Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Disciplinárny poriadok SFZ (znenie platné do 14.6.2016) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.01.2015 pracovná skupina SFZ
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  DISCIPLINÁRNY PORIADOK
  Slovenského futbalového zväzu
  z 5. novembra 2013

  Zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 11. júla 2014)

  Zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 30. júna 2015)

  Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil tento disciplinárny poriadok:


  PRVÁ ČASŤ - Všeobecná časť

  Prvá hlava - Úvodné ustanovenia

  Článok 1 - Základné ustanovenia

  1. Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) ako národný športový zväz je na základe zákona oprávnený prostredníctvom disciplinárnych orgánov rozhodovať o porušení pravidiel futbalu a futsalu, pravidiel vyplývajúcich zo stanov SFZ a ostatných predpisov upravujúcich činnosť SFZ a jeho členov, rozhodnutí orgánov SFZ a orgánov jeho členov a ukladať disciplinárne opatrenia za ich porušenie.
  2. Orgány SFZ a orgány jeho členov vedú všetky subjekty pôsobiace vo futbalovom hnutí k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy, stanovy a ostatné predpisy SFZ a jeho členov, rozhodnutia orgánov SFZ a jeho členov a rešpektovali práva a oprávnené záujmy členov SFZ.

  Článok 2 - Predmet disciplinárneho poriadku

  1. Tento disciplinárny poriadok upravuje druhy disciplinárnych opatrení a základné zásady ich ukladania, ochranné opatrenia, skutkové podstaty disciplinárnych previnení, disciplinárne konanie vrátane odvolacieho konania a evidenciu disciplinárnych opatrení a ochranných opatrení.
  2. V pravidlách súťaže organizovanej SFZ alebo jeho členom na území Slovenskej republiky bez medzinárodnej účasti nesmú byť ustanovenia upravujúce postih za porušenie pravidiel súťaže odlišné od tohto disciplinárneho poriadku, pokiaľ ich neschválil riadiaci orgán príslušný podľa druhu a miesta konania súťaže, inak sa uplatnia ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Osobitosti disciplinárnych previnení a disciplinárneho konania vo futsale a plážovom futbale môžu byť upravené v osobitnom predpise príslušného riadiaceho orgánu futsalu a plážového futbalu.
  4. Tento disciplinárny poriadok sa nevzťahuje na konanie zamestnanca, funkcionára alebo inej osoby pôsobiacej v klube , ktorým boli porušené vnútorné predpisy klubu, ak toto konanie nie je súčasne disciplinárnym previnením podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 3 - Výklad pojmov

  1. Na účely tohto disciplinárneho poriadku sa pod nasledovnými pojmami rozumie
   1. člen klubu - fyzická osoba, ktorá má ku klubu členský, pracovnoprávny, dobrovoľnícky alebo iný obdobný vzťah, ako aj osoba, ktorá sa priamo alebo prostredníctvom právnickej osoby podieľa na vedení/riadení klubu alebo na financovaní nákladov klubu,
   2. delegovaná osoba - rozhodca, delegát zväzu, delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov a iná osoba delegovaná na konkrétne podujatie príslušným športovým zväzom alebo riadiacim orgánom súťaže,
   3. disciplinárny orgán - disciplinárna komisia a odvolacia komisia, ak rozhoduje v disciplinárnom konaní ako orgán druhého stupňa,
   4. divák - pasívny účastník súťaže alebo iného podujatia z radov verejnosti, ktorý sa v čase konania podujatia nachádza v areáli štadiónu alebo na mieste konania iného podujatia, v priestoroch vyhradených pre verejnosť, bez ohľadu na to, či je vstup na súťaž alebo iné podujatie voľný alebo je podmienený obstaraním vstupenky,
   5. podujatie - súťaž alebo iné podujatie organizované FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členmi,
   6. postihnutý - previnilec, ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie,
   7. priestupok - porušenie pravidiel futbalu alebo futsalu,
   8. previnilec - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa dopustila disciplinárneho previnenia, alebo na základe predpisov SFZ za toto disciplinárne previnenie zodpovedá,
   9. realizačný tím - tréner, asistent trénera, lekár, masér, fyzioterapeut, kustód, vedúci družstva a iná osoba, ktorá je uvedená v nominácii na podujatie alebo v zápise o stretnutí za družstvo, okrem hráčov a ich náhradníkov,
   10. štadión - stavebne, oplotením alebo inak ohraničený priestor štadiónu alebo ihriska, ktorý je prístupný pre divákov spravidla na základe vstupenky; pri neohradených ihriskách sa za štadión považuje priestor do dvoch metrov od postranných čiar a do štyroch metrov od bránkových čiar.
  2. Ak sa v disciplinárnom poriadku používa pojem definovaný v stanovách SFZ, platí definícia uvedená v stanovách SFZ.
  3. Ak sa v disciplinárnom poriadku používa pojem, ktorý nie je definovaný v stanovách SFZ, v tomto disciplinárnom poriadku ani v inom predpise SFZ, takýto pojem sa vykladá v súlade s jeho obvyklým použitím a významom.

  Článok 4 - Disciplinárne previnenie

  1. Za disciplinárne previnenie sa považuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, záväzného predpisu FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho člena alebo záväzného rozhodnutia orgánu FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho člena, ktorým bol porušený alebo ohrozený záujem SFZ alebo jeho člena, vrátane pokusu.
  2. Znaky disciplinárnych previnení sú uvedené v osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Disciplinárne previnenie, za ktoré tento disciplinárny poriadok v osobitnej časti umožňuje uložiť previnilcovi disciplinárne opatrenie na časové obdobie najmenej 3 mesiace, sa považuje za závažné disciplinárne previnenie. Za závažné disciplinárne previnenie družstva sa považuje disciplinárne previnenie podľa článku 47 až 52, 56. Za závažné disciplinárne previnenie klubu sa považuje disciplinárne previnenie podľa článku 50 až 52, 56 až 58.
  4. Závažným disciplinárnym previnením je aj porušenie takej povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ, ktorej porušenie sa podľa predpisu SFZ považuje za závažné.
  5. Pokiaľ tak ustanovuje tento disciplinárny poriadok alebo iný predpis SFZ za disciplinárne previnenie člena klubu zodpovedá aj klub, ktorý je povinný pôsobiť na svojich členov tak, aby dodržiavali právny poriadok, predpisy a rozhodnutia FIFA, UEFA, SFZ a jeho členov.

  Článok 5 - Zavinenie

  1. Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ tento disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.
  2. Pri posudzovaní zavinenia hráčov kategórie mládeže, najmä kategórie prípravky a žiakov, sa zváži, či previnilec vzhľadom k jeho postaveniu v družstve mal alebo mohol vedieť o nesprávnosti konania, ktoré je podstatou disciplinárneho previnenia.

  Druhá hlava - Pôsobnosť disciplinárneho poriadku

  Článok 6 - Časová pôsobnosť

  1. Disciplinárne previnenie sa posudzuje a disciplinárne opatrenie sa ukladá podľa disciplinárneho poriadku účinného v čase, keď sa previnilec disciplinárneho previnenia dopustil. Ak v čase medzi disciplinárnym previnením a rozhodnutím disciplinárneho orgánu nadobudne účinnosť zmena disciplinárneho poriadku, disciplinárne previnenie sa posudzuje a disciplinárne opatrenie sa ukladá podľa disciplinárneho poriadku, ktorý je pre previnilca priaznivejší.
  2. Previnilcovi možno uložiť taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý dovoľuje uložiť disciplinárny poriadok účinný v čase, keď sa o disciplinárnom previnení rozhoduje, ak je to pre previnilca priaznivejšie.

  Článok 7 - Územná pôsobnosť

  Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ku ktorým došlo

  1. na území SR v súvislosti s činnosťou vykonávanou v rámci slovenského futbalového hnutia,
  2. mimo územia SR, ktorého sa dopustil reprezentant SR v prípade porušenia povinností súvisiacich s reprezentovaním SR, ktoré sú uvedené v stanovách SFZ a v štatúte reprezentanta,
  3. mimo územia SR v rámci medzinárodného styku, ak sa ich dopustili členovia SFZ alebo iné subjekty uvedené v článku 8, pokiaľ k prerokovaniu disciplinárneho previnenia nie je príslušný iný disciplinárny orgán.

  Článok 8 - Osobná pôsobnosť

  1. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ktorých sa v rámci svojej činnosti v slovenskom futbalovom hnutí dopustili
   1. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú riadnymi členmi SFZ, pridruženými členmi SFZ, individuálnymi členmi SFZ alebo čestnými členmi SFZ vrátane reprezentantov SR (ďalej len „členovia SFZ“), alebo nimi v čase disciplinárneho previnenia boli,
   2. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré riadne podali písomnú prihlášku za člena SFZ a príslušný orgán SFZ o nej ešte nerozhodol,
   3. fyzické osoby, ktoré sa ako účastníci podujatia (diváci) zúčastňujú súťaže alebo iného podujatia organizovaného SFZ alebo jeho členom, pokiaľ podliehajú disciplinárnej právomoci SFZ alebo jeho člena,
   4. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú alebo na základe poverenia SFZ alebo jeho člena sa podieľajú na organizácii alebo priebehu súťaže alebo iného podujatia organizovaného SFZ alebo jeho členom, pokiaľ podliehajú disciplinárnej právomoci SFZ alebo jeho člena,
   5. fyzické osoby, ktoré v rámci futbalového hnutia vykonávajú činnosť ako športoví odborníci ,
   6. iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa na základe licencie, osvedčenia alebo preukazu vydaných SFZ podieľajú na činnosti v rámci futbalového hnutia,
   7. družstvá zúčastnené v súťažiach organizovaných SFZ alebo jeho členmi.
  2. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú aj disciplinárne previnenia funkcionárov a členov realizačných tímov družstiev klubu, ktorých sa dopustili mimo súťaže alebo podujatia, na ktoré boli pozvaní, nominovaní alebo delegovaní, pokiaľ sa disciplinárneho previnenia dopustili v súvislosti so súťažou alebo podujatím organizovaným SFZ alebo jeho členmi.
  3. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú aj disciplinárne previnenia hráča, ktorý na stretnutie nenastúpil, ale je uvedený v zápise o stretnutí, na súpiske družstva alebo v zozname družstva klubu a dopustil sa disciplinárneho previnenia počas stretnutia tohto družstva, po ňom alebo v priamej súvislosti s ním.

  Tretia hlava - Disciplinárne opatrenia

  Článok 9 - Druhy disciplinárnych opatrení

  1. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu i právnickú osobu, sú
   1. upozornenie,
   2. pokarhanie,
   3. pokuta,
   4. odobratie ceny.
  2. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu, sú
   1. vylúčenie
    1. zo SFZ,
    2. z reprezentácie,
   2. pozastavenie výkonu
    1. funkcie,
    2. športovej činnosti
    3. inej ako športovej činnosti,
   3. zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov, priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna,
   4. zákaz vstupu na štadión,
   5. zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom.
   6. verejnoprospešná činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ.
  3. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní právnickú osobu, sú
   1. krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA alebo UEFA,
   2. zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávnou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja,
   3. zákaz prestupov,
   4. odohranie stretnutia bez divákov,
   5. odohranie stretnutia na neutrálnej pôde,
   6. zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne,
   7. zrušenie výsledku stretnutia,
   8. vylúčenie zo súťaže,
   9. kontumácia,
   10. odobratie bodov,
   11. preradenie do nižšej súťaže.
  4. Disciplinárne opatrenia uvedené v odseku 3 písm. d. až k. sa ukladajú konkrétnemu družstvu postihnutého klubu. V prípade, ak je v osobitnej časti uvedené, že sa disciplinárne opatrenie ukladá klubu, uloží sa príslušnému družstvu tohto klubu, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.

  Článok 10 - Upozornenie

  1. Disciplinárne opatrenie upozornenie spočíva v tom, že previnilec sa upozorní na nesprávnosť jeho konania alebo na porušenie povinnosti a na možné dôsledky v prípade, ak sa bude podobný nedostatok opakovať.
  2. Upozornenie sa ukladá spravidla za nedbanlivostné disciplinárne previnenie s presným označením disciplinárneho previnenia a s výstrahou uloženia prísnejšieho disciplinárneho opatrenia pre prípad opätovného disciplinárneho previnenia sa.
  3. Upozornenie nemožno uložiť spolu s pokutou.

  Článok 11 - Pokarhanie

  1. Disciplinárne opatrenie pokarhanie spočíva v tom, že previnilcovi sa dôrazne vytkne porušenie povinnosti a bude upozornený na možné dôsledky v prípade, ak sa bude podobný nedostatok opakovať.
  2. Pokarhanie sa ukladá spravidla za menej závažné úmyselné disciplinárne previnenie.
  3. Pokarhanie možno previnilcovi uložiť len jeden krát v rámci prebiehajúceho súťažného ročníka.
  4. Pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.

  Článok 12 - Pokuta

  1. Disciplinárne opatrenie pokuta spočíva v tom, že previnilcovi sa uloží peňažná pokuta za disciplinárne previnenie podľa tohto disciplinárneho poriadku, ktorú je previnilec povinný uhradiť na účet SFZ prevodom na základe mesačnej zbernej faktúry alebo iným spôsobom (vklad na účet SFZ, prevod z účtu platiteľa alebo prostredníctvom inej platobnej služby), ak previnilcovi nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra.
  2. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, pôsobiacim v slovenskom futbalovom hnutí na základe pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, na základe zmluvného občianskoprávneho vzťahu alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu podľa všeobecných právnych predpisov, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 5.000,- eur.
  3. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, a ktoré nespadajú do odseku 2, ktorým sú v súvislosti s pôsobením v slovenskom futbalovom hnutí vyplácané finančné odmeny, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 2.000,- eur.
  4. Ostatným fyzickým osobám, ktoré sú členmi SFZ, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 2.000,- eur.
  5. Osobe mladšej ako 18 rokov môže byť uložená pokuta až do výšky 1.000,- eur, ak je zárobkovo činná.
  6. Právnickým osobám za jej disciplinárne previnenia, ako aj za disciplinárne previnenia členov klubu a družstiev, za ktoré právnická osoba zodpovedá podľa ich vnútorného vzťahu a tohto disciplinárneho poriadku, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky 50.000,- eur.
  7. Disciplinárny orgán, ktorý pokutu uložil, zároveň rozhodne o lehote jej splatnosti a o spôsobe jej úhrady. Ak bude pokuta zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry, lehota splatnosti pokuty sa riadi lehotou splatnosti príslušnej mesačnej zbernej faktúry. V ostatných prípadoch disciplinárny orgán určí splatnosť 14 kalendárnych dní od oznámenia disciplinárneho rozhodnutia.
  8. Ak postihnutá právnická osoba, ktorej je vystavovaná mesačná zberná faktúra, neuhradí v určenej lehote splatnosti mesačnú zbernú faktúru, ktorej súčasťou je pokuta uložená disciplinárnym orgánom, uplatnia sa voči nej v súlade s článkom 16 ods. 4 stanov SFZ športovo-technické dôsledky podľa súťažného poriadku SFZ.
  9. Uloženú pokutu je previnilec povinný uhradiť aj v prípade, ak proti rozhodnutiu o uložení pokuty podá odvolanie. O jej vrátení môže rozhodnúť odvolacia komisia v prípade, ak zruší alebo zmení rozhodnutie napadnuté odvolaním.
  10. Postihnutý klub alebo iná právnická osoba, ktorá je členom SFZ, a ktorej bola uložená pokuta alebo jej vznikli náklady v súvislosti s disciplinárnym konaním, je oprávnená uhradenú pokutu alebo vzniknuté náklady si regresne uplatniť u osoby, ktorá sa dopustila konania alebo je právne zodpovedná za konanie, za ktoré jej bolo uložené disciplinárne opatrenie alebo určené ochranné opatrenie.
  11. Po uhradení pokuty uloženej za disciplinárne previnenie porušenie povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže podľa článku 57 a za disciplinárne previnenie hrubé nešportové správanie priaznivcov podľa článku 58 bude polovica sumy pokuty prevedená na prevádzkový účet informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach zriadený podľa zákona.

  Článok 13 - Odobratie ceny

  1. Disciplinárne opatrenie odobratie ceny spočíva v tom, že previnilcovi sa odoberie jedno alebo viac ocenení, ktoré mu boli udelené vo forme peňažnej odmeny, pohára, diplomu, vyznamenania alebo iného materiálneho alebo nemateriálneho ocenenia od SFZ alebo jeho členov za dosiahnuté výsledky, za vykonanú činnosť alebo za zásluhy.
  2. Odobratie ceny možno uložiť, ak ide o cenu, ktorú previnilec obdržal za činnosť, v rámci ktorej alebo v priamej súvislosti s ňou došlo k disciplinárnemu previneniu alebo ku konaniu, ktoré hrubo poškodzuje meno SFZ.
  3. Previnilec, ktorému je toto disciplinárne opatrenie uložené, je povinný v určenej lehote všetky získané ceny, na ktoré sa disciplinárne opatrenie vzťahuje, vrátiť príslušnému orgánu, ktorý mu ich udelil a upovedomiť o tom disciplinárnu komisiu.

  Článok 14 - Vylúčenie zo SFZ

  1. Disciplinárne opatrenie vylúčenie zo SFZ spočíva v tom, že previnilec sa vylúči zo SFZ, v dôsledku čoho nemôže vykonávať žiadnu činnosť, ktorej podmienkou je členstvo v SFZ.
  2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť individuálneho člena SFZ zo SFZ v prípadoch uvedených v článku 27 ods. 1 stanov SFZ alebo v prípade iného úmyselného závažného porušenia predpisu SFZ, ktoré je nezlučiteľné s ďalším členstvom v SFZ.
  3. Disciplinárne opatrenie sa vykoná tak, že matrika SFZ na základe oznámenia rozhodnutia o vylúčení zo SFZ vymaže previnilca z Centrálneho registra členov SFZ a vyznačí vylúčenie zo SFZ v informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”).
  4. Vylúčený člen SFZ môže požiadať o členstvo v SFZ najskôr po uplynutí 5 rokov od vylúčenia, ak počas tejto doby viedol riadny život, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak. Overovacou autoritou je príslušný futbalový zväz.
  5. Ak došlo k vylúčeniu individuálneho člena SFZ zo SFZ za disciplinárne previnenie podľa článku 52, postup podľa odseku 4 nie je možný.

  Článok 15 - Vylúčenie z reprezentácie

  1. Disciplinárne opatrenie vylúčenie z reprezentácie spočíva v tom, že previnilec sa počas doby, na ktorú bolo toto disciplinárne opatrenie uložené, vylúči z účasti na podujatiach reprezentácie SR.
  2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť reprezentanta z reprezentácie najviac na 24 mesiacov v prípade porušenia jeho povinností súvisiacich s reprezentovaním SR, ktoré sú uvedené v stanovách SFZ a v štatúte reprezentanta.
  3. Disciplinárne opatrenie sa vykoná tak, že matrika SFZ na základe oznámenia rozhodnutia o vylúčení z reprezentácie vyznačí vylúčenie z reprezentácie v ISSF.

  Článok 16 - Pozastavenie výkonu funkcie

  1. Disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu funkcie spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určitý počet súťažných stretnutí alebo na určený čas vykonávať funkcia, v súvislosti s výkonom ktorej došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Pozastaviť výkon funkcie možno hráčovi a funkcionárovi na čas ustanovený v osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku. Vo výroku o uložení tohto disciplinárneho opatrenia disciplinárny orgán určí, výkonu ktorých konkrétnych funkcií sa toto disciplinárne opatrenie týka.
  3. Ak bol člen realizačného tímu alebo funkcionár, ktorý sa počas stretnutia zdržiaval v technickej zóne, vykázaný počas stretnutia rozhodcom mimo hraciu plochu a ohraničeného priestoru ihriska, výkon tohto disciplinárneho opatrenia sa začína vykázaním a trvá až do právoplatného rozhodnutia disciplinárneho orgánu.
  4. Osoba vykázaná podľa odseku 3 je povinná odísť do hľadiska, prípadne do iného priestoru, ktorý určí organizátor tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo napadnutiu vykázanej osoby. Vykázaná osoba má počas zostávajúcej časti stretnutia zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s hráčmi a ostatnými členmi realizačného tímu v technickej zóne.
  5. Pozastaviť výkon funkcie nemožno funkcionárom vykonávajúcim funkciu na základe voľby alebo ustanovenia alebo na základe pracovného pomeru. Disciplinárny orgán však môže týmto fyzickým osobám uložiť disciplinárne opatrenie zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna alebo disciplinárne opatrenie zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom.
  6. V prípade závažných previnení disciplinárny orgán môže predložiť príslušnému orgánu podnet na prerokovanie odvolania previnilca z funkcie, do ktorej bol týmto orgánom zvolený alebo ustanovený.
  7. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia možno podmienečne odložiť alebo od neho podmienečne upustiť za podmienok ustanovených týmto disciplinárnym poriadkom.

  Článok 17 - Pozastavenie výkonu športovej činnosti

  1. Disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti spočíva v tom, že hráčovi sa zakáže hrať v súťaži podľa určenia disciplinárneho orgánu v závislosti od druhu a závažnosti disciplinárneho previnenia.
  2. Disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti sa nevzťahuje na tréningový proces hráča.
  3. Pozastaviť výkon športovej činnosti možno hráčovi na určité časové obdobie alebo na určitý počet súťažných stretnutí.
  4. Pozastaviť výkon športovej činnosti na určité časové obdobie možno hráčovi najviac na dobu ustanovenú v osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku.
  5. Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité časové obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.
  6. Disciplinárny orgán môže určiť, že disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti uložené na časové obdobie sa vzťahuje aj na reprezentačné stretnutia, ktoré má reprezentácia SR v tomto časovom období odohrať.
  7. Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určitý počet súťažných stretnutí, nemôže nastúpiť ani byť ako hráč uvedený v zápise o stretnutí v majstrovských alebo pohárových stretnutiach určených v rozhodnutí disciplinárneho orgánu.
  8. Pozastaviť výkon športovej činnosti na určitý počet súťažných stretnutí možno hráčovi len v priebehu súťažného ročníka a najviac na počet súťažných stretnutí ustanovený v osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku.
  9. Pozastaviť výkon športovej činnosti možno hráčovi len v tej súťaži, v ktorej sa disciplinárne previnil, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
  10. Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.
  11. Ak uložené disciplinárne opatrenie nemôže byť vykonané v súťaži, v ktorej bolo uložené, previnilec vykoná disciplinárne opatrenie v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť, a to z dôvodu prestupu alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie, ak disciplinárny orgán na základe žiadosti previnilca alebo klubu, v ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárneho opatrenia.
  12. Ak sa hráč počas výkonu disciplinárneho opatrenia podľa tohto článku dopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré mu disciplinárny orgán uloží ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto článku, ďalšie disciplinárne opatrenie sa vykoná až po vykonaní pôvodne uloženého disciplinárneho opatrenia.
  13. Ak výkon disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu športovej činnosti uloženého na určité časové obdobie, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, zasahuje do súťažnej prestávky (letnej, zimnej alebo reprezentačnej), môže disciplinárny orgán rozhodnúť, že počas súťažnej prestávky bude výkon tohto disciplinárneho opatrenia prerušený a určí obdobie prerušenia výkonu disciplinárneho opatrenia.
  14. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia možno podmienečne odložiť alebo od neho podmienečne upustiť za podmienok ustanovených týmto disciplinárnym poriadkom.

  Článok 18 - Pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti

  1. Disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určený čas vykonávať v rámci SFZ činnosť, ktorá nie je športovou činnosťou, v súvislosti s ktorou došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Za závažné disciplinárne previnenie možno pozastaviť výkon inej ako športovej činnosti až na 10 rokov.
  3. Vo výroku o uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu inej ako športovej činnosti disciplinárny orgán určí, ktorej konkrétnej činnosti sa toto disciplinárne opatrenie týka.
  4. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia možno podmienečne odložiť alebo od neho podmienečne upustiť za podmienok ustanovených týmto disciplinárnym poriadkom.

  Článok 19 - Zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna

  1. Disciplinárne opatrenie zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia alebo iných určených priestorov štadióna spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určený čas vstup do tej časti uvedených priestorov, ktoré sú určené v rozhodnutí disciplinárneho orgánu.
  2. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 možno uložiť previnilcovi až na dobu 24 mesiacov.

  Článok 20 - Zákaz vstupu na štadión

  1. Disciplinárne opatrenie zákaz vstupu na štadión spočíva v tom, že previnilcovi sa zakáže na určený čas vstup na konkrétny štadión.
  2. Zákaz vstupu na štadión možno previnilcovi uložiť až na dobu 24 mesiacov. Vo výroku o uložení tohto disciplinárneho opatrenia disciplinárny orgán určí, na ktorý štadión sa zákaz vstupu vzťahuje.
  3. Disciplinárny orgán môže určiť, že zákaz vstupu na štadión sa vzťahuje na viacero konkrétne určených štadiónov alebo na akýkoľvek štadión.

  Článok 21 - Zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom

  1. Disciplinárne opatrenie zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom spočíva v tom, že sa na určitý čas previnilcovi zakáže zúčastňovať sa na všetkých aktivitách spojených s futbalom.
  2. Disciplinárne opatrenie zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom možno previnilcovi uložiť až na dobu 24 mesiacov, ak ďalej nie je uvedené inak.
  3. Disciplinárne opatrenie zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom za previnenie podľa článku 52 ods. 4 možno previnilcovi uložiť až na doživotie.
  4. Pri uložení disciplinárneho opatrenia zákazu účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na doživotie disciplinárny orgán uloží aj vylúčenie zo SFZ podľa článku 14 a zákaz vstupu na akýkoľvek štadión podľa článku 20.

  Článok 22 - Verejnoprospešná činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ

  1. Disciplinárne opatrenie verejnoprospešná činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ spočíva v tom, že previnilcovi sa s jeho súhlasom uloží povinnosť vykonať verejnoprospešnú činnosť pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ.
  2. Verejnoprospešnú činnosti pre futbalové hnutie, SFZ alebo člena SFZ možno uložiť v časovom rozsahu až 300 hodín alebo určením úlohy, ktorú má previnilec svojou činnosťou splniť.
  3. Disciplinárny orgán, ktorý rozhodol o uložení povinnosti vykonať verejnoprospešnú činnosť, zároveň určí druh a rozsah verejnoprospešnej činnosti a subjekt, v prospech ktorého je previnilec povinný túto povinnosť splniť.
  4. Disciplinárny orgán rozhodne spravidla o vykonaní verejnoprospešnej činnosti v prospech toho subjektu, ktorý bol disciplinárnym previnením poškodený; to nemá vplyv na oprávnenie poškodeného uplatniť si nárok na náhradu škody, prípadne aj nemajetkovej ujmy.
  5. Verejnoprospešnú činnosť je previnilec povinný vykonať vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.
  6. V prípade, ak previnilec nedá súhlas na uloženie verejnoprospešnej činnosti, disciplinárny orgán uloží previnilcovi pokutu alebo iné disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 23 - Krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA alebo UEFA

  1. Disciplinárne opatrenie krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA alebo UEFA spočíva v tom, že sa previnilcovi kráti dotácia alebo refundácia už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie, ktorá mu už bola schválená alebo poskytnutá.
  2. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 možno uložiť v prípade, ak sa previnilec alebo osoba, s ktorou je v právnom vzťahu dopustí závažného disciplinárneho previnenia v priamej súvislosti s poskytnutím akejkoľvek dotácie zo SFZ alebo uplatnením refundácie už uhradených výdavkov/nákladov previnilca z poskytnutej dotácie zo SFZ.
  3. Disciplinárny orgán zároveň určí výšku, v akej bude previnilcovi krátená dotácia alebo refundácia už uhradených výdavkov alebo uhradených nákladov previnilca, najviac však vo výške 75 % sumy dotácie alebo sumy refundácie.

  Článok 24 - Zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja

  1. Disciplinárne opatrenie zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja spočíva v tom, že sa previnilcovi na určenú dobu zakáže uchádzať o dotácie alebo využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie.
  2. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 možno uložiť v prípade, ak sa previnilec alebo osoba, s ktorou je v právnom vzťahu, dopustila závažného disciplinárneho previnenia v priamej súvislosti s využitím dotácie poskytnutej SFZ alebo uskutočnením akejkoľvek refundácie z dotácie poskytnutej SFZ, alebo ak sa previnilec opätovne dopustil disciplinárneho previnenia v priamej súvislosti s poskytnutím akejkoľvek dotácie poskytnutej SFZ alebo uskutočnením akejkoľvek refundácie z dotácie poskytnutej SFZ na už uhradené výdavky alebo uhradené náklady previnilca.
  3. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 je možné uložiť až na 10 rokov. Vo výroku o uložení tohto disciplinárneho opatrenia disciplinárny orgán určí druh dotácií, na ktoré sa uložený zákaz vzťahuje.

  Článok 25 - Zákaz prestupov

  Disciplinárne opatrenie zákaz prestupov možno uložiť klubu až na dve prestupové obdobia. Počas výkonu tohto disciplinárneho opatrenia príslušná matrika neschváli žiadosti postihnutého klubu o prestupy a hosťovania hráčov do klubu, ktorý je previnilcom, alebo ktorý za disciplinárne previnenie zodpovedá.

  Článok 26 - Odohranie stretnutia bez divákov

  1. Disciplinárne opatrenie odohrania stretnutia bez divákov na domácom štadióne možno uložiť až na 6 súťažných stretnutí tomu družstvu, v stretnutí ktorého došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Disciplinárny orgán v rozhodnutí určí počet a zloženie osôb, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na stretnutí, na ktoré sa vzťahuje disciplinárne opatrenie odohrania stretnutia bez divákov. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia kontroluje delegát príslušného stretnutia.
  3. Stretnutia sa môžu zúčastniť len hráči, členovia realizačných tímov, delegované osoby a funkcionári klubov uvedení na mennom zozname odovzdanom pred stretnutím delegátovi stretnutia, členovia usporiadateľskej služby, osoby s preukazom ZŤP a pracovníci masmédií, ktorí sa vopred akreditujú a nahlásia organizátorovi.
  4. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia možno podmienečne odložiť alebo od neho podmienečne upustiť za podmienok ustanovených týmto disciplinárnym poriadkom.

  Článok 27 - Odohranie stretnutia na neutrálnej pôde

  1. Disciplinárne opatrenie odohranie stretnutia na neutrálnej pôde spočíva v tom, že družstvu, ktoré sa previnilo sa uloží odohrať určený počet stretnutí na inom ako domácom štadióne tohto družstva.
  2. Disciplinárne opatrenie odohranie stretnutia na neutrálnej pôde možno uložiť družstvu až na 6 súťažných stretnutí.
  3. Vo výroku o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 disciplinárny orgán určí, na ktorom štadióne možno stretnutie odohrať, a to po predchádzajúcom prerokovaní s vlastníkom alebo oprávneným užívateľom určeného štadióna.
  4. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia možno podmienečne odložiť alebo od neho podmienečne upustiť za podmienok ustanovených týmto disciplinárnym poriadkom.

  Článok 28 - Zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne

  1. Disciplinárne opatrenie zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne možno uložiť až na 6 domácich súťažných stretnutí tomu družstvu, v súvislosti so stretnutím ktorého došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Pri uložení tohto disciplinárneho opatrenia disciplinárny orgán určí konkrétny štadión alebo vymedzí územný obvod, kde družstvo nesmie odohrať svoje domáce stretnutia, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa odseku 1.
  3. Výkon tohto disciplinárneho opatrenia možno podmienečne odložiť alebo od neho podmienečne upustiť za podmienok ustanovených týmto disciplinárnym poriadkom.

  Článok 29 - Zrušenie výsledku stretnutia

  1. Disciplinárne opatrenie zrušenie výsledku stretnutia možno uložiť, pokiaľ bol tento výsledok stretnutia dosiahnutý v priamej súvislosti s disciplinárnym previnením, alebo v súvislosti s výsledkom stretnutia došlo k disciplinárnemu previneniu.
  2. Po zrušení výsledku stretnutia príslušný riadiaci orgán súťaže rozhodne o ďalšom postupe v súlade so súťažným poriadkom SFZ.

  Článok 30 - Vylúčenie zo súťaže

  1. Disciplinárne opatrenie vylúčenia družstva zo súťaže možno uložiť za závažné disciplinárne previnenie družstva, jeho hráča, člena realizačného tímu alebo inej osoby v prospech družstva, ktoré je spôsobilé ohroziť regulárnosť súťaže.
  2. Disciplinárny orgán zároveň určí súťaž, z ktorej je družstvo vylúčené a dobu, na ktorú družstvo vylúči zo súťaže.
  3. Ak bolo družstvo vylúčené z majstrovskej súťaže disciplinárny orgán zároveň v súlade s ustanoveniami súťažného poriadku SFZ a s prihliadnutím na druh a závažnosť disciplinárneho previnenia rozhodne, do ktorej majstrovskej súťaže bude vylúčené družstvo po uplynutí určenej doby vylúčenia zaradené.

  Článok 31 - Kontumácia

  1. Disciplinárny orgán môže stretnutie medzi dvoma družstvami kontumovať, a to tak, že v rozhodnutí určí výsledok tohto stretnutia pomerom 3:0 v prospech konkrétne určeného družstva.
  2. V prípade, ak výsledok stretnutia, ktoré disciplinárny orgán kontumuje skončil vyšším gólovým rozdielom ako 3:0 v prospech družstva, v prospech ktorého disciplinárny orgán toto stretnutie kontumuje, môže zároveň disciplinárny orgán rozhodnúť, že ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý počas stretnutia.
  3. V prípade kontumácie stretnutia sa napomenutia a vylúčenia udelené v stretnutí zarátavajú do evidencie napomenutí a vylúčení.

  Článok 32 - Odobratie bodov

  1. Disciplinárne opatrenie odobratia bodov možno uložiť družstvu v rozsahu 3, 6, 9, 12, 15 alebo 18 bodov.
  2. Disciplinárne opatrenie odobratia bodov sa vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka, v ktorom disciplinárny orgán rozhodol.
  3. Ak nemožno odobrať body v rámci súťažného ročníka, v ktorom disciplinárny orgán rozhodol, disciplinárny orgán určí, že družstvu sa odoberú body z tabuľky družstiev v nasledujúcom súťažnom ročníku.

  Článok 33 - Preradenie do nižšej súťaže

  1. Disciplinárne opatrenie preradenia družstva do nižšej súťaže možno uložiť len vo výnimočných prípadoch za závažné previnenie ohrozujúce regulárnosť súťaže alebo iné závažné disciplinárne previnenie klubu, družstva alebo členov klubu.
  2. Disciplinárny orgán zároveň rozhodne s prihliadnutím na druh a závažnosť disciplinárneho previnenia, do ktorej nižšej súťaže bude družstvo od nasledujúceho súťažného ročníka zaradené v súlade s ustanoveniami súťažného poriadku SFZ.

  Štvrtá hlava - Ukladanie a výkon disciplinárnych opatrení

  Článok 34 - Základné zásady ukladania disciplinárnych opatrení

  1. Disciplinárny orgán pri ukladaní disciplinárnych opatrení rešpektuje zásady spravodlivého procesu za súčasnej aplikácie všeobecných princípov uvedených v článku 5 ods. 2 stanov SFZ.
  2. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne opatrenia plnili nielen sankčnú, ale aj výchovnú a preventívnu funkciu.
  3. Pri ukladaní disciplinárnych opatrení hráčom kategórie mládeže je prvoradým účelom prevýchova previnilca a výchovné pôsobenie na družstvo, v ktorom previnilec pôsobí.
  4. Disciplinárne opatrenia možno uložiť samostatne alebo spolu s inými disciplinárnymi opatreniami, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
  5. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia a jeho výšky sa prihliadne na závažnosť disciplinárneho previnenia, najmä na spôsob previnenia sa a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých došlo k disciplinárnemu previneniu, na mieru zavinenia, pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a na osobu previnilca.
  6. Za pokus sa uloží disciplinárne opatrenie podľa sadzby za príslušné disciplinárne previnenie s ohľadom na skutočnosť, že k následkom disciplinárneho previnenia nedošlo.
  7. Pri ukladaní disciplinárnych opatrení vo výmere, ktorá presahuje posledné kolo jesennej alebo jarnej časti majstrovskej súťaže, disciplinárny orgán zohľadní časové obdobie, počas ktorého neprebieha žiadna majstrovská súťaž (“zimná prestávka alebo letná prestávka”). Ak obdobie trvania prestávky predstavuje podstatnú časť trvania výkonu disciplinárneho opatrenia, disciplinárny orgán rozhodne o prerušení výkonu disciplinárneho opatrenia počas trvania príslušnej prestávky tak, že vymedzí začiatok a koniec obbobia prerušenia výkonu disciplinárneho opatrenia.
  8. Za viac disciplinárnych previnení toho istého previnilca prerokovávaných v jednom disciplinárnom konaní sa uloží disciplinárne opatrenie podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliadne ako na priťažujúcu okolnosť.
  9. Ak sa previnilcovi uložilo za disciplinárne previnenie príslušným disciplinárnym orgánom disciplinárne opatrenie, nemožno za ten istý skutok voči tomu istému previnilcovi viesť ďalšie disciplinárne konanie.
  10. Ak sa previnilcovi - fyzickej osobe uložilo za disciplinárne previnenie príslušným disciplinárnym orgánom disciplinárne opatrenie, nevylučuje to, aby disciplinárny orgán uložil za toto disciplinárne previnenie disciplinárne opatrenie aj družstvu alebo aj klubu.
  11. Ak sa disciplinárneho previnenia dopustilo družstvo, má sa za to, že sa disciplinárneho previnenia dopustil klub, za ktorý toto družstvo súťaží. Disciplinárne opatrenie môže postihnúť tento klub, vrátane práva klubu zúčastniť sa súťaže prostredníctvom družstva, ktoré sa previnilo. Ak už toto družstvo nesúťaží, postihne sa A-družstvo dospelých tohto klubu, a ak klub nemá A-družstvo dospelých, postihne sa družstvo klubu súťažiace v najvyššej vekovej kategórii.
  12. Disciplinárne opatrenia uložené podľa tohto disciplinárneho poriadku sú platné pre všetky stretnutia v slovenskom futbalovom hnutí organizovanom SFZ alebo jeho členmi.
  13. Disciplinárne opatrenie za previnenie sa v súťažiach organizovaných MOV, SOV, FIFA alebo UEFA uložené ich príslušnými disciplinárnymi orgánmi, disciplinárna komisia príslušná podľa tohto disciplinárneho poriadku vezme bez uloženia ďalšieho disciplinárneho opatrenia na vedomie, ak z uloženého disciplinárneho opatrenia nevyplýva niečo iné.

  Článok 35 - Základné zásady výkonu disciplinárnych opatrení

  1. Za vykonanie disciplinárneho opatrenia uloženého disciplinárnym orgánom zodpovedá ten, komu bolo uložené, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
  2. Klub spoluzodpovedá za vykonanie disciplinárneho opatrenia, ktoré bolo uložené jeho družstvu.
  3. Ak je to účelné, kontrola výkonu disciplinárnych opatrení uložených družstvu alebo klubu sa vykonáva v súčinnosti s osobami delegovanými na stretnutie, na ktorom sa má disciplinárne opatrenie vykonať. Kontrolu úhrady uložených pokút vykonáva ekonomický útvar aparátu SFZ.
  4. Pokuta uložená klubu, ktorému sa vystavujú mesačné zberné faktúry alebo jeho členovi sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry vystavenej tomuto klubu. Uvedené platí rovnako aj pre iné právnické osoby, ktoré sú členmi SFZ, ak sa im vystavujú mesačné zberné faktúry.
  5. Subjekt, ktorý v rámci úhrady mesačnej zbernej faktúry uhradil pokutu za fyzickú osobu podľa odseku 3, je oprávnený uplatniť si uhradenú pokutu regresne od previnilca.
  6. Disciplinárne opatrenie s výnimkou disciplinárneho opatrenia za napomenutia sa vykoná aj v prípade, ak by malo byť prenesené do nového súťažného ročníka alebo do inej súťaže.
  7. Disciplinárne opatrenie uložené fyzickej osobe (hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi) na časové obdobie sa vzťahuje na futbal, futsal a plážový futbal.
  8. Disciplinárny orgán rozhodne o vykonaní disciplinárnej sankcie uloženej v inej národnej futbalovej asociácii alebo jej zvyšku, ak príslušný orgán FIFA alebo UEFA rozhodol o rozšírení účinnosti uloženej disciplinárnej sankcie na Slovenskú republiku.
  9. Disciplinárny orgán môže požiadať FIFA alebo UEFA, aby rozhodol o rozšírení účinnosti disciplinárneho opatrenia uloženého podľa tohto disciplinárneho poriadku celosvetovo alebo na územie konkrétneho štátu, v ktorom postihnutý pôsobí.
  10. Disciplinárne opatrenie uložené hráčovi počas jeho pôsobenia v súťaži inej národnej futbalovej asociácie v rozsahu na nie viac ako 4 stretnutia alebo na časové obdobie v trvaní do 3 mesiacov, ktoré pred prestupom alebo hosťovaním hráča do klubu, ktorý je členom SFZ, nebolo úplne alebo sčasti vykonané, sa vykoná podľa tohto disciplinárneho poriadku. Disciplinárna komisia rozhodne o spôsobe vykonania takého disciplinárneho opatrenia alebo jeho zostávajúcej časti na základe informácie získanej matrikou SFZ pri registrácii prestupu alebo hosťovania hráča do klubu, ktorý je členom SFZ.
  11. V prípade prestupu alebo hosťovania hráča, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie v rozsahu alebo trvaní podľa odseku 9 zo SFZ do klubu, ktorý je členom inej národnej futbalovej asociácie, matrika SFZ informuje o uloženom disciplinárnom opatrení príslušnú národnú futbalovú asociáciu pri vydaní medzinárodného prestupového certifikátu.
  12. Disciplinárne opatrenie uložené hráčovi počas jeho pôsobenia v súťaži inej národnej futbalovej asociácie v rozsahu na viac ako 4 stretnutia alebo na časové obdobie v trvaní viac ako 3 mesiace, ktoré pred prestupom alebo hosťovaním hráča do klubu, ktorý je členom SFZ, nebolo úplne alebo sčasti vykonané, sa vykoná v rámci SFZ len ak FIFA rozhodla o celosvetovej účinnosti uloženého disciplinárneho opatrenia.

  Článok 36 - Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti

  1. Poľahčujúcou okolnosťou je najmä to, že
   1. previnilec nebol v poslednom súťažnom ročníku disciplinárne postihnutý,
   2. previnilec sám oznámil disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil,
   3. previnilec svoj čin úprimne oľutoval,
   4. previnilec dobrovoľne nahradil škodu, ktorú svojim previnením spôsobil,
   5. previnilec spôsobil škodlivý následok z nedbanlivosti,
   6. previnilec účinne napomáhal pri objasňovaní svojho disciplinárneho previnenia,
   7. previnilec bol k disciplinárnemu previneniu vyprovokovaný,
   8. ku vzniku disciplinárneho previnenia došlo aj v dôsledku porušenia povinnosti zo strany poškodeného alebo iného subjektu.
  2. Priťažujúcou okolnosťou je najmä to, že previnilec
   1. sa disciplinárne previnil napriek tomu, že bol už v posledných dvoch súťažných ročníkoch disciplinárne postihnutý; k disciplinárnym opatreniam za napomenutia sa neprihliada,
   2. sa disciplinárne previnil ľstivo, surovo alebo hrubo nešportovo,
   3. sa dopustil dvoch alebo viacerých disciplinárnych previnení v priebehu piatich po sebe idúcich dní,
   4. naviedol k disciplinárnemu previneniu iného,
   5. sa disciplinárne previnil v medzinárodnom stretnutí,
   6. svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže,
   7. sa disciplinárne previnil ako hráč, pričom vo futbalovom hnutí pôsobí aj ako funkcionár,
   8. sa disciplinárne previnil ako funkcionár,
   9. sa disciplinárne previnil spôsobom hrubo porušujúcim základné športové princípy (článok 5 ods. 2 písm a. a b. stanov SFZ).
  3. Disciplinárny orgán pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností.
  4. Ak prevyšujú poľahčujúce okolnosti, disciplinárne opatrenie sa ukladá pri dolnej hranici ustanovenej sadzby disciplinárneho opatrenia. V menej závažných alebo výnimočných prípadoch disciplinárny orgán môže rozhodnúť aj o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia.
  5. Ak prevyšujú priťažujúce okolnosti, disciplinárne opatrenie nie je možné uložiť pri dolnej hranici ustanovenej sadzby disciplinárneho opatrenia.
  6. V prípade, ak je priťažujúca okolnosť základným znakom skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia uvedeného v osobitnej časti disciplinárneho poriadku, pri posudzovaní pomeru poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností sa k tejto okolnosti neprihliada.

  Článok 37 - Spoločné ustanovenia o napomínaní a vylučovaní hráčov

  1. Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží. Pri prestupe alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu v tej istej úrovni súťaže sa dovtedy udelený počet napomenutí prenáša. Disciplinárne opatrenie za napomenutie je samostatné, pri podmienečne uložených disciplinárnych opatreniach sa k nemu neprihliada.
  2. Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná červená karta ruší napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú, okrem prípadov podľa odseku 11.
  3. Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol inak napomenutý, uloží sa mu bez prerokovania disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie.
  4. Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol vylúčený i bez predchádzajúceho napomenutia, uloží sa mu disciplinárne opatrenie podľa osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku za disciplinárne previnenie, za ktoré bol vylúčený. Napomenutie sa v takom prípade do evidencie napomenutí zarátava. V prípade naplnenia počtu napomenutí podľa odseku 5 sa hráčovi uloží disciplinárne opatrenie za napomenutia i za vylúčenie. Disciplinárne opatrenie za napomenutia sa ukladá ako prvé. Ak sa za vylúčenie ukladá disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na časové obdobie, disciplinárne opatrenie za napomenutia sa vykoná až po vykonaní disciplinárneho opatrenia uloženého na časové obdobie.
  5. V majstrovskej súťaži sa disciplinárne opatrenie za napomenutie hráčov ukladá bez prerokovania takto
   1. po 5. napomenutí pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie,
   2. po 9. napomenutí pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie,
   3. po 12. napomenutí a po každých ďalších 3 napomenutiach pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie.
  6. Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5. Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.
  7. V pohárovej súťaži sa napomenutia evidujú a postihujú samostatne.
  8. Za napomenutie hráča v pohárovej súťaži sa po každom 3. napomenutí v troch pohárových stretnutiach hráčovi uloží bez prerokovania disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 pohárové stretnutie.
  9. Do nového ročníka pohárovej súťaže sa napomenutia ani disciplinárne opatrenia za napomenutia neprenášajú. Uvedené platí rovnako aj pre iné súťaže organizované SFZ a jeho členmi (turnaje).
  10. Proti rozhodnutiu podľa odsekov 3, 5 a 8 odvolanie nie je prípustné. Disciplinárna komisia uloží iné disciplinárne opatrenie alebo postupuje podľa článku 38 iba v prípade, ak je na základe dostupných dôkazov jednoznačné, že niektoré napomenutie bolo nesprávne alebo sa niektoré z disciplinárnych previnení nestalo.
  11. Ak došlo k omylu v osobe hráča disciplinárna komisia na základe námietky hráča alebo klubu podanej do 48 hodín po stretnutí alebo na základe iného podnetu prerokuje napomenutie hráča alebo vylúčenie hráča v prípade, keď sa disciplinárne opatrenie ukladá bez prerokovania. Ak bola námietka uznaná ako dôvodná disciplinárna komisia disciplinárne konanie zastaví a zruší účinky napomenutia alebo vylúčenie a jeho účinky a zároveň môže rozhodnúť o začatí disciplinárneho konania proti inému hráčovi.
  12. Kluby sú informované o počte napomenutí a o pozastavení výkonu športovej činnosti prostredníctvom úradnej správy SFZ alebo úradnej správy členov SFZ, alebo priebežne pomocou príslušnej správy generovanej z uzatvorených zápisov o stretnutí v ISSF.
  13. Ak je hráč zároveň aj členom realizačného tímu, a je v súťažnom stretnutí vylúčený, má automaticky pozastavený aj výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie v rámci realizačného tímu.
  14. Za evidenciu napomenutí zodpovedá príslušný hráč a klub, za ktorý hráč súťaží.

  Článok 38 - Upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia

  1. Od uloženia disciplinárneho opatrenia fyzickej osobe možno v rozhodnutí o disciplinárnom previnení upustiť, ak vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia a osobu previnilca možno dôvodne predpokladať, že k jeho náprave postačí samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania a určenie primeraných ochranných opatrení, ak je ich určenie dôvodné.
  2. Od uloženia disciplinárneho opatrenia družstvu alebo klubu možno upustiť, ak vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia a mieru ich zavinenia možno dôvodne predpokladať, že k náprave postačí samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania a určenie primeraných ochranných opatrení, ak je ich určenie dôvodné.
  3. Na postup podľa odseku 2 je previnilec povinný preukázať, že vykonal všetko, čo bolo primerané od neho požadovať, aby predišiel alebo zabránil porušeniu povinnosti, ktoré je predmetom disciplinárneho konania.
  4. Od uloženia disciplinárneho opatrenia nie je možné upustiť, ak ide o závažné disciplinárne previnenie.

  Článok 39 - Mimoriadne zníženie alebo zvýšenie disciplinárneho opatrenia

  1. Mimoriadne zníženie disciplinárneho opatrenia je možné len pri disciplinárnych previneniach previnilcov - hráčov kategórie mládeže, ak je možné účel disciplinárneho konania dosiahnuť uložením disciplinárneho opatrenia aj pri mimoriadnom znížení.
  2. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bolo uloženie disciplinárneho opatrenia podľa sadzby uvedenej v osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku pre previnilca neprimerane prísne, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárne opatrenie pod ustanovenú sadzbu disciplinárneho opatrenia.
  3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak si to vyžaduje mimoriadna závažnosť disciplinárneho previnenia, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárne opatrenie nad ustanovenú sadzbu disciplinárneho opatrenia.

  Článok 40 - Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho opatrenia

  1. Disciplinárny orgán môže podmienečne odložiť výkon disciplinárneho opatrenia pozastavenie výkonu funkcie, pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti, odohranie stretnutia bez divákov, odohranie stretnutia na neutrálnej pôde a zákaz uskutočnenia jedného alebo viacerých stretnutí na konkrétnom štadióne, ak vzhľadom na osobu previnilca a s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa disciplinárne previnil, má dôvodne za to, že na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania postačí už hrozba disciplinárnym opatrením a výkon disciplinárneho opatrenia nie je nevyhnutný.
  2. Ak disciplinárny orgán povolí podmienečný odklad výkonu disciplinárneho opatrenia, zároveň určí skúšobnú dobu na 3 mesiace až 24 mesiacov, podľa závažnosti disciplinárneho previnenia.
  3. Ak sa previnilec v skúšobnej dobe podmienečne odloženého výkonu disciplinárneho opatrenia znovu disciplinárne previní, disciplinárny orgán uloží za toto disciplinárne previnenie disciplinárne opatrenie a zároveň rozhodne, že sa vykoná aj disciplinárne opatrenie, ktorého výkon bol podmienečne odložený.
  4. Disciplinárny orgán pri podmienečnom odložení výkonu disciplinárneho opatrenia môže zároveň za účelom prevencie a nápravy škodlivého následku určiť previnilcovi primerané ochranné opatrenia podľa článku 43.
  5. Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho opatrenia uloženého za disciplinárne previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu iného disciplinárneho opatrenia, nie je možný.

  Článok 41 - Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia

  1. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak správanie postihnutého dostatočne odôvodňuje záver, že disciplinárne opatrenie splnilo účel, môže disciplinárny orgán na základe písomnej žiadosti postihnutého po vykonaní polovice disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu funkcie, pozastavenia výkonu športovej činnosti, pozastavenia výkonu inej ako športovej činnosti, odohrania stretnutia bez divákov, odohrania stretnutia na neutrálnej pôde a zákazu uskutočnenia jedného alebo viacerých stretnutí na konkrétnom štadióne, podmienečne upustiť od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia.
  2. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1, disciplinárny orgán zároveň určí skúšobnú dobu na 3 mesiace až 24 mesiacov.
  3. O podmienečnom upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia rozhoduje disciplinárny orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou.
  4. Ak sa postihnutý, u ktorého bolo podmienečne upustené od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia v skúšobnej dobe určenej podľa odseku 2 znovu disciplinárne previní, disciplinárny orgán uloží za toto disciplinárne previnenie disciplinárne opatrenie a zároveň rozhodne, že zostávajúcu časť disciplinárneho opatrenia, od výkonu ktorej bolo podmienečne upustené, vykoná.
  5. Upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu iného disciplinárneho opatrenia, nie je možné.

  Článok 42 - Zánik zodpovednosti za disciplinárne previnenie

  1. Disciplinárne previnenie nemožno prerokovať, ak od konania zakladajúceho podozrenie z disciplinárneho previnenia uplynuli dva roky.
  2. Disciplinárne previnenie spočívajúce v použití dopingu nemožno prerokovať, ak od previnenia uplynulo 8 rokov.
  3. Zodpovednosť za disciplinárne previnenia narušenia regulárnosti súťaže sa nepremlčujú.

  Piata hlava - Ochranné opatrenia

  Článok 43 - Účel a druhy ochranných opatrení

  1. Disciplinárny orgán môže popri uložených disciplinárnych opatreniach alebo aj samostatne určiť previnilcovi, a ak je to dôvodné aj inému subjektu v pôsobnosti disciplinárneho poriadku, primerané ochranné opatrenia spočívajúce v uložení konkrétnej povinnosti alebo obmedzenia podľa odseku 2, ktorých účelom je preventívne pôsobenie a náprava škodlivého následku disciplinárneho previnenia.
  2. Ochranné opatrenia môžu spočívať najmä v
   1. zákaze alebo obmedzení výkonu činnosti alebo funkcie,
   2. zákaze alebo obmedzení prestupov do príslušného klubu,
   3. zákaze, aby si klub objednal na stretnutie u súpera vstupenky na určené stretnutia,
   4. zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek do určených sektorov,
   5. zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek v deň konania určených stretnutí,
   6. zákaze alebo obmedzení predaja alkoholických nápojov na štadióne v čase určených stretnutí,
   7. zákaze vstupu určenej fyzickej osoby do vymedzených priestorov na štadióne,
   8. zákaze pokračovať v konaní, ktoré bolo dôvodom disciplinárneho previnenia,
   9. príkaze, aby klub odohral určené stretnutia bez divákov,
   10. príkaze, aby klub zabezpečil usporiadateľskú službu na určené stretnutia, v ktorých je hosťujúcim klubom,
   11. príkaze, aby klub koordinoval organizovaný presun svojich priaznivcov so zakúpenou vstupenkou na miesto konania stretnutia, vrátane ich návratu a aby prostredníctvom usporiadateľskej služby zabezpečil ich sprevádzanie,
   12. príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby (počet usporiadateľov alebo aj počet členov bezpečnostnej služby) na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na určených domácich stretnutiach,
   13. príkaze zvýšiť počet operátorov kamerového systému,
   14. príkaze osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému,
   15. príkaze nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením,
   16. príkaze odstrániť protiprávny stav vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia,
   17. príkaze, aby klub v záujme prevencie a prevýchovy prerokoval podstatu disciplinárneho previnenia s previnilcom, ktorý je jeho hráčom, členom alebo funkcionárom, pred družstvom alebo iným určeným spôsobom,
   18. príkaze zverejniť rozhodnutie disciplinárneho orgánu aj s jeho odôvodnením na webovom sídle SFZ alebo aj príslušného člena SFZ.
  3. Pri určení ochranného opatrenia sa primerane použijú zásady pre ukladanie disciplinárnych opatrení.
  4. Ochranné opatrenie podľa odseku 2 je možné určiť aj pred konečným rozhodnutím vo veci ako predbežné opatrenie, ktorého účelom je dočasná úprava povinností previnilca do rozhodnutia o disciplinárnom previnení.
  5. Družstvu klubu, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa článku 64 ods. 2, možno určiť predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti. Družstvo, ktorému bolo toto predbežné opatrenie určené, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub v lehote určenej disciplinárnou komisiou nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárne opatrenie odobratie bodov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie (článok 64 ods. 7).
  6. Určenie primeraného ochranného opatrenia v súvislosti s konkrétnym disciplinárnym previnením nevylučuje možnosť uloženia disciplinárneho opatrenia za toto previnenie.

  DRUHÁ ČASŤ - Osobitná časť

  Článok 44 - Ohlasovacia povinnosť klubu

  Klub je povinný na základe informácie disciplinárnej komisie o začatí disciplinárneho konania bezodkladne oznámiť riadiacemu orgánu mená a adresy previnilcov v prípade disciplinárneho previnenia podľa článku 47, 48, 49, 50, 56, 57 a 58.

  Článok 45 - Zakázaná hra

  1. Zakázaný spôsob hry v súboji o loptu je disciplinárnym previnením vtedy, keď sa hráč dopustí porušenia pravidla 12 Pravidiel futbalu v neprerušenej hre a je vykonaný neprimeranou silou.
  2. Hráčovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, ktorým
   1. nedošlo ku zraneniu hráča, ktoré by malo za následok jeho odstúpenie z hry, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 až 6 súťažných stretnutí, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. došlo ku zraneniu hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry, najmä ak došlo v jeho dôsledku k práceneschopnosti napadnutého alebo k jeho neschopnosti zúčastňovať sa športovej činnosti, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 46 - Hrubé nešportové správanie na hracej ploche

  1. Hrubého nešportového správania na hracej ploche sa dopustí hráč, ktorý svojim konaním narušuje riadny priebeh hry, najmä tým, že
   1. zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára vo vlastnom pokutovom území),
   2. demonštratívne počas priebehu hry opustí hraciu plochu a pod.
   3. Hráčovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 až 4 súťažné stretnutia, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 47 - Hrubé nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby a divákovi na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna

  1. Hrubého nešportového správania voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby alebo divákovi sa dopustí ten, kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna
   1. voči nemu používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce posunky, gestá alebo pľuje,
   2. voči nemu používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce výroky, hrubé urážky, vyhrážanie alebo ho opľuje.
   3. úmyselne zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou jeho vec alebo iný majetok, ktorý táto osoba vlastní alebo spravuje.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a., sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 4 súťažné stretnutia, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b., sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne až 3 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
   3. odseku 1 písm. c., sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň až 2 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku a povinnosť nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením (článok 43 ods. 2 písm o.).
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 48 - Hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna

  1. Hrubého nešportového správania voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi sa dopustí ten, kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna
   1. neuposlúchne príkaz, ku ktorému sú oprávnení, kritizuje ich a nadáva im,
   2. voči nim používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce posunky, gestá alebo pľuje,
   3. voči nim používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce výroky, hrubé urážky, vyhrážanie alebo ich opľuje.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a. a b., sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 4 súťažné stretnutia, pokuta, alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku
   2. odseku 1 písm. c., sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne až 4 mesiace a pokuta, alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. b. a c., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. b. a c., sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 49 - Telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch

  1. Telesného napadnutia na hracej ploche a v určených priestoroch, mimo súboja o loptu alebo v prerušenej hre sa dopustí ten, kto použije fyzické násilie proti súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby, divákovi alebo delegovanej osobe. Telesným napadnutím je najmä:
   1. sotenie, mykanie, vrazenie, udretie loptou alebo iný podobný spôsob konania, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého,
   2. kopnutie, udretie, uhryznutie vrátane pokusu o kopnutie, udretie alebo uhryznutie, podrazenie mimo hry alebo iný podobný spôsob konania, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého,
   3. násilná činnosť, ktorej znaky sú uvedené v písm. a. a b. alebo akákoľvek iná násilná činnosť, ktorou došlo ku zraneniu napadnutého, najmä ak malo za následok jeho práceneschopnosť alebo znemožnenie aktívnej účasti na športovej činnosti,
   4. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu vyrazením píšťalky z úst alebo karty, pera alebo iného predmetu z rúk alebo iné telesné napadnutie intenzitou, ktorá nie je považovaná za násilie,
   5. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu násilným vrazením, násilným mykaním alebo násilným vyrazením píšťalky z úst alebo karty, pera alebo iného predmetu z rúk,
   6. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu udretím, kopnutím, úmyselným prudkým udretím loptou, udretím kameňom, fľašou alebo iným predmetom.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 8 súťažných stretnutí, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne až 6 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 1 písm. c. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 60 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   4. odseku 1 písm. d. sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   5. odseku 1 písm. e. sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 24 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   6. odseku 1 písm. f. sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 60 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a. sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b. a c., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 6 až 24 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia odseku 1 písm. d. až f voči delegovanej osobe, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  5. Družstvu, ktorého hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. e. a f. voči delegovanej osobe, sa uloží kontumácia, odobratie bodov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  6. Ak sa disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. e. a f. voči delegovanej osobe dopustia najmenej 5 osôb (hráči, členovia realizačného tímu alebo funkcionári), príslušnému družstvu sa uloží odobratie bodov, vylúčenie zo súťaže alebo preradenie do nižšej súťaže.

  Článok 50 - Telesné napadnutie v areáli štadióna

  1. Telesného napadnutia v areáli štadióna (mimo hracej plochy a určených priestorov) sa dopustí ten, kto použije fyzické násilie proti súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby, divákovi, delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu. Telesným napadnutím je najmä
   1. sotenie, mykanie, vrazenie, udretie loptou alebo iný podobný spôsob konania, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého,
   2. kopnutie, udretie, uhryznutie vrátane pokusu o kopnutie, udretie alebo uhryznutie, podrazenie alebo iný podobný spôsob konania, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého,
   3. násilná činnosť, ktorej znaky sú uvedené v písm. a. a b. alebo akákoľvek iná násilná činnosť, ktorou došlo ku zraneniu napadnutého, najmä ak malo za následok jeho práceneschopnosť alebo znemožnenie aktívnej účasti na športovej činnosti,
   4. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu vyrazením píšťalky z úst alebo karty, pera alebo iného predmetu z rúk alebo iné telesné napadnutie intenzitou, ktorá nie je považovaná za násilie,
   5. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu násilným vrazením, násilným mykaním alebo násilným vyrazením píšťalky z úst alebo karty, pera alebo iného predmetu z rúk,
   6. napadnutie delegovanej osoby alebo funkcionára riadiaceho orgánu udretím, kopnutím, úmyselným prudkým udretím loptou, udretím kameňom, fľašou alebo iným predmetom.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a. a b. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. c. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu, sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 60 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 1 písm. d. sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   4. odseku 1 písm. e. sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 až 24 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   5. odseku 1 písm. f. sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 60 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a. a b., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 2 až 24 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. c., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 6 až 60 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. a. až c. voči inej ako delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  5. Klubu, ktorého člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. d. až f. voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi riadiaceho orgánu, sa uloží odobratie bodov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  6. Družstvu, ktorého hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 písm. e. a f. voči delegovanej osobe, sa uloží odobratie bodov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 51 - Korupcia

  1. Kto sám alebo prostredníctvom iného, ak nejde o konanie uvedené v článku 52, vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby ponúkne, sľúbi alebo poskytne neoprávnenú výhodu riadiacemu orgánu súťaže, funkcionárovi, hráčovi alebo inej osobe pôsobiacej vo FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členoch s úmyslom naviesť ho k porušeniu ich predpisov alebo záväzného rozhodnutia, uloží sa mu pokuta, zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom alebo aj zákaz vstupu na štadión.
  2. Kto sám alebo prostredníctvom iného, ak nejde o konanie uvedené v článku 52, požiada, dá si sľúbiť alebo prijme neoprávnenú výhodu vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, aby porušil futbalové predpisy, uloží sa mu rovnaké disciplinárne opatrenia ako v ods. 1.
  3. Kto sa dopustí disciplinárneho previnenia uvedeného v ods. 1 a 2 závažným spôsobom alebo opakovane, môže sa mu uložiť zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na doživotie.

  Článok 52 - Narušenie regulárnosti súťaže

  1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí alebo by mohol spôsobiť narušenie regulárnosti súťaže.
  2. Regulárnosť súťaže je narušená, ak hráč, člen realizačného tímu, funkcionár klubu, delegovaná osoba, hráčsky agent, člen orgánu SFZ alebo orgánu jeho člena alebo iný člen SFZ
   1. nezákonne alebo nedovolene ovplyvní priebeh alebo výsledok súťaže s cieľom získať neoprávnene výhodu pre seba alebo iného,
   2. sa podieľa priamo alebo nepriamo na stávkovaní alebo podobnom konaní súvisiacom so súťažou alebo ak má ktokoľvek neoprávnene priamy alebo nepriamy finančný prospech z takéhoto konania,
   3. využije alebo poskytne inému informáciu, ktorá nie je verejne dostupná, ktorú získala v súvislosti so svojim postavením/pozíciou vo futbale, a ktorá poškodí alebo môže poškodiť regulárnosť súťaže,
   4. neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu príslušnej súťaže alebo SFZ, že bola oslovená v súvislosti s konaním smerujúcim k nezákonnému alebo nedovolenému ovplyvňovaniu priebehu a výsledku súťaže,
   5. neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu súťaže alebo SFZ akékoľvek iné správanie, narušujúce regulárnosť súťaže.
  3. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 2 písm. a. bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 2 písm. a. za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 2 písm. b. až e. sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 10 rokov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 písm. b. alebo c. vo viacerých prípadoch, opakovane alebo závažným spôsobom, sa uloží zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom podľa článku 21 ods. 3.
  5. Družstvu, ktorého hráč alebo člen realizačného tímu sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží zrušenie výsledku stretnutia, vylúčenie zo súťaže, kontumácia, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku; to platí aj vtedy, ak sa v prospech družstva dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2 funkcionár klubu, za ktorý družstvo súťaží.
  6. Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 53 - Neoprávnený štart

  1. Neoprávnene nastúpi na stretnutie hráč, ktorý svojím konaním naplní podmienky neoprávneného štartu podľa súťažného poriadku futbalu.
  2. Hráčovi, ktorý sa vedome dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 v inom ako súťažnom stretnutí, sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 až 6 súťažných stretnutí, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 v súťažnom stretnutí, sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 až 3 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Vedúcemu družstva, trénerovi a kapitánovi družstva, ktorý umožní neoprávnený štart hráča podľa
   1. odseku 1 v inom ako súťažnom stretnutí, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne až 3 mesiace, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 v súťažnom stretnutí, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. V prípade neoprávneného štartu hráča v súťažiach mládeže, najmä v kategórii žiakov, sa pri posudzovaní zavinenia zváži, či previnilec, vzhľadom k svojmu postaveniu v klube, mohol alebo mal vedieť o neoprávnenosti svojho nastúpenia a či bol schopný takúto nesprávnosť vzhľadom na svoju rozumovú a vôľovú vyspelosť zodpovedajúcu jeho veku posúdiť a adekvátne na ňu reagovať.

  Článok 54 - Doping

  1. Doping je porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v článku 2 Svetového antidopingového kódexu . Doping sa zakazuje.
  2. Hráč, funkcionár alebo iné osoby podieľajúce sa akoukoľvek formou na organizovanej športovej činnosti v rámci súťaží FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členov sú zodpovedné za to, že vedia, čo predstavuje porušenie antidopingových pravidiel a poznajú látky a metódy obsiahnuté v Zozname zakázaných látok a metód Svetového antidopingového kódexu.
  3. Hráčovi, funkcionárovi alebo inej osobe podieľajúcej sa akoukoľvek formou na organizovanej športovej činnosti v rámci súťaží FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členov, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu funkcie alebo pozastavenie inej ako športovej činnosti podľa článku 10 Svetového antidopingového kódexu.
  4. Okrem disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 disciplinárny orgán môže previnilcovi uložiť aj pokutu alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  5. Klubu, ktorého hráč, funkcionár, alebo iná osoba podieľajúca sa akoukoľvek formou na organizovanej športovej činnosti v rámci súťaží FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho členov, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 55 - Neúčasť na reprezentačnom zraze a na stretnutiach súvisiacich s reprezentáciou

  1. Neúčasti na reprezentačnom zraze a na stretnutiach súvisiacich s reprezentáciou sa dopustí hráč, ktorý sa aj napriek riadnemu nominovaniu alebo pozvaniu bez dostatočného ospravedlnenia nezúčastní reprezentačného zrazu alebo stretnutia súvisiaceho s reprezentáciou SR.
  2. Hráčovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží vylúčenie z reprezentácie, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 týždne až 3 mesiace, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa podieľal na previnení hráča podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 6 mesiacov, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorý sa podieľal na previnení hráča podľa odseku 1 sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  5. V prípade neúčasti hráča kategórie mládeže, sa disciplinárne opatrenie ukladá len vtedy, ak na neúčasti hráča nemal podiel žiadny funkcionár uvedený v odseku 3. V prípade neúčasti hráča kategórie prípravky a žiakov sa disciplinárne opatrenie neukladá.

  Článok 56 - Diskriminácia

  1. Diskriminácie sa dopustí ten, kto verejne hanobí, diskriminuje alebo poníži iného z dôvodu rasy, farby pleti, jazyka, sexuálnej orientácie, vierovyznania alebo etnického pôvodu alebo sa dopustí iného obdobného konania proti ľudskej dôstojnosti.
  2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 4 mesiace, pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Členovi SFZ, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 voči inému členovi SFZ alebo v súvislosti s konaním stretnutia alebo súťaže aj voči akejkoľvek inej osobe, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 prvý krát, sa uloží pokuta a odohranie stretnutia bez divákov s podmienečným odkladom výkonu tohto disciplinárneho opatrenia podľa článku 40,
   2. odseku 1 druhý krát, sa uloží pokuta a odohranie stretnutia bez divákov,
   3. odseku 1 tretí krát, sa uloží pokuta v hornej polovici sadzby uvedenej v článku 12 odsek 6, odohranie stretnutia bez divákov, odobratie bodov, vylúčenie zo súťaže alebo preradenie do nižšej súťaže.
  5. Ak uloženie disciplinárneho opatrenie odohrania stretnutia bez divákov, vzhľadom na miestne podmienky a vybavenie štadiónu, nie je účelné, klubu sa uloží disciplinárne opatrenie odohranie stretnutia na neutrálnej pôde.

  Článok 57 - Porušenie povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže

  1. Porušenia povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže sa dopustí klub, ktorý ako organizátor stretnutia alebo inej súťaže
   1. neprijme opatrenia na zabránenie nešportového správania jednotlivcov a skupín, urážlivého pokrikovania na delegovanú osobu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára, SFZ alebo jeho člena, na iného diváka na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom a po jeho ukončení,
   2. umožní, aby do priestorov štadiónu vstúpili osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo osoby vnášajúce strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo život osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo inej súťaže,
   3. nezabezpečí počas konania stretnutia alebo inej súťaže, pred ich začiatkom a po ich ukončení, zákaz vstupu osôb nezúčastnených na hre na hraciu plochu a do určených priestorov a do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby vrátane chodieb, všetkým osobám okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 50 písm. c. súťažného poriadku SFZ,
   4. nevykoná alebo nezabezpečí bezpečnostné opatrenia potrebné k tomu, aby na štadióne počas konania stretnutia alebo inej súťaže, pred ich začiatkom a po ich ukončení, nedochádzalo k masovým výtržnostiam účastníkov podujatia, poškodzovaniu športového zariadenia štadiónu, bitkám, fyzickým napadnutiam alebo pokusom o napadnutie osôb,
   5. nezabezpečí, aby nedošlo k hromadnému vniknutiu divákov na hraciu plochu,
   6. dopustí, aby došlo k inzultácii alebo fyzickému napadnutiu delegovanej osoby, fyzickému napadnutiu funkcionára riadiaceho orgánu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára ktoréhokoľvek družstva alebo člena usporiadateľskej služby divákom,
   7. neprijme opatrenia na zabránenie hrubých urážlivých prejavov verbálnej povahy alebo iných prejavov hanobiacich príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, z dôvodu viery alebo etnického pôvodu.
  2. Klubu sa za disciplinárne previnenia podľa odseku 1 písm. a. až g. uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Družstvu sa za disciplinárne previnenie podľa
   1. odseku 1 písm. a. až c., uloží odohranie stretnutia bez divákov na 1 až 3 súťažné stretnutia, zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne, odohranie stretnutia na neutrálnej pôde alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. d. až g., uloží odohranie stretnutia bez divákov na 1 až 4 súťažné stretnutia, zákaz uskutočnenia stretnutia na konkrétnom štadióne, odohranie stretnutia na neutrálnej pôde alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 58 - Hrubé nešportové správanie priaznivcov

  1. Ak je možné v hľadisku s miestami na sedenie identifikovať sektor alebo priestor, v ktorom sa nachádzajú na základe predaných vstupeniek priaznivci hosťujúceho družstva (sektor alebo priestor hostí), a ak sa klub hosťujúceho družstva na takejto účasti podieľal, za hrubé nešportové správanie sa považuje, ak priaznivci hosťujúceho družstva nachádzajúci sa v tomto sektore alebo priestore
   1. sa dopustia urážlivého pokrikovania alebo pľutia na delegovanú osobu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára, SFZ alebo jeho člena, na iného diváka na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom a po jeho ukončení,
   2. vnesú do sektoru alebo priestoru hostí alebo použijú strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo iného podujatia,
   3. sa dopustia na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom alebo po jeho ukončení masových výtržností, vyprovokujú bitku, dopustia sa fyzického napadnutia alebo pokusu o napadnutie iných osôb,
   4. vniknú na hraciu plochu,
   5. sa dopustia inzultácie alebo fyzického napadnutia delegovanej osoby, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára SFZ alebo jeho člena alebo člena usporiadateľskej služby,
   6. hádžu na hraciu plochu akékoľvek predmety,
   7. sa dopustia hrubých urážlivých prejavov verbálnej povahy alebo iných prejavov hanobiacich príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, z dôvodu viery alebo etnického pôvodu.
  2. Ak je možné v hľadisku s miestami na sedenie identifikovať sektor alebo priestor, v ktorom sa nachádzajú na základe predaných vstupeniek priaznivci domáceho družstva (sektor alebo priestor domácich), za hrubé nešportové správanie sa považuje, ak sa priaznivci domáceho družstva nachádzajúci sa v tomto sektore alebo priestore
   1. dopustia urážlivého pokrikovania alebo pľutia na delegovanú osobu, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára, SFZ alebo jeho člena, na iného diváka na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom a po jeho ukončení,
   2. vnesú do sektoru alebo priestoru domácich alebo použijú strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo iného podujatia,
   3. dopustia na štadióne počas konania stretnutia alebo iného podujatia, pred jeho začiatkom alebo po jeho ukončení masových výtržností, vyprovokujú bitku, dopustia sa fyzického napadnutia alebo pokusu o napadnutie iných osôb,
   4. vniknú na hraciu plochu,
   5. dopustia inzultácie alebo fyzického napadnutia delegovanej osoby, hráča, člena realizačného tímu, funkcionára SFZ alebo jeho člena alebo člena usporiadateľskej služby,
   6. hádžu na hraciu plochu akékoľvek predmety,
   7. dopustia sa hrubých urážlivých prejavov verbálnej povahy alebo iných prejavov hanobiacich príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, z dôvodu viery alebo etnického pôvodu.
  3. Klubu, ktorého priaznivci sa dopustia disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa uloží pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenie podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Priaznivcovi alebo inému členovi SFZ, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku. Disciplinárne previnenie člena SFZ sa zaznamená v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

  Článok 59 - Nenastúpenie družstva na stretnutie

  Klubu, ktorého družstvo nenastúpi na súťažné stretnutie alebo nastúpi na stretnutie po uplynutí čakacej doby, ak neexistujú osobitné závažné dôvody, ktoré by nenastúpenie družstva na súťažné stretnutie alebo prekročenie čakacej doby ospravedlnili, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku, najmä ak porušenie povinnosti zavinil niektorý z hráčov, členov družstva alebo funkcionárov tohto klubu.

  Článok 60 - Svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hre alebo záverečného pozdravu

  Klubu, ktorého družstvo pred stretnutím alebo počas stretnutia svojvoľne opustí hraciu plochu, odmietne pokračovať v hre alebo odmietne záverečný pozdrav, sa uloží pokarhanie alebo pokuta alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 61 - Neoprávnené riadenie stretnutia rozhodcom

  1. Neoprávnene riadi stretnutie rozhodca, ktorý
   1. prevezme riadenie stretnutia, na ktoré sa nedostavil delegovaný rozhodca pred uplynutím čakacej doby alebo sa riadenia stretnutia ujme svojvoľne,
   2. pokračuje v riadení stretnutia, ktoré bolo rozhodcom predčasne ukončené alebo sa ujme riadenia stretnutia na ihrisku, ktorého hracia plocha bola vyhlásená za nespôsobilú na hru, alebo sa dopustí iných podobných činov.
  2. Rozhodcovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a., sa uloží pozastavanie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b., sa uloží pozastavanie výkonu funkcie na 2 až 24 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 62 - Nedostavenie sa alebo oneskorenie sa delegovanej osoby na stretnutie

  Delegovanej osobe, ktorá bola riadne delegovaná na stretnutie, ktorá sa nedostaví na stretnutie bez ospravedlnenia alebo sa dostaví na stretnutie oneskorene alebo v stave, ktorý vylučuje spôsobilosť riadiť stretnutie alebo plniť si svoje povinnosti, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň až 12 mesiacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 63 - Administratívne pochybenie delegovanej osoby

  1. Administratívnym pochybením je neuvedenie údajov alebo nesprávne uvedenie údajov, ktoré sú podstatné pre konanie pred riadiacim orgánom súťaže alebo pre disciplinárne konanie, a sú v jeho kompetencii, a to najmä
   1. neuvedenie výsledku stretnutia, skutočného začiatku stretnutia, nepodpísanie zápisu o stretnutí vedúcim družstva, kapitánom družstva alebo rozhodcom, ak sa podpis vyžaduje, neskoré odoslanie zápisu o stretnutí či správy, oneskorenie uzatvorenia zápisu o stretnutí, ak sa vyhotovuje elektronický zápis v ISSF a iné podobné nedostatky,
   2. neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča alebo vykázaného člena realizačného tímu, nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča, resp. jeho neuvedenie, nesprávny popis iného priestupku, resp. jeho neuvedenie, neodôvodnené odmietnutie uvedenia námietok kapitána družstva v zápise o stretnutí a iné podobné nedostatky,
   3. vedomé zamlčanie inzultácie, fyzického napadnutia a iných závažných disciplinárnych previnení, vedomé neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča, vedomé pripustenie hráča do hry bez platného registračného preukazu alebo jeho overenia v ISSF podľa súťažného poriadku SFZ, vedomé uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred riadiacimi orgánmi, vedomé požadovanie nesprávnej výšky náhrady a iné závažné porušenie predpisov SFZ a jeho členov.
  2. Delegovanej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
   1. odseku 1 písm. a., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 4 týždne alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   2. odseku 1 písm. b., sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 12 mesiacov alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku,
   3. odseku 1 písm. c, sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 4 až 24 mesiacov alebo aj ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.

  Článok 64 - Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena

  1. Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto
   1. poruší povinnosť vyplývajúcu zo stanov SFZ alebo z iného predpisu SFZ alebo jeho člena,
   2. poruší povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena, ktoré je pre neho záväzné,
   3. neplní určené ochranné opatrenie,
   4. s cieľom neoprávnene získať priaznivejšie rozhodnutie orgánu SFZ alebo jeho člena alebo získať inú neoprávnenú výhodu sfalšuje doklad, uvedie v ňom nepravdivý údaj alebo zatají skutočnosť dôležitú pre konanie orgánu SFZ alebo jeho člena, uvedie ho do omylu nepravdivou výpoveďou, krivým svedectvom alebo iným obdobným konaním, alebo sa ho pokúsi ovplyvniť spôsobom odporujúcim princípu fair-play a pravidlám morálky,
   5. neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,
   6. poruší predpis SFZ pri uzatvorení a ukončení profesionálnych, neamatérskych alebo iných obdobných zmlúv alebo povinnosť uvedenú v registračnom alebo prestupovom poriadku alebo povinnosť súvisiacou s agendou členstva v SFZ,
   7. aj bez konania uvedeného pod písm. a. až e., využije ich následok vo svoj prospech alebo v prospech iného.
  2. Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí aj ten, kto neuspokojí riadne a včas peňažnú pohľadávku oprávnenej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, hoci mu táto povinnosť vyplýva z rozhodnutia príslušného orgánu FIFA, UEFA, SFZ, rozhodcovského súdu SFZ alebo Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”, ďalej len “CAS”), alebo nesplní inú povinnosť uloženú rozhodnutím príslušného orgánu FIFA, UEFA, SFZ alebo jeho člena, rozhodcovského súdu SFZ alebo CAS.
  3. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne až 12 mesiacov, pokuta, alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadkuak iný predpis SFZ neustanovuje inak.
  4. Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.
  5. Členovi SFZ, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží disciplinárne opatrenie pokuta a disciplinárna komisia zároveň určí lehotu na splnenie uloženej peňažnej alebo nepeňažnej povinnosti.
  6. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží disciplinárne opatrenie pokuta a disciplinárny orgán zároveň určí lehotu na splnenie uloženej peňažnej alebo nepeňažnej povinnosti.
  7. Klubu, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 2, sa uloží upozornenie s písomným oznámením, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v lehote určenej podľa odseku 6, sa uloží disciplinárne opatrenie pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže.

  TRETIA ČASŤ - Konanie o disciplinárnych previneniach

  Článok 65 - Všeobecné ustanovenie

  1. Účelom disciplinárneho konania je
   1. prerokovať disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti disciplinárnych orgánov pri rešpektovaní princípov spravodlivého procesu a materiálnej spravodlivosti tak, aby priebeh disciplinárneho konania a jeho výsledok prispeli k prevýchove previnilca a náprave škodlivého následku disciplinárneho previnenia a aby výchovne pôsobili aj na ostatných členov futbalového hnutia,
   2. pri závažnejších alebo opakovaných disciplinárnych previneniach aj odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych previnení, a
   3. pri najzávažnejších disciplinárnych previneniach aj úplné vylúčenie previnilca z vykonávania činnosti v rámci SFZ a jeho členov.
  2. Ak tento predpis neustanovuje inak, konanie o disciplinárnych previneniach upravuje jednotne pre SFZ a všetkých jeho členov tento disciplinárny poriadok a stanovy SFZ.

  Prvá Hlava - Disciplinárna komisia

  Článok 66 - Právomoc disciplinárnej komisie

  Disciplinárna komisia prerokúva v prvom stupni všetky disciplinárne previnenia vo futbale, za ktoré je oprávnená ukladať disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku. Iné orgány SFZ disciplinárne opatrenia ukladať nemôžu, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.

  Článok 67 - Vecná príslušnosť

  1. Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne previnenia členov SFZ ako orgán prvého stupňa.
  2. Disciplinárne komisie ustanovené príslušnými orgánmi členov SFZ riadiacimi súťaže prerokúvajú disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v súťažiach riadených týmito orgánmi podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Ak je fyzická osoba (hráč, člen realizačného tímu, delegovaná osoba alebo iný funkcionár) oprávnená pôsobiť v súťažiach riadených rôznymi futbalovými orgánmi, disciplinárne previnenie prerokuje tá disciplinárna komisia, ktorá je príslušná pre vyššiu úroveň súťaže. Príslušnosť disciplinárnej komisie sa posudzuje na základe zaradenia previnilca na súpisku družstva, do zoznamu hráčov, na listinu rozhodcov, delegátov zväzu, delegátov stretnutia, pozorovateľov rozhodcov alebo podobným rozhodnutím príslušného riadiaceho orgánu alebo ustanovením predpisu SFZ alebo jeho člena.
  4. Pri disciplinárnych previneniach fyzických osôb a právnických osôb v prestupovom konaní je príslušná na konanie disciplinárna komisia na rovnakom stupni ako orgán, ktorý rozhodoval o prestupe.
  5. Pre posúdenie príslušnosti jednotlivých disciplinárnych komisií je rozhodujúcim začiatok súťažného ročníka a určenie súťaží riadených jednotlivými zväzmi alebo inými členmi SFZ v danom súťažnom ročníku.
  6. Ak dôjde v medzinárodnom stretnutí konanom na území SR k disciplinárnemu previneniu hráča zahraničného družstva, príslušná disciplinárna komisia bezodkladne odstúpi vec disciplinárnej komisii SFZ, ktorá oznámi disciplinárne previnenie hráča zahraničného družstva príslušnej národnej futbalovej asociácii, ak nejde o previnenie, ktoré je v pôsobnosti disciplinárnej komisie UEFA alebo FIFA.

  Článok 68 - Miestna príslušnosť

  1. Disciplinárne konanie vykonáva disciplinárna komisia príslušná pre územný obvod riadiaceho zväzu.
  2. Disciplinárna komisia môže rozhodnúť, že z dôvodu účelnosti konania postúpi prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby inej disciplinárnej komisii. Spory o príslušnosť rieši odvolacia komisia SFZ.
  3. Ak v tej istej veci (o tom istom disciplinárnom previnení) konajú dve disciplinárne komisie, rozhodnutie vo veci jednej z konajúcich disciplinárnych komisií vytvára pre konanie druhej disciplinárnej komisie prekážku rozhodnutej veci, ktorá v tej istej veci nemôže ďalej konať a konanie zastaví.
  4. Ak dôjde k disciplinárnemu previneniu v medzinárodnom stretnutí, ktoré sa hrá na území SR zo strany zahraničného účastníka, príslušná disciplinárna komisia postúpi podklady disciplinárnej komisii SFZ, ktorá to oznámi príslušnému zahraničnému futbalovému riadiacemu orgánu.

  Článok 69 - Zloženie a spôsob rozhodovania disciplinárnej komisie

  1. Disciplinárnu komisiu tvorí predseda a ďalší členovia komisie. Za činnosť disciplinárnej komisie zodpovedá predseda komisie konferencii SFZ.
  2. Disciplinárna komisia v súlade s článkom 58 ods. 4 stanov SFZ rozhoduje jedným členom, v trojčlenných senátoch alebo v pléne.
  3. Rozhodnutia disciplinárnej komisie v jednoduchých veciach môže vydávať člen disciplinárnej komisie určený predsedom disciplinárnej komisie.
  4. Za jednoduché veci sa považujú:
   1. veci, v ktorých je uložené upozornenie alebo pokarhanie,
   2. veci, v ktorých je uložená pokuta
    1. pri fyzických osobách podľa článku 12 ods. 2 do 500,- eur,
    2. pri fyzických osobách podľa článku 12 ods. 3 do 200,- eur,
    3. pri fyzických osobách podľa článku 12 ods. 4 do 200,- eur,
    4. pri právnických osobách podľa článku 12 ods. 5 do 1.000,- eur,
   3. veci, v ktorých je uložené pozastavenie výkonu športovej činnosti
    1. do 2 súťažných stretnutí,
    2. do 2 týždňov.
  5. V najzávažnejších veciach môže predseda disciplinárnej komisie rozhodnúť, že rozhodnutie bude prijaté po prerokovaní a hlasovaní v pléne tvorenom všetkými členmi disciplinárnej komisie.
  6. Zloženie a spôsob kreovania disciplinárnej komisie člena SFZ upravuje predpis príslušného riadiaceho zväzu v súlade s článkom 9 ods. 6 stanov SFZ.

  Druhá hlava - Disciplinárne konanie

  Článok 70 - Predmet disciplinárneho konania

  Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických osôb a právnických osôb vrátane družstiev, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh malo nielen sankčnú ale aj výchovnú a preventívnu funkciu.

  Článok 71 - Začatie disciplinárneho konania

  1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vtedy, ak sa hodnoverným spôsobom dozvie o konaní subjektu podliehajúceho právomoci disciplinárnych orgánov SFZ, ktorého okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie z disciplinárneho previnenia podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  2. Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä
   1. zápis o stretnutí,
   2. správa delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia,
   3. oznámenie pozorovateľa rozhodcov,
   4. vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie,
   5. správa člena riadiaceho orgánu alebo odbornej komisie,
   6. oznámenie člena orgánu SFZ,
   7. oznámenie klubu alebo iného člena SFZ,
   8. správa vedúceho výpravy,
   9. oficiálny podnet od FIFA alebo UEFA, alebo
   10. oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy.
  3. Ak disciplinárna komisia zistí, že prerokovanie disciplinárneho previnenia je v pôsobnosti inej disciplinárnej komisii, bezodkladne jej postúpi všetky podklady a postúpenie veci oznámi všetkým dotknutým subjektom.
  4. Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa odseku 1 vybaví disciplinárna komisia bezodkladne tak, že
   1. začne disciplinárne konanie, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k disciplinárnemu previneniu,
   2. podnet vezme na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania,
   3. podnet odloží, ak by, vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu, bolo disciplinárne konanie neefektívne alebo neúčelné.
   4. podnet odstúpi príslušnému orgánu SFZ alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že nie je príslušná vo veci konať a rozhodovať.
  5. Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu nie sú dostatočným podkladom pre disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 4, disciplinárna komisia si môže vyžiadať doplnenie podnetu a predloženie súvisiacich podkladov.
  6. Disciplinárna komisia môže pred rozhodnutím o previnení uložiť primerané ochranné opatrenie podľa článku 43.
  7. Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa odseku 4 písomný záznam, ktorý uverejní v úradnej správe.
  8. Rozhodnutie podľa odseku 4 písm. b. a c. nebráni ďalšiemu konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu a dôkazy, ktoré budú odôvodňovať vykonanie disciplinárneho konania.

  Článok 72 - Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním

  1. Ak disciplinárny orgán dospeje k záveru, že disciplinárnym previnením mohla byť súčasne naplnená skutková podstata trestného činu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, bezodkladne odovzdá všetky svoje poznatky orgánom činným v trestnom konaní.
  2. Disciplinárny orgán v disciplinárnom konaní vždy využije dôkazy, podklady a závery prijaté orgánmi činnými v trestnom konaní, ak sú tieto počas disciplinárneho konania k dispozícii.
  3. V prípade súbehu disciplinárneho konania a trestného konania môže disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú prípravným konaním podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné.
  4. V prípade oficiálneho podnetu od FIFA alebo UEFA, týkajúceho sa podozrenia z korupcie a narušenia regulárnosti súťaže (články 51 a 52), je disciplinárny orgán oprávnený vykonávať všetky úkony smerujúce k objasneniu tohto disciplinárneho previnenia nezávisle od prebiehajúceho konania orgánov činných v trestnom konaní.
  5. V prípade preukázania disciplinárneho previnenia podľa článku 51 alebo 52 uloží disciplinárny orgán disciplinárne opatrenie podľa osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku a zároveň upovedomí orgány činné v trestnom konaní.
  6. Pri súbehu disciplinárneho konania a konania pred iným orgánom alebo odbornou komisiou, môže disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú príslušným konaním, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné.

  Článok 73 - Priebeh disciplinárneho konania

  1. Disciplinárny orgán postupuje v disciplinárnom konaní aktívne tak, aby disciplinárne previnenia boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich dopustili, aby boli podľa disciplinárneho poriadku spravodlivo postihnutí pri rešpektovaní základných práv a slobôd fyzických osôb a práv a oprávnených záujmov právnických osôb.
  2. Disciplinárne konanie je neverejné. Na zasadnutí disciplinárneho orgánu sa môže okrem členov disciplinárneho orgánu zúčastniť aj účastník disciplinárneho konania, jeho právny zástupca, splnomocnenec, osoby prizvané podľa odseku 4 a na základe súhlasu disciplinárneho orgánu aj dôverník alebo aj ďalšie osoby.
  3. Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje.
  4. Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je disciplinárna komisia oprávnená prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazové materiály, alebo si vyžiadať stanovisko iného orgánu alebo odbornej komisie.
  5. V prípadoch hodných osobitného zreteľa prizná disciplinárny orgán čiastočnú alebo úplnú náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s poskytnutím požadovanej súčinnosti v disciplinárnom konaní, v ostatných prípadoch subjekty poskytujú súčinnosť bez nároku na náhradu vynaložených nákladov.

  Článok 74 - Účasť previnilca a ďalších osôb na prerokovaní veci

  1. Previnilec je oprávnený zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo zaslať disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie k veci.
  2. Ak bol previnilec disciplinárnym orgánom predvolaný na prerokovanie disciplinárneho previnenia, je povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej pokuty.
  3. Ak sa previnilec napriek riadnemu predvolaniu nedostavil na prerokovanie disciplinárneho previnenia ani nezaslal písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho účasti, disciplinárny orgán je oprávnený disciplinárne previnenie prerokovať.
  4. Klub, zväz alebo iný subjekt (člen SFZ), v ktorom previnilec pôsobí, umožní previnilcovi účasť na disciplinárnom konaní a poskytne k tomu primeranú súčinnosť.
  5. Na prerokovaní disciplinárneho previnenia sa môže za previnilca alebo spoločne s previnilcom zúčastniť oprávnený zástupca previnilca podľa článku 72 ods. 2, zástupca z klubu, zväzu alebo iného subjektu (člena SFZ), v ktorom previnilec pôsobí.
  6. Právnická osoba, v ktorej previnilec pôsobí alebo je jej členom, môže na disciplinárny orgán zaslať svoje stanovisko k disciplinárnemu previneniu a návrh disciplinárneho opatrenia.
  7. Ak to vyžaduje povaha disciplinárneho previnenia, predvolá disciplinárny orgán na jeho prerokovanie zodpovedných funkcionárov alebo hráčov. Klub k tomu poskytne primeranú súčinnosť a umožní funkcionárom a hráčom účasť na rokovaní disciplinárneho orgánu.
  8. Disciplinárny orgán predvoláva členov SFZ na osobné prerokovanie disciplinárneho previnenia prostredníctvom oznamu v úradnej správe. Spôsob predvolania iných osôb a úhradu nákladov ich účasti na disciplinárnom konaní určí disciplinárny orgán na základe konkrétnych okolností prípadu a dostupných kontaktných údajov predvolávanej osoby.
  9. Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa odseku 1, 5 a 7 znášajú tieto osoby, ak ďalej nie je uvedené inak.
  10. Ak nemôže disciplinárny orgán disciplinárne previnenie prerokovať z dôvodov na strane disciplinárneho orgánu, cestovné výdavky predvolaným účastníkom, ktorí sa dostavili pred disciplinárny orgán, uhradí príslušný riadiaci zväz, pri ktorom disciplinárny orgán pôsobí.

  Článok 75 - Poriadková pokuta

  1. Členovi SFZ, ktorý napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší priebeh disciplinárneho konania alebo ktorý sa voči disciplinárnej komisii alebo jej členom správa urážlivo, alebo ktorý bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, nevyhovie výzve alebo sa nedostaví na predvolanie podľa tohto disciplinárneho poriadku, môže disciplinárna komisia uložiť poriadkovú pokutu; ak ide o fyzickú osobu až do 1.000,- eur; ak ide o právnickú osobu až do 3.000,- eur.
  2. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musí byť dotknutá osoba vopred upozornená.
  3. Proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute je možné podať odvolanie podľa článku 81 až 83, ktoré nemá odkladný účinok.

  Článok 76 - Pozastavenie výkonu športovej činnosti a pozastavenie výkonu funkcie v priebehu disciplinárneho konania

  1. Ak bol hráč vylúčený alebo ak bol vykázaný rozhodcom z hracej plochy a z ohraničených priestorov ihriska člen realizačného tímu alebo iná osoba nezúčastnená na hre alebo ak bola delegátom zväzu alebo delegátom stretnutia niektorá z týchto osôb označená, že mala byť vylúčená alebo vykázaná a táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí, vedúci družstva alebo kapitán družstva bol s tým oboznámený a zobral túto skutočnosť svojim podpisom na vedomie, má označený previnilec s okamžitou platnosťou pozastavený výkon športovej činnosti, výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie, ktorú v čase stretnutia vykonával. Toto ustanovenie platí obdobne aj na disciplinárne previnenia osôb uvedených v článku 12 ods. 2.
  2. Ak osoba uvedená v odseku 1 bola vykázaná alebo bola označená, že mala byť vykázaná, je súčasne evidovaná aj ako hráč, má s okamžitou platnosťou súčasne pozastavený aj výkon športovej činnosti.
  3. Pozastavenie výkonu činnosti osoby vylúčenej alebo vykázanej podľa odseku 1 sa započítava do uloženého disciplinárneho opatrenia, ak je započítanie možné.
  4. Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa odseku 1 podala odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, disciplinárny orgán môže rozhodnúť o ukončení pozastavenia výkonu príslušnej činnosti, najmä v prípade, ak by ďalšie trvanie pozastavenia príslušnej činnosti bolo neprimerané vo vzťahu k predpokladanej dĺžke odvolacieho konania a predpokladanému druhu a výmere disciplinárneho opatrenia, ktorého uloženie vylúčenej alebo vykázanej osobe hrozí.
  5. Okamžité pozastavenie výkonu športovej činnosti sa neuplatňuje, ak bol hráč vylúčený v medzinárodnom stretnutí.
  6. Okamžité pozastavenie výkonu športovej činnosti sa nevzťahuje na štart hráča v medzinárodnom stretnutí vrátane súťaží riadených FIFA a UEFA.
  7. Hráč, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na reprezentačný zraz, má automaticky pozastavený výkon športovej činnosti v reprezentácii až do rozhodnutia disciplinárnej komisie.

  Článok 77 - Rozhodnutie o ochrannom opatrení

  1. Disciplinárna komisia môže kedykoľvek v priebehu disciplinárneho konania rozhodnúť o určení primeraných ochranných opatrení, ak je to v záujme dosiahnutia účelu disciplinárneho konania.
  2. Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článku 81 až 83, ktoré nemá odkladný účinok.

  Článok 78 - Rozhodnutie o veci

  1. Po objasnení všetkých okolností disciplinárneho previnenia rozhodne disciplinárna komisia o uložení disciplinárneho opatrenia podľa osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku v prípade, ak k disciplinárnemu previneniu došlo. Vzhľadom na charakter disciplinárneho previnenia a osobu previnilca môže disciplinárna komisia od uloženia disciplinárneho opatrenia aj upustiť.
  2. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia obsahuje
   1. označenie previnilca, ktorému sa ukladá disciplinárne opatrenie,
   2. označenie uloženého disciplinárneho opatrenia a jednoznačný časový údaj o jeho trvaní so stanovením dňa, hodiny a minúty jeho začiatku a dňa, hodiny a minúty jeho ukončenia, alebo lehotu na vykonanie disciplinárneho opatrenia,
   3. odkaz/označenie porušeného článku osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku a prípadne aj iného porušeného ustanovenia iného predpisu,
   4. stručný popis disciplinárneho previnenia, za ktoré sa disciplinárne opatrenie ukladá s uvedením miesta, času a spôsobu disciplinárneho previnenia; ak k disciplinárnemu previneniu došlo počas stretnutia je potrebné uviesť presný čas kedy k disciplinárnemu previneniu došlo, pri nešportovom správaní divákov je potrebné presne označiť čas, miesto a spôsob nešportového správania divákov,
   5. ochranné opatrenie, ak bolo v priebehu disciplinárneho konania určené, s presným vymedzením druhu a doby jeho platnosti,
   6. odôvodnenie, ak o jeho písomné vypracovanie požiadala do piatich dní od oznámenia rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie, prezident SFZ alebo generálny sekretár SFZ alebo ak písomné vypracovanie odôvodnenia nariadil predseda disciplinárnej komisie,
   7. poučenie o možnosti podať odvolanie, ktoré sa podáva disciplinárnej komisii, ktorá o disciplinárnom previnení rozhodla, a ktorá ho predkladá odvolacej komisii,
   8. poučenie o výške poplatku za odvolanie.
  3. Disciplinárna komisia oznamuje rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
   1. vyhlásením rozhodnutia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia,
   2. oznámením výroku rozhodnutia v najbližšej úradnej správe po vydaní rozhodnutia, ak nebolo rozhodnuté, že sa v úradnej správe zverejní celé rozhodnutie ; v záujme preventívneho a výchovného pôsobenia môže disciplinárna komisia rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia v úradnej správe v plnom znení, a
   3. zapísaním rozhodnutia v plnom znení do ISSF.
  4. Disciplinárna komisia rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k záveru, že
   1. k disciplinárnemu previneniu nedošlo
   2. podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané,
   3. skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému orgánu SFZ, alebo orgánu verejnej správy, alebo
   4. rozhodnutie o vine nie je možné z iného dôvodu.
  5. Písomné odôvodnenie rozhodnutia podľa odsekov 3 a 4 vyhotoví disciplinárna komisia až po zaplatení poplatku za vypracovanie odôvodnenia v lehote určenej disciplinárnou komisiou nie kratšej ako sedem dní, inak žiadosti o vypracovanie odôvodnenia nevyhovie; orgány SFZ sú od poplatku oslobodené.

  Článok 79 - Účinnosť uložených disciplinárnych opatrení

  1. Uložené disciplinárne opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia, ak v rozhodnutí nie je uvedený iný deň nadobudnutia účinnosti.
  2. Ak má hráč, člen realizačného tímu alebo funkcionár predbežne pozastavený výkon športovej činnosti, výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie už pred začatím disciplinárneho konania (článok 76 ods. 1), začína sa účinnosť disciplinárneho opatrenia dňom predbežného pozastavenia výkonu športovej činnosti, výkonu inej ako športovej činnosti alebo výkonu funkcie.
  3. Účinnosť disciplinárneho opatrenia pozastavenia športovej činnosti podľa článku 76 ods. 4 sa začína automaticky nasledujúcim dňom po skončení reprezentačného zrazu.
  4. Disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie v prestupovom konaní sa ukladajú s účinnosťou od dátumu začiatku prestupového konania.

  Tretia hlava - Odvolacie konanie

  Článok 80 - Odvolacia komisia

  1. O odvolaniach proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie rozhoduje odvolacia komisia (článok 59 ods. 4 stanov SFZ) ako orgán druhého stupňa, ak je odvolanie prípustné.
  2. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti, ktorý sa zodpovedá konferencii SFZ.
  3. Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaní v pléne, ktoré tvoria všetci členovia odvolacej komisie.
  4. Odvolacia komisia je uznášania schopná, ak sú na jej rokovaní prítomní najmenej traja členovia odvolacej komisie. Osobné rokovanie odvolacej komisie je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie (článok 37 ods. 11 stanov SFZ).
  5. Zloženie a spôsob kreovania odvolacej komisie člena SFZ upravuje predpis príslušného riadiaceho zväzu v súlade s článkom 9 ods. 6 stanov SFZ.

  Článok 81 - Odvolanie

  1. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je odvolanie, okrem prípadu keď je ustanovené, že podanie odvolania nie je prípustné.
  2. Odvolanie má odkladný účinok, ak to výslovne ustanovuje disciplinárny poriadok alebo iný predpis SFZ.
  3. Predseda odvolacej komisie môže na základe odôvodnenej žiadosti osoby oprávnenej na podanie odvolania rozhodnúť o odkladnom účinku riadne a včas podaného odvolania.

  Článok 82 - Oprávnené osoby

  1. Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (ďalej len “odvolateľ”) sú:
   1. fyzická osoba, ktorej bolo disciplinárne opatrenie uložené alebo ňou na tento účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba,
   2. klub, ktorého členovi alebo družstvu bolo disciplinárne opatrenie uložené, alebo klubom na tento účel splnomocnená osoba,
   3. iný subjekt, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí vo veci.
  2. Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia disciplinárnej komisie ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba.

  Článok 83 - Náležitosti odvolania

  1. Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti
   1. označenie, ktorému orgánu je určené,
   2. označenie subjektu, ktorý ho podáva, a to uvedením mena a adresy fyzickej osoby alebo označením názvu a sídla právnickej osoby,
   3. označenie rozhodnutia disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje,
   4. dôvody odvolania,
   5. označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní použité,
   6. uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha,
   7. podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom ISSF a
   8. doklad o úhrade poplatku za odvolanie, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
  2. Odvolanie podané prostredníctvom ISSF obsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a. až f.
  3. Ak odvolanie nespĺňa náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2, predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby nedostatok odstránila v primeranej lehote, ktorú zároveň určí.
  4. Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa odseku 3 nebol odstránený, disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastaví.
  5. Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie.

  Článok 84 - Lehota a miesto podania odvolania

  1. Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisii sa podáva na disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do siedmich kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. Ak o vypracovanie písomného odôvodnenia rozhodnutia požiadala osoba, ktorá je oprávnená podať proti rozhodnutiu odvolanie, lehota na podanie odvolania začína plynúť tejto osobe až od doručenia písomného vyhotovenia odôvodnenia rozhodnutia prostredníctvom ISSF, poštou alebo iným preukázateľným spôsobom.
  2. Predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do siedmich kalendárnych dní od doručenia odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie so stanoviskom disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie veci”) odvolacej komisii, ak disciplinárna komisia v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu sama nevyhovie. Ak vec neznesie odklad, predseda disciplinárnej komisie predloží vec predsedovi odvolacej komisie najneskôr do troch kalendárnych dní od riadneho doručenia odvolania.
  3. Ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, predseda disciplinárnej komisie predloží vec odvolacej komisii až po doručení dokladu o úhrade poplatku za odvolanie; to neplatí ak ide o vec, ktorá neznesie odklad.
  4. Ak disciplinárna komisia v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama (autoremedúra), vec sa odvolacej komisii nepredkladá a poplatok za odvolanie sa vráti v plnom rozsahu subjektu, ktorý ho uhradil.
  5. Ak disciplinárna komisia riadne doručenému odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, predloží vec bezodkladne, spravidla prostredníctvom ISSF, na rozhodnutie odvolacej komisii a súčasne o tom upovedomí odvolateľa.
  6. O odvolaní je odvolacia komisia povinná rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od riadneho predloženia veci. Ak vec neznesie odklad odvolacia komisia rozhodne do 14 kalendárnych dní od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacej komisie.

  Článok 85 - Rozhodnutie o odvolaní

  1. Pri rozhodovaní o odvolaní postupuje odvolacia komisia v zmysle článku 59 stanov SFZ.
  2. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:
   1. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako neúčelné,
   2. odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie je správne,
   3. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo inými predpismi SFZ, FIFA alebo UEFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ, alebo
   4. zruší napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie a vráti vec so svojím stanoviskom disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.
  3. Rozhodnutie odvolacej komisie je pre členov SFZ, ktorých sa týka, záväzné (článok 8 ods. 4 stanov SFZ).
  4. Ak odvolacia komisia za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodla vo svojom skoršom rozhodnutí v inej veci, v záujme zjednotenia vlastnej rozhodovacej činnosti uvedie dôvody, na základe ktorých sa odchýlila od svojho skoršieho rozhodnutia. Ak nesúlad v rozhodovacej činnosti odvolacej komisie bude zistený až po vydaní dvoch nesúladných rozhodnutí, odvolacia komisia na základe podnetu člena SFZ alebo aj bez takého podnetu vydá zjednocovacie stanovisko, ktoré je záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým nebude zrušené neskorším stanoviskom alebo sa stane neaktuálne v dôsledku zmeny predpisov.
  5. V odôvodnených prípadoch môže odvolacia komisia podať výkladové stanovisko, ktoré je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a toto je všeobecne záväzným pravidlom.

  Štvrtá hlava - Spoločné ustanovenia

  Článok 86 - Dokumentácia disciplinárneho konania

  1. Z rokovaní disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje všetky podstatné údaje o začatí, priebehu a záveroch rokovania. Zápis podpisuje predseda disciplinárneho orgánu alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu a tajomník.
  2. Všetky rozhodnutia disciplinárnych orgánov prijaté v rámci disciplinárneho konania sa evidujú elektronicky v ISSF vo forme uznesení. Ak riadiaci orgán súťaže nerozhodol o používaní ISSF na účely disciplinárneho konania, všetky rozhodnutia a podklady sa evidujú v tlačenej podobe.
  3. Rozhodnutie odvolacej komisie sa vždy zverejňuje v úplnom znení.

  Článok 87 - Evidencia disciplinárnych opatrení a ochranných opatrení

  1. Záznamy o uložených disciplinárnych opatreniach a určených ochranných opatreniach fyzickým osobám a právnickým osobám v pôsobnosti disciplinárnej komisie vedie disciplinárna komisia v evidencii uznesení vedenej v rámci ISSF.
  2. Údaje do evidencie podľa odseku 1 zapisuje tajomník disciplinárneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
  3. Disciplinárne opatrenia uložené subjektom vedeným v Centrálnom registri členov SFZ vedenej v rámci ISSF sa zapisujú do tejto evidencie na kartu postihnutého.
  4. Ochranné opatrenia určené subjektom vedeným v Centrálnom registri členov SFZ vedenej v rámci ISSF sa zapisujú do tejto evidencie na kartu subjektu, ktorému bolo ochranné opatrenie určené.

  Článok 88 - Poplatky za prerokovanie disciplinárneho previnenia

  1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa uhrádza poplatok za disciplinárne konanie prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry alebo ho previnilec, ktorému nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra, uhrádza na účet príslušného riadiaceho zväzu.
  2. Výška poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby je uvedená v rozpise súťaží na príslušný súťažný ročník, inak platí naposledy stanovená výška poplatku.
  3. Výšku poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súťažiach riadených členmi SFZ ustanoví predpis príslušného riadiaceho zväzu.
  4. Ak disciplinárny orgán rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo a konanie zastaví, poplatok sa vráti späť tomu, kto ho uhradil spravidla rovnakým spôsobom ako bol poplatok uhradený.
  5. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu najneskôr na zasadnutí, na ktorom sa má disciplinárne previnenie prerokovať. Doklad o úhrade nie je potrebné predložiť v prípade, ak sa poplatok uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

  ŠTVRTÁ ČASŤ - Prechodné a záverečné ustanovenia

  Článok 89 - Prechodné ustanovenia

  1. Disciplinárne opatrenia uložené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku ostávajú v platnosti, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.
  2. V disciplinárnom konaní začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku sa pokračuje podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  3. Disciplinárne konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku a úkony v ňom vykonané majú rovnaké účinky ako disciplinárne konanie začaté a úkony vykonané podľa tohto disciplinárneho poriadku.
  4. Napomenutia z jesennej časti majstrovskej súťaže súťažného ročníka 2013/2014 a napomenutia z pohárovej súťaže súťažného ročníka 2013/2014 sa prenášajú do jarnej časti príslušnej súťaže súťažného ročníka 2013/2014.
  5. Ak bol hráč v jesennej časti majstrovskej súťaže súťažného ročníka 2013/2014 napomínaný štyrikrát a v jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 dôjde k 5. napomenutiu, článok 37 ods. 5 písm. a. sa nepoužije.
  6. Ak bol hráč v jesennej časti majstrovskej súťaže súťažného ročníka 2013/2014 napomínaný osem krát, a v jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 dôjde k 9. napomenutiu, článok 37 ods. 5 písm. b. sa nepoužije.
  7. Ak bol hráč v pohárovej súťaži súťažného ročníka 2013/2014 pred 1. januárom 2014 napomínaný dvakrát a k jeho 3. napomenutiu dôjde v roku 2014, článok 37 ods. 8 sa pri treťom napomínaní v takom prípade nepoužije.

  Článok 90 - Zrušovacie ustanovenie

  Zrušuje sa Disciplinárny poriadok SFZ schválený na mimoriadnej konferencii SFZ konanej dňa 10. júla 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov.

  Článok 91 - Účinnosť

  Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti