Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Judikát Jtk 7/2013 - superrýchle konanie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  24.01.2014Krajský súd v Žiline (Spracoval: Mgr. Dagmar Haňdiaková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.6.2013

  Podstatou, účelom a hlavným cieľom tzv. superrýchleho konania podľa § 204 Trestného poriadku a postupu podľa § 348 Trestného poriadku, v ktorom právomoc konať a rozhodovať patrí sudcovi pre prípravné konanie, je urýchlené vybavenie veci. Ak tento účel nemožno dosiahnuť v lehote podľa § 87 ods. 2 Trestného poriadku, právomoc konať a rozhodovať prechádza na samosudcu. To znamená, že vo veci už môže ďalej konať a rozhodovať len samosudca určený rozvrhom práce.

  1To/88/2012

  U Z N E S E N I E

  Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Adriany Gallovej a JUDr. Pavla Polku, na neverejnom zasadnutí konanom 30. októbra 2012 prejednal odvolanie obžalovaného M. C. podané proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 0T/309/2012 z 20.4.2012 a takto

  r o z h o d o l :

      Podľa § 316 ods. 3 písm. a) Tr. por. z r u š u j e rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp.zn. 0T/309/2012 z 20.4.2012 a vec v r a c i a okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

  O d ô v o d n e n i e

  Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Liptovský Mikuláš napadnutým rozsudkom obžalovaného M. C. uznala vinným zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák.

  Za tento prečin bol obžalovaný odsúdený podľa § 289 ods. 1, § 56 ods. 1, 2, § 38 ods. 3, § 36 písm. l) Tr. zák. na peňažný trest vo výmere 600,- Eur. Podľa § 57 ods. 3 Tr. zák. obžalovanému bol ustanovený náhradný trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený.

  Zároveň podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. bol obžalovanému uložený aj trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel vo výmere 24 mesiacov.

  Proti tomuto rozsudku, riadne a včas, podal odvolanie obžalovaný. V písomných dôvodoch odvolania prostredníctvom svojho obhajcu poukázal na to, že odvolanie smeruje len proti výroku o treste zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel vo výmere 24 mesiacov, ktorý sa mu javí ako neprimerane prísny, až existenčne likvidačný. Ďalej uviedol, že: „obžalovaný dlhodobo býva v Iľanove, mestská časť Liptovského Mikuláša, je živnostník, pričom kanceláriu má v centre Liptovského Mikuláša. Vzdialenosť medzi domom a kanceláriou je cca 5-6 km. Obžalovaný podniká v oblasti počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov a hlavne v oblasti reklamných a marketingových služieb a prenájmu nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Predmet podnikania obžalovaného si vyžaduje, aby neustále navštevoval klientov, zhotovoval fotografie, resp. videozáznamy, produktov klientov - chaty, hotely, reštaurácie, atď. Bez osobného auta nemôže vykonávať toto podnikanie, pretože je nemožné. Obžalovaný je otcom troch detí – F., nar. .....2008, R., nar. ......2000 a K., nar. .....1997. Syn K. je zdravotne ťažko postihnutý, navštevuje Spojenú školu v Liptovskom Mikuláši, syn R. navštevuje tiež základnú školu v Liptovskom Mikuláši a najmladší syn F. navštevuje materskú školu v Liptovskom Mikuláši. Obžalovaný ich každý deň vozí z Iľanova do škôl v Liptovskom Mikuláši. Zdravotný stav syna K. si vyžaduje zvýšenú starostlivosť. Automobil je nevyhnutný aj z tohto dôvodu pre obžalovaného. Obžalovaný študuje na Bankovom inštitúte. Obžalovaný pracuje aj ako tlmočník, tlmočí pre políciu, automobil je nevyhnutný, aby sa dostal vo večerných hodinách, cez víkendy do Liptovského Mikuláša za účelom tlmočenia. Ďalej má obžalovaný prepravnú firmu v Írsku, ako aj auto zaevidované na obvineného v Írsku, pričom sám obžalovaný vykonáva prepravu. Každý príjem obžalovaného je naviazaný viesť motorové vozidlo. Obžalovaný v roku 2011 zobral spolu aj so svojou družkou úver na rozostavaný dom v Iľanove, pričom výška mesačnej splátky je 338,63 Eur. Pre vyššie uvedené skutočnosti spôsobí obžalovanému uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo vážne problémy, a to nielen jemu, ale aj celej jeho rodine, pričom to môže vyústiť do existenčných problémov nielen obžalovaného, ale aj celej jeho rodiny, detí. Obžalovaný sa k spáchaniu skutku priznal a úprimne ho oľutoval. Obžalovaný si je plne vedomý svojho protiprávneho konania. V registri trestov nemá žiadny záznam. Aj keď má obžalovaný v evidenčnej karte vodiča 4 záznamy, ide o menej závažné priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Som toho názoru, že takto uložený trest je vzhľadom na všetky okolnosti neprimerane prísny - čo sa týka trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá vo výmere 24 mesiacov. Vzhľadom na osobné a majetkové pomery obžalovaného, povahu spáchaného prečinu, možnosť nápravy páchateľa a predovšetkým aj na celkový nepriaznivý dopad nielen na neho, ale na celú jeho rodinu sa trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo vo výmere 24 mesiacov sa javí pre obžalovaného neprimerane prísny, a preto navrhujeme, aby napadnutý rozsudok bol zmenený tak, že mu bude uložený primerane vyšší peňažný trest, ktorého výšku ponechávame na zvážení odvolacieho súdu, a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo mu bude uložený na dolnej hranici trestnej sadzby.“

  V písomnom vyjadrení k odvolaniu obžalovaného prokurátor uviedol, že rozsudok okresného súdu považuje za vydaný v súlade so stavom veci a zákonom a odvolanie obžalovaného je nedôvodné. Dal do pozornosti súdu žiadosť írskej strany o právnu pomoc adresovanú Generálnej prokuratúre SR z mesiaca august 2012, ktorá sa týka trestnej veci vedenej príslušnými orgánmi Írskej republiky pre konanie kvalifikované ako trestné činy krádeže a podvodu, ktorých sa mal dopustiť podozrivý M. C. tým, že na území Írskej republiky, kde sa zdržiaval, predával falošné doklady o poistení banky HSBC Írsko, A.S. príslušníkom cudzích štátov.

      Krajský súd na podklade podaného odvolania postupom podľa § 316 Tr. por. zistil, že odvolanie obžalovaného je dôvodné, pretože vo veci rozhodol súd v nezákonnom zložení.

      Po preskúmaní trestného spisu krajský súd zistil, že prokurátor podal na obžalovaného M. C. obžalobu podľa § 204 ods. 1 Tr. por. dňa 18.1.2012 pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Liptovský Mikuláš v danej trestnej veci vydala trestný rozkaz, ktorý bol obvinenému doručený dňa 19.1.2012, a to pri výsluchu pred sudkyňou pre prípravné konanie. Po poučení o opravnom prostriedku obvinený podal odpor proti trestnému rozkazu. Sudkyňa pre prípravné konanie 7.3.2012 nariadila termín hlavného pojednávania na deň 20.4.2012, na ktorom bolo rozhodnuté napadnutým rozsudkom.

      Postup sudkyne pre prípravné konanie považuje v tomto štádiu trestného konania krajský súd za nezákonný.

  Podľa § 10 ods. 3 Tr. por. sudca pre prípravné konanie je sudca súdu prvého stupňa, ktorý je rozvrhom práce súdu poverený rozhodovať o

  a)    zásahoch do základných práv a slobôd pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní,

  b)    sťažnostiach proti rozhodnutiam prokurátora, ak tak ustanovuje Trestný poriadok,

  c)    v iných prípadoch ustanovených Trestným poriadkom.

      Podľa § 237 ods. 3 písm. a) Tr. por. o obžalobe alebo o návrhu na dohodu o vine a treste koná a vo veci rozhoduje sudca pre prípravné konanie, ak ide o skrátené vyšetrovanie podľa § 204; pritom má rovnaké práva a povinnosti ako samosudca. Kompetencie sudcu pre prípravné konanie v konaní po podaní obžaloby sú upravené v ustanovení § 348 Tr. por. Podľa odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa koná po odovzdaní osoby súdu podľa § 204 ods. 1, sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného, najmä na okolnosti zadržania a skutočnosti odôvodňujúce návrh na vzatie do väzby, ak je podaný, a

  a) prednostne, najneskôr v lehote podľa § 87 ods. 2, určí termín vykonania hlavného pojednávania spravidla do pätnástich pracovných dní od podania obžaloby, ak vec nevybaví trestným rozkazom alebo neurobí niektoré z rozhodnutí podľa § 241 ods. 1 písm. a) až g); termín bezodkladne oznámi prokurátorovi a obžalovanému, ktorému zároveň doručí obžalobu, a ak je prítomný obhajca, oznámi termín hlavného pojednávania a doručí obžalobu aj obhajcovi,

  b) so súhlasom obžalovaného vykoná hlavné pojednávanie bezodkladne po jeho výsluchu, ak ho okolnosti prípadu umožňujú vykonať v lehote podľa § 87 ods. 2 od podania obžaloby,

  c) rozhodne o návrhu na vzatie do väzby, ak prokurátor podal taký návrh, a to v lehotách podľa § 87 od podania tohto návrhu a spôsobom podľa § 72, a

  d) umožní obžalovanému, ktorý bol vzatý do väzby a nemá obhajcu, aby si v primeranej lehote obhajcu zvolil; ak tak neurobí, obhajcu mu ustanoví sudca pre prípravné konanie.

      Vybavenie veci sudcom pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 písm. c) Tr. por. trestným rozkazom alebo niektorým z rozhodnutí podľa § 241 ods. 1 písm. a) až g) Tr. por. treba rozumieť vybavenie veci právoplatne. Z tohto vyplýva, že ak sudca pre prípravné konanie postupom podľa § 348 Tr. por. vydal trestný rozkaz a voči tomuto trestnému rozkazu bol podaný odpor, v ďalšom už nemôže rozhodovať sudca pre prípravné konanie, ale táto kompetencia prechádza na samosudcu. Rozhodovanie vo veci samej sudcom pre prípravné konanie po zrušení trestného rozkazu by bolo nad rámec kompetencií vyplývajúcich pre sudcu pre prípravné konanie z ustanovenia § 348 ods. 1 písm. c) Tr. por.

      Podstatou, účelom a hlavným cieľom tzv. superrýchleho konania podľa § 204 Tr. por. a postupu podľa § 348 Tr. por., v ktorom právomoc konať a rozhodovať patrí sudcovi pre prípravné konanie, je urýchlené vybavenie veci. Ak tento účel nemožno dosiahnuť v lehote podľa § 87 ods. 2 Tr. por., t.j. do 48 hodín, právomoc konať a rozhodovať prechádza na samosudcu. Preto po podaní obžaloby podľa § 204 ods. 1 Tr. por. môže sudca pre prípravné konanie v zmysle § 348 Tr. por. len

  - určiť termín hlavného pojednávania,

  - vydať trestný rozkaz,

  - rozhodnúť v zmysle § 241 ods. 1 písm. a) až g) Tr. por.,

  - bezodkladne vykonať a do 48 hodín skončiť hlavné pojednávanie,

  - rozhodnúť o návrhu na vzatie do väzby,

  - ustanoviť obžalovanému obhajcu.

      Ak sa v lehote podľa 87 ods. 2 Tr. por., t.j. do 48 hodín od podania obžaloby, nepodarí vec právoplatne skončiť, superrýchle konanie končí a vo veci sa ďalej koná podľa všeobecných ustanovení Trestného poriadku upravujúcich súdne konanie. To znamená, že vo veci už môže ďalej konať a rozhodovať len samosudca určený rozvrhom práce.

  Ak ide o vec podľa § 204 ods. 1 Tr. por. (podaná obžaloba po skrátenom vyšetrovaní), sudca pre prípravné konanie je kompetentný vykonať iba tie úkony, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 348 Tr. por. Z tohto zákonného ustanovenia však nevyplýva, že ak súdne konanie vo veci podľa § 204 ods. 1 Tr. por. začne vykonávať sudca pre prípravné konanie, takéto konanie aj musí dokončiť.

      Podľa názoru krajského súdu, vzhľadom na obsah Rozvrhu práce na rok 2012 pre Okresný súd Liptovský Mikuláš, účinný v čase rozhodovania sudkyne pre prípravné konanie v tejto trestnej veci, sudkyňa pre prípravné konanie v prejednávanom prípade bola oprávnená vydať trestný rozkaz, avšak tento bol zrušený na podklade podaného odporu a v ďalšom už nemohla byť činná sudkyňa pre prípravné konanie, ale táto kompetencia prislúchala samosudkyni.

      Na základe vyššie uvedeného, keďže vo veci rozhodoval ako nepríslušný sudca pre prípravné konanie a nie samosudca, krajský súd nepreskúmal v zmysle § 317 Tr. por. napadnutý rozsudok v merite veci, ale tento z dôvodu nezákonného zloženia súdu ako nezákonný zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol s tým, že vo veci bude musieť konať samosudca.

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

  V Žiline, 30. októbra 2012        

                           JUDr. Martin Bargel  
                         predseda senátu

  Vypracovala: JUDr. Adriana Gallová


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti