Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Členstvo fyzických osôb v Slovenskom futbalovom zväze - súčasnosť, resp. (možno) blízka budúcnosť NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.04.2012JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Každodenný život futbalového hnutia, prináša okrem športových, či spoločenských zážitkov aj množstvo pracovných komunikácií, výmien názorov, riešení problémov, či sporov vyplývajúcich z rozmanitých vzťahov (právnych, spoločenských, ekonomických, športových, osobných), ktoré tento svet tvoria. Ambíciou futbalového hnutia, ktorá vychádza aj z platných   predpisov FIFA a UEFA, je, aby sa čo najviac problémov a sporov riešilo v rámci futbalového hnutia podľa jeho platných interných pravidiel, ktoré de facto fungujú ako do značnej miery autonómny systém práva, resp. pravidiel správania sa, ktoré sa svojim vstupom do združenia rozhodli členovia združenia akceptovať.   

  Pri viacerých sporových veciach ktorých účastníkom bola fyzická osoba, posudzovaných v nedávnej minulosti v rámci futbalového hnutia, ktoré by bolo vhodné/efektívne riešiť v rámci futbalového "sveta" cestou Rozhodcovského súdu SFZ sme však narazili na túto otázku:

  Stanovuje článok 4 odsek 4[1] platných stanov SFZ z 25.9.2010 povinnosť pre fyzické osoby, aby riešili svoje spory vzniknuté v rámci činnosti SFZ na Rozhodcovskom súde SFZ? 

  NIE, znenie článku 4 (Záväznosť noriem FIFA, UEFA a SFZ) odsek 4 stanov SFZ predstavuje záväzok a povinnosť iba pre členov národného zväzu (občianskeho združenia), ktorými podľa platného znenia stanov sú zväzy, kluby, Únia ligových klubov, nie však jednotlivci (fyzické osoby), ktoré sa podieľajú na činnosti SFZ.

  V platných stanovách SFZ nie je stanovené, že by fyzické osoby pôsobiace v rámci futbalového hnutia v akejkoľvek roli mohli mať status člena združenia, snáď jedinou výnimkou je čestný člen SFZ, ktorý je jediným typom fyzickej osoby, ktorá je členom SFZ.

  Z dikcie článku 5 odsek 2[2] a článku 7 odsek 1[3] stanov SFZ de facto vyplýva, že riadnym členom SFZ môže byť iba právnická osoba.

  Zo znenia článku 5 odsek 6[4] vyplýva, že aj pridruženým členom sa môže stať iba právnická osoba (združenie).


  Zavedenie individuálneho členstva v nových Stanovách SFZ - dôvody a podstata obsahu návrhu

  Existujú štyri hlavné dôvody, ktoré sú determinujúce pre zavedenie individuálneho členstva do Stanov SFZ:

  1. prehľad o členskej základni - SFZ bude mať presný prehľad o počte a štruktúre svojich individuálnych členov, čo bude zrejme aj dôležitým podkladom pre prideľovanie štátnych dotácií,
  2. riešenie sporov na Rozhodcovskom súde SFZ - spory medzi členmi SFZ, vrátane individuálnych členov, sa budú riešiť na Rozhodcovskom súde SFZ, a nie cestou civilných súdov, ako doposiaľ,
  3. možnosť vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť - záväzky a povinnosti stanovené v stanovách SFZ budú zaväzovať aj individuálnych členov, proti ktorým bude prípadne možné vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť prostredníctvom orgánov SFZ, a nie cestou orgánov verejnej moci (pri priestupkoch), 
  4. zosúladenie so zákonom o združovaní občanov - SFZ existuje ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré by malo byť tvorené primárne fyzickými osobami[5] , pričom právnické osoby môžu byť členmi združenia popri fyzických osôb. V SFZ sú v súčasnosti členmi iba právnické osoby.

  Slovenský futbal v "nových" stanovách SFZ navrhuje zaviesť status "individuálneho člena SFZ", ktorý by mala mať osoba, ktorá zastáva aktívne role v rámci futbalového života.

  Individuálnym členom SFZ bude fyzická osoba aktívne sa podieľajúca na športovej, organizačnej alebo riadiacej činnosti v orgánoch a štruktúrach SFZ a jeho riadnych a pridružených členov najmä ako hráč, tréner, rozhodca, delegát alebo funkcionár, ktorá je registrovaná v Centrálnom registri členov SFZ.

  Individuálnym členom SFZ sa bude mať môcť stať aj iná bezúhonná fyzická osoba (napr. fanúšik) na základe žiadosti o registráciu za člena SFZ a uhradení členského poplatku.

  Výšku členského príspevku pre jednotlivé kategórie individuálnych členov (maloletý do 18 rokov veku, dospelý, funkcionár) a spôsob jeho použitia bude stanovovať konferencia SFZ.

  Každý uchádzač o individuálne členstvo v SFZ bude povinný pri podaní žiadosti o členstvo uviesť svoju príslušnosť ku konkrétnemu riadnemu alebo pridruženému členovi SFZ, ktorý bude plniť overovaciu povinnosť vo vzťahu k údajom uvedeným uchádzačom a bude zodpovedať za aktuálnosť databázy členov, voči ktorým má overovaciu povinnosť. Overovacou autoritou môže byť aj SFZ.

  Za bezúhonného sa nebude považovať ten, kto bol v posledných piatich rokoch právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol v posledných dvoch rokoch postihnutý v disciplinárnom konaní SFZ za závažný disciplinárny delikt. Preukázanie bezúhonnosti bude možné nahradiť čestným vyhlásením dotknutej osoby.

  Každý člen SFZ bude môcť v mesačnej lehote od podania prihlášky uviesť výhrady k prijatiu osoby za individuálneho člena SFZ. Osoby uchádzajúce sa o členstvo v SFZ budú uvedené na webovej stránke SFZ. Na základe výhrad závažného charakteru môže registračný orgán registráciu členstva v SFZ odmietnuť. Inak registračný orgán zaregistruje osobu ako individuálneho člena SFZ.

  Prihlasovací proces, registrácia a evidencia členov sa bude môcť vykonávať aj elektronickou formou.

  Osobné údaje uchádzačov o členstvo v SFZ a individuálnych členov SFZ uvedené v ich registračnom formulári môžu byť v súlade so stanovami a ostatnými internými predpismi SFZ publikované na webovej stránke SFZ alebo iným obvyklým spôsobom (napr. úradná správa v tlači).

  Individuálni členovia nemajú priame hlasovacie právo. Majú právo podieľať sa na činnosti SFZ sprostredkovane cez príslušné združenia, zväzy a kluby.

  Hráči v školských súťažiach sú dočasnými členmi s časovým obmedzením na jeden rok od zapojenia sa do súťaže. Dočasné členstvo sa môže opakovane predlžovať vždy o jeden rok alebo zmeniť na individuálne členstvo. Dočasní členovia majú práva a povinnosti obdobné ako individuálni členovia. 

  Člen SFZ (vrátane individuálneho) by mal mať podľa návrhu stanov SFZ najmä nasledovné práva:

  • navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ,
  • byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ,
  • podieľať sa na činnosti SFZ v rámci plnenia pridelených úloh,
  • predkladať návrhy na zmenu stanov a ostatných interných predpisov SFZ generálnemu sekretárovi,
  • pripomienkovať návrhy interných predpisov SFZ,
  • podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie SFZ,
  • požadovať informácie o záležitostiach SFZ prostredníctvom príslušných orgánov SFZ,
  • používať vlastný účet v rámci informačného systému slovenského futbalu,
  • požívať iné výhody poskytované členom združenia.bez práva hlasovať na Konferencii.

  Na konferencii SFZ nebudú mať individuálni členovia hlasovacie právo, tí ktorí sú členmi aj riadnych členov SFZ (ObFZ, ÚLK) budú môcť hlasovať o voľbe delegátov na konferenciu SFZ.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Článok 4 - Záväznosť noriem FIFA, UEFA, SFZ:
   (4) V súlade so Stanovami SFZ sa členovia zväzu zaväzujú v prípade vzniku sporov v rámci zväzu alebo v sporoch ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a iných zväzových funkcionárov a predstaviteľov, rešpektovať právomoc riešiť takéto spory príslušnými orgánmi SFZ a rešpektovať právomoc Rozhodcovského súdu založeného SFZ. Opravný prostriedok je možné podať k príslušnému orgánu UEFA alebo FIFA, v prípade že bol spor riešený Rozhodcovským súdom SFZ (ďalej len „Rozhodcovský súd“) iba podľa zákona č.244/2002 Z.z, o rozhodcovskom konaní.^
  2. Článok 5 - Členovia SFZ
   (1) SFZ má riadnych členov, pridružených a čestných členov.
   (2) Riadnymi členmi SFZ sú predovšetkým:
   a) Futbalové kluby, ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia alebo vo forme obchodnej spoločnosti, b) Regionálne futbalové zväzy, c) Oblastné futbalové zväzy, d) Únia ligových klubov, e) Združenia hráčov, rozhodcov, trénerov, f) iné združenia s futbalovým zameraním.
   ^
  3. Článok 7 - Podmienky prijatia za riadneho člena SFZ
   (1) Každá právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom SFZ (ďalej len „žiadateľ“) musí podať písomnú prihlášku na príslušný orgán SFZ.^
  4. článok 5 - Členovia SFZ
   (6) Pridruženým členom môže byť aj iné združenie (napr. priaznivcov, sponzorov, neregistrovaných hráčov, novinárov a pod.), ktorého stanovy a ciele činnosti nie sú v rozpore so Stanovami SFZ. Návrh na prijatie za pridruženého člena predkladá konferencii Výkonný výbor.^
  5. § 2 odsek 1, 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov:
   (1) Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len "združenia") a združovať sa v nich.
   (2) Členmi združení môžu byť aj právnické osoby.
   ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti