Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Komisie podľa štatútov UEFA a FIFA a podľa návrhu stanov SFZ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.08.2012prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Pri príprave návrhu stanov SFZ je veľmi aktuálnou otázka, aké má byť postavenie odborných komisii SFZ v štruktúre orgánov SFZ a v nadväznosti na to, aká má byť personálna filozofia pravidiel obsadzovania týchto komisií.

  Tvorcovia návrhu stanov si na pomoc vzali aj úpravu postavenia komisií a ich kreovania v štatútoch (stanovách) FIFA[1] a UEFA[2].

  Tvorcovia systému orgánov  FIFA a UEFA a v nadväznosti na to aj právnici, ktorí pretavili ich zámer do ich štatútov, sa zrejme zaoberali podobnými otázkami, akými sa v súčasnosti zaoberajú aj tvorcovia návrhu nových stanov SFZ.
  Preto sme sa rozhodli dôkladne oboznámiť s tým, ako vyriešili postavenie a pravidlá kreovania a riadenia komisií vo svojich stanovách FIFA a UEFA.

  Pri skúmaní ich postavenia, pravidiel kreovania a riadenia, sme si položili otázky uvedené v bodoch 1 až 6, na ktoré sme hľadali odpovede priamo v stanovách UEFA a FIFA. 

  Komisie UEFA/FIFA sú v ich stanovách upravené:

  • v článku 34 a nasl. Stanov FIFA[1]
  • v článku 35bis a nasl. Stanov UEFA[2]


  1. Členovia komisií sú volení alebo len menovaní?

  FIFA:

  • členovia komisií sú ustanovení/určení (použitý anglický pojem - appointed/designated)

  UEFA:

  • jeden z viceprezidentov (podpredsedov) VV predsedá Finančnej komisii. Viceprezidenti VV (podpredsedovia) sú volení na VV, na návrh prezidenta (predsedu) VV
  • predseda a členovia Kontrolného a disciplinárneho orgánu a Odvolacieho orgánu (nie sú to komisie, ale „orgány zabezpečenia spravodlivosti“) sú volení na VV z kandidátov navrhnutých členmi UEFA
  • výbor pre stratégiu profesionálneho futbalu ako osobitný orgán podľa čl. 35 stanov je kreovaný zástupcami líg, klubov, hráčov a jeho členmi sú aj štyria podpredsedovia VV UEFA
  • predsedu, podpredsedov a členov komisií volí VV na návrh predsedu VV 
  • zásadne komisiám predsedá člen VV

  2. Kým sú volení alebo menovaní členovia komisií, či ich volia/menujú delegáti národných zväzov alebo členovia nejakého orgánu (VV)?

  FIFA:

  • predsedu, podpredsedu a členov komisií ustanovuje VV na návrh členov FIFA, prezidenta FIFA alebo konfederácií (napr. UEFA) - na 4 roky aj opakovane; 
  • predseda a podpredseda komisie sú členovia VV (členom VV je pridelená funkcia predsedu/podpredsedu jednotlivých komisií)

  UEFA:

  • jeden z viceprezidentov (podpredsedov) VV predsedá Finančnej komisii. Viceprezidenti VV (podpredsedovia) sú volení na VV, na návrh prezidenta (predsedu) VV.
  • predseda a členovia Kontrolného a disciplinárneho orgánu a Odvolacieho orgánu (nie sú to komisie, ale „orgány zabezpečenia spravodlivosti“) sú volení na VV z kandidátov navrhnutých členmi UEFA
  • výbor pre stratégiu profesionálneho futbalu ako osobitný orgán podľa čl. 35 stanov je kreovaný zástupcami líg, klubov, hráčov a jeho členmi sú aj štyria podpredsedovia VV UEFA
  • predsedu, podpredsedov a členov komisií volí VV na návrh predsedu VV, 
  • zásadne komisiám predsedá člen VV (t.j. môžu zvoliť aj iného predsedu než je člen VV)

  3. Komu sa zodpovedajú predseda, resp. členovia komisií?

  FIFA:

  • predseda a podpredseda sú členovia VV, predsedu, podpredsedu aj členov komisií ustanovuje VV, môže ich aj odvolať

  UEFA:

  • predseda komisie zodpovedá za činnosť komisie (čl. 37 Stanov UEFA), zásadne komisiám predsedá člen VV

  4. Aké majú postavenie komisie v systéme orgánov UEFA, FIFA (aký je to vlastne druh orgánu, výkonný alebo administratívny)?

  FIFA:

  • stále komisie, majú vlastné štatúty, ich zmeny navrhujú Výkonnému výboru
  • čl. 21 – poradný a pomocný orgán VV

  UEFA:

  • nie sú vymenované v systéme orgánov
  • „kontrolný a disciplinárny orgán“ je „orgánom zabezpečenia spravodlivosti“
  • komisie sú riadené VV, VV na ne môže preniesť časť svojich úloh

  5. Ako je upravený vzťah medzi prípadným členstvom osoby v komisii ak pracuje v aparáte FIFA, UEFA (či to je vylúčené)?

  FIFA:

  • predseda a podpredseda audítorskej komisie nie sú členmi VV (kvôli nezávislosti audítorov)

  UEFA:

  • neupravené

  6. To, čo je uvedené v odpovediach na otázky 1 až 5 platí aj pre tie komisie, ktoré majú povahu orgánov zabezpečenia spravodlivosti (disciplinárna komisia, Komora pre rozhodovanie sporov, prípadne iné) alebo pri nich sú určité odchýlky?

  FIFA:

  • okrem komisií (Players Status Committee je jednou z komisií, a jemu podlieha Dispute Resolution Chamber - o nej však v stanovách skoro nič nie je, odkazuje sa na osobitný predpis o nej) má aj "súdne orgány":
   • Disciplinárna komisia
   • Odvolacia komisia
   • Etická komisia 
  • predsedov, podpredsedov a členov uvedených komisií "ustanovuje" VV FIFA
  • pri FIFA sme nenašli ustanovenie o inkompatibilite členov uvedených komisií a členov VV, zrejme sa mlčky predpokladá, že to budú robiť rôzni ľudia

  UEFA:

  • okrem komisií má aj "orgány zabezpečenia spravodlivosti":
   • Kontrolný a disciplinárny orgán
   • Odvolací orgán
   • Disciplinárny inšpektor 
  • ich predsedov a členov "volí" VV UEFA z kandidátov navrhnutých členskými zväzmi
  • členovia uvedených orgánov nemôžu byť zároveň členmi inej komisie ani VV UEFA (čl. 32 Stanov UEFA)

  7. Zhrnutie informácií o komisiách FIFA a UEFA:

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo FIFA i UEFA existujú rôzne prístupy a riešenia jednotlivých detailov súvisacich s úpravou postavenia a kreovania komisií.

  Komisie (odborné) sú v systéme orgánov FIFA a UEFA konštituované ako administratívne, pomocné orgány VV.

  Členovia (odborných) komisií sa síce javia ako volené orgány, de facto sú však predsedovia a podpredsedovia komisií volení do funkcie člena VV a až následne sú ustanovení do niektorej komisie za predsedu alebo podpredsedu.

  Komisie je možné rozdeliť na dve základné skupiny:

  • komisie (odborné), v ktorých nie je vylúčené pôsobenie členov VV, dokonca sa výslovne predpokladá, že členovia VV sú predsedami a podpredsedami komisií 
  • komisie (orgány kontrolné, orgány zabezpečenia spravodlivosti), v ktorých je vylúčené, aby bol člen VV ich členom, vylúčenie je determinované úlohou/povahou takejto komisie, ktorá má napr. kontrolnú alebo jurisdikčnú právomoc  

  Na základe uvedeného je možné konštatovať, že súčasná úprava komisií v predpisoch SFZ nezodpovedá štandardu UEFA a FIFA najmä v tom, že členstvo vo VV a v (odbornej) komisii SFZ je vylúčené (okrem komisie rozhodcov, kde je pripustená výnimka).

  Takýto súbeh funkcií (vo VV a v komisii - akejkoľvek) stanovy SFZ vnímajú ako konflikt záujmov zrejme najmä z dôvodu, že VV volí a odvoláva členov komisie a teda členovia komisie sa zodpovedajú VV ako svojmu nadriadenému orgánu. 

  V čase príprav návrhu koncepčných zmien v SFZ a jeho stanovách je potrebné vážne zvážiť vyššie uvedené podnetné informácie o komisiách FIFA a UEFA, vyhodnotiť poznatky o činnosti komisií SFZ za súčasnej úpravy a následne sa pokúsiť zadefinovať, ako by sa malo upraviť postavenie a spôsob kreovania odborných komisií do budúcnosti.

  V tej súvislosti je potrebné analyzovať a vyriešiť tieto otázky:

  • akým druhom orgánu sú (majú byť) a aké sú (má byť) základné poslanie (odborných) komisií?
  • aký orgán ich kreuje a ktorému orgánu sa zodpovedajú?
  • kto, komu a ako navrhuje predsedu a členov komisií?
  • aký je spôsob kreovania komisie a jej členov - voľbou alebo ustanovením? 
  • či a ako upraviť konflikt záujmov členov komisie s inými volenýámi funkciami?
  • či a ako upraviť konflikt záujmov členov komisie vo vzťahu k pracovníkom aparátu SFZ? 

  Navrhovaná úprava odborných komisií v súčasnej verzii návrhu stanov SFZ:

  Pohľad z hľadiska systematiky návrhu stanov SFZ:

  TRETIA ČASŤ - Orgány SFZ 

  Siedma hlava - Administratívne orgány SFZ

  Článok 61 - Generálny sekretár SFZ
  Článok 62 - Aparát SFZ
  Článok 63 - Odborné komisie SFZ
  Článok 64 - Komisie a pracovné skupiny


  Článok 63 - Odborné komisie SFZ

  1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností SFZ zriaďuje komisie, ktoré plnia úlohu pomocných a poradných orgánov výkonného výboru a sú oprávnené rozhodovať vo veciach vymedzených v štatúte komisie a iných predpisoch SFZ.
  2. Vytváranie alebo rušenie komisií je v kompetencii výkonného výboru, ktorý pre jednotlivé komisie môže ustanoviť z členov výkonného výboru garanta komisie (článok 52 písmeno h.), ktorý zabezpečuje komunikáciu s predsedom komisie a koordináciu činností komisie podľa úloh a potrieb výkonného výboru.
  3. Vymedzenie pôsobností jednotlivých komisií, zadávanie úloh a kontrola činnosti komisií je v pôsobnosti výkonného výboru a generálneho sekretára.
  4. SFZ na zabezpečenie odborných činností v rámci SFZ môže zriadiť najmä tieto komisie:
   1. Etická komisia,
   2. Ekonomická komisia,
   3. Licenčná komisia,
   4. Komisia delegátov,
   5. Komisia futsalu,
   6. Komisia mládeže a školského futbalu,
   7. Komisia pre štadióny a ihriská,
   8. Komisia rozhodcov,
   9. Komisia ženského futbalu,
   10. Legislatívno-právna komisia,
   11. Marketingová komisia,
   12. Matričná komisia,
   13. Športovo-technická komisia,
   14. Trénersko-metodická komisia,
   15. Zdravotná komisia,
   16. Zmierovacia komisia.
  5. Predsedovia komisií podľa odseku 3 sú volení v súlade s čl. 52 písmeno e.
  6. Členov komisie ustanovuje a odvoláva výkonný výbor, ktorý prihliada k návrhom predsedu komisie.
  7. Návrh na predsedu komisie môže predložiť člen výkonného výboru, generálny sekretár alebo iný člen SFZ.
  8. Pre vytvorenie komisie futsalu platia osobitné pravidlá (článok 21).
  9. Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých komisií sú podobnejšie upravené v štatútoch komisií, v organizačnom poriadku a v ďalších predpisoch SFZ.
  10. Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu schváleného výkonným výborom, v ktorom je upravené najmä:

   

  Článok 64 - Komisie a pracovné skupiny

  1. Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť komisiu alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas nie dlhší ako dva roky a pre osobitné účely.
  2. Výkonný výbor vytvára pre zabezpečenie expertných činností ad hoc komisie, schvaľuje ich štatút, vedúcich (predsedov) a členov.
  3. Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj povinnosti a ciele takejto komisie alebo pracovnej skupiny. Vytvorená komisia alebo pracovná skupina podliehajú priamo výkonnému výboru alebo určenému členovi výkonného výboru.
  4. Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami SFZ, predpismi SFZ, FIFA, UEFA, ani s rozhodnutiami konferencie, výkonného výboru a orgánov FIFA, UEFA.

   


  Pohľad z hľadiska systematiky návrhu stanov SFZ:

  TRETIA ČASŤ - Orgány SFZ 

  Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch SFZ

  Článok 36 - Všeobecné ustanovenia
  Článok 37 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SFZ a ich členov
  Článok 38 - Funkčné obdobie volených funkcionárov SFZ
  Článok 39 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií
  Článok 40 - Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie


  Článok 36 - Všeobecné ustanovenia

  1. SFZ zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou, výkonnou, kontrolnou a disciplinárnou, odvolacou a preskúmavacou, administratívnou a rozhodcovskou/súdnou právomocou.
  2. Zastupiteľským orgánom je Konferencia SFZ.
  3. Výkonnými orgánmi sú Prezident SFZ (ďalej len “prezident”) a výkonný výbor.
  4. Kontrolnými orgánmi sú Revízna komisia SFZ (ďalej len “revízna komisia”) a Volebná komisia SFZ (ďalej len “volebná komisia”).
  5. Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna komisia, odvolacia komisia a Odvolací orgán licenčného konania SFZ.
  6. Administratívnymi orgánmi sú generálny sekretár, odborné komisie (ďalej len “komisie”) a ich subkomisie, ad hoc komisie a pracovné skupiny.
  7. Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov SFZ sú bližšie upravené v Organizačnom poriadku SFZ (ďalej len “organizačný poriadok”), disciplinárnom poriadku, štatútoch komisií a ďalších predpisoch SFZ.

  Článok 39 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

  1. Členovia zväzových orgánov na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu, ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.
  2. V podmienkach SFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie v zastupiteľskom, výkonnom, kontrolnom orgáne, v orgáne pre zabezpečenie spravodlivosti a na rozhodcovskom súde, ako aj nezlučiteľnosť postavenia pracovníka aparátu SFZ s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu, s výnimkou členstva v odborných komisiách s poradným hlasom.
  3. Členovia orgánov SFZ volení konferenciou nemôžu byť počas trvania ich mandátu zvolení alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu.
  4. Výkon funkcie vo výkonnom výbore alebo členstvo v komisii je nezlučiteľné s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
  5. Predsedom ani iným členom revíznej komisie, licenčnej komisie, disciplinárnej komisie, komisie rozhodcov, zmierovacej komisie, odvolacej komisie a odvolacieho licenčného orgánu, nesmie byť funkcionár futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených futbalovým zväzom, v rámci ktorého príslušný orgán pôsobí.
  6. Pokiaľ to okolnosti jednotlivého prípadu rozhodovania vyžadujú, sú členovia zväzových orgánov, ktorí sa môžu dostať do konfliktu záujmov, povinní nezúčastňovať sa takéhoto rozhodovania a prenechať rozhodovanie v takomto prípade na osoby nezainteresované na rozhodnutí. V prípade ak hrozí konflikt záujmov, člen kolektívneho orgánu SFZ sa nesmie zúčastniť hlasovania ani rokovania tohto orgánu o otázke, v ktorej konflikt záujmu hrozí.
  7. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmu rozhodne predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide. Pri pochybnosti o existencii konfliktu záujmu osoby predsedajúceho orgánu, rozhodujú ostatní členovia dotknutého orgánu tajným hlasovaním.
  8. Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.

  Poznámky pod čiarou:
  1. Prepojenie na Štatút FIFA schválený na 62. kongrese FIFA v Budapešti 25.5.2012: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/66/54/21/fifastatutes2012e.pdf a, b
  2. Prepojenie na Štatút UEFA, edícia 2012: http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/WhatUEFAis/01/80/54/03/1805403_DOWNLOAD.pdf a, b
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti