Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Futbaloví hráči a nové stanovy Slovenského futbalového zväzu: Najvýznamnejšie zmeny NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .

  Návrh Stanov Slovenského futbalového zväzu, ktorý je v súčasnosti predstavovaný verejnosti v regiónoch Slovenska, prináša významné zmeny do doterajšieho systému fungovania organizovaného futbalu na Slovensku. Ako vzor zohľadňuje najmä stanovy a odporúčania medzinárodnej federácie FIFA a konfederácie UEFA, reaguje však aj na výsledky rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ a na špecifiká slovenskej právnej úpravy, ako aj potreby a problémy, ktoré si vyžiadala každodenná prax slovenského futbalu od najnižšej až po najvyššiu úroveň.

  Zásadné zmeny návrh Stanov SFZ prináša aj vo vzťahu k hráčom – futbalistom. Čl. 1 písm. i) návrhu zavádza jednotný pojem „hráč“ na označenie hráča futbalu, futsalu aj plážového futbalu. Každý hráč musí byť registrovaný v informačnom systéme slovenského futbalu (čl. 19 návrhu Stanov), čo je podmienkou jeho uznania za hráča.

  Najvýznamnejšie novinky vo vzťahu k hráčom možno rozdeliť na:

  1) posilnenie postavenia hráčov v orgánoch Slovenského futbalového zväzu a v organizovanom futbale vo všeobecnosti, a to:

  a) zavedenie individuálneho členstva hráčov v SFZ

  Každý hráč registrovaný v informačnom systéme SFZ sa považuje za individuálneho člena SFZ, čo je v porovnaní s doterajším stavom absolútna novinka. Podľa čl. 20 ods. 4 sa za individuálneho člena SFZ na obdobie reprezentácie SR považuje aj reprezentant, ktorý prijal poverenie SFZ (reprezentačného trénera), aj keby predtým nebol registrovaný v SFZ (pretože je napr. registrovaný v zahraničí). Hráči v školských súťažiach sa so súhlasom svojich zákonných zástupcov stávajú „dočasnými členmi“ SFZ s časovým obmedzením na jeden rok od zapojenia sa do súťaže. Dočasné členstvo sa môže opakovane predlžovať vždy o jeden rok alebo zmeniť na individuálne členstvo.

  Členstvo hráčov pritom so sebou prináša členské práva, ale aj povinnosti. Základnou povinnosťou je platenie členského príspevku, právom je najmä podieľať sa na činnosti SFZ, podávať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov SFZ – sprostredkovane - cez obchodné spoločnosti, združenia, zväzy a kluby, v ktorých hráči pôsobia alebo sú ich členmi.

  V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že podľa čl. 74 ods. 11 návrhu Stanov, všetci hráči budú mať povinnosť podať prihlášku do SFZ do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto Stanov. Za splnenie podmienky podania prihlášky do SFZ sa však považuje aj registrácia osoby do informačného systému slovenského futbalu (ISSF), postačí teda ak sa hráč dá zaregistrovať do systému ISSF, pokiaľ ešte nie je zaregistrovaný.

  b) posilnenie účasti na Konferencii SFZ ako najvyššom orgáne SFZ
  Podľa čl. 27 ods. 2 písm. e) návrhu Stanov má platiť, že okrem toho, že všetci hráči registrovaní v systéme SFZ sú individuálnymi členmi SFZ, môžu svoje práva realizovať aj cez hráčsku Asociáciu profesionálnych futbalistov Slovenska (APFS; www.apfs.sk), ktorá je riadnym členom SFZ. To je podľa čl. 31 ods. 4 predpokladaný spôsob, akým sa budú individuálni členovia SFZ podieľať na činnosti SFZ a využívať svoje práva: „Individuálni členovia SFZ nemajú priame hlasovacie právo na konferencii SFZ. Majú právo podieľať sa na činnosti SFZ, podávať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov SFZ sprostredkovane, cez obchodné spoločnosti, združenia, zväzy a kluby, v ktorých pôsobia alebo sú ich členmi.“ APFS má pritom podľa čl. 41 ods. 1 písm. f) návrhu Stanov ako riadny člen SFZ právo vysielať na Konferenciu SFZ jedného zástupcu, ktorého si zvolia hráči – členovia APFS. 
  c) posilnenie postavenia hráčov v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom SFZ

  Rovnako ako doteraz, a zároveň podľa vzoru nadnárodných futbalových organizácií, sa zachováva záväzok členov SFZ vrátane hráčov riešiť prípadné spory spojené s výkonom športovej činnosti, teda v praxi najmä nevyplatené odmeny a prémie, pred orgánmi SFZ, a nie pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Zachováva sa existencia osvedčeného a už niekoľko rokov fungujúceho Rozhodcovského súdu SFZ ako arbitrážneho súdu zriadeného v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, ktorého rozsudky sú rovnocenné so súdnymi rozsudkami a vykonateľné buď exekútormi alebo aj prostredníctvom príslušných komisií SFZ.

  Novinkou však je zohľadnenie odporúčaní FIFA, ktoré predpokladajú, že športové orgány rozhodovania sporov medzi klubmi a hráčmi (t.j. Rozhodcovský súd SFZ) budú mať medzi stálymi arbitrami rovnocenne zastúpených arbitrov delegovaných hráčmi a klubmi, v záujme dosiahnutia rovnováhy medzi záujmami klubov a hráčov v procese rozhodovania sporov (čl. 67 ods. 1 návrhu Stanov). Aj bez tohto opatrenia síce bola nezávislosť rozhodovania Rozhodcovského súdu SFZ zaručená zákonom o rozhodcovskom konaní, ktorý arbitrom ukladá povinnosť nezávislého rozhodovania, z hľadiska FIFA však mohol nastať problém vo vzťahu k rešpektovaniu rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ, pretože FIFA uznáva iba také národné rozhodovacie orgány, v ktorých sú rovnomerne zastúpení arbitri delegovaní hráčmi a klubmi. V opačnom prípade je rozhodnutie národného orgánu irelevantné, a sporiace sa strany sa môžu obrátiť na orgány FIFA, bez ohľadu na to, že v tej istej veci sa koná (konalo) pred Rozhodcovským súdom SFZ.

  Táto právna neistota sa má v návrhu Stanov odbúrať tým, že po tom, ako bude zavedená parita (rovnocennosť) zastúpenia arbitrov delegovaných hráčmi a klubmi, FIFA nebude môcť odmietnuť rešpektovať rozhodnutie Rozhodcovského súdu SFZ.

  V otázkach, ktoré nebudú patriť do kompetencie RS SFZ pritom naďalej nové Stanovy (v čl. 13) predpokladajú zachovanie právomoci orgánov FIFA a ako najvyššej autority, Športového arbitrážneho súdu CAS v Lausanne (Švajčiarsko).

  2) úprava postavenia reprezentantov SR

  Reprezentantom sa podľa definície v čl. 1 písm. m) návrhu Stanov SFZ rozumie hráč, ktorý písomne alebo iným obvyklým spôsobom prijal poverenie SFZ reprezentovať Slovenskú republiku ako člen reprezentačného družstva v ktorejkoľvek vekovej kategórii v športovom stretnutí alebo na inom reprezentačnom podujatí organizovanom v rámci činnosti SFZ. Akonáhle teda hráč prijme poverenie SFZ (reprezentačného trénera) reprezentovať SR, stáva sa reprezentantom SR, s čím sa majú spájať niektoré významné dôsledky: Reprezentanti majú rozsah svojich práv a povinností osobitne upravený v Štatúte reprezentanta, ktorý má formu zmluvy, ktorú musí každý reprezentant podpísať. Na základe tejto zmluvy reprezentantovi vznikajú okrem práva a cti reprezentovať SR aj povinnosti – napr. reprezentanti sú počas športovej reprezentácie povinní používať štátny znak Slovenskej republiky, ako to vyžaduje aj zákon o organizácii a podpore športu. Zásadne však Štatút reprezentanta nepredstavuje neprimerané zásahy ani obmedzenia pre hráča a akékoľvek povinnosti a obmedzenia správania uložené v Štatúte reprezentanta počas výkonu reprezentačných úloh sledujú jediný cieľ - bezproblémovej a dôstojnej reprezentácie Slovenskej republiky a SFZ.

  3) určenie mantinelov pre disciplinárne konania voči hráčom

  Čl. 12 ods. 5 návrhu Stanov podrobne upravuje princípy disciplinárneho konania a jednotlivé disciplinárne opatrenia, ktoré sa majú premietnuť aj do interných predpisov na úrovni regiónov, oblastí a klubov. Špecifikáciu konkrétnych disciplinárnych opatrení pritom vyžaduje jednak UEFA, ale tiež slovenský zákon o organizácii a podpore športu.

  Disciplinárne opatrenia, ktorými podľa návrhu Stanov bude možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu i právnickú osobu (t.j. hráča aj klub), majú byť jednotné a predstavovať:
  a. upozornenie;
  b. pokarhanie;
  c. pokuta;
  d. odobratie ceny.

  Podľa navrhovaného čl. 20 ods. 6, disciplinárne opatrenia, ktorými bude možné v disciplinárnom konaní postihnúť iba fyzickú osobu (napr. hráča), majú byť:
  a. vylúčenie:
  i. zo SFZ,
  ii. z reprezentácie;
  b. pozastavenie výkonu
  i. funkcie,
  ii. športovej činnosti alebo
  iii. inej ako športovej činnosti;
  c. zákaz vstupu do šatní, do technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov, do priestorov extra sedenia alebo do iných učených priestorov štadióna;
  d. zákaz vstupu na štadión;
  e. zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom.

  4) úpravu prestupov hráčov,

  Čl. 19 ods. 4 návrhu Stanov výslovne stanovuje, že SFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach prestupov hráčov, odstupného a výchovného, a ich princípy zakotví vo svojich predpisoch aj pre výlučne vnútroštátne vzťahy. Znamená to, že v prestupových poriadkoch SFZ sa majú zohľadniť najmä rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Bosman a Bernard, týkajúce sa odstupného a výchovného pri prestupoch hráčov medzi klubmi. Nezaplatenie týchto súm totiž obmedzuje voľnosť (pohybu) hráča a jeho možnosť voľby, pre ktorý klub bude hrať. Po novom, zohľadňujúc uvedené rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, odstupné sa nebude vyžadovať pri prestupe po skončení zmluvy, a výchovné bude odrážať reálnu výšku nákladov spojených s výchovou hráča.

  Záverom možno opätovne konštatovať, že navrhované znenie Stanov upravuje postavenie hráčov progresívnejšie ako doterajšie stanovy, pričom zohľadňuje odporúčania FIFA, UEFA ako aj rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora EÚ a znenie slovenského zákona o organizácii a podpore športu. Prijatím tohto návrhu by sa teda postavenie hráčov v podmienkach slovenského futbalu malo čiastočne zlepšiť, čím sa otvára cesta aj pre ďalšiu, ale už nielen výlučne autonómnu futbalovú, ale aj všeobecnú zákonnú úpravu postavenia hráčov všetkých športov – pripravuje sa totiž podstatná novelizácia, príp. úplne nový zákon o športe, ktorý by mohol vyriešiť aj iné základné a doteraz neriešené otázky postavenia hráčov, najmä ich postavenia buď ako zamestnancov alebo ako samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti