Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Hospodárenie SFZ podľa návrhu stanov Slovenského futbalového zväzu NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.08.2012JUDr. Jozef Čorba PhD. (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

      Hospodárenie SFZ je v navrhovanej úprave Stanov predmetom článkov 68 až 71. Navrhovaná úprava vychádza z možností a limitov, ktoré národným športovým zväzom určuje zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj z požiadaviek UEFA na minimálny odporúčaný obsah stanov členských asociácií.

      V čl. 68 sú vymedzená základné pravidlá hospodárenia SFZ, v rámci ktorých je deklarovaná zhoda hospodárskeho obdobia s kalendárnym rokom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

      Hospodárenie SFZ bude vždy prebiehať na základe rozpočtu zostaveného na kalendárny rok. Keďže zostavenie rozpočtu je jednou z najdôležitejších a najnevyhnutnejších úloh SFZ, splnenie tejto úlohy patrí do kompetencií Konferencie. Konferencia bude schvaľovať rozpočet a aj kontrolovať jeho plnenie. Ustanovenie čl. 68 ods. 2 deklaruje zámer pripravovať vyrovnaný rozpočet. Z tohto ustanovenia podľa nášho názoru neplynie povinnosť pripraviť absolútne vyrovnaný rozpočet, ale deklarovanie snahy o to, aby sa zbytočne nenavyšoval deficit rozpočtu, a ani aby neostávali neprerozdelené príjmy SFZ. Je to v podstate usmernenie pre generálneho sekretára smerom k príprave rozpočtu, ako aj usmernenie pre Konferenciu, aby neschvaľovala výrazne schodkový alebo výrazne prebytkový rozpočet.

      Schválený rozpočet je samozrejme smerodajný pre VV i prezidenta, ktorí sú povinní pri výkone svojej činnosti, rozhodovaní o použití prostriedkov SFZ, uzavieraní zmlúv s tretími osobami postupovať v medziach schváleného rozpočtu, na čo nadväzuje povinnosť VV podľa čl. 68 ods. 5 predkladať Konferencii správu o hospodárení SFZ, aby tá mohla kontrolovať, či je schválený rozpočet skutočne dodržiavaný.

      Povinnosť overovania účtovnej závierky nezávislým audítorom podľa čl. 68 ods. 7 je povinnosť uložená zo strany UEFA, ktorá chce mať prehľad o finančnej kondícii každého členského zväzu už aj vzhľadom na zabezpečenie účasti klubov a reprezentačných mužstiev v súťažiach riadených UEFA-ou. Okrem toho v zmysle čl. 42 ods. 5 Stanov UEFA (znenie od 22.03.2012) by mali členské futbalové zväzy ručiť za splnenie záväzkov ich členských klubov voči UEFA.

      Oproti doterajšej úprave prechádza právomoc ustanoviť nezávislého audítora na Konferenciu, čo je v súlade s princípom rozloženia moci medzi najvyššie orgány SFZ, ako aj s princípom vzájomných bŕzd a protiváh, ktorý nachádza vyjadrenie v čl. 37, 38 návrhu Stanov. Keďže Výkonný výbor realizuje hospodárenie SFZ, nemôže mu byť zverená aj právomoc voblasti kontroly hospodárenia, ale táto právomoc by mala patriť orgánu, ktorému sa Výkonný výbor zodpovedá zo svojej činnosti.

      Pridáva sa povinnosť zasielať správu audítora UEFA-e, v záujme realizovať požiadavky UEFA ako aj zverejniť ju na webovom sídle SFZ, v záujme posilnenia transparentnosti finančných vzťahov SFZ a informovania verejnosti.

  Príjmy SFZ

      Vymedzením príjmov SFZ navrhovaná úprava v podstate kopíruje zákon č. 300/2008 Z. z. Naviac uvádza ako príjem podiel na zisku obchodných spoločností, ktorých je spoločníkom, čo však možno chápať ako príjem z hospodárenia s vlastným majetkom. Uvádza sa aj položka príjmov z vlastnej hospodárskej činnosti, keďže SFZ môže mať aj inú hospodársku (napr. podnikateľskú) činnosť, než s ktorou sa ráta vo vyššie uvedených položkách.

      Účelové určenie príjmov z podnikania v štátnej reprezentácii vychádza zo zákona č. 300/2008 Z. z.

      Podľa spomínaného zákona má SFZ aj právo založiť obchodnú spoločnosť. Odporúčame zakladať, alebo nadobudnúť účasť len v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti, aby sa SFZ vyhol povinnosti neobmedzeného ručenia za záväzky iného subjektu.

      V zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 300/2008 Z. z. možno za účelom podnikania v športovej reprezentácii založiť obchodnú spoločnosť, len ak je národný športový zväz jej jediným akcionárom alebo spoločníkom. Uvedené ustanovenie vzbudzuje pochybnosť, či v takejto spoločnosti musí byť po celý čas jej existencie jediným spoločníkom národný športový zväz, alebo to platí len pri zakladaní spoločnosti. V takom prípade by totiž obchodný podiel v takejto spoločnosti ani jeho časť nebolo možné previesť na inú osobu. To však neplatí v prípade obchodných spoločností založených za iným účelom.

      Ustanovenie čl. 69 ods. 4 návrhu Stanov SFZ vyžaduje na prevod obchodného podielu súhlas kvalifikovanej väčšiny Konferencie. Zmluva o prevode obchodného podielu bez tohto súhlasu síce bude platná, avšak nedostatok súhlasu Konferencie by založil disciplinárnu zodpovednosť tých členov SFZ, ktorí by sa svojim konaním na prevode podieľali. Ide najmä o prípadnú zodpovednosť prezidenta, ak by uzavrel v mene SFZ zmluvu o prevode obchodného podielu, či v mene SFZ vyslovil súhlas s prevodom pri výkone pôsobností valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je SFZ.

  Výdavky SFZ

      Výdavky sú v návrhu Stanov vymedzené podobne ako príjmy SFZ len demonštratívnym spôsobom. Použitie prostriedkov SFZ na rôzne výdavky, však vždy bude vyplývať zo schváleného rozpočtu, pričom Konferencia bude každoročne kontrolovať hospodárenie SFZ na základe správy predloženej Výkonným výborom a účtovnej závierky overenej audítorom.

  Marketingové práva

       V súlade s koncepciou uplatňovanou v rámci Stanov UEFA[1] a takisto inými členskými asociáciami sa koncipuje SFZ ako jediný a výlučný vlastník všetkých marketingových práv súvisiacich so súťažami organizovanými SFZ. Z uvedeného dôvodu odporúčame v zmluvách s hráčmi upozorniť na toto ustanovenie a zakomponovať do zmlúv súhlas hráčov najmä s tým, že SFZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovobrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí a aktivít a akcií organizovaných alebo zastrešovaných SFZ (čl. 71 ods. 2 Stanov SFZ), aj keď sa nazdávame, že po zavedení individuálneho členstva hráčov v SFZ by táto otázka nemala byť spornou.

       Predaj vysielacích práv či ostatné merchandisingové aktivity ohľadne súťaží organizovaných SFZ sú vo svojej podstate podnikateľskou činnosťou[2] . Existujú v podstate tri možnosti ako využívať tieto práva:

  1.    SFZ bude využívať tieto práva sám a sám bude udeľovať napr. súhlas na vysielanie prenosov zo zápasov najvyššej súťaže jednotlivým vysielateľom.

  2.    Za účelom využitia týchto práv SFZ založí obchodnú spoločnosť, ktorej poskytne právo využívať tieto práva licenčnou zmluvou.

  3.    SFZ poskytne právo využívať tieto práva licenčnou zmluvou tretej osobe.

      Týmto sa istým spôsobom precizuje nakladanie s marketingovými právami SFZ oproti predchádzajúcej úprave.

       V zmysle čl. 71 ods. 4 je zverená právomoc Výkonnému výboru, aby rozhodoval o postupe využitia týchto práv uvedenom sub 1) a sub 2) ako aj sub 3), ale len pokiaľ ide o uzavretie zmluvy s treťou osobou.

       O inom spôsobe využitia marketingových práva môže rozhodnúť Konferencia.

        V tejto súvislosti odporúčame, aby logá SFZ a jednotlivých súťaží boli zaregistrované ako ochranné známky na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

  Majetkové vysporiadanie

         V prípade zrušenia a zániku SFZ bez právneho nástupcu je potrebné vykonať majetkové vysporiadanie. V zmysle čl. 73 návrhu Stanov SFZ ho vykoná likvidátor zvolený Konferenciou, resp. určený Ministerstvom vnútra v prípade nedobrovoľného zrušenia podľa ustanovení o likvidácii obchodných spoločností, čo je v súlade s § 13 zákona SNR. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Čl. 47 a 48 Stanov UEFA v znení účinnom od 22.03.2012 ^
  2. Napr. TELEC, I.: Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 46 ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti