Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Čo prináša zákon o športe pre športovcov? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .

  V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016.

  Nový zákon okrem iného nanovo upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej skupiny v športe, ktorej názor, viacročné poznanie a osobná skúsenosť, tak z prípravy, ako aj z účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznania detailov vykonávania, organizovania, riadenia a správy športu, veľmi dôležitý pre hľadanie a nachádzanie nových progresívnych prístupov, metód, postupov a kľúčových detailov dôležitých pre úspech a napredovanie v športe.

  V ľudskej spoločnosti sa najlepšie rozvíjajú tie oblasti, v ktorých sa podarí nájsť pomyselnú rovnováhu dotknutých práv, záujmov, vzťahov a hodnôt. Pri snahe o nastavenie takejto rovnováhy v športe je názor úspešných športovcov ako významnej záujmovej skupiny v oblasti športu nepochybne potrebný a dôležitý, čoho dôkazom sú aj mnohé pozitívne príklady uplatnenia úspešných športovcov vo významných medzinárodných alebo národných športových organizáciách po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani slovenskí úspešní športovci. Tento argument neznižuje význam športových klubov a ďalších subjektov, ktoré pre samotných športovcov vytvárajú podmienky pre výkon športovej činnosti, no polemika, ktorý z dvoch nosných pilierov každého športu, či je pre šport dôležitejší športovec alebo športový klub postráda prínos a vecný charakter diskusie a tu predkladaných názorov a myšlienok.

  O možnostiach, poznaní a skúsenostiach získaných športovcami počas ich aktívnej  profesionálnej, alebo výkonnostne menej náročnej športovej kariéry, ale aj o prirodzenej ambícii týchto úspešných športovcov využiť svoje poznatky a skúsenosti v ďalšej kariére a pomôcť športu riadeniu a rozvoju slovenského športu sa pojednáva v rozhovoroch s úspešnými slovenskými športovcami, ktoré budú postupne publikované na ďalších kartách tohto príspevku, na stránke Učenej právnickej spoločnosti.

  Prvým z úspešných slovenských športovcov, ktorí sa k tejto téme vyjadrili, je pán Jozef Gönci, dvojnásobný bronzový medailista v športovej streľbe na olympijských hrách v roku 1996 a 2004, t. č. predseda komisie športovcov Slovenského olympijského výboru a člen výkonného výboru Slovenského olympijského výboru.


  K samotnému obsahu zákona o športe z pohľadu športovcov:


  1. Niektoré pojmy v zákone o športe dôležité z pohľadu športovcov

  Na účely zákona o športe sa rozumie:

  • športovou činnosťou /§ 3 písm. a)/ vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu,
   (t.j. fyzická aktivita športovcov pri aktívnej účasti na súťažiach vrátane prípravy na súťaže je “vykonávaním športu” a spadá pod širší pojem “športová činnosť”) - dôležité napr. pri sponzorskom

  • vrcholovým športom /§ 3 písm. b)/ sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži,
   (t.j. za vrcholový šport bude považované vykonávanie športu na najvyšších celoslovenských/národných majstrovských súťažiach a medzinárodných súťažiach, pričom športovci súťažiaci na týchto súťažiach sa budú považovať za “vrcholových športovcov

  • zoznamom najvýkonnejších športovcov /§ 3 písm. d)/ zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií,
   (rebríček športovcov v kategóriach mládeže i dospelých športovcov bude zostavený na základe výkonnostných kritérií určených všobecne záväzným právnym predpisom - nariadením vlády SR /§ 55 ods. 2 písm. b) zákona/, keďže rebríček bude relevantný pre zaraďovanie športovcov do rezortných športových stredísk /§ 3 písm. c) prvý bod/, ktoré sú v pôsobnosti 3 rôznych rezortov MV SR, MO SR a MŠVVaŠ SR.

  • mládežou /§ 3 písm. n)/ športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťaži, do skončenia súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku, (t.j. napr. ak športovec dovŕšil 23 rokov začiatkom súťažného ročníka dlhodobej majstrovskej súťaže, ktorá sa uskutočňuje v období jeseň/jar, za mládež sa športovec považuje až do konca súťažného ročníka, bez ohľadu na to, že tento súťažný ročník sa skončí až v nasledujúcom kalendárnom roku, v ktorom športovec dovŕši 24 rokov.

  • súťažou /§ 3 písm. g)/ organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu,

  • významnou súťažou /§ 3 písm. h)/

   • medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,

   • medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,

   • majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo
    (t.j. súťaže v športoch uznaných Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord alebo Medzinárodným paralympijským výborom)

   • majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v uznanom športe podľa písmena f) tretieho a štvrtého bodu,
    (t.j. súťaže v športoch uznaných Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád)

  • pravidlami súťaže /§ 3 písm. i)/ pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom, ktorých súčasťou sú najmä

   • podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži,

   • športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť a

   • spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži,

  • integritou športu /3 písm. j)/ princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže,

  • príslušnosťou k športovej organizácii /§ 3 písm. k)/ príslušnosť založená

   • účasťou v súťaži za športovú organizáciu,

   • účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,

   • účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,

   • registráciou za športovú organizáciu,

   • športovou reprezentáciou,

   • členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,

   • zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,

   • účasťou na riadení a správe športovej organizácie,

   • účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,

   • príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie, (inak povedané, ak má športovec príslušnosť ku športovému klubu, ktorý je členom športového zväzu, má športovec príslušnosť aj k tomuto športovému zväzu)


  1. Právna úprava základných statusov športovca

  Športovci sú podľa zákona o športe rozdelení na 2 základné skupiny a to:

  1. organizovaní športovci (v klube alebo zväze), ktorí môžu mať status

   1. profesionálnych športovcov alebo

   2. amatérskych športovcov,

  2. neorganizovaní športovci (športujúci vo voľnom čase bez vzťahu k akejkoľvek športovej organizácii, ktorý by zakladal príslušnosť k tejto športovej organizácii).


  Status profesionálneho športovca je upravený v § 4 ods. 3 zákona, podľa ktorého profesionálny športovec vykonáva šport

  • na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce,
   (v tejto skupine budú najmä športovci kolektívnych športov, ktorým sa o program prípravy a jeho naplnenie postará športový klub/zväz, s ktorým sú športovci vo vzťahu nadriadenosti/podriadenosti, t.j. ich činnosť má znaky závislej práce v prospech športového klubu alebo zväzu)  

  • na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu v rezortnom športovom stredisku alebo

  • ako samostatne zárobkovo činná osoba.
   (v tejto skupine budú najmä športovci individuálnych športov, ktorí si sami manažujú program športovej prípravy, t.j. ich činnosť nemá znaky závislej práce v prospech športového klubu alebo zväzu)  


  Status amatérskeho športovca je upravený v § 4 ods. 4 zákona, podľa ktorého amatérsky športovec vykonáva šport

  • na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak

   • rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,

   • zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
    (športovec môže trénovať bez obmedzenia, ak sa pripravuje dobrovoľne bez takejto zmluvnej povinnosti voči športovej organizácii, za ktorú súťaží)

   • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období, (aktuálne to bude napr. pri reprezentačných podujatiach - turnajoch alebo etapových súťažiach)

  • na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,

  • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo   

  • bez zmluvy.(t.j. existuje iba registračný vzťah medzi športovou organizáciou a športovcom)


  1. Talentovaný športovec

  Ďalší významný status športovca (organizovaného) je status talentovaného športovca ktorý nesúvisí s tým, či je športovec profesionálnym športovcom alebo amatérskym športovcom.


  Talentovaným športovcom (§ 4 ods. 5) je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov; predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.


  Zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov je jednou zo základných úloh národného športového zväzu /§ 16 ods. 1 písm. f)/, ktorý okrem toho aj

  • zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom národného športového zväzu,

  • vedie a každoročne zverejňuje v IS športu zoznam talentovaných športovcov a

  • metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov.
   /§ 16 ods. 2 písm. c) až e)/


  Napríklad na strednú športovú školu bude možné po uplynutí prechodného obdobia prijať iba takých študentov, ktorí sú vedení v zozname talentovaných športovcov niektorého národného športového zväzu.


  1. Športový reprezentant

  Športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí. (§ 29 ods. 2)


  Práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2, t.j. tej športovej organizácie, ktorá športovca nominovala za člena športovej reprezentácie. (§ 29 ods. 3)


  Člen športovej reprezentácie je povinný rešpektovať záväzky športovej organizácie, ktorá ho nominovala za člena športovej reprezentácie, súvisiace s používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodnú inak. Toto obmedzenie trvá najviac do uplynutia jedného roka odo dňa jeho poslednej účasti na významnej súťaži. (§ 29 ods. 6)


  Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme,) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas. (§ 29 ods. 7)


  1. Aktívny športovec

  Dôležitým statusom športovca z pohľadu zákona o športe je aj stav “aktívny športovec”, ktorý je podstatný pri posudzovaní počtu “aktívnych športovcov” na účely výpočtu príspevku uznanému športu podľa vzorca. Vo vzorci je jedným z troch základných parametrov (okrem popularity a dosiahnutých úspechov) počet aktívnych športovcov vo veku do 18 rokov. (§ 48 ods. 2, resp. príloha č. 3)


  Počet aktívnych športovcov je podstatný aj ako jedna z podmienok uznania za národný športový zväz ministerstvom školstva /§ 16 ods. 1 písm. c)/


  Aktívnym športovcom (§ 4 ods. 6) je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil v súťaži v druhu športu, na vykonávanie ktorého je registrovaný v zdrojovej evidencii, organizovanej športovou organizáciou.


  1. Posilnenie slobody športovca bez uzavretej písomnej zmluvy

  Športovec má právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. Ak to predpisy športového zväzu nevylučujú, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých športových kluboch. (§ 5 ods. 1)


  Právo športovca podľa odseku 1 je obmedzené, ak

  • trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo

  • športový klub, ktorý si športovec vybral, v súlade s predpismi športového zväzu, ktorého je športový klub členom, s registráciou športovca nesúhlasí.
   (§ 5 ods. 2)


  Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca podľa odseku 1 predpismi športového zväzu, ktorými určí

  • časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca obmedzená alebo zakázaná,

  • podmienky pre vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca počas začatého súťažného obdobia,

  • podmienky zrušenia registrácie za športový klub a novej registrácie za iný športový klub,

  • najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti športovca počas jedného súťažného obdobia alebo inak vymedzeného časového obdobia.
   (§ 5 ods. 3)


  Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi; to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
  Nároky športového klubu na výchovné a iné plnenia súvisiace s prípravou športovca v športovom klube podľa predpisov športového zväzu tým nie sú dotknuté.
  Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu.
  Lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športového klubu a lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športovca alebo jeho zákonného zástupcu musí byť určená predpismi športového zväzu a v rovnakej dĺžke. (§ 5 ods. 6)


  Športová organizácia môže zrušiť registráciu športovca za športovú organizáciu bez súhlasu športovca alebo bez súhlasu zákonného zástupcu maloletého športovca, len z dôvodu určeného predpismi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie. (§ 5 ods. 5)


  1. Monitorovanie športovca

  Pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej má príslušnosť, ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. (zákaz monitorovania priestorov, kde sa vykonáva dopingová kontrola)
  Z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca.
  Záznamy z monitorovania uchováva športová organizácia, ku ktorej má športovec príslušnosť, najviac dvanásť rokov odo dňa ich vyhotovenia.  (§ 5 ods. 6)


  Monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou.
  Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami športovca, a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu športovca. (§ 5 ods. 7)


  1. Zdravotné prehliadky športovcov

  Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal.

  Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť.
  Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu. (§ 5 ods. 8)


  Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia; to neplatí, ak ide o zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.) (§ 5 ods. 9)


  Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.
  Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako podmienku účasti športovca na súťaži za športový klub.
  (§ 15 ods. 2)


  1. Zástupcovia športovcov v orgánoch národných športových zväzov a národných športových organizácií

  Podľa § 17 ods. 2 písm a) Národný športový zväz je povinný mať stanovy v súlade s § 19 až 23, inak stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


  Podľa § 19 ods. 1 národný športový zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel

  1. členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi národného športového zväzu,
   ...

  1. členom najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov,
   (ak zástupcu športovcov nikto oprávnený nenavrhne, športovci nebudú mať svojho zástupcu v najvyššom výkonnom orgáne = nevyužili svoje oprávnenie)


  Podľa § 24 národná športová organizácia musí mať stanovy v súlade s § 19 až 23 zákona o športe, t.j. musí spĺňať aj vyššie citovanú povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm a) a e) vytvoriť v najvyšších orgánoch národnej športovej organizácie pozíciu zástupcu športovcov.


  • K uzatváraniu zmlúv medzi športovcom a športovým klubom alebo zväzom

  Pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a športovou organizáciou je športová organizácia povinná oboznámiť športovca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú zo zmluvného vzťahu. (§ 31 ods. 1)


  Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa zákona o športe práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti, vzniká dňom, keď športovec dovŕši 15 rokov veku; športová organizácia však nesmie dohodnúť ako deň začatia vykonávania športu deň, ktorý predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. (§ 31 ods. 2)


  Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je súčasťou zmluvy. (§ 31 ods. 3)


  Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu športovcom pre športovú organizáciu a zmluva medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu, nesmie obsahovať obmedzenie športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu. (§ 31 ods. 4)


  Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná. (§ 31 ods. 5)


  Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť takzvanému reťazeniu zmlúv športovcov, ktorého podstatou je, že športový klub alebo aj športový agent sa v niektorých prípadoch snaží o dosiahnutie výhodného postavenia tým, že v čase, keď talentovaný športovec začína svoju nádejnú kariéru podpíše s ním viacero zmlúv na dobu určitú, ktorých účinnosť na seba postupne nadväzuje a tieto zmluvy potom športový klub postupne ako plynie čas, registruje na národnom športovom zväze, t.j. nerokuje o nových zmluvných podmienkach v reálnom čase ale zaregistruje zmluvu podpísanú so športovcom pre viacerými rokmi na začiatku jeho kariéry, ktorá jeho postavenie môže nespravodlivo zvýhodňovať, najmä ak ide o mimoriadne úspešného talentovaného športovca.


  Športová organizácia je oprávnená pred podpisom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorej náklady znáša športová organizácia, na účely overenia jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu. (§ 34 ods. 1)


  Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o

  a)   rodinných pomeroch,

  b)   politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
  (§ 34 ods. 2)


  Športová organizácia je oprávnená od športovca vyžadovať informácie o

  a)   zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,

  b)   bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi športovým zväzom, športovým zväzom iného štátu alebo medzinárodnou športovou organizáciou,

  c)   zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení osobnostných práv.
  (§ 34 ods. 3)


  1. Sponzorské priamo športovcovi

  Podľa § 50 ods. 1 zákona môže byť sponzorovaným priamo (nie prostredníctvom športovej organizácie) športovec, ktorý je členom národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť mzda alebo odmena za vykonávanie športu, ani úhrada nákladov na osobnú potrebu športovca nesúvisiacich s vykonávaním športu. Toto neznamená, že športovec nemôže dostať odmenu zo sponzorského poskytnutého športovému klubu alebo športovému zväzu s tým, že z tejto odmeny budú riadne uhradené odvody a dane.


  Zákon na jednej strane umožňuje poskytnúť sponzorské akémukoľvek športovcovi (zmluvu o sponzorstve v športe môžu uzavrieť akýkoľvek sponzor s akýmkoľvek športovcom alebo športovou organizáciou), daňové benefity si však môže uplatniť sponzor iba po splnení zákonných podmienok upravených v zákone o dani z príjmov a pri podpore športovcov, kde je verejný záujem na ich priamej podpore aj zo strany štátu (talentovaní športovci, športoví reprezentanti).


  Sponzorovaný športovec môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.


  Vykazovanie použitia sponzorského je pre športovcov najjednoduchšie prostredníctvom transparentného účtu športovca, na ktorý si sponzorovaný športovec nechá poukázať sponzorské a z tohto účtu potom potupne uhrádza náklady na športovú činnosť špecifikovanú ako účel zmluvy o sponzorstve v športe.
  Ďalším spôsobom vykazovania použitia sponzorského je využitie výkazníctva, ktoré bude súčasťou IS športu.


  Zákon o dani z príjmov umožňuje sponzorské poskytnuté priamo športovcovi dať do výdavkov/nákladov sponzora odpočítateľných od základu dane, ak

  • zmluva o sponzorstve v športe bola riadne zverejnená v IS športu,
  • sponzorské je určené na športovú činnosť sponzorovaného a sponzor ho uhradil/poskytol sponzorovanému, 
  • sponzor v danom daňovom období (v tom, v ktorom poskytol sponzorské) dosiahne kladný daňový základ a

  • sponzorské bolo poskytnuté takému športovcovi, ktorý je evidovaný v registri fyzických osôb v informačnom systéme športu a je

   • profesionálnym športovcom,

   • športovým reprezentantom alebo

   • talentovaným športovcom, ale iba tým, ktorí majú so športovou organizáciou (klubom alebo zväzom) uzavretú zmluvu o príprave talentovaného športovca.


  1. Športovci v IS športu

  Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú tieto údaje o športovcoch


  Podľa § 80 ods. 2 zákona sa o každej fyzickej osobe (t.j. vrátane športovcov) do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, druh vykonávaného športu,

  • identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, (tzv. IČO; toto sa týka najmä športovcov v individuálnych športoch)

  • jedinečný identifikátor osoby, (tento identifikátor bude generovať IS športu pre každú osobu vedenú v niektorom z registrov IS šprotu)

  • rodné číslo, (tento údaj sa nebude zverejňovať, bude slúžiť na jednoznačnú identifikáciu osoby aj vo vzťahu k iným IS verejnej správy)

  • obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, (toto sa týka najmä športovcov v individuálnych športoch)

  • adresa na doručovanie, adresa elektronickej pošty,

  • číslo bankového účtu na príjem a použitie (ak je športovec priamym prijímateľom) dotácie alebo sponzorského,

  • právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,

  • o overení zdravotnej spôsobilosti, (kedy a kým bola overená)

  • o športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje,

  • športové výsledky na významných súťažiach, (najlepšie výsledky budú podkladom pre výpočet  výšky príspevku uznanému športu podľa vzorca)

  • čestné štátne tituly a ocenenia,

  • príslušnosť k športovým organizáciám, (jeden športovec môže mať príslušnosť k viacerým športovým organizáciam, t.j. klubom a zväzom)

  • dátum poslednej účasti na súťaži a dátum úhrady členského príspevku, ak sa členské uhrádza,  (tieto údaje sú dôležité pre zisťovanie počtu aktívnych športovcov do 18 rokov na účely výpočtu výšky príspevku uznanému športu podľa vzorca vždy k 30. septembru)

  • označenie zdrojovej evidencie.(zdrojovou evidenciou budú informačné systémy a evidencie národných športových zväzov)


  Povinné údaje o športovcoch sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie (športového zväzu) s údajmi v informačnom systéme športu.


  1. Športový poukaz - nástroj na podporu “malých” športovcov a zdravého životného štýlu detí a mládeže

  Významným novým nástrojom na celoplošnú podporu športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých (nie iba uznaných športov) je “príspevok na športový poukaz”, ktorý podľa § 76 zákona môže poskytnúť ministerstvo školstva v závislosti od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu.

  Tu bude veľmi dôležité, aby štát našiel dlhodobé systémové riešenie na vytváranie zdrojov pre tento inštitút, ktorý je celospoločensky veľmi prospešný a dôležitý aj z pohľadu podpory zdravia slovenskej populácie a znižovania sekundárnmych nákladov na zdravotnú starostlivosť o "nešportujúce" obyvateľstvo zvyšovaním počtu obyvateľov so zdravým životným štýlom, ktorého návyky a predpoklady sa tvoria od ranného detstva.

  Príspevok na športový poukaz sa poskytuje pre dieťa s trvalým pobytom alebo obdobným pobytom na území Slovenskej republiky od piatich rokov veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšilo 14 rokov veku. Oprávnený žiadateľ, spravidla rodič dieťaťa, obdrží športový poukaz a uplatní ho prostredníctvom informačného systému športu.


  Športový poukaz sa poskytuje v mesiaci február a september príslušného kalendárneho roka. Hodnotu športového poukazu možno prideliť najviac dvom športovým organizáciám alebo športovým odborníkom.


  Na základe športového poukazu športový odborník alebo športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe zabezpečí pre držiteľa športového poukazu vykonávanie športu pod vedením trénera, inštruktora športu alebo pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova a športová výchova, za čo športový odborník alebo športová organizácia obdrží príspevok v hodnote prideleného športového poukazu alebo jej časti.

  Príspevok vypláca ministerstvo školstva športovému odborníkovi alebo športovej organizácii v štvrťročných splátkach vo výške vyčerpanej hodnoty uplatneného športového poukaz. Podmienkou na vyplatenie príspevku vo výške vyčerpanej hodnoty športového poukazu je priebežné vedenie a zverejnenie elektronickej evidencie dochádzky detí v zákonom ustanovenom rozsahu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti