schultz Bip.

  Bellis azorica Hochst. ex Seub. sedmokráska azorská

  Calendula maderensis Dc. nechtík

  Cheirolophus duranii (Burchard)

  Holub

  Cheirolophus falsisectus

  Montelongo et Moraleda

  Cheirolophus ghomerythus (Svent.)

  Holub

  Cheirolophus junonianus (Svent.)

  Holub

  Cheirolophus metlesicsii Montelongo

  Cheirolophus santosabreui Santos

  Cheirolophus satarataensis (Svent.)

  Holub

  Cheirolophus tagananensis (Svent.)

  Holub

  Helichrysum monogynum B.L.Burth.

  & Sunding slamiha

  Helichrysum gossypinum Webb slamiha

  Hypochaeris oligocephala (Svent.

  & D. Bramwell) Lack prasatník

  Lactuca watsoniana Trelease šalát

  Leotodon filii (Hochst. ex Seub.)

  Paiva & Orm. púpavec

  Onopordum carduelinum Bolle ostropes

  Onopordum nogalesii Svent. ostropes

  Pericallis hadrosomus Svent.

  Pericallis malvifolia (L'Hér)

  B.Nord.

  Phagnalon benetii Lowe

  Senecio hermosae Pitard starček

  Sonchus gandogeri Pitard mlieč

  Stemmacantha cynaroides

  Sventenia bupleuroides Font Quer

  Tanacetum o'shanahanii Febles.

  Marrero et Suárez vratič

  Tanacetum ptarmiciflorum (Webb)

  Schultz Bip. vratič

  Tolpis glabrescens Kämmer škardovka

  CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

  Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec

  Convolvulus lopez-socasi Svent. pupenec

  Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec

  Pharbitis preauxii Webb povojník

  CRASSULACEAE (Tučnolistovité)

  Aeonium balsamiferum Webb et

  Berth. eonium

  Aeonium gomeraense Praeger eonium

  Aeonium saundersii Bolle eonium

  Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.

  Monanthes wildpretii

  Baňares & Scholz

  CRUCIFERAE (BRASSICACEAE - Kapustovité)

  Crambe arborea Webb ex Christ katran

  Crambe laevigata DC. ex Christ katran

  Crambe scoparia Svent. katran

  Crambe sventenii B.Petters. ex

  Bramw. & Sunding katran

  Parolinia schizogynoides Svent.

  Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

  CYPERACEAE (Šachorovité)

  Carex malato-belizii Raymond ostrica

  DIPSACACEAE (Štetkovité)

  Scabiosa nitens Roem. & Schult. hlaváč

  ERICACEAE (Vresovcovité)

  Daboecia azorica Tutin & Warb.

  Erica scoparia L. subsp.azorica

  (Hochst.) D.A.Webb vresovec

  EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

  Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. mliečnik

  Euphorbia handiensis Burchard mliečnik

  Euphorbia lambii Svent. mliečnik

  Euphorbia stygiana H.C.Watson mliečnik

  GERANIACEAE (Pakostovité)

  Geranium maderense Yeo pakost

  GRAMINEAE (POACEAE - Lipnicovité)

  Agrostis gracilaxa Franco psinček

  Deschampsia maderensis

  (Hack. et Bornm.) Buschm. metlica

  Phalaris maderensis (Mnzs.)

  Mnzs. lesknica

  LABIATAE (LAMIACEAE - Hluchavkovité)

  Micromeria glomerata P.Pérez

  Micromeria leucantha Svent. ex Pérez

  Salvia herbanica Santos et

  Fernández šalvia

  Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj

  Sideritis discolor

  (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj

  Sideritis infernalis Bolle ránhoj

  Sideritis marmorea Bolle ránhoj

  Teucrium abutiloides l'Her. hrdobárka

  LEGUMINOSAE (FABACEAE - Bôbovité)

  Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.

  Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj

  Anagyris latifolia Brouss.

  ex Willd. smradovec

  Cicer canariensis Santos & Gweil cícer kanársky

  Dorycnium spectabile Webb &

  Berthel. ďatelinovec

  Genista benehoavensis (Bolle ex

  Svent.) Del Arco kručinka

  Lotus azoricus P.W.Ball ľadenec azorský

  Lotus callis-viridis

  D.Bramwell & D.H.Davis ľadenec

  Lotus eremiticus Santos ľadenec

  Lotus kunkelii (E.Chueca)

  D.Bramwell et al. ľadenec

  Lotus maculatus Breitfeld ľadenec

  Lotus pyranthus P.Perez ľadenec

  Teline nervosa (Esteve)

  A. Hansen et Sund.

  Teline rosmarinifolia

  Webb & Berthel.

  Teline salsoloides Arco & Acebes.

  Vicia dennesiana H.C.Watson vika

  LILIACEAE (Ľaliovité)

  Androcymbium psammophilum Svent.

  Smilax divaricata Sol. ex Wats. smilax

  MYRICACEAE (Vresnovité)

  Myrica rivas-martinezii Santos vresna

  OLEACEAE (Olivovité)

  Jasminum azoricum L. jazmín azorský

  Picconia azorica (Tutin) Knbol.

  ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

  Barlia metlesicsiaca Teschner

  Goodyera macrophylla Lowe smrečinec

  Orchis scopulorum Summerh. vstavač

  PITTOSPORACEAE

  Pittosporum coriaceum Dryander

  ex Aiton

  PLANTAGINACEAE (Skorocelovité)

  Plantago famarae Svent. skorocel

  Plantago malato-belizii Lawalree skorocel

  PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

  Limonium arborescens (Brouss.)

  Kuntze limonka

  Limonium dendroides Svent. limonka

  Limonium fruticans (Webb)

  O.Kuntze limonka

  Limonium perezii Stapf limonka

  Limonium preauxii (Webb et Berth.)

  O.Kuntze limonka

  Limonium spectabile (Svent.)

  Kunkel & Sunding limonka

  Limonium sventenii Santos

  & Fernandez Galvan limonka

  POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

  Rumex azoricus Rech. štiav

  RHAMNACEAE (Rešetliakovité)

  Frangula azorica Tutin krušina azorská

  ROSACEAE (Ružovité)

  Bencomia brachystachya Svent.

  Bencomia exstipulata Svent.

  Bencomia sphaerocarpa Svent.

  Chamaemeles coriacea Lindl.

  Dendriopoterium pulidoi Svent.

  Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.

  Prunus lusitanica subsp. azorica

  (Moui.) Franco slivka

  RUTACEAE (Rutovité)

  Ruta microcarpa Svent. ruta

  SANTALACEAE (Santalovité)

  Kunkeliella canariensis Stearn

  Kunkeliella psilotoclada (Svent.)

  Stearn

  Kunkeliella subsucculenta Kammer

  SAPOTACEAE (Sapotovité)

  Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

  SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

  Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň

  SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

  Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská

  Euphrasia grandiflora Hochst. očianka veľkokvetá

  Isoplexis chalcantha Svent.

  & O'Shanahan

  Isoplexis isabelliana

  (Webb & Berthel.) Masferrer

  SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

  Globularia ascanii

  D.Bramwell & Kunkel guľôčka

  Globularia sarcophylla Svent. guľôčka

  SOLANACEAE (Ľuľkovité)

  Solanum lidii Sunding ľuľok

  UMBELLIFERAE (APIACEAE - Mrkvovité)

  Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

  Bunium brevifolium Lowe buľka

  Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík

  Chaerophyllum azoricum Trel. krkoška azorská

  Monizia edulis Lowe

  Ferula latipinna Santos feruľa

  Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. žindava azorská

  VIOLACEAE (Fialkovité)

  Viola paradoxa Lowe fialka

  BRYOPHYTA (MACHORASTY)

  BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

  ECHINODIACEAE

  Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

  POTTIACEAE

  Bryoerythrophyllum machadoanum

  (Sergio) M.Hill

  THAMNIACEAE

  Thamnobryum fernandesii Sergio

  ------------------------------------------------------------------

  Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané

  v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej

  platnej vedeckej nomenklatúry.

  PRÍL.II

  PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV (k 6. marcu 1997)

  (Med.) - stredomorské (mediteránne) druhy

  Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku

  VERTEBRATA (STAVOVCE)

  Mammalia (Cicavce)

  INSECTIVORA

  Erinaceidae

  * Atelerix algirus (Erinaceus algirus) jež túlavý

  Soricidae

  * Crocidura suaveolens ariadne bielozúbka záhradná krétska

  (Crodidura ariadne)

  * Crocidura russula cypria bielozúbka dlhochvostá cyperská

  (Crocidura cypria)

  Crocidura canariensis bielozúbka kanárska

  Talpidae

  Desmana moschata vychuchol povolžský

  Galemys pyrenaicus vychuchol pyrenejský

  (Desmana pyrenaica)

  MICROCHIROPTERA

  všetky druhy okrem

  Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

  RODENTIA

  Sciuridae

  Pteromys volans poletuška slovanská

  (Sciuropterus russicus)

  Sciurus anomalus veverica krátkouchá

  * Spermophilus citellus syseľ pasienkový

  (Citellus citellus)

  Spermophilus suslicus syseľ perlavý

  (Citellus suslicus)

  Muridae

  Cricetus cricetus škrečok poľný

  Mesocricetus newtoni škrečok Newtonov

  * Microtus bavaricus hraboš bavorský

  (Pitymys bavaricus)

  Microtus cabrerae hraboš iberský

  Microtus tatricus hraboš tatranský

  Spalax graecus slepec grécky

  Gliridae

  Dryomis laniger plch vlnatý

  Myomimus roachi plch Roachov

  (Myomimus bulgaricus)

  Zapodidae

  Sicista betulina myšovka horská

  Sicista subtilis myšovka stepná

  Hystricidae

  Hystrix cristata

  CARNIVORA

  Canidae

  Alopex lagopus líška polárna

  Canis lupus vlk dravý

  Cuon alpinus kuon hôrny

  Ursidae

  všetky druhy

  Mustelidae

  Gulo gulo rosomák severský

  Mustela eversmannii tchor stepný

  Mustela lutreola (Lutreola lutreola) norok európsky (Ex - vyhynutý)

  Lutra lutra vydra riečna

  Vormela peregusna tchor škvrnitý

  Felidae

  Caracal caracal rys karakal

  Felis silvestris mačka divá

  * Lynx pardinus (Lynx pardina) rys leopardovitý

  Panthera pardus leopard škvrnitý

  Panthera tigris tiger pásavý

  PINNIPEDIA

  Odobenidae

  Odobenus rosmarus mrož ľadový

  Phocidae

  Monachus monachus tuleň mníši

  Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný

  Phoca hispida ladogensis tuleň krúžkovaný

  ARTIODACTYLA

  Cervidae

  Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický

  Bovidae

  Capra aegagrus koza bezoárová

  Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský

  Gazella subgutturosa gazela

  Gazella dorcas gazela dorkas

  Ovibos moschatus pižmoň severský

  Rupicapra rupicapra ornata kamzík vrchovský

  CETACEA

  Monodontidae

  Monodon monoceros narval jednorohý

  Delphinidae

  Delphinus delphis delfín vytrvalý

  Globicephala macrorhynchus delfín krátkoplutvý

  Globicephala melas delfín dlhoplutvý

  Grampus griseus delfín sivý

  Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký

  Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý

  Orcinus orca kosatka dravá

  Pseudorca crassidens delfín čierny

  Steno bredanensis delfín drsnozubý

  Stenella coeruleoalba delfín pásavý

  Stenella frontalis delfín štíhlonosý

  Tursiops truncatus (tursio) delfín skákavý

  Phocaenidae

  Phocoena phocoena sviňucha tuponosá

  Physeteridae

  Kogia breviceps vorvaň krátkohlavý

  Kogia simus (Med.) vorvaň krátkonosý

  Physeter macrocephalus (Med.) vorvaň tuponosý

  Ziphiidae

  Hyperoodon rostratus vorvaňovec anarnak

  Mesoplodon bidens vorvaňovec severoatlantický

  Mesoplodon densirostris (Med.) vorvaňovec tropický

  Mesoplodon mirus vorvaňovec tmavý

  Ziphius cavirostris vorvaňovec dutonosý

  Balaenopteridae

  Balaenoptera acutorostrata (Med.) vráskavec malý

  Balaenoptera borealis (Med.) vráskavec sejval

  Balaenoptera edeni vráskavec

  Balaenoptera physalus vráskavec myšok

  Megaptera novaeangliae

  (longimana, nodosa) vráskavec dlhoplutvý

  Sibbaldus (Balaenoptera) musculus vráskavec obrovský

  Balaenidae

  Balaena mysticetus veľryba arktická

  Eubalaena glacialis veľryba čierna

  Aves (Vtáky)

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

  všetky druhy

  PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

  Podiceps auritus potápka ušatá

  Podiceps grisegena potápka červenokrká

  Podiceps nigricollis (caspicus) potápka čiernokrká

  Podiceps ruficollis potápka hnedá

  PROCELLARIIFORMES

  Hydrobatidae

  všetky druhy

  Procellariidae

  Bulweria bulwerii tajfúnnik čierny

  Procellaria diomedea tajfúnnik plavý

  Pterodroma madeira tajfúnnik

  Pterodroma feae tajfúnnik

  Puffinus assimilis baroli víchrovník

  Puffinus puffinus víchrovník čiernozobý

  PELECANIFORMES

  Phalacrococidae

  Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

  Pelecanidae

  všetky druhy

  CICONIIFORMES

  Ardeidae

  Ardea purpurea volavka purpurová

  Ardeola ralloides volavka vlasatá

  Botaurus stellaris bučiak trsťový

  Bubulcus (Ardeola) ibis volavka chochlatá

  Casmerodius albus (Egreta alba) volavka biela

  Egreta garzetta volavka striebristá

  Ixobrychus minutus bučiačik močiarny

  Nycticorax nycticorax chavkoš nočný

  Ciconiidae

  všetky druhy

  Threskiornithidae

  všetky druhy

  Phoenicopteridae

  Phoenicopterus ruber plameniak ružový

  ANSERIFORMES

  Anatidae

  Anser erythropus hus malá

  Branta leucopsis bernikla bielolíca

  Branta ruficollis bernikla červenokrká

  Bucephala islandica hlaholka zlatooká

  Cygnus cygnus labuť spevavá

  Cygnus bewickii (columbianus) labuť malá

  Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá

  Marmaronetta (Anas) angustirostris kačica úzkozobáková

  Mergus albellus potápač malý

  Oxyura leucocephala potápač biely

  Polysticta stelleri kajka malá

  Somateria spectabilis kajka kráľovská

  Tadorna tadorna kazarka pestrá

  Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá

  FALCONIFORMES

  všetky druhy

  GALLIFORMES

  Tetraonidae

  Tetrao urogallus cantabricus tetrov hlucháň kantábrijský

  GRUIFORMES

  Turnicidae

  Turnix sylvatica prepeľovec krovinový

  Gruidae

  všetky druhy

  Rallidae

  Crex crex chriašteľ poľný

  Fulica cristata lyska hrebenatá

  Porphyrio porphyrio sliepočka modrá

  Porzana porzana chriašteľ bodkovaný

  Porzana pusilla chriašteľ najmenší

  Porzana parva chriašteľ malý

  Otididae

  všetky druhy

  CHARADRIIFORMES

  Charadriidae

  Arenaria interpres kamenár strakatý

  Charadrius alexandrinus kulík morský

  Charadrius dubius kulík riečny

  Charadrius hiaticula kulík piesočný

  Charadrius leschenaulti kulík veľkozobý

  Eudromias morinellus kulík vrchovský

  Hoplopterus spinosus

  Scolopacidae

  Calidris alba pobrežník belavý

  Calidris alpina pobrežník čiernozobý

  Calidris ferruginea pobrežník krivozobý

  Calidris maritima pobrežník morský

  Calidris minuta pobrežník malý

  Calidris temminckii pobrežník sivý

  Gallinago media močiarnica lúčna

  Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý

  Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý

  Tringa cinerea kalužiak vyvrátenozobý

  Tringa glareola kalužiak močiarny

  Tringa hypoleucos kalužiak riečny

  Tringa ochropus kalužiak perlavý

  Tringa stagnatilis kalužiak štíhly

  Recurvirostridae

  všetky druhy

  Phalaropodidae

  všetky druhy

  Burhinidae

  Burhinus oedicnemus ležiak úhorový

  Glareolidae

  všetky druhy

  Laridae

  Chlidonias hybrida rybár bahenný

  Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly

  Chlidonias niger rybár čierny

  Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý

  Hydroprogne caspia rybár veľkozobý

  Larus audouinii čajka ostrovná

  Larus genei čajka tenkozobá

  Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

  Larus minutus čajka malá

  Larus (Xenia) sabini čajka vidličnatochvostá

  Pagophila eburnea

  Sterna albifrons rybár malý

  Sterna dougallii rybár štíhlozobý

  Sterna hirundo rybár riečny

  Sterna paradisaea (macrura) rybár dlhochvostý

  Sterna sandvicensis rybár sivý

  COLUMBIFORMES

  Pteroclididae

  všetky druhy

  Columbidae

  Columba bollii

  Columba junoniae

  CUCULIFORMES

  Cuculidae

  Glamator glandarius

  STRIGIFORMES

  všetky druhy

  CAPRIMULGIFORMES

  Caprimulgidae

  všetky druhy

  APODIFORMES

  Apodidae

  Apus caffer dážďovník lastovičkovitý

  Apus melba dážďovník

  Apus pallidus dážďovník

  Apus unicolor dážďovník

  CORACIIFORMES

  Alcedinidae

  Alcedo atthis rybárik riečny

  Ceryle rudis rybárik strakatý

  Halcyon smyrnensis rybárik červenozobý

  Meropidae

  Merops apiaster včelárik zlatý

  Coraciidae

  Coracias garrulus krakľa belasá

  Upupidae

  Upupa epops dudok chochlatý

  PICIFORMES

  všetky druhy

  PASSERIFORMES

  Alaudidae

  Calandrella brachydactyla

  Calandrella rufescens

  Chersophilus duponti

  Eremophila alpestris škovránok ušatý

  Galerida theklae

  Melanocorypha bimaculata

  Melanocorypha calandra

  Melanocorypha leucoptera škovránok bielokrídly

  Melanocorypha yeltoniensis škovránok čierny

  Hirundinidae

  všetky druhy

  Motacillidae

  všetky druhy

  Pycnonotidae

  Pycnonotus barbatus bylbyl sivý

  Laniidae

  všetky druhy

  Bombycillidae

  Bombycilla garrulus chochláč severský

  Cinclidae

  Cinclus cinclus vodnár potočný

  Troglodytidae

  Troglodytes troglodytes oriešok hnedý

  Prunellidae

  všetky druhy

  Muscicapidae

  Turdinae

  Cercotrichas galactotes spevák ryšavý

  Erithacus rubecula slávik červienka

  Irania gutturalis slávik bielohrdlý

  Luscinia luscinia slávik tmavý

  Luscinia megarhynchos slávik krovinový

  Luscinia (Cyanosylvia) svecica slávik modrák

  Monticola saxatilis skaliar pestrý

  Monticola solitarius skaliar modrý

  Oenanthe finischii skaliarik škrapový

  Oenanthe hispanica skaliarik okrový

  Oenanthe isabellina skaliarik plavý

  Oenanthe leucura skaliarik čierny

  Oenanthe oenanthe skaliarik sivý

  Oenanthe pleschanka (leucomela) skaliarik plešanka

  Phoenicurus ochruros žltochvost domový

  Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný

  Saxicola dacotiae pŕhľaviar kanársky

  Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý

  Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý

  Tarsiger cyanurus modravec lesný

  Turdus torquatus drozd kolohrivý

  Sylviinae

  všetky druhy

  Regulinae

  všetky druhy

  Muscicapinae

  všetky druhy

  Timaliinae

  Panurus biarmicus fúzatka trsťová

  Paridae

  všetky druhy

  Sittidae

  všetky druhy

  Certhiidae

  všetky druhy

  Emberizidae

  Calcarius lapponicus strnádka severská

  Emberiza aureola strnádka obojková

  Emberiza caesia strnádka sivokrká

  Emberiza cia strnádka ciavá

  Emberiza cineracea strnádka sivá

  Emberiza cirlus strnádka svrčavá

  Emberiza citrinella strnádka žltá

  Emberiza leucocephala strnádka bielohlavá

  Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá

  Emberiza pusilla strnádka hrdzavosluchá

  Emberiza rustica strnádka poľná

  Emberiza schoeniclus strnádka trsťová

  Plectrophenax nivalis strnádka snežná

  Fringillidae

  Carduelis cannabina stehlík konopiar

  Carduelis carduelis stehlík pestrý

  Carduelis chloris stehlík zelený

  Carduelis flammea stehlík čečetavý

  Carduelis flavirostris stehlík horský

  Carduelis hornemanni stehlík belavý

  Carduelis spinus stehlík čížavý

  Carpodacus erythrinus hýľ karmínový

  Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý

  Fringilla teydea pinka modrá

  Loxia curvirostra krivonos smrekový

  Loxia leucoptera krivonos bielokrídly

  Loxia pityopsittacus krivonos sosnový

  Loxia scotica krivonos škótsky

  Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý

  Rhodopechys githaginea hýľ stepný

  Serinus citrinella kanárik citrónový

  Serinus pusillus kanárik červenočelý

  Serinus serinus kanárik záhradný

  Ploceidae

  Montrifringilla nivalis snehárka vrchovská

  Petronia petronia vrabec skalný

  Sturnidae

  Sturnus roseus škorec ružový

  Sturnus unicolor škorec jednofarebný

  Oriolidae

  Oriolus oriolus vlha hájová

  Corvidae

  Cyanopica cyanus straka belasá

  Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná

  Perisoreus infaustus sojka zlovestná

  Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá

  Pyrrhocorax pyrrhocorax čavka červenožltá

  Reptilia (Plazy)

  TESTUDINES

  Testudinidae

  Testudo graeca korytnačka

  Testudo hermanni korytnačka zelenkastá

  Testudo marginata korytnačka obrúbená

  Emydidae

  Emys orbicularis korytnačka močiarna

  * Mauremys caspica 1) korytnačka bahenná

  Dermochelyidae

  Dermochelys coriacea kožovka morská

  Cheloniidae

  Caretta caretta kareta nepravá

  Chelonia mydas kareta obrovská

  Eretmochelys imbricata kareta pravá

  Lepidochelys kempii kareta Kempova

  Trionychidae

  Trionyx euphraticus

  (Rafetus euphraticus) mäkkuľa eufratská

  Trionyx triunguis mäkkuľa trojpazúrová

  SAURIA

  Gekkonidae

  Cyrtodactylus kotschyi gekón hrboľkatý

  Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský

  Tarentola boettgeri gekón Boettgerov

  Tarentola delalandii gekón Delalandov

  Tarentola gomerensis gekón gomérsky

  Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý

  Agamidae

  * Stellio stellio (Agama stellio) agama hardun

  Chamaeleontidae

  Chamaeleo chamaeleon chameleón menlivý

  Lacertidae

  Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova

  Algyroides marchi jašterica Marchova

  Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá

  Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká

  * Archaeolacerta bedriagae

  (Lacerta bedriagae) jašterica Bedriagova

  * Archaeolacerta monticola

  (Lacerta monticola) jašterica vrchovská

  Gallotia galloti

  * Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) jašterica Simonova

  Gallotia stehlini jašterica Stehlinova

  Lacerta agilis jašterica bystrá

  Lacerta clarkorum jašterica

  Lacerta dugesii jašterica Dugesova

  Lacerta graeca jašterica ostropyská

  Lacerta horvathi jašterica Horvathova

  Lacerta lepida jašterica pôvabná

  Lacerta parva jašterica trpasličia

  Lacerta princeps jašterica skalná

  Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova

  Lacerta trilineata jašterica smaragdová

  Lacerta viridis jašterica zelená

  Ophisops elegans jašterica hadoboká

  Podarcis erhardii jašterica Erhardova

  Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná

  Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova

  Podarcis melisellensis jašterica jadranská

  Podarcis milensis jašterica kykladská

  Podarcis muralis jašterica múrová

  Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá

  Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá

  Podarcis sicula jašterica ruinová

  Podarcis taurica jašterica trávna

  Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská

  Podarcis wagleriana jašterica Waglerova

  Anguidae

  Ophisaurus apodus slepúch beznohý

  Scincidae

  Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla

  Chalcides bedriagai scink Bedriagov

  Chalcides ocellatus scink oceľový

  Chalcides sexlineatus scink pásavý

  * Chalcides simonyi

  (Chalcides occidentalis) scink Simonov

  Chalcides viridianus scink zelenkastý

  Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý

  OPHIDIA

  Colubridae

  Coluber cypriensis užovka

  Coluber gemonensis užovka zlostná

  Coluber hippocrepis užovka podkovovitá

  * Coluber jugularis 2) užovka žltobruchá

  * Coluber najadum 3) užovka štíhla

  Coluber viridiflavus užovka žltozelená

  Coronella austriaca užovka hladká

  Elaphe longissima užovka stromová

  Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása

  Elaphe situla užovka leopardovitá

  Natrix megalocephala užovka veľkohlavá

  Natrix tessellata užovka fŕkaná

  Telescopus fallax užovka nočná

  Viperidae

  Vipera albizona vretenica

  Vipera ammodytes vretenica rožkatá

  Vipera barani vretenica Baranova

  Vipera kaznakovi vretenica Kaznakova

  Vipera latasti vretenica ostronosá

  * Vipera lebetina 4) vretenica levantská

  Vipera pontica vretenica pontská

  Vipera ursinii vretenica stepná

  Vipera wagneri vretenica Wagnerova

  Vipera xanthina vretenica horská

  Amphibia (Obojživelníky)

  CAUDATA

  Salamandridae

  Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása

  Euproctus asper salamandra horská

  Euproctus montanus salamandra vrchovská

  Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá

  * Mertensiella luschani

  (Salamandra luschani) salamandra Luschanova

  * Salamandra atra 5) salamandra čierna

  Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá

  Triturus carnifex mlok dravý

  Triturus cristatus mlok hrebenatý

  Triturus dobrogicus mlok dunajský

  Triturus italicus mlok ostrochvostý

  Triturus karelinii mlok Karelinov

  Triturus montandoni mlok karpatský

  Plethodontidae

  * Speleomantes flavus

  (Hydromantes flavus) mločík žltý

  * Speleomantes genei

  (Hydromantes genei) mločík jaskynný

  * Speleomantes imperialis

  (Hydromantes imperialis) mločík cisársky

  * Speleomantes italicus

  (Hydromantes italicus) mločík nočný

  Speleomantes supramontis

  (Hydromantes supramontis) mločík horský

  Proteidae

  Proteus anguinus jaskyniar vodný

  ANURA

  Discoglossidae

  Alytes cisternasii kunka Cisternasiova

  Alytes muletensis kunka baleárska

  Alytes obstetricans kunka starostlivá

  Bombina bombina kunka červenobruchá

  Bombina variegata kunka žltobruchá

  Discoglossus galganoi kunka

  Discoglossus jeanneae kunka

  Discoglossus montalentii kunka

  Discoglossus pictus kunka maľovaná

  Discoglossus sardus kunka pestrá

  Neurergus crocatus

  Neurergus strauchi

  Pelobatidae

  Pelobates cultripes hrabavka ostronohá

  Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá

  Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá

  Pelodytes caucasicus hrabavka bahenná

  Bufonidae

  Bufo calamita ropucha krátkonohá

  Bufo viridis ropucha zelená

  Hylidae

  Hyla arborea rosnička zelená

  Hyla meridionalis rosnička západná

  Hyla sarda rosnička tyrhenská

  Ranidae

  Rana arvalis skokan ostropyský

  Rana dalmatina skokan štíhly

  Rana holtzi skokan Holtzov

  Rana iberica skokan dlhonohý

  Rana italica skokan

  Rana latastei skokan Latasteov

  Pisces (Ryby)

  CHONDRICHTHYES

  PLEUROTREMATA

  Lamnidae

  Carcharodon carcharias (Med.) lamna ľudožravá

  OSTEICHTHYES

  PETROMYZONIFORMES

  Petromyzonidae

  Lethenteron zanandrai (Med.) mihuľa Zanandreova

  ACIPENSERIFORMES

  Acipenseridae

  Acipenser naccarii jeseter jadranský

  Acipenser sturio (Med.) jeseter veľký

  Huso huso (Med.) vyza veľká

  SALMONIFORMES

  Umbridae

  Umbra krameri blatniak tmavý

  CYPRINIFORMES

  Cyprinidae

  Pomatoschistus canestrinii (Med.) býčko Canestriniov

  Pomatoschistus tortonesei (Med.) býčko

  SYNENTOGNATHI

  Belonidae

  Hippocampus hippocampus (Med.) koník krátkopyský

  Hippocampus ramulosus (Med.) koník morský

  ATHERINIFORMES

  Cyprinodontidae

  Aphanius fasciatus (Med.) kaprozúbka pásikavá

  Aphanius iberus (Med.) kaprozúbka západostredomorská

  Valencia hispanica kaprozúbka valencijská

  PERCIFORMES

  Percidae

  Zingel asper kolok rhónsky

  INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

  Arthropoda (Článkonožce)

  INSECTA

  Mantodea

  Apteromantis aptera

  Odonata

  Aeshna viridis

  Brachythemis fuscopalliata

  Calopteryx syriaca hadovka sýrska

  Coenagrion freyi

  Coenagrion mercuriale

  Cordulegaster trinacriae

  Gomphus graslinii

  Leucorrhinia albifrons vážka bieločelá

  Leucorrhinia caudalis vážka

  Leucorrhinia pectoralis vážka

  Lindenia tetraphylla

  Macromia splendens

  Ophiogomphus cecilia

  Oxygastra curtisii

  Stylurus (= Gomphus) flavipes klinovka žltonohá

  Sympecma braueri šidlovka Brauerova

  Orthoptera

  Baetica ustulata

  Saga pedo sága stepná

  Coleoptera

  Buprestis splendens

  Carabus olympiae

  Cerambyx cerdo fuzáč veľký

  Cucujus cinnaberinus plocháč červený

  Dytiscus latissimus potápnik široký

  Graphoderus bilineatus

  Osmoderma eremita pižmovec hnedý

  Rosalia alpina fuzáč alpský

  Lepidoptera

  Apatura metis dúhovec balkánsky

  Coenonympha hero očkáň lesostepný

  Coenonympha oedippus očkáň rašelinový

  Erebia calcaria očkáň východoalpský

  Erebia christi očkáň Raetzerov

  Erebia sudetica očkáň vysokohorský

  Eriogaster catax priadkovec trnkový

  Euphydryas (Eurodryas) aurinia hnedáčik chrastavcový

  Fabriciana elisa perlovec korzický

  Hyles hippophaes

  Hypodryas maturna hnedáčik osikový

  Lopinga achine očkáň matonohový

  Lycaena dispar ohniváčik veľký

  Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný

  Maculinea nausithous modráčik tmavý

  Maculinea teleius modráčik väčší

  Melanargia arge očkáň juhotaliansky

  Papilio alexanor vidlochvost horský

  Papilio hospiton vidlochvost korzický

  Parnassius apollo jasoň červenooký

  Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový

  Plebicula golgus modráčik nevadský

  Polyommatus galloi

  Polyommatus humedasae

  Proserpinus prosperpina lišaj pupalkový

  Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový

  ARACHNIDA

  Araneae

  Macrothele calpeiana

  CRUSTACEA

  Decapoda

  Ocypode cursor (Med.)

  Pachyplasma giganteum (Med.)

  Mollusca (Mäkkýše)

  GASTROPODA

  Dyotocardia

  Gibbula nivosa (Med.)

  Patella ferruginea (Med.)

  Patella nigra (Med.)

  Monotocardia

  Charonia rubicunda (= C. lampas =

  C. nodiferum) (Med.)

  Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)

  Dendropoma petraeum (Med.)

  Erosaria spurca (Med.)

  Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.)

  Mitra zonata (Med.)

  Ranella olearia (Med.)

  Schilderia achatidea (Med.)

  Tonna galea (Med.)

  Zonaria pyrum (Med.)

  Stylommatophora

  Caseolus calculus

  Caseolus commixta

  Caseolus sphaerula

  * Discus defloratus 6)

  Discus guerinianus

  Discula leacockiana

  Discula tabellata

  Discula testudinalis

  Discula turricula

  Elona quimperiana

  Geomalacus maculosus

  Geomitra moniziana

  Helix subplicata

  Leiostyla abbreviata

  Leiostyla cassida

  Leiostyla corneocostata

  Leiostyla gibba

  Leiostyla lamellosa

  BIVALVIA

  Unionoida

  Margaritifera auricularia

  Mytiloida

  Lithophaga lithophaga (Med.)

  Pinna pernula (Med.)

  Myoida

  Pholas dactylus (Med.)

  Echinoderma

  ASTERIDAE

  Asterina pancerii (Med.)

  Ophidiaster ophidianus (Med.)

  ECHINIDAE

  Centrostephanus longispinus (Med.)

  Cnidaria

  HYDROZOA

  Errina aspera (Med.)

  ANTHOZOA

  Astroides calycularis (Med.)

  Gerardia savaglia (Med.)

  Spongi

  PORIFERA

  Aplysina cavernicola (Med.)

  Asbestopluma hypogea (Med.)

  Axinelle polyploides (Med.)

  Petrobiona massiliana (Med.)

  Poznámky:

  Tretieho decembra 1993 Stály výbor dohovoru prijal odporúčanie

  č. 39 (1993):

  Stály výbor Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich

  organizmov a prírodných stanovíšť v súlade s článkom 14 dohovoru

  odporúča zmluvným stranám zohľadniť pri implementácii dohovoru

  tieto poznámky. Druhy, ktorých názov sa zmenil, sú označené

  hviezdičkou, pôvodný názov je v zátvorkách. Poznámky pod čiarou sa

  vzťahujú na taxonomické upresnenie niektorých taxónov.

  1) Mauremys caspica sa rozdelil na dva nové druhy:

  Mauremys caspica

  Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

  2) Coluber jugularis sa rozdelil na dva nové druhy:

  Coluber jugularis

  Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

  3) Coluber najadum sa rozdelil na dva nové druhy:

  Coluber najadum

  Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

  4) Vipera lebetina sa rozdelil na dva nové druhy:

  Vipera lebetina

  Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

  5) Salamandra atra sa rozdelil na dva nové druhy:

  Salamandra atra

  Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

  6) Discus defloratus sa nepovažuje za taxonomicky platný druh.

  Keďže bol opísaný na základe niekoľkých exemplárov, je zaradený

  do rôznych druhov rodu Discus.

  PRÍL.III

  CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV (k 6. marcu 1997)

  Plusom ( ) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku

  VERTEBRATA (STAVOVCE)

  Mammalia (Cicavce)

  INSECTIVORA

  Erinaceidae

  Erinaceus europaeus jež bledý

  Soricidae

  všetky druhy

  MICROCHIROPTERA

  Vespertilionidae

  Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

  DUPLICIDENTATA

  Leporidae

  Lepus capensis (europaeus) zajac africký

  Lepus timidus zajac belák

  RODENTIA

  Sciuridae

  Marmota marmota svišť vrchovský

  Sciurus vulgaris veverica stromová

  Castoridae

  Castor fiber bobor riečny

  Muridae

  Microtus cabrerae hraboš iberský

  Microtus nivalis (lebrunii) hraboš snežný

  Microtus ratticeps (oeconomus) hraboš severský

  Gliridae

  všetky druhy

  CETACEA

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

  CARNIVORA

  Mustelidae

  Martes foina kuna skalná

  Martes martes kuna lesná

  Meles meles jazvec lesný

  Mustela erminea lasica hranostaj

  Mustela nivalis lasica myšožravá

  Putorius (Mustela) putorius tchor tmavý

  Vormela peregusna tchor škvrnitý

  Viverridae

  všetky druhy

  Felidae

  Lynx lynx rys ostrovid

  PINNIPEDIA

  Phocidae

  Cystophora cristata tuleň mechúrnatý

  Erignathus barbatus tuleň dlhofúzy

  Pagophilus groenlandicus

  (Phoca groenlandica) tuleň grónsky

  Phoca vitulina tuleň severský

  Pusa (Phoca) hispida tuleň krúžkavý

  Halichoerus grypus tuleň kužeľozubý

  ARTIODACTYLA

  Suidae

  Sus scrofa meridionalis diviak lesný korzický

  Cervidae

  všetky druhy

  Bovidae

  Bison bonasus zubor hrivnatý

  Capra ibex kozorožec horský

  Capra pyrenaica kozorožec lýrorohý

  Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný

  Rupicapra rupicapra kamzík horský

  Aves (Vtáky)

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II okrem

  Columba palumbus holub hrivnák

  Corvus corone (corone a cornix) vrana túlavá (východo-

  aj západoeurópska)

  Corvus frugilegus havran poľný

  Corvus monedula kavka tmavá

  Garrulus glandarius sojka škriekavá

  Larus argentatus čajka striebristá

  Larus fuscus čajka tmavá

  Larus marinus čajka morská

  Passer domesticus vrabec domový

  Sturnus vulgaris škorec lesklý

  Pica pica straka čiernozobá

  Reptilia (Plazy)

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

  Amphibia (Obojživelníky)

  všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

  Pisces (Ryby)

  PETROMYZONIFORMES

  Petromyzonidae

  Eudontomyzon hellenicum mihuľa grécka

  Eudontomyzon mariae mihuľa pontická

  Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova

  Lampetra fluviatilis mihuľa riečna

  Lampetra planeri mihuľa potočná

  Lampetra zanandreai mihuľa Zanandreova

  Petromyzon marinus mihuľa morská

  ACIPENSERIFORMES

  Acipenseridae

  Acipenser ruthenus jeseter malý

  Acipenser stellatus jeseter hviezdnatý

  Acipenser sturio jeseter veľký

  Huso huso vyza veľká

  CLUPEIFORMES

  Clupeidae

  Alosa alosa alóza obyčajná

  Alosa fallox alóza finta

  Alosa pontica alóza pontická

  SALMONIFORMES

  Coregonidae

  Coregonus - všetky druhy

  Thymallidae

  Thymallus thymallus lipeň tymianový

  Salmonidae

  Hucho hucho hlavátka podunajská

  Salmo salar *) losos atlantický

  CYPRINIFORMES

  Cyprinidae

  Abramis ballerus pleskáč siný

  Abramis sapa pleskáč tuponosý

  Abramis vimba pleskáč sťahovavý

  Alburnoides bipunctatus ploska pásavá

  Alburnus albidus belička striebristá

  Aspius aspius boleň dravý

  Barbus bocagei mrena Bocageova

  Barbus comiza mrena španielska

  Barbus meridionalis mrena stredomorská

  Barbus microcephalus mrena drobnohlavá

  Barbus peloponesis mrena peloponézska

  Barbus plebejus mrena talianska

  Barbus sclateri mrena Sclaterova

  Barbus steindachneri mrena Steindachnerova

  Chalcalburnus chalcoides belica veľká

  Chondrostoma genei podustva Geneova

  Chondrostoma kneri podustva Knerova

  Chondrostoma lemingi podustva

  Chondrostoma lusitanicum podustva

  Chondrostoma nasus podustva severná

  Chondrostoma phoxinus podustva čerebľová

  Chondrostoma polylepis podustva madrilla

  Chondrostoma soetta podustva severotalianska

  Chondrostoma toxostoma podustva juhozápadoeurópska

  Chondrostoma willkommi podustva guadalquirská

  Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý

  Gobio kessleri hrúz Kesslerov

  Gobio uranoscopus hrúz fúzatý

  Leucaspius delineatus ovsienka striebristá

  Leucaspius stymphalicus ovsienka stymfalská

  Leuciscus illyricus jalec dalmátsky

  Leuciscus lucumotis jalec

  Leuciscus microlepis jalec drobnošupinkatý

  Leuciscus polylepis jalec chorvátsky

  Leuciscus pyrenaicus jalec pyrenejský

  Leuciscus soufia jalec pásavý

  Leuciscus svallize jalec západobalkánsky

  Leuciscus turskyi jalec Turského

  Leuciscus ukliva jalec cetinský

  Pachychilon pictum jalec bodkovaný

  Pelecus cultratus šabľa krivočiara

  Phoxinellus adspersus čerebľa dalmátska

  Phoxinellus hispanicus čerebľa španielska

  Pseudophoxinus marathonicus čerebľa maratónska

  Pseudophoxinus stymphalicus čerebľa stymfalská

  Rhodeus sericeus lopatka dúhová

  Rutilus alburnoides plotica Kalandiho

  Rutilus arcasii plotica Arcasiova

  Rutilus frisii plotica čiernomorská

  Rutilus graecus plotica grécka

  Rutilus lemmingii plotica Lemmingova

  Rutilus macedonicus plotica macedónska

  Rutilus macrolepidotus plotica veľkošupinatá

  Rutilus pigus plotica lesklá

  Rutilus racovitzai plotica Racovitzaiho

  Rutilus rubilio plotica juhoeurópska

  Cobitidae

  Cobitis elongata pĺž balkánsky

  Cobitis hassi pĺž Hassov

  Cobitis larvata pĺž uzdičkový

  Cobitis paludicola pĺž tajovský

  Cobitis taenia pĺž piesočný

  Cobitis trichonica pĺž

  Misgurnis fossilis čík bahenný

  Sabanejewia aurata pĺž zlatistý

  Sabanejewia calderoni pĺž Calderonov

  SILURIFORMES

  Siluridae

  Siluris aristotelis sumec Aristotelov

  Siluris glanis sumec fúzatý

  ATHERINIFORMES

  Cyprinodontidae

  Aphanius fasciatus kaprozúbka pásikavá

  Aphanius iberus kaprozúbka západostredomorská

  GASTEROSTEIFORMES

  Syngnathidae

  Syngnathus abaster ihla piesočná

  Syngnathus nigrolineatus ihla chaluhová

  Gasterosteidae

  Pungitius hellenicus pichľavka grécka

  Tuntitius platygaster pichľavka deväťpichliačová

  SCORPAENIFORMES

  Cottidae

  Cottus poecilopus hlaváč pásavoplutvý

  Myoxocephalus quadricornis hlaváč štvorrohý

  PERCIFORMES

  Percidae

  Gymnocephalus baloni hrebenačka Balonova

  Gymnocephalus schraetzer hrebenačka pásavá

  Stizostedion volgense zubáč volžský

  Zingel streber kolok vretenovitý

  Zingel zingel kolok veľký

  Blenniidae

  Blennius fluviatilis slizovec riečny

  Gobiidae

  Gobius fluviatilis býčko riečny

  Gobius kessleri býčko Kesslerov

  Gobius nigricans býčko

  Gobius ophiocephalus býčko hadohlavý

  Gobius syrman býčko syrman

  Gobius thressalus býčko

  Padogobius martensi býčko Martensov

  Padogobius panizzai býčko lagúnový

  Pomatoschistus canestrini býčko Canestriniov

  Pomatoschistus microps býčko pobrežný

  Pomatoschistus minutus býčko trpasličí

  Proterorhinus marmoratus býčko škvrnitý

  INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

  Arthropoda (Článkonožce)

  INSECTA

  Coleoptera

  Lucanus cervus roháč obyčajný

  Lepidoptera

  Graellsia isabellae okáň ostrohatý

  CRUSTACEA

  Decapoda

  Astacus astacus rak riečny

  Austropotamobius pallipes rak

  Austropotamobius torrentium rak riavový

  Mollusca (Mäkkýše)

  GASTROPODA

  Stylommatophora

  Helix pomatia slimák obyčajný

  BIVALVIA

  Unionida

  Margaritifera margaritifera perlorodka riečna

  Microcondymaea compressa

  Unio elongatulus

  Annelida (Obrúčkavce)

  HIRUDINEA

  Arhynchobdellae

  Hirudo medicinalis pijavica lekárska

  *) Ustanovenie tejto prílohy neplatí pre druh Salmo salar

  v morských vodách.

  PRÍL.IV

  ZAKÁZANÉ PROSTRIEDKY A SPÔSOBY USMRCOVANIA, ODCHYTU A ĎALŠÍCH FORIEM VYUŽÍVANIA (k 6. marcu 1997)

  Mammalia (Cicavce)

  Slučky (pytliacke oká)

  Živé zvieratá použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada

  Magnetofóny

  Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie

  Zdroje umelého osvetlenia

  Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky

  Zariadenia na osvetlenie terčov

  Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia

  Výbušniny 1)

  Siete 2)

  Pasce 2)

  Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom

  Zaplynovanie alebo vydymovanie

  Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže mať viac ako dva náboje

  Lietadlo

  Motorové vozidlo v pohybe

  Aves (Vtáky)

  Slučky 3)

  Lepidlá

  Háčiky

  Živé vtáky použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada

  Magnetofóny

  Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie

  Zdroje umelého osvetlenia

  Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky

  Zariadenia na osvetlenie terčov

  Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia

  Výbušniny

  Siete

  Pasce

  Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom

  Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý môže mať viac ako dva náboje

  Lietadlo

  Motorové vozidlo v pohybe

  Pisces (Ryby) - sladkovodné

  Výbušniny

  Strelné zbrane

  Jed

  Anasteziká

  Elektrina so striedavým prúdom

  Zdroje umelého osvetlenia

  Decapoda (Rakovce)

  Výbušniny

  Jed

  ____________________

  1) Okrem lovu veľrýb.

  2) Ak sa používajú na zabíjanie vo veľkom rozsahu alebo na zabíjanie bez výberu.

  3) Okrem rodu Lagopus severne od 58 stupňa severnej zemepisnej šírky.dlo v pohybe

  Pisces (Ryby) - sladkovodné

  Výbušniny

  Strelné zbrane

  Jed

  Anasteziká

  Elektrina so striedavým prúdom

  Zdroje umelého osvetlenia

  Decapoda (Rakovce)

  Výbušniny

  Jed

  ____________________

  1) Okrem lovu veľrýb.

  2) Ak sa používajú na zabíjanie vo veľkom rozsahu alebo na zabíjanie bez výberu.

  3) Okrem rodu Lagopus severne od 58 stupňa severnej zemepisnej šírky.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti