Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Profesijný profil - doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.09.2011doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: životopis

  Osobné informácie: 

  • meno a priezvisko: Jozef Čentéš, doc., JUDr., PhD.
  • narodený: dňa 17. novembra 1967, Nitra
  • národnosť: slovenská
  • rodinný stav: ženatý, jedno maloleté dieťa

  Vzdelanie:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, získanie akademického titulu „magister” (Mgr., 1987 – 1991)
  • postgraduálne doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1991 – 1995)
  • obhajoba doktorandskej dizertačnej práce vo vednom odbore 3.4.7 trestné právo a získanie akademicko-vedeckého titulu doktor (Dr., 1995)
  • získanie akademického titulu (JUDr., 1997)
  • získanie vedecko – akademickej hodnosti „philosophiae doctor” (PhD., 1997)
  • 01.05.2008 vymenovaný za docenta vo vednom odbore 3-4-7 trestné právo.

  Profesijné pôsobenie:

  • právny čakateľ bývalej Mestskej prokuratúry v Bratislave (1.8.1991)
  • vykonanie prokurátorských skúšok a vymenovanie do funkcie prokurátora (1.11.1992)
  • prokurátor bývalej Obvodnej prokuratúry Bratislava III a Bratislava II (1992 – 1997)
  • právnik špecialista a bankový expert v Slovenskej sporiteľni, a.s. a v Istrobanke, a.s. (1997 – 1999)
  • prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (medzinárodný odbor, trestný odbor) (1.5.1999)
  • zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (22.3.2004)

  Pedagogická činnosť:

  • pedagóg na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ( od roku 1999) 

  Jazykové znalosti:

  • anglický jazyk (aktívne)
  • nemecký jazyk (pasívne)
  • ruský jazyk (pasívne)

  Iné:

  • Laureát Ceny Karola Planka časopisu Justičná revue za rok 2009
  • člen Legislatívnej rady vlády SR
  • člen Rady Justičnej akadémie SR

  Publikačná činnosť (zoznam aktuálny k júlu 2010):

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  AAB01 Čentéš, Jozef 100%: Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2007. - 212 s.

  ISBN 978-80-88707-94-3

  Ohlasy (5):

  [o4] 2008 Tanečka, Peter: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008, S.750

  [o4] 2009 Gavalcová, Jana: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, Roč. [3], č. 4, 2009, s. 74

  [o4] 2009 Para, Marek: Bulletin slovenskej advokácie Č. 10 2009,, s. 18

  [o4] 2009 Burda, Eduard: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, S. 829

  [o4] 2009 Gavalcová, Jana: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, S. 837

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01 Ivor, Jaroslav - Čentéš, Jozef 8,9% - Korgo, Dušan - Mašľanyová, Darina - Polák, Peter - Záhora, Jozef : Trestné právo hmotné : osobitná časť. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2006. - 607 s. - (edícia učebnice) ISBN 80-8078-099-4

  ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

  ACD01 Čentéš, Jozef 100%: Predsúdne konanie

  Lit. 8 zázn.

  In: Jaroslav Ivor a kolektív : Trestné právo procesné. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - S. 551-596. - ISBN 978-80-8078-309-9

  ACD02 Čentéš, Jozef 100%: Predsúdne konanie

  Lit. 6 zázn.

  In: Jaroslav Ivor a kolektív : Trestné právo procesné. - Bratislava : Iura Edition, 2006. - S. 540-581. - ISBN 80-8078-101-X

  ACD03 Čentéš, Jozef 100%: Trestné činy hospodárske

  Lit. 6 zázn.

  In: Jaroslav Ivor a kolektív : Trestné právo hmotné 2. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - S. 196-250. - ISBN 978-80-8078-308-2

  ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

  ADE01 Čentéš, Jozef 33% - Palkovič, Jaroslav - Štoffová, Zuzana : Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovinskom právnom poriadku

  In: Trestní právo. - Roč. 7, č. 5 (2002), s. 8-12

  Ohlasy (3):

  [o4] 2002 Segeš, Ivan: Právny obzor, roč. 85, 2002, č. 4, s. 321

  [o3] 2007 Príbelský, Patrik: Trestněprávní revue, roč. 6, 2007, č. 1, s. 12

  [o3] 2003 Fenyk, Jaroslav: Státní zastupitelství, roč.1, 2003, č. 2-3, s. 5

  ADE02 Čentéš, Jozef 100%: Niekoľko poznámok k postaveniu slovenských prokurátorov v novom Trestnom poriadku

  In: Trestní právo. - Roč. 10, č. 10 (2005), s. 7-12

  Ohlasy (1):

  [o3] 2010 Romža, Sergej: Koncepcia prípravného konania. Brno : Tribun EU, 2010, S. 136

  ADE03 Čentéš, Jozef 100%: Právna úprava ochrany svedka v Slovenskej republike

  In: Trestní právo. - Roč. 4, č. 12 (1999), s. 16-19

  ADE04 Čentéš, Jozef 100%: Trestnosť prechovávania drog v Slovenskej republike

  In: Trestní právo. - Roč. 8, č. 5 (2003), s. 15-19

  Ohlasy (1):

  [o3] 2007 Havrlentová, Darina: Trestněprávní revue, roč. 6, 2007, č. 3, s. 77

  ADE05 Čentéš, Jozef 100%: Trestnosť prechovávania omamných a psychotropných látok v Slovenskej republike

  In: Trestní právo. - Roč. 12, č. 11 (2007), s. 25-36

  Ohlasy (2):

  [o3] 2009 Strémy, Tomáš: Kriminológia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, S. 210

  [o4] 2010 Gavalcová, Jana: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, roč. [4], č. 2, 2010, s. 85

  ADE06 Čentéš, Jozef 50% - Magvašiová, Anna : K aplikácii inštitútu konania o dohode o vine a treste

  In: Trestněprávní revue. - Roč. 7, č. 1 (2008), s. 15-18

  Ohlasy (7):

  [o4] 2008 Klátik, Jaroslav: Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008, S. 157

  [o3] 2008 Polák, Pravoslav: Rekodifikace trestního práva procesního. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2008, S. 97

  [o4] 2008 Šubrt, Milan - Souček, Josef: Predsúdne konanie. Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2008, S. 159

  [o4] 2008 Klátik, Jaroslav: Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008, S. 81

  [o4] 2009 Šamko, Peter: Justičná revue, 61, 2009, č. 8-9, s. 1021

  [o4] 2009 Trylč, Milan: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, S. 936

  [o4] 2010 Trylč, Milan: Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010, S. 86

  ADE07 Čentéš, Jozef 100%: Rozhodovanie o väzbe v prípravnom konaní a v konaní pred súdom

  In: Trestněprávní revue. - Roč. 7, č. 9 (2008), s. 261-270

  ADE08 Čentéš, Jozef 100%: Väzba ako najzávažnejší zásah do základných práv a slobôd

  In: Trestněprávní revue. - Roč. 7, č. 5 (2008), s. 133-140

  ADE09 Čentéš, Jozef 50% - Viktoryová, Jana : Podmienky bezúhonnosti v zmysle živnostenského zákona

  In: Státní zastupitelství. - Roč. 7, č. 12 (2009), s. 13-17

  ADE10 Čentéš, Jozef 100%: Slovenské skúsenosti s európskym zatýkacím rozkazom

  In: Státní zastupitelství. - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 5-11

  ADE11 Čentéš, Jozef 50% - Kolcunová, Marta 50%: Opustenie dieťaťa a odloženie dieťaťa z hľadiska trestného práva v Slovenskej republike

  Lit. 12 zázn.

  In: Trestněprávní revue. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 167-174

  ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

  ADF01 Čentéš, Jozef 100%: Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

  In: Ars notaria. - Č. 2 (2004), s. 41-46

  ADF02 Čentéš, Jozef 100%: O niektorých ustanoveniach trestného práva vo vzťahu k činnosti notára

  In: Ars notaria. - Č. 3 (2003), s. 16-21

  ADF03 Čentéš, Jozef 33% - Pacalaj, Jozef - Šufliarský, Peter : Odborná činnosť a znalecká činnosť v trestnom konaní podľa nového Trestného poriadku

  In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1361-1372

  Ohlasy (3):

  [o4] 2007 Marková, Martina: Dokazovanie v trestnom konaní. Trnava : Trnavská univerzita, 2007, S. 90

  [o3] 2009 Šanta, Ján - Žilinka, Maroš: Trestní právo, roč. 14, č. 3, 2009, s. 28

  [o4] 2010 Kolesár, Juraj: Perspektívy dokazovania v trestnom konaní s dôrazom na znalecké dokazovanie. Prievidza : Citicom, 2010, S. 163

  ADF04 Čentéš, Jozef 100%: Právna úprava odpočúvania a záznamu telekomunikačných činností po novele Trestného poriadku

  In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 2 (2003), s. 172-178

  ADF05 Čentéš, Jozef 50% - Viktoryová, Jana : K niektorým ustanoveniam novely Trestného poriadku

  In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 10 (2002), s. 1078-1083

  Ohlasy (1):

  [o3] 2004 Jalč, Adrián: Trestní právo, roč. 9, 2004, č. 5, s. 18

  ADF06 Čentéš, Jozef 33% - Palkovič, Jaroslav - Štoffová, Zuzana : Trestná zodpovednosť právnických osôb

  In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 4 (2001), s. 416-423

  Ohlasy (8):

  [o4] 2005 Gaňa, Stanislav: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 5, s. 603

  [o3] 2008 Burda, Eduard: Dny práva - 2008 - Days of Law [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 1686

  [o4] 2004 Záhora, Jozef: Rekodifikácia trestného práva. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2004, s. 68

  [o4] 2006 Ábelovský, Miroslav - Petrík, Matúš: Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č. 1-2, s.40

  [o3] 2008 Kolesár, Juraj: Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 146

  [o4] 2009 Burda, Eduard - Kurilovská, Lucia: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Eurokódex, 2009, S. 174

  [o4] 2009 Klátik, Jaroslav: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Eurokódex, 2009, S. 208

  [o4] 2009 Záhora, Jozef: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Eurokódex, 2009, S. 225

  ADF07 Čentéš, Jozef 100%: Podávanie správ o záležitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva

  In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 2 (2000), s. 164-169

  Ohlasy (1):

  [o4] 2001 Stieranka, Jozef: Pranie špinavých peňazí. Bratislava : Epos, 2001, S. 130

  ADF08 Čentéš, Jozef 100%: Právna úprava väzby v novom Trestnom poriadku

  In: Justičná revue. - Roč. 57, č. 10 (2005), s. 1169-1180

  Ohlasy (1):

  [o4] 2008 Burda, Eduard - Laciak, Ondrej: Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008, S. 119

  ADF09 Čentéš, Jozef 50% - Viktoryová, Jana : Prípravné konanie v návrhu Trestného poriadku

  In: Justičná revue. - Roč. 56, č. 11 (2004), s. 1171-1178

  POZNÁMKA: Vyšlo aj - 10 rokov katedry vyšetrovania - aktuálne problémy teórie a praxe metodiky vyšetrovania. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra vyšetrovania, 2005. - S. 116-121. - ISBN 80-8054-350-X

  Ohlasy (2):

  [o4] 2005 Burda, Eduard - Prikryl, Ondrej: Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva. Medzinárodná konferencia. Bratislava : UK Bratislava, 2005, S. 103

  [o4] 2005 Klátik, Jaroslav: Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007, S. 67

  ADF10 Čentéš, Jozef 33% - Palkovič, Jaroslav - Štoffová, Zuzana : Trestná zodpovednosť právnických osôb v Belgicku

  In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 10 (2001), s. 990-999

  Ohlasy (1):

  [o3] 2007 Karabec, Zdeněk - Nečas, Václav - Vlach, Jiří: Trestní právo, roč. 12, 2007, č. 4, s.16

  ADF11 Čentéš, Jozef 100%: Realizácia záložného práva mimosúdnou cestou v obchodných vzťahoch

  In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 1 (2000), s. 15-19

  ADF12 Čentéš, Jozef 50% - Mišíková, Eva : Úprava prípravného konania z hľadiska rekodifikácie trestného práva procesného

  In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 139-145

  Ohlasy (2):

  [o4] 2003 Mathern, Vladimír: Justičná revue, roč. 55, 2003, č. 11, s. 976

  [o4] 2005 Klátik, Jaroslav: Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007, S. 67

  ADF13 Čentéš, Jozef 100%: Základné pramene právnej úpravy omamných a psychotropných látok

  In: Justičná revue. - Roč. 60, č. 3 (2008), s. 358-373

  Ohlasy (1):

  [o4] 2009 Kerecman, Peter: Sloboda prejavu novinára a ochrana prd jej zneužitím, s. 144

  ADF14 Čentéš, Jozef 100%: Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní

  In: Justičná revue. - Roč. 60, č. 12 (2008), s. 1689-1701

  ADF15 Čentéš, Jozef 100%: Základné pramene právnej úpravy prekurzorov

  In: Justičná revue. - Roč. 60, č. 4 (2008), s. 607-615

  ADF16 Čentéš, Jozef 100%: Rozhodovanie o vrátení vecí v trestnom konaní

  In: Justičná revue. - Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 965-974

  ADF17 Čentéš, Jozef 100%: Správa majetku zaisteného v trestnom konaní

  In: Justičná revue. - Roč. 60, č.10 (2008), s. 1382-1390

  ADF18 Čentéš, Jozef 50% - Tuchscher, Mário 50%: Mimotrestná úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu - 1. časť

  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 2 (2009), s. 250-258

  Ohlasy (2):

  [o4] 2009 Stieranka, Jozef: Trestní právo, roč. 14, č. 11, 2009, s. 39

  [o3] 2009 Stieranka, Jozef: Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách Európskej únie. Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, S. 81, 84, 85

  ADF19 Čentéš, Jozef 50% - Tuchscher, Mário 50%: Slovenská právna úprava zameraná proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

  In: Ars notaria. - Č. 1 (2009), s. 11-20

  ADF20 Čentéš, Jozef 50% - Tuchscher, Mário 50%: Mimotrestná úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu - 2. časť

  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 3 (2009), s. 392-402

  ADF21 Čentéš, Jozef 100%: K odpočúvaniu a zaznamenávaniu telefonického rozhovoru

  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 5 (2009), s. 603-622

  Ohlasy (2):

  [o4] 2009 Hrubala, Ján: Justičná revue, roč. 61, č. 11, 2009, s. 1203

  [o4] 2010 Ivor, Jaroslav: Bulletin slovenskej advokácie, mimoriadne číslo, 2010, s. 20

  ADF22 Čentéš, Jozef 50% - Kolcunová, Marta 50%: Aktuálne k trestu prepadnutia veci

  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 6-7 (2009), s.807-819

  Ohlasy (1):

  [o4] 2010 Ivor, Jaroslav -Fenyk, Jaroslav - Korgo, Dušan - Mašľanyová, Darina - Polák, Peter - Záhora, Jozef: Trestné právo hmotné : 1. Všeobecná časť. Bratislava : Iura Edition, 2010, S. 405

  ADF23 Čentéš, Jozef 50% - Kolcunová, Marta 50%: Výsluch svedka v prípravnom konaní a jeho prípustnosť v súdnom konaní

  Lit. 22. zázn.

  In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 348-363

  ADF24 Čentéš, Jozef 50% - Kolcunová, Marta 50%: Výsluch maloletej osoby v trestom konaní = Examination of a minor age witness in criminal proceedings

  Lit. 7 zázn.

  In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 1 (2010), s. 37-45

  ADF25 Čentéš, Jozef 50% - Lazareva, Natalia 50%: Právna úprava zaobchádzania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi v Ruskej federácii

  Lit. 7 zázn.

  In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s. 555-565

  ADF26 Fenyk, Jaroslav 50% - Čentéš, Jozef 50%: Základné medzinárodné dokumenty postihu korupcie = Basic international instruments in relation to punishment of corruption

  In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [2], č. 2 (2008), s.112-131

  ADF27 Magvašiová, Anna - Čentéš, Jozef 50%: Niektoré problémy pri obmedzovaní osobnej slobody z hľadiska rekodifikácie trestného práva procesného

  In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 5 (2001), s. 572-576

  Ohlasy (2):

  [o4] 2005 Prikryl, Ondrej: Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva. Bratislava : UK Bratislava, 2005, S. 93

  [o4] 2006 Prikryl, Ondrej: Mladiství v trestnom práve. Bratislava : Právnická fakulta UK Bratislava, 2006, S. 66

  ADF28 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Metodika vyšetrovania -- treba ju poznať?

  In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 3 (2003), s. 273-276

  ADF29 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 25% - Šteffek, Jozef - Zanovit, Ján : Sústava a význam dôkazov

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 9, č. 4 (2001), s. 55-66

  Ohlasy (1):

  [o4] 2008 Burda, Eduard: Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008, S. 30

  ADF30 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Aktuálne problémy skrátenia dane

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 41-50

  ADF31 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Aktuálne problémy falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 5, č. 1 (1998), s. 50-58

  ADF32 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Aktuálne problémy neoprávneného podnikania

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 4, č. 4 (1996), s. 65-74, príl.

  ADF33 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50 %: Aktuálne problémy porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 5, č. 2-3 (1997), s. 70-76

  AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

  AEE01 Viktoryová, Jana 50% - Čentéš, Jozef 50%: Skrátené vyšetrovanie ako nový inštitút prípravného konania v Slovenskej republike

  In: Problémy konstituování rozvoje policejních věd a teorie policejně bezpečnostní činnosti : Bezpečnostní teorie a praxe. - Praha : Policejní akademie ČR, 2002. - S. 599-611. - ISBN 80-7251-116-5

  AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

  AEF01 - Čentéš, Jozef 40% - Ďurana, Vladimír - Hučík, Karol - Kukanová, Eva - Magvašiová, Anna - Palkovič, Jaroslav - Vido, Rastislav - Liščák, Ladislav - Paluda, Peter : Trestný zákon - komentár. - 1 zväzok (na voľných listoch). - (SEPI "N")

  In: Trestné právo. - Žilina : Systém ekonomických a právnych informácií, 2000. - S. 80-188. - ISBN 80-902702-1-2

  Ohlasy (1):

  [o4] 2001 Stieranka, Jozef: Pranie špinavých peňazí. Bratislava : Epos, 2001, S. 85

  AEF02 - Čentéš, Jozef 27% - Ďurana, Vladimír - Hučík, Karol - Magvašiová, Anna - Palkovič, Jaroslav - Vaľová, Viktória - Bialončík, Martin - Karabín, Milan - Liščák, Ladislav - Majchrák, Juraj - Paluda, Peter : Trestný poriadok - komentár. - 1zväzok (na voľných listoch). - (SEPI "N")

  In: Trestné právo. - Žilina : Systém ekonomických a právnych informácií, 2000. - S. 120-189. - ISBN 80-902702-1-2

  AEF03 Čentéš, Jozef 100%: Dôvody väzby v trestnom konaní

  In: Trestnoprávne zásahy do základných ľudských práv a slobôd : Vystúpenia z vedeckej konferencie. - Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 1998. - S. 73-77. - ISBN 80-8054-063-2

  AEF04 Čentéš, Jozef 50% - Kara, Eleonóra 50%: Trestno-právne štatistiky

  In: Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2007. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2008. - S. 93-103. - ISBN 978-80-8106-007-6

  AEF05 Čentéš, Jozef 20% - Kara, Eleonóra 20% - Bodor, Ladislav 20% - Slavkovský, Andrej 20% - Ďurove, Rastislav 20%: Drogová kriminalita, prevencia drogovej kriminality a drogy vo väzení

  Lit. 23 zázn.

  In: Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2008. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2009. - S. 96-108. - ISBN 978-80-8106-025-0

  AEF06 Čentéš, Jozef 20% - Kara, Eleonóra 20% - Andrej Bolf 20% - Ivana Bučková 20% - Ondrej Čurilla 20%: Trh s kanabisom

  Lit. 11 zázn.

  In: Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2008. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2009. - S. 119-128. - ISBN 978-80-8106-025-0

  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

  AFC01 Čentéš, Jozef 100%: Právna úprava postihu legalizácie príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike. - (Acta Universitatis Masarykianae Brunensis. Iuridica ; no. 290)

  In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 17-26, res. angl. - ISBN 80-210-3831-4

  [Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Brno, únor 2005]

  AFC02 Čentéš, Jozef 50% - Viktoryová, Jana 50%: Hmotnoprávne aspekty trestných činov korupcie

  Recenzovaný

  In: Aktuální problémy veřejné správy v středoevropských zemích sdružených v Evropské unii (s akcentem na problém korupce). - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2006. - S. 81-90. - ISBN 80-7314-106-X

  [Aktuální problémy veřejné správy v středoevropských zemích sdružených v Evropské unii (s akcentem na problém korupce). 2. mezinárodní virtuální vědecká konference 2006. Kunovice, 15.11.2006]

  AFC03 Čentéš, Jozef 100%: Pôsobnosť prokuratúry a oprávnenia prokurátora v Slovenskej republike

  Recenzované

  In: Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008. - 49-57. - ISBN 978-80-7314-144-8

  [Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. Mezinárodní virtuální konference. Kunovice, 15.4.2008]

  AFC04 Čentéš, Jozef 50% - Prikryl, Ondrej 50%: Úvahy o trestnej zodpovednosti právnických osôb v trestnom zákone [elektronický dokument]. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 337)

  Recenzované. - Popis urobený 10.2.2009

  In: Dny práva - 2008 - Days of Law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 1689-1698. - ISBN 978-80-210-4733-4

  [Dny práva - 2008 - Days of Law. 2. Medzinárodná konferencia. Brno, 4.-5.11.2008]

  URL: http://www.law.muni.cz/edicni/dp08/files/pdf/SBORNIK.pdf

  Ohlasy (3):

  [o4] 2009 Kratochvíl, Vladimír: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Eurokódex, 2009, S. 136

  [o4] 2009 Klátik, Jaroslav: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Eurokódex, 2009, S. 208

  [o4] 2009 Kantorová, Martina: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, S. 1003

  AFC05 Čentéš, Jozef 100%: Poznámky k legislatívnej úprave opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike = Remarks concerning the legislation on measures against legalization of proceeds from crime in the Slovak Republic. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 336)

  Recenzované

  In: Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 213-231. - ISBN 978-80-210-4714-3

  [Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty. Medzinárodná konferencia. Brno, 14.2.2008]

  AFC06 Čentéš, Jozef 100%: Prokuratúra v Slovenskej republike - ústavné limity a pôsobnosť v trestnej oblasti

  In: Státní zastupitelství. - Roč. 6, č. 11-12 (2008), s. 18-26

  [Veřejná žaloba v ústavním systému. Medzinárodná konferencia. Brno, 15.10.2008]

  Ohlasy (1):

  [o3] 2009 Šabata, Karel - Růžička, Miroslav: Státní zastupitelství, roč. 7, č. 6, 2009, s. 13

  AFC07 Mikšíková, Eva 50% - Čentéš, Jozef 50%: Rekodifikácia trestného práva procesného v Slovenskej republike so zameraním na prípravné (predsúdne) konanie. - (Acta Universitatis Masarykianae Brunensis. Iuridica ; No. 250)

  In: Rekodifikace českého trestního práva procesního. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 54-64. - ISBN 80-210-2613-8

  [Rekodifikace českého trestního práva procesního. Medzinárodná konferencia. Brno, 21.11.2000]

  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

  AFD01 Čentéš, Jozef 50% - Magvašiová, Anna : Niekoľko poznámok pri obmedzení osobnej slobody z hľadiska návrhu Trestného poriadku

  In: Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva. - Bratislava : Kancelária verejného ochrancu práv, 2005. - S. 35-43. - ISBN 80-969359-3-3

  [Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 10.5.2005]

  AFD02 Čentéš, Jozef 100%: Prípravné konanie v návrhu nového Trestného poriadku

  In: Rekodifikácia trestného práva. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2004. - S. 88-95. - ISBN 80-8054-321-6

  [Rekodifikácia trestného práva. Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 17. máj 2004]

  AFD03 Čentéš, Jozef 100%: Niekoľko poznámok k prípravnému konaniu v návrhu Trestného poriadku

  In: Právne aspekty činnosti polície v boji proti kriminalite v európskej dimenzii. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2005. - S. 26-31. - ISBN 80-8054-352-6

  [Právne aspekty činnosti polície v boji proti kriminalite v európskej dimenzii. Bratislava, 16.5.2005]

  Ohlasy (3):

  [o4] 2006 Žilinka, Maroš: Jusitčná revue, roč. 58, 2006, č. 2, s. 199

  [o4] 2005 Klátik, Jaroslav: Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007, S. 67

  [o4] 2008 Klátik, Jaroslav: Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008, S. 81

  AFD04 Čentéš, Jozef 100%: Legislatívne a inštitucionálne zabezpečenie boja proti praniu špinavých peňazí

  In: Seminar on Judicial cooperation in Central Europe. - Smolenice : Generálna prokuratúra, 1999. - S. 7-14

  [Seminar on Judicial cooperation in Central Europe. Smolenice, 27.-29.9.1999]

  Ohlasy (3):

  [o4] 2001 Stieranka, Jozef: Pranie špinavých peňazí. Bratislava : Epos, 2001, S. 64,83

  [o4] 2003 Čuhová, Marietta: Justičná revue, roč. 55, 2003, č. 8-9, s. 758

  [o3] 2009 Stieranka, Jozef: Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách Európskej únie. Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, S. 31, 59

  AFD05 Čentéš, Jozef 100%: Postavenie prokuratúry v Slovenskej republike

  Recenzované

  In: Aktuálne problémy súčasného sveta : (Slovensko a Európska únia). - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2006. - S. 142-151. - ISBN 80-854-384-4

  [Aktuálne problémy súčasného sveta (Slovensko a Európska únia). Duchonka, 2.-4.10.2006]

  AFD06 Čentéš, Jozef 100%: Niekoľko aplikačných poznatkov k prípravnému konaniu podľa nového Trestného poriadku [elektronický optický disk]

  Recenzované

  In: Dokazovanie v trestnom konaní (CD ROM). - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2007. - S. 59-67. - ISBN 978-80-8082-134-0

  [Dokazovanie v trestnom konaní. Trnava, 13.12.2006]

  Ohlasy (1):

  [o4] 2007 Kratochvíl, Vladimír: Dokazovanie v trestnom konaní. Trnava : Trnavská univerzita, 2007, S. 18

  AFD07 Čentéš, Jozef 100%: Vývoj právnej úpravy trestnosti prechovávania omamných a psychotropných látok v Slovenskej republike

  Recenzované

  In: Drogy v spoločnosti - politika a poznanie. - Bratislava : ŠEVT, 2008. - S. 10-24. - ISBN 978-80-8106-001-4

  [Drogy v spoločnosti - politika a poznanie. Bratislava, 14.11.2007]

  AFD08 Čentéš, Jozef 100%: Vývoj trestnoprávnych inštitútov v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

  Recenzované

  In: Pranie špinavých peňazí: súčasnosť a budúcnosť. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008. - S. 84-101. - ISBN 978-80-8054-439-3

  [Pranie špinavých peňazí: súčasnosť a budúcnosť. Medzinárodné sympózium. Žilina, 7.-8.4.2008]

  AFD09 Čentéš, Jozef 100%: Netrestná úprava prekurzorov v podmienkach Európskej únie [elektronický optický disk]

  Recenzované

  In: Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie (CD ROM). - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008. - S. 37-41. - ISBN 978-80-8054-444-7

  [Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 1.-2.7.2008]

  AFD10 Čentéš, Jozef 100%: Trestnoprávna úprava omamných a psychotropných látok a prekurzorov v podmienkach Európskej únie [elektronický optický disk]

  Recenzované

  In: Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie (CD ROM). - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008. - S. 43-51. - ISBN 978-80-8054-444-7

  [Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 1.-2.7.2008]

  AFD11 Čentéš, Jozef 100%: Poznatky z uplatňovania inštitútu väzby v trestnom konaní

  Recenzované

  In: Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - S. 127-137. - ISBN 978-80-89363-03-2

  [Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti. Medzinárodný seminár. Bratislava, 21.4.2008]

  AFD12 Čentéš, Jozef 100%: Niekoľko poznámok k znaleckej činnosti v trestnom konaní

  Recenzované

  In: Teoretické a praktické problémy dokazovania. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - S. 33-46. - ISBN 978-80-89363-17-9

  [Teoretické a praktické problémy dokazovania. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 15.12.2008]

  Ohlasy (1):

  [o4] 2010 Maceják, Matej: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Prievidza : Citicom, 2010, S. 53

  AFD13 Čentéš, Jozef 100%: Poznatky z uplatňovania prípravného konania po 1.1.2006

  Recenzované

  Lit. 9 zázn.

  In: Predsúdne konanie. - Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2008. - S. 20-34. - ISBN 978-80-8054-454-6

  [Predsúdne konanie. Bratislava, 25.9.2008]

  Ohlasy (1):

  [o4] 2009 Prokeinová Margita: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 15, č. 11, 2009, s.3

  AFD14 Čentéš, Jozef 100%: Stratégia Európskej únie v oblasti omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov = European union´s strategy in the field of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

  Recenzované. - Lit. 7 zázn.

  In: Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - S. 14-29. - ISBN 978-80-8083-6813-8

  [Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva. Medzinárodná virtuálna konferencia. Banská Bystrica, 30.12.2008]

  AFD15 Čentéš, Jozef 100%: Pozbavenie osobnej slobody - ústavné a zákonné limity

  Recenzované. - Lit. 10 zázn.

  In: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. - S. 51-62. - ISBN 978-80-8082-251-4

  [Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. Trnava, 20.11.2008]

  AFD16 Čentéš, Jozef 100%: Dodržiavanie práv obvineného v trestnom konaní pri rozhodovaní o väzbe

  Recenzované. - Lit. 13 zázn.

  In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2009. - S. 99-110. - ISBN 978-80-970207-0-5

  [Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Medzinárodná konferencia. Omšenie, 1.-2.10.2009]

  AFD17 Čentéš, Jozef 100%: Dodržiavanie procesných práv osoby pozbavenej osobnej slobody

  Recenzované. - Lit. 7 zázn.

  In: Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 57-70. - ISBN 978-80-8082-261-3

  [Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. Medzinárodná konferencia. Trnava, 10.6.2009]

  AFD18 Čentéš, Jozef 100%: Niekoľko poznámok k oprávneniam prokurátora v trestnom konaní

  Lit. 9 zázn.

  In: Metodiky vyšetrovania posúdenia súčasného stavu a možnosti ich ďalšieho rozvoja. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009. - 110-117. - ISBN 978-80-8054-471-3

  [Metodiky vyšetrovania posúdenia súčasného stavu a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Bratislava, 20.-24.4.2009]

  AFD19 Čentéš, Jozef 100%: Posudzovanie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti = Assessment of general conditions for conducting a sole proprietorship. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie)

  Lit. 5 zázn. - Recenzované

  In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 210-218. - ISBN 978-80-7160-293-4

  [Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009]

  AFD20 Čentéš, Jozef 100%: Kontradiktórnosť trestného konania

  Recenzované

  Lit. 12 zázn.

  In: Slovenské dni trestného práva 2010. - Bratislava : Bulletin slovenskej advokácie. Mimoriadne číslo, 2010. - s. 48-56

  [Slovenské dni trestného práva 2010. Bratislava, 29.-30.4.2010]

  AFD21 Čentéš, Jozef 100%: K pôsobnosti prokurátora v predsúdnom konaní

  Lit. 3 zázn.

  In: Vyšetrovanie. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra vyšetrovania, 2010. - S. 14-22. - ISBN 978-80-8054-487-4

  [Vyšetrovanie. Bratislava, 19.-23.4.2010]

  AFD22 Magvašiová, Anna 50% - Čentéš, Jozef 50%: Poznatky z aplikácie konania o dohode o vine a treste

  Recenzované

  In: Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - S.171-178. - ISBN 978-80-89363-03-2

  [Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti. Medzinárodný seminár. Bratislava, 21.4.2008]

  Ohlasy (5):

  [o3] 2008 Záhora, Jozef: Rekodifikace trestního práva procesního. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2008, S. 187,193

  [o4] 2008 Záhora, Jozef: Predsúdne konanie. Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2008, S. 192

  [o4] 2009 Prokeinová, Margita: Justičná revue, roč. 61, č. 4, 2009, s. 552

  [o4] 2009 Prokeinová, Margita: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 15, č. 11, 2009, s. 3

  [o3] 2010 Romža, Sergej: Koncepcia prípravného konania. Brno : Tribun EU, 2010, S. 199

  AFD23 Stieranka, Jozef 50% - Čentéš, Jozef 50%: Vývoj právnej úpravy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike

  In: Právne a inštitucionálne aspekty boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - S. 41-60. - ISBN 978-80-8054-424-9

  [Právne a inštitucionálne aspekty boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Bratislava, 29.10.2007]

  AFD24 Viktoryová, Jana 50% - Čentéš, Jozef 50%: Garancia základných ľudských práv a slobôd vo vzťahu k obvinenému

  Recenzované

  In: Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2006. - S. 103-114. - ISBN 80-8054-380-1

  [Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Bratislava, 26.4.2006]

  AFD25 Viktoryová, Jana 50% - Čentéš, Jozef 50%: Projekt metodík vyšetrovania

  Recenzovaný

  In: Pokroky v kriminalistike 2005. - Bratislava : Akadémia PZ, 2005. - S. 245-250. - ISBN 80-8054-359-3

  [Pokroky v kriminalistike 2005. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 25.-28.6.2005]

  AFD26 Viktoryová, Jana - Bango, Dezider - Čentéš, Jozef 14% - Palarec, Ján - Blatnický, Jaroslav - Mašľany, František : Poznatky z výskumu rozvoja metodík vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov realizovaného katedrou vyšetrovania

  In: Rozvoj metodík vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - S. 14-34. - ISBN 978-80-8054-408-9

  [Rozvoj metodík vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov. Bratislava, 23.2.2007]

  AFD27 Viktoryová, Jana 25% - Čentéš, Jozef 25% - Palarec, Ján 25% - Blatnický, Jaroslav 25%: Objektívna miera zaťaženosti vyšetrovateľov PZ - posúdenie stavu

  In: Vyšetrovanie trestných činov - súčasnosť a perspektívy. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008. - S. 9-16. - ISBN 978-80-8054-441-6

  [Vyšetrovanie trestných činov - súčasnosť a perspektívy. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 7.7.2008]

  AFD28 Viktoryová, Jana 25% - Čentéš, Jozef 25% - Pažítka, Jaroslav 25% - Blatnický, Jaroslav 25%: Ochrana pred krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním vo výsluchovej praxi vo svetle európskych štandardov [elektronický optický disk]

  Recenzované

  Lit. 11 zázn.

  In: Slovensko v Európskej únii (CD ROM). - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009. - S. 181-192. - ISBN 978-80-8054-477-5

  [Slovensko v Európskej únii. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 30.9.2009]

  BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  BAB01 Čentéš, Jozef 28% - Janíček, Milan - Palarec, Ján - Balún, Ladislav : Manuál vyšetrovacích operácií. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2004. - 228 s.

  ISBN 80-969183-1-1

  BAB02 Čentéš, Jozef 50% - Viktoryová, Jana 50%: Skrátené vyšetrovanie. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2002. - 89 s.

  ISBN 80-8054-250-3

  Ohlasy (1):

  [o4] 2008 Polák, Peter: Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008, S. 222

  BAB03 Čentéš, Jozef 14,5% - Moravanský, Norbert - Moravčíková, Ladislava - Somora, Martin : Poradne drogového informačného portálu : Výber z otázok a odpovedí. - 1. vyd. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2007. - 121 s.

  ISBN 978-80-88707-92-9

  BAB04 Čentéš, Jozef 7,5% - Sivák, Marek - Ďurana, Vladimír - Novocký, Juraj - Šanta, Ján - Šufliarský, Peter - Magvašiová, Anna - Fábry, Anton - Žilinka, Maroš - Adamcová, Ingrid - Sepeši, Peter - Zanovit, Ján - Šumichrast, Tibor - Palkovič,Jaroslav - Kozolka, Jaroslav : Trestný zákon s komentárom. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. - 624 s.

  ISBN 80-88931-47-9

  Ohlasy (10):

  [o3] 2008 Kolesár, Juraj - Kucek, Adrián: Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 142

  [o3] 2008 Kratochvíl, Vladimír: Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 383

  [o3] 2009 Šanta, Ján - Žilinka, Maroš: Trestní právo, roč. 14, č. 3, 2009, s. 28

  [o4] 2008 Blažek, Radovan: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008, S. 799

  [o3] 2009 Žilinka, Maroš: Trestněprávní revue, roč. 8, č. 8, 2009, s. 235

  [o3] 2009 Gaňa, Stanislav: Justičná revue, roč. 61, č.8-9, 2009, s. 967

  [o3] 2009 Stieranka, Jozef: Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách Európskej únie. Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, S. 90

  [o4] 2010 Kratochvíl, Vladimír: Bulletin slovenskej advokácie, mimoriadne číslo, 2010, s. 79

  [o4] 2010 Kolesár, Juraj: Perspektívy dokazovania v trestnom konaní s dôrazom na znalecké dokazovanie. Prievidza : Citicom, 2010, S. 146

  [o4] 2010 Blažek, Radovan: Justičná revue, roč. 62, č. 5, 2010, s. 643

  BAB05 Čentéš, Jozef 7% - Palkovič, Jaroslav - Sepeši, Peter - Sivák, Marek - Šufliarský, Peter - Zanovit, Ján - Magvašiová, Anna - Žilinka, Maroš - Karabín, Milan - Chĺpiková, Ľubica - Fábry, Anton - Kováčová, Alica - Novocký, Juraj : Trestnýporiadok s komentárom. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. - 696 s.

  ISBN 80-88931-48-7

  Ohlasy (9):

  [o4] 2009 Prokeinová, Margita: Dokazovanie a jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese (s praktickými príkladmi). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Vydavateľské oddelenie, 2009, S. 104

  [o3] 2009 Viktoryová, Jana - Palarec, Ján - Blatnický, Jaroslav: Bezpečnostní teorie a praxe, roč. 15, č. 1, 2009, s. 46

  [o4] 2008 Kolesár, Juraj: Bulletin slovenskej advokácia, roč. 14, č. 1-2, 2008, s. 4

  [o3] 2009 Žilinka, Maroš: Trestněprávní revue, roč. 8, č. 8, 2009, s. 235

  [o4] 2009 Fábry, Anton: Penológia. Bratislava : Eurokódex, 2009, s. 151

  [o4] 2009 Kurilovská, Lucia - Trelaj, Claude: Právny obzor, roč. 92, č. 4, 2009, s. 349

  [o4] 2010 Kolesár, Juraj: Perspektívy dokazovania v trestnom konaní s dôrazom na znalecké dokazovanie. Prievidza : Citicom, 2010, S. 55

  [o4] 2009 Sťahulová, Simona: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, S. 998

  [o3] 2010 Kolesár, Juraj: Státní zastupitelství, roč. 8, č. 6, 2010, s. 5

  BAB06 Magvašiová, Anna 50% - Čentéš, Jozef 50%: Predsúdne konanie a trestný poriadok. - Žilina : Poradca, 2005. - 175 s.

  ISBN 80-89213-18-9

  Ohlasy (2):

  [o4] 2007 Bartošová, Lýdia: Dokazovanie v trestnom konaní. Trnava : Trnavská univerzita, 2007, S. 116

  [o4] 2008 Bartošová, Lýdia: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, S. 118

  BAB07 Minárik, Štefan - Čentéš, Jozef 10% - Haťapka, Miloš - Mathern, Vladimír - Palarec, Ján - Štift, Peter : Trestný poriadok : stručný komentár. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2006. - 1302 s.

  ISBN 80-8078-085-4

  Ohlasy (4):

  [o4] 2007 Gazareková, Lucia: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniannae XXV. Bratislava : UK Bratislava, 2007, S. 130

  [o4] 2006 Jalč, Adrián: Dokazovanie v trestnom konaní. Medzinárodný seminár. Trnava : Trnavská univerzita, 2006, S. 76,85,88

  [o4] 2008 Kekeňák, Ondrej: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, S. 159

  [o4] 2008 Ludva, Ján: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, S. 173

  BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

  BBB01 Čentéš, Jozef 100%: Trestné právo [elektronický optický zdroj] : trestný poriadok

  In: Vzory právnych podaní a zmlúv s komentárom 2. (CD ROM). - Žilina : Systém ekonomických a právnických informácií, 2006. - S. 127-234. - ISBN 80-88961-33-5

  Ohlasy (1):

  [o4] 2007 Perhács, Zoltán: Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007, s. 137

  BCI Skriptá a učebné texty

  BCI01 Klátik, Jaroslav 18% - Burda, Eduard 9% - Čentéš, Jozef 10% - Kotrecová, Alexandra 5% - Polák, Peter 10% - Prikryl, Ondrej 19% - Marková, Martina 6% - Vráblová, Miroslava 14% - Záhora, Jozef 9%: Prípadové štúdie z trestného práva procesného[elektronický opitcký disk]. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 194 s.

  1 CD ROM

  ISBN 978-80-8078-172-9

  BCI02 Mašľanyová, Darina - Čentéš, Jozef 22% - Korgo, Dušan - Záhora, Jozef : Trestné právo hmotné 1. diel : osobitná časť. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2000. - 129 s.

  ISBN 80-8054-148-5

  BCI03 Mašľanyová, Darina - Čentéš, Jozef 22% - Korgo, Dušan - Záhora, Jozef : Trestné právo hmotné 1. diel : osobitná časť. - 3. dopl. preprac. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2003. - 149 s.

  Recenzované

  ISBN 80-8054-276-7

  BCI04 Mašľanyová, Darina - Čentéš, Jozef 22% - Korgo, Dušan - Záhora, Jozef : Trestné právo hmotné 1. diel : osobitná časť. - 4. dopl. preprac. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2004. - 147 s.

  Recenzované

  ISBN 80-8054-318-6

  BCI05 Mašľanyová, Darina - Čentéš, Jozef 22% - Korgo, Dušan - Záhora, Jozef : Trestné právo hmotné 1. diel : osobitná časť. - 2. dopl. preprac. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2002. - 144 s.

  ISBN 80-8054-225-2

  BCI06 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 4 % - Palarec, Ján - Bango, Dezider - Pažítka, Jaroslav - Balún, Ladislav - Viktory, Stanislav : Základy vyšetrovania. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedravyšetrovania, 2009. - 261 s.

  ISBN 978-80-8054-472-0

  BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

  BDE01 Čentéš, Jozef 100%: Právna úprava drogovej problemtaiky v Slovenskej republike

  In: Sociální práce/sociálna práca. - Č. 3 (2007), s. 54-56

  BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

  BDF01 Čentéš, Jozef 100%: Zadováženie a prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov v zmysle § 187 ods. 1 Trestného zákona

  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický Obzor). - Roč. 34, č. 2 (1999), s. 109-111

  BDF02 Čentéš, Jozef 100%: Trestný čin nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov

  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický Obzor). - Roč. 30, č. 3 (1995), s. 137-142

  Ohlasy (1):

  [o4] 2002 Segeš, Ivan: Justičná revue, roč. 53, 2002, č. 8-9, s. 923

  BDF03 Čentéš, Jozef 100%: Bankové tajomstvo a poskytovanie údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva v Slovenskej republike

  In: Právo a podnikání. - Č. 10 (1998), s. 7-9

  BDF04 Čentéš, Jozef 100%: Zmeny v hypotekárnom bankovníctve v Slovenskej republike

  In: Právo a podnikání. - Č. 5 (1999), s. 18-19

  BDF05 Čentéš, Jozef 100%: Právna úprava trestnej zodpovednosti v slovenskom právnom poriadku

  In: Finančný radca. - Roč. 1, č. 23 (2001), s. 15-17

  BDF06 Čentéš, Jozef 100%: Trestný čin porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku

  In: Finančný radca. - Roč. 1, č. 17 (2001), s. 15-17

  BDF07 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Využitie modelovo-situačného vyučovania v predmete Teória dokazovania

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 7, č. 4 (1999), s. 134-138

  Ohlasy (1):

  [o4] 2004 Záhora, Jozef: Policajná teória a prax, roč. 12, 2004, č. 2, s. 26

  BDF08 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Bankové tajomstvo a poskytovanie údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, orgánom činným v trestnom konaní a Úradu finančnej polície Správy kriminálnej a finančnej polície Prezídia Policajného zboru

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 7, č. 2 (1999), s. 106-110

  BDF09 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Uplatnenie nároku na náhradu škody pri daňových trestných činoch

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 8, č. 3-4 (2000), s. 181-182

  BDF10 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef 50%: Dôkazný význam vecných dôkazov a ohliadky vo vyšetrovaní

  In: Policajná teória a prax. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 54-59

  BDF11 Viktoryová, Jana 50% - Čentéš, Jozef 50%: Skrátené vyšetrovanie v Slovenskej republike

  In: Kriminalistický sborník. - Roč. 47, č. 4 (2003), s. 28-29

  BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

  BED01 Čentéš, Jozef 100%: Dozor prokurátora ako záruka dodržiavania zákonností vo vyšetrovaní

  In: Základy vyšetrovania. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2005. - S. 123-131. - ISBN 80-8054-342-9

  BED02 Čentéš, Jozef 100%: Dokazovanie vybraných trestných činov v ekonomike - neoprávneného podnikania a porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku

  In: Viktoryová, Jana ... [et al.] : Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2001. - S. 341-345. - ISBN 80-8054-201-5

  BED03 Čentéš, Jozef 100%: Legislatívne možnosti zefektívnenia rýchlosti trestného konania

  In: Primeraná rýchlosť trestného konania - podmienka jeho efektívnosti a ústavnosti. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2002. - S. 72-77. - ISBN 80-8054-246-5

  [Primeraná rýchlosť trestného konania - podmienka jeho efektívnosti a ústavnosti. Bratislava, 14. mája 2002]

  BED04 Čentéš, Jozef 100%: Obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd z pohľadu rekodifikácie trestného práva procesného

  In: Aktuálny stav a perspektívy ochrany ľudských práv a slobôd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2001. - S. 24-27. - ISBN 80-8054-188-4

  [Aktuálny stav a perspektívy ochrany ľudských práv a slobôd. Bratislava, 28.3.2001]

  BED05 Čentéš, Jozef 100%: Poznámky z aplikácie úpravy väzby v novom Trestnom poriadku

  In: Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - S. 45-49. - ISBN 978-80-8054-401-0

  [Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. Celoštátny seminár. Bratislava, 27.11.2006]

  BED06 Čentéš, Jozef 100%: Význam ochrany svedka v procese dokazovania

  In: Teoretické základy dokazovania vo vyšetrovaní. 3. časť. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra vyšetrovania, 2000. - S. 64-68. - ISBN 80-8054-007-1

  BED07 Čentéš, Jozef 100%: Právna úprava drogovej kriminality v Slovenskej republike

  In: Vyšetrovanie drogovej kriminality. - Žilina : Euroformes, 2007. - S. 35-58. - ISBN 978-80-89266-18-0

  Ohlasy (1):

  [o3] 2009 Strémy, Tomáš: Kriminológia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, S. 210

  BED08 Čentéš, Jozef 50% - Palkovič, Jaroslav : Právna úprava korupcie

  In: Korupcia v policajnom zbore a iných oblastiach spoločenského života. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2001. - S. 18-21. - ISBN 80-8054-191-4

  BED09 Čentéš, Jozef 50% - Lazareva, Natalia 50%: Niekoľko poznámok k ostatným novelám väzby

  In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 25-38. - ISBN 978-80-89433-03-2

  [Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010]

  BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

  BEE01 Viktoryová, Jana 33% - Čentéš, Jozef 33% - Blatnický, Jaroslav 33%: Význam poznania predmetu dokazovania v metodikách vyšetrovania (návrat k problému istoty dokazovania)

  In: Pokroky v kriminalistice. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2006. - S. 382-395. - ISBN 80-7251-214-5

  BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

  BEF01 Čentéš, Jozef 100%: Represívne nástroje boja proti korupcii

  In: Boj proti korupcii v Slovenskej republike a v Európskej únii. - Bratislava : European Consultants Organisation, 2006. - S. 10-50

  BEF02 Čentéš, Jozef 100%: Právna poradňa

  In: Poradne drogového informačného portálu : výber z otázok a odpovedí. - Bratislava : ŠEVT, 2007. - S. 103-119. - ISBN 978-80-88707-92-9

  BEF03 Čentéš, Jozef 100%: Niekoľko poznámok k právnej úprave väzby v novom Trestnom poriadku

  In: Ochrana práv a osôb, ktorých osobná sloboda bola obmedzená. - Bratislava : Kancelária verejného ochrancu práv, 2006. - S. 21-32

  [Ochrana práv a osôb, ktorých osobná sloboda bola obmedzená. Medzinárodná konferencia. Omšenie, 29.júna 2006]

  BEF04 Viktoryová, Jana 50% - Čentéš, Jozef 50%: Niekoľko poznámok k problematike falšovania a pozmeňovania peňazí

  In: Odhaľovanie a dokumentovanie ekonomickej kriminality - významný faktor zabezpečenia kontroly organizovanej kriminality. - Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 1998. - S. 78-79. - ISBN 80-8054-051-9

  [Odhaľovanie a dokumentovanie ekonomickej kriminality - významný faktor zabezpečenia kontroly organizovanej kriminality. Bratislava, 14.1.1998]

  GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

  GII01 Čentéš, Jozef 22% - Korgo, Dušan - Záhora, Jozef : Praktické príklady z trestného práva hmotného. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2001. - 46 s.

  ISBN 80-8054-204-X

  Ohlasy (1):

  [o4] 2002 Záhora, Jozef: Policajná teória a prax, roč. 10, 2002, č. 4, s. 27

  GII02 Čentéš, Jozef 100%: Možnosť účinnej ľútosti pri trestnom čine skrátnia dane

  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 14 (1997), s. 84-86

  GII03 Čentéš, Jozef 50% - Viktoryová, Jana 50%: Trestný čin skrátenia dane

  In: Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov a živnostníkov. - Č. 2 (1997), s. 57-61

  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti