Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DOHOVOR RADY EURÓPY V BOJI PROTI MANIPULÁCII ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ – PROCES PODPISU ZA SR A JEHO POSTUPNÁ IMPLEMENTÁCIA V PODMIENKACH SR  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.05.2017Mgr. Peter Dedík, PhD. Mgr. Jakub Čavoj (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  The Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions – 
  signature process and its continuous implementation in Slovakia

  Mgr. Peter Dedík, PhD.
  Manažér integrity futbalu
  Slovenský futbalový zväz
  E-mail: peter.dedik@futbalsfz.sk

  Mgr. Jakub Čavoj
  Asistent integrity futbalu
  Slovenský futbalový zväz
  E-mail: jakub.cavoj@futbalsfz.sk

  Kľúčové slová:
  korupcia, match-fixing, zákon o hazardných hrách, dohovor Rady Európy, manipulácia športových podujatí

  Key words:
  corruption, match-fixing, gambling act, Council of Europe convention, manipulation of sports competitions

  Abstrakt:
  Príspevok sa zaoberá problematikou manipulácie športových podujatí a snahami vysporiadať sa s týmto negatívnym javom. Obsahuje poznatky získané praxou a účasťou na medzinárodných konferenciách. Taktiež pospisuje vplyv nedávno prijatej novely zákona o hazardných hrách a návrhy ďalších možností ako efektívnejšie bojovať s týmto problémom.

  Abstract/Summary:
  The article deals with the issue of manipulation of sports competitions and efforts to deal with this negative phenomenon. It includes the knowledge gained by practice and participation at international conferences. At the same time, it describes the influence of the lately approved revision of the gambling act and different kinds of recommendations on how to combat the problem effectively.


  ÚVOD

  V posledných rokoch pripisujú medzinárodné organizácie čoraz väčšiu dôležitosť podnikať kroky v boji proti manipuláciám športových podujatí, čo možno pripísať nárastu počtu manipulácií a vnímania tohto problému ako globálneho. Dôležitým a efektívnym nástrojom v tomto boji má byť Dohovor Rady Európy o boji proti manipulácii športových podujatí prijatý v roku 2014. Tento dohovor obsahuje komplexné odporúčania aplikovateľné na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Na podporu podpisu tohto Dohovoru organizuje sekretariát Rady Európy regionálne konferencie o danej problematike a v septembri zorganizovali konferenciu v Štrasburgu, na ktorú boli pozvané všetky členské štáty. Účastníkmi týchto konferencií boli aj zástupcovia SR a ich poznatky vám prinášame v nasledujúcom článku.

  MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA „PROPAGÁCIA A IMPLEMENTÁCIA DOHOVORU“

  Najdôležitejšie poznatky z konferencie „Propagácia a implementácia dohovoru“ konanej v Štrasburg v septembri 2016 z medzinárodného pohľadu sú – právny problém týkajúci sa ratifikácie kvôli miešaniu právomocí inštitúcii uvedených v Dohovore a nedostatok odborníkov na túto problematiku. To sa ukazuje ako vážny problém najmä v radoch orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra) a súdov, pretože pokiaľ osoba nemá základne poznatky o danej problematike, nevie sa s ňou v praxi vysporiadať.

  Z pohľadu SR je najpodstatnejšie zistenie, že nič nebráni podpisu Dohovoru našim štátom. Doposiaľ podpísalo Dohovor o manipulácii športových podujatí 28 krajín a 2 krajiny už ho dokonca ratifikovali (Portugalsko, Nórsko).

  IMPLEMENTÁCIA DOHOVORU V SLOVENSKEJ REALITE

  Do našich zákonov sme implementovali približne 70 percent obsahu Dohovoru, Slovenská republika však doposiaľ nepodpísala uvedený dohovor. V podmienkach SR sa podarilo implementovať návrhy uvedené v Dohovore prostredníctvom viacerých zákonov:

  1. V zákone o športe 440/2015 Z. z. najmä v §94 boli implementované nasledovné návrhy z Dohovoru: disciplinárne konanie vo veci manipulácie športových súťaží v rámci národného športového zväzu nezávisle od vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, ako aj s tým súvisiaca úzka spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní za účelom získania relevantných informácií. Implementované boli aj zákazy, ktoré by mali viesť k posilneniu integrity súťaži- zákaz stávkovania pre osoby zainteresované priamo a nepriamo na športovej súťaži a ako aj druh trestu – možnosť zákazu akejkoľvek činnosti spojenej s daným športom / vylúčenie z národného športového zväzu. Zatiaľ sa nepodaril implementovať zákaz akejkoľvek činnosti spojenej so súťažným športom v SR.
  2. V rámci novely Trestného zákona, sa v §336b podarilo zadefinovanie „športovej korupcie“ ako skutkovej podstaty trestného činu. Sprísnili sa tresty spojené s opakovaným a organizovaným ovplyvňovaním výsledkov športových súťaží, zaviedla sa trestno-právna zodpovednosť športových klubov / iných právnických osôb. Upravené bolo aj poskytnutie informácií z vyšetrovania pre potreby disciplinárneho konania národného športového zväzu. Zatiaľ sa v dostatočnej miere nepodarila implementovať ochrana pre osoby oznamujúce match-fixing – „whistlebloweri“.

  NOVELA ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH

  V NR SR bola v roku 2016 počas novembrovej schôdze schválená novela zákona o hazardných hrách – zákon č. 171/2005. Tuto zmenu vítame ako pomoc v boji proti manipulácii športových podujatí a zachovaniu integrity súťaží.

  Boli prijaté zmeny, ktoré sme ako futbalový zväz navrhovali v pripomienkovom konaní – zákaz stávkovania na športové podujatia hráčov do 18 rokov, rovnako sme podporili návrh blokovania nelegálnych (nelicencovaných) stávkových spoločností aj prostredníctvom blokácie ich web stránok a tokov peňazí medzi užívateľmi a nelegálnymi prevádzkovateľmi a vytvorenie regulačného orgánu pre stávkový trh na území Slovenska vrátane „on-line“ stávkových kancelárií.

  Z našej praxe vieme, že stávkovanie na zmanipulované športové podujatia sa robí väčšinou prostredníctvom online nelegálnych stávkových spoločností, najčastejšie z Ázie. Tieto neregulované spoločnosti nespolupracujú, a preto je veľmi ťažké zistiť množstvo stavených peňazí na konkrétny zmanipulovaný zápas ich zákazníkom. Rovnako, tým že nepodliehajú žiadnej regulácii nie je možné obmedziť ich ponuku zápasov a stávkových možností.

  Sme toho názoru, že zápasy do 18 rokov by nemali byť v stávkovej ponuke. V minulosti sa vyskytli prípady manipulácie zápasov v týchto kategóriách, v ktorých často nejde o veľa a nie sú pod drobnohľadom verejnosti. Súčasne nechceme, aby mladí hráči boli ohrozovaní tlakom manipulátorov zápasov.

  Z týchto dôvodov z pohľadu integrity vítame novelu zákona o hazardných hrách, pretože môže byť pomocou v boji proti manipuláciám športových podujatí.

  Stále sa však nepodarilo implementovať veľmi dôležité ustanovenia Dohovoru, ktorými sú zamedzenie stávkovaniu na vybrané stávkové príležitosti v rámci súťaže daného športového odvetvia na území SR na podnet národného športového zväzu a v poslednej dobe veľmi často spomínanej kľúčovej požiadavky – vytvoriť národné platformy pre výmenu informácií podstatných v boji proti match-fixingu pre relevantné organizácie a štátne orgány.

  Na základe získaných poznatkov sme odporučili podpísanie Dohovoru ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  ZÁVER

  Veríme, že v budúcnosti sa podarí upraviť v zákone o hazardných hrách aj nami navrhované dôležité zmeny, ktoré neboli akceptované a to: možnosť regulačného orgánu obmedziť po dohode s dotknutými športovými zväzmi zápasy na ktoré bude možné stávkovať a obmedzenie druhov stávok na jednotlivé zápasy a vytvorenie národnej platformy zaoberajúcou sa korupciou v športe.

  Potrebu budovať národnú platformu ako miesto pre výmenu informácii a spoluprácu najdôležitejších zainteresovaných subjektov na národnej úrovni, rovnako ako kontaktné miesto pre medzinárodnú spoluprácu, považujú na základe poznatkov z medzinárodných konferencii aj ostatné členské štáty UEFA ako kľúčovú.

  V súčasnosti je však už potrebné prejsť od paragrafov do praxe a implementovať naše novelizované zákony, rovnako aj Dohovor v podmienkach nášho športu, čo je úloha na jednej strane neľahká, ale na jednej strane pre samotný šport a uchovanie jeho základných princípov bezodkladne nevyhnutná.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti