Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kontrola futbalovej exekutívy v nových stanovách SFZ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  20.02.2013JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Výkonný výbor SFZ - najvyšší orgán slovenskej futbalovej exekutívy 

  Podľa článku 49 ods. 1 stanov Slovenského futbalového zväzu schválených 28.9.2012 (ďalej len "stanovy") je Výkonný výbor SFZ najvyšším výkonným orgánom SFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom upraveným v stanovách na štyri roky.

  Úlohou výkonného výboru je operatívne riadiť procesy a rozhodovať o veciach, ktoré boli zverené do jeho pôsobnosti Stanovami SFZ najmä v článku 52 stanov SFZ.

  Zodpovednosť výkonného výboru voči konferencii SFZ 

  Už zo spôsobu kreovania výkonného výboru (volia ho delegáti konferencie) logicky vyplýva, že výkonný výbor sa zodpovedá konferencii, čo je aj výslovne vyjadrené v článku 37 ods. 3 stanov.

  Konferencia je na jednej strane oprávnená ukladať výkonnému výboru svojimi rozhodnutiami úlohy alebo na strane druhej je oprávnená aj revidovať rozhodnutia výkonného výboru (čl. 53 odsek 7 stanov), prípadne požadovať vysvetlenia k rozhodnutiam a postupom výkonného výboru.

  Kontrola výkonného výboru cez jeho zloženie  

  Viacerí členovia výkonného výboru sú volenými zástupcami záujmových skupín, ktoré prirodzene existujú v slovenskom futbale a hľadajú rovnováhu vo svojich záujmoch. Zloženie výkonného výboru je upravené v čl. 49 ods. 3 stanov. Rovnováhu amatérskeho a profesionálneho futbalu má vyjadrovať aj rovnaký počet zástupcov amatérskeho futbalu a zástupcov profesionálneho futbalu vo výkonnom výbore (4 a 4), ktorých si volia komory delegátov za amatérsky futbal a za profesionálny futbal osobitne.

  Ostatných členov výkonného výboru volia všetci delegáti konferencie. Ďalší členovia výkonného výboru - zástupcovia trénerov a rozhodcov sú predstaviteľmi ďalších dôležitých záujmových skupín pôsobiacich vo futbale.

  Predstavitelia rôznych záujmových skupín vo výkonnom výbore  pri výkone funkcie de facto kontrolujú navzájom svoju činnosť, pričom je potrebné uviesť, že ako členovia výkonného orgánu sa stali zástupcami celého slovenského futbalu a sú povinní prijímať rozhodnutia na jeho prospech, aj keď dostali mandát ako zástupcovia záujmovej skupiny.

  Okrem toho sú členmi výkonného výboru ešte prezident, viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy a člen výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky.

  Správa o činnosti - dôležitý nástroj kontroly 

  V tomto smere je veľmi dôležitým nástrojom kontroly správa o činnosti prezidenta a výkonného výboru od poslednej konferencie, ktorá je povinným bodom každej riadnej konferencie (čl. 46 ods. 3 písm. e. stanov). V tejto správe, ktorú pripravuje prezident v súčinnosti s generálnym sekretárom a aparátom SFZ, sú uvedené všetky podstatné informácie o činnosti a rozhodnutiach výkonného výboru od ostatnej konferencie, vrátane informácie o stave plnenia projektov a úloh vyplývajúcich zo strategického plánu slovenského futbalu schváleného na dané obdobie.

  Schvaľovanie správy o činnosti prezidenta a výkonného výboru je jednou z dôležitých právomocí konferencie (čl. 43 ods. 2 písm. p. stanov), ktorá môže správu neschváliť, uložiť prezidentovi a výkonnému výboru jej písomné doplnenie alebo priamo na konferencii môžu delegáti žiadať o jej vysvetlenie.

  Ďalším dôležitým nástrojom kontroly výkonného výboru je aj rozpočet SFZ, správa o hospodárení SFZ, účtovná závierka SFZ a správa audítora, ktoré sa po ich prerokovaní a schválení konferenciou zverejňujú na webovom sídle SFZ (čl. 68 ods. 7, ods. 9 stanov). 

  Nielen operatívnosť ale aj odbornosť a efektívna kontrola riadenia a rozhodovania 

  Na jednej strane je potrebné, aby výkonný výbor mal dostatok právomoci, aby mohol prijímať rozhodnutia a schvaľovať predpisy, ktoré sa následne vykonávajú prostredníctvom generálneho sekretára a aparátu SFZ, čím je zabezpečený každodenný chod združenia/zväzu. Aj preto je v čl. 53 ods. 7 stanov stanovené, že rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor nerozhodne inak. 

  Na druhej strane je však potrebné aby bolo pomerne operatívne rozhodovanie výkonného výboru upravené tak, aby bola čo najviac obmedzená možnosť chybného rozhodnutia, ktoré nebude zodpovedať kritériám odbornosti a primeranosti, aby nedochádzalo k omylom z neznalosti, či nebodaj k nepodloženej svojvôli výkonného výboru.

  Nové stanovy preto stanovujú nové pravidlá nielen pre kontrolu riadiacej a rozhodovacej činnosti výkonného výboru ale upravujú aj to, ako je možné rozhodnutie výkonného výboru revidovať, poukázať na jeho nesprávnosť, opraviť ho alebo zrušiť, pričom toto oprávnenie má konferencia a podnet na revíziu rozhodnutia je oprávnená dať revízna komisia alebo jej predseda, ktorý tak môže učiniť ešte v procese prijímania rozhodnutia, keďže je na zasadnutiach výkonného výboru osobne prítomný.

  V tomto smere bola posilnená úloha predsedu revíznej komisie (kontrolný orgán SFZ), ktorý je volený konferenciou, ktorej sa zodpovedá. Predseda revíznej komisie je osobne prítomný na každom zasadnutí výkonného výboru, kde vykonáva kontrolu rozhodovacej činnosti výkonného výboru (čl. 51 ods. 7 stanov).  Na základe znenia čl. 53  ods. 7  rozhodnutie výkonného výboru môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo sám výkonný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie, alebo jej predsedu. Právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia výkonného výboru rozhodcovským súdom podľa článku 65 ods. 5 tým nie je dotknuté.

  Stanovy SFZ platné do roku 2010 takýto kontrolný mechanizmus nepoznali, aj keď predseda revíznej komisie sa na zasadnutiach výkonného výboru zúčastňoval aj podľa stanov z roku 2010.

  Povinnosť konať  s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade s predpismi

  V súvislosti s rozhodovacou právomocou výkonného výboru je potrebné poukázať na všeobecnú povinnosť funkcionárov SFZ, konať s náležitou odbornou starostlivosťou (čl. 37 ods. 2 stanov).

  V súlade s touto povinnosťou platnou pre všetkých funkcionárov je stanovené, že pri každom rozhodnutí, ktoré má odborné aspekty, je výkonný výbor povinný vopred si zabezpečiť vyjadrenie/stanovisko príslušného orgánu SFZ alebo odbornej komisie, ktorej pôsobnosti sa rozhodnutie dotýka.

  Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami SFZ, ostatnými predpismi SFZ, FIFA a UEFA a rozhodnutiami konferencie. (čl. 37 ods. 8 stanov)

  Výkon rozhodovacej právomoci výkonným výborom je pod neustálou kontrolou revíznej komisie, ktorej predseda (volený konferenciou) je oprávnený upozorniť už pri prerokovávaní návrhov rozhodnutí výkonného výboru na prípadný rozpor navrhovaného/zvažovaného riešenia s predpismi SFZ, UEFA alebo FIFA.

  Kontrola prostredníctvom zverejnenia zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru

  Na základe čl. 53 ods. 6 stanov sa o priebehu každého zasadnutia a rozhodnutiach výkonného výboru vyhotovuje zápisnica.

  Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa na základe čl. 53 ods. 9 stanov zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ okrem prípadu, keď výkonný výbor v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti. Delegáti konferencie sú oprávnení oboznámiť sa s nezverejneným rozhodnutím, dokumentom alebo ich časťou a rozhodnúť o jeho zverejnení.

  Iné prvky obmedzujúce pôsobnosť výkonného výboru 

  Na základe čl. 37 ods. 10 stanov je pôsobnosť výkonného výboru obmedzená pôsobnosťou stanovenou pre iné orgány SFZ. Podľa uvedeného ustanovenia SFZ rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu právomocí, ktoré im boli zverené stanovami alebo inými predpismi SFZ.

  Výkonný výbor je preto povinný odstupovať všetky podnety, podania či sťažnosti na prejednanie prístupným orgánom SFZ, v ktorých pôsobnosti je posúdiť vec, ktorá je ich predmetom. Ak však z týchto odstúpených podaní výkonný výbor zistí systémovú chybu, na ktorú je potrebné reagovať výkonný výbor iniciuje prípravu návrhu systémového riešenia.

  Ako príklad je možné uviesť mnohonásobne opakované podania/žiadosti hráčov, či trénerov, ktorí žiadali výkonný výbor o vyriešenie ich pohľadávok nezaplatených zo strany klubov.

  Výkonný výbor v súlade so stanovami nemohol reagovať na takéto podania inak ako skonštatovať, že nemá právomoc na riešenie jednotlivých záväzkovo-právnych vzťahov a odkázať pisateľov na príslušné orgány SFZ, ktorým je Rozhodcovský súd SFZ.

  Na druhej strane však výkonný výbor na základe získaných poznatkov o problematike, schválil úlohu vypracovať návrh zmeny predpisov SFZ, ktorá by do štruktúry orgánov SFZ doplnila obdobný orgán pre zabezpečenie spravodlivosti ako je Dispute Resolution Chamber na úrovni FIFA, ktorý ako orgán FIFA pomáha efektívne riešiť spory o plnenia zo zmluv prostredníctvom športových nástrojov. Výsledkom konania nie je exekučný titul ako pri konaní pred rozhodcovským súdom ale podnet pre konanie disciplinárnej alebo inej napr. matričnej komisie. Napriek tomu je efektivita tohto orgánu pomerne vysoká, či už z hľadiska dosiahnutia sledovaného cieľa (vyplatenie dlžnej čiastky) rýchlosti konania, ako aj nákladov na konanie.

  Poznámka k právomoci výkonného výboru podávať výklad stanov

  Podľa Stanov SFZ z roku 2010 bola orgánom príslušným na výklad stanov Rada SFZ bez bližšej úpravy postupu, ktorým sa mala Rada SFZ ako kolektívny orgán k výkladu dopracovať (bežným hlasovaním alebo pomocou pracovnej skupiny, či legislatívno-právnej komisie).

  Nové stanovy dávajú právomoc podať výklad stanov výkonnému výboru, avšak v súlade s princípom odbornosti je výkonný výbor povinný vyžiadať si v každom prípade stanovisko legislatívno-právnej komisie (čl. 8 ods. 6 stanov), prípadne aj iného orgánu (odbornej komisie), ktorej pôsobnosti sa výkladový problém dotýka. Pri podaní výkladu je výkonný výbor povinný vychádzať zo zabezpečených odborných stanovísk. V prípade, ak výkonný výbor rozhodne v rozpore so stanoviskom legislatívno-právnej komisie, je povinný svoje rozhodnutie odôvodniť.

  Aj tu platí, že konferencia je oprávnená ako najvyšší orgán združenia výklad stanov zmeniť, zrušiť alebo aj zmeniť samotné stanovy.

  Na záver 

  Výkonný výbor je vybavený právomocami, ktoré mu majú umožniť operatívne rozhodovať a riadiť chod SFZ prostredníctvom generálneho sekretára a aparátu SFZ.

  Na druhej strane však ako protiváhu týchto právomocí stanovy predvídajú systém nástrojov, ktoré majú zabrániť nedostatkom v rozhodovacom procese a zabezpečiť možnosť reálnej kontroly riadiacej a rozhodovacej činnosti SFZ.

  Vždy existujú viaceré cesty, z ktorých si vyberáme pri našich rozhodnutiach. Ak si zvolení členovia SFZ po oboznámení sa s odbornými argumentmi vyberú svojim rozhodnutím niektorú cestu, realizujú tým svoj mandát - dôveru, ktorú dostali od delegátov konferencie - zástupcov slovenského futbalového hnutia, preto spochybňovanie rozhodnutí výkonného výboru je potrebné robiť veľmi zodpovedne, aby nepôsobilo kontraproduktívne.

  Existujúce kontrolné mechanizmy sú na to, aby uplatňovanie mandátu nevybočilo z rámca činnosti stanoveného právnymi i internými predpismi SFZ, UEFA a FIFA, strategickým plánom, či rozhodnutiami konferencie.

  Ako je uvedené aj v Preambule stanov SFZ rešpektovanie pravidiel hry založených na princípe fair play premietnutom do činností všetkých subjektov pôsobiacich v rámci futbalového hnutia pomáha budovať zdravú občiansku spoločnosť. 

  Avšak ani ten najlepší systém nenahradí zodpovedný prístup konkrétneho jedinca. Systém ho môže k nemu viesť, ale nie rozhodovať za neho.

  SFZ buduje nový systém noriem, nové pravidlá, ktorým je potrebné veriť, len tak môžu priniesť prijateľnú rovnováhu záujmov i vyššiu dôveru jednak vo vnútri futbalovej komunity (k svojmu vedeniu a v schopnosť poctivej vlastnej správy) ale aj futbalu ako športu v slovenskej spoločnosti.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti