Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ktoré druhy športov by malo Slovensko financovať systematicky na centrálnej úrovni? NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.04.2015JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Prinášame úvahy a argumenty, ktoré viedli členov pracovnej skupiny na prípravu zákona o športe k vymedzeniu rozsahu športov, v ktorých si bude Slovenská republika za prostriedky štátneho rozpočtu "objednávať" u národných športových zväzov zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných medzinárodných súťažiach.

  Prinášame úvahy a argumenty, ktoré viedli členov pracovnej skupiny na prípravu zákona o športe k vymedzeniu rozsahu športových aktivít - UZNANÝCH ŠPORTOV, v ktorých si bude Slovenská republika s podporou prostriedkov zo štátneho rozpočtu "objednávať" u národných športových zväzov zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenska na významných súťažiach.

  Návrh zákona o športe predstavuje jasný koncept v tom, ktoré športy a na akej úrovni bude Slovenská republika podporovať, pričom tento koncept vychádza z vymedzenia verejného záujmu v športe tak, ako je definovaný v § 1 ods. 2 návrhu zákona o športe:

  "(2) Obsahom verejného záujmu v športe je najmä podpora a rozvoj masového športu detí a mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži v uznanom športe, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života."

  Z uvedeného vymedzenia obsahu verejného záujmu je zrejmé, že v rámci masového športu je vnímaná pozitívne akákoľvek aktivita, ktorá zaujme deti a mládež a bude ju viesť ku návykom športovania a zdravého životného štýlu.

  Každá športová organizácia ale aj škola, či obec, ktorá vypracuje zmysluplný projekt na podporu športovania detí a mládeže sa môže uchádzať o verejné zdroje, či už tým spôsobom, že si u nej deti uplatnia športové poukazy (nový inštitút financovania športu detí zvažuje sa hranica od 5 rokov) alebo môže požiadať o dotáciu na projekt v rámci samosprávy (obec/mesto, VÚC).

  Masový šport by mal byť podporovaný tak zo strany štátu, ako aj zo strany obcí a vyšších územných celkov.

  Keď sme v rámci pracovnej skupiny zisťovali (v literatúre a na webe), ktoré fyzické alebo fyzicko-duševné aktivity by mohli patriť do najvšeobecnejšej množiny športov, dospeli sme k 991 aktivitám, ktorých zoznam si môžete pozrieť TU.

  Na úrovni športovej reprezentácie Slovenskej republiky by nebolo udržateľné ekonomicky a ani pred občanmi ale aj firmami (platiteľmi daní) z hľadiska ich záujmu o podporu a rozvoj športu, aby sa z prostriedkov verejných rozpočtov SR financovali potreby športových zväzov na prípravu a účasť športovcov na medzinárodných podujatiach vo všetkých týchto 991 aktivitách/športoch.

  Túto veľkú skupinu “športov” bolo potrebné na účely určenia športov, v ktorých bude štátna reprezentácia SR podporovaná systematicky z verejných prostriedkov, racionálne zúžiť a zároveň vytvoriť pravidlá, ktoré minimalizujú možnosť subjektívneho posudzovania a rozhodovania o tom, ktoré športy (ne)budú na úrovni športovej reprezentácie podporované z verejných zdrojov a v akej výške.

  Nebolo jednoduché vymedziť jednoznačným pravidlom, ktoré fyzické aktivity bude Slovenská republika podporovať z verejných prostriedkov za účelom zabezpečenia športovej reprezentácie Slovenskej republiky systematicky a ktoré príležitostne na základe dotačných zmlúv.

  Pri posudzovaní rôznych možností definovania pravidiel na zúženie počtu športov, v ktorých by malo byť na centrálnej úrovni podporované zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na medzinárodných športových podujatiach “významných súťažiach” sme vychádzali jednak z toho, že Slovenská republika má záujem o prípravu a účasť športovej reprezentácie v športoch, resp. športových disciplínach, v ktorých sa súťaží na olympijských hrách, resp. paralympijských hrách ako najvýznamnejších športových súťažiach na svete. Ďalším významným prvkom, ktorý bol zohľadnený v návrhu zákona o športe bolo poznanie náročného procesu uznávania športových aktivít za “šport”, ktorý uskutočňuje medzinárodná športová organizácia SportAccord, ktorá doposiaľ uznala 92 športov, v ktorých existuje celkovo 214 športových odvetví.

  Zoznam uznaných druhov športov a medzinárodných federácií, ktoré jednotlivé uznané športy zastrešujú si môžete pozrieť na stránke SportAccordu: http://www.sportaccord.com/members/.

  Zoznam uznaných druhov športov v SportAccorde a ich národné organizácie pôsobiace na území Slovenskej republiky si môžete pozrieť TU.

  Prehľad športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom si môžete pozrieť na týchto stránkach:

  1. letné a zimné olympijské športy - http://www.olympic.org/sports

  2. ostatné športy uznané MOV - http://www.arisf.org/members.aspx
   - členovia ARISF (The Association of the IOC Recognised International Sports Federations)

  Prehľad športov uznaných Medzinárodným olympijským výborom a SportAccordom spracovaný do prehľadnej tabuľky Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR v roku 2012 si môžete pozrieť TU.

  Zoznam uznaných druhov paralympijských športov si môžete pozrieť na stránke Medzinárodného paralympijského výboru TU.

  Naviazaním “uznaných športov” na uznávacie procesy prebiehajúce v troch celosvetových uznávaných športových organizáciách (MOV, MPV a SportAccord) prebiehajúce bez možnosti subjektívneho ovplyvnenia záujmovými skupinami, funkcionármi zväzov alebo politikmi pôsobiacimi v Slovenskej republike bol dosiahnutý cieľ - obmedziť subjektívne rozhodovanie o tom, ktoré aktivity/športy budú na Slovensku systematicky podporované z verejných prostriedkov na centrálnej úrovni za účelom zabezpečenia prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných súťažiach a v akej výške.

  Systematická podpora by mala byť zabezpečená prostredníctvom nárokovateľného príspevku pre uznaný šport, ktorý umožní lepšie plánovanie a zostavovanie rozpočtov národných športových zväzov a ďalších subjektov, ktoré sú na tieto rozpočty napojené.

  Uvedené sa netýka finacovania športu z účelových dotácií (štát, VÚC, obec), športových poukazov, kde naďalej bude možné využitie na všetky druhy športov.

  V návrhu zákona sa zvažuje navrhnúť prechodné obdobie dvoch rokov na vyriešenie situácie športov, ktoré nie sú medzi uznanými druhmi športu a boli v posledných rokoch podporované na centrálnej úrovni. Bolo identifikovaných šesť takýchto športových zväzov. Riešenie, ktoré prichádza do úvahy je uznanie športu SportAccordom alebo začlenenie do medzinárodnej federácie, ktorá je už členom SportAccordu.  

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti